Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 575/2009 účinný od 01.03.2010

Platnosť od: 24.12.2009
Účinnosť od: 01.03.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Ochrana spotrebiteľa, Osobné práva, Záväzkové a zmluvné právo, Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD17DS2EU2PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 575/2009 účinný od 01.03.2010
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 575/2009 s účinnosťou od 01.03.2010
MENÍ:
250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 250/2007 účinný od 25.07.2023 do 30.06.2024
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 40/1964 účinný od 01.07.2024
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 99/1963 účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Načítavam znenie...
MENU
Hore