Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2012 do 29.02.2012

Platnosť od: 23.12.2009
Účinnosť od: 01.01.2012
Účinnosť do: 29.02.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dražby, Daň z pridanej hodnoty, Dane z príjmu, Daňové orgány, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST49JUD99593DS52EUPP40ČL59

Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2012 do 29.02.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 563/2009 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 563/2009, 332/2011, 331/2011, 546/2011 a 384/2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet a rozsah pôsobnosti
(1)

Tento zákon upravuje správu daní, práva a povinnosti daňových subjektov a iných osôb, ktoré ...

(2)

Podľa tohto zákona sa postupuje, ak osobitné predpisy1) neustanovujú inak.

(3)

Ak tak ustanovuje osobitný predpis,1a) ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú na osobitný ...

§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

správou daní postup súvisiaci so správnym zistením dane a zabezpečením úhrady dane a ďalšie ...

b)

daňou daň podľa osobitných predpisov1) vrátane úroku z omeškania, úroku a pokuty podľa tohto ...

c)

daňovým konaním konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov,

d)

daňovým preplatkom suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň,

e)

daňovou pohľadávkou pohľadávka správcu dane na dani do lehoty splatnosti dane, ak tento zákon ...

f)

daňovým nedoplatkom dlžná suma dane po lehote splatnosti dane,

g)

oznamovacou povinnosťou povinnosť daňového subjektu oznamovať skutočnosti alebo ich zmeny podľa ...

§ 3
Základné zásady správy daní
(1)

Pri správe daní sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, chránia sa záujmy ...

(2)

Správca dane postupuje pri správe daní v úzkej súčinnosti s daňovým subjektom a inými osobami ...

(3)

Správca dane hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy ...

(4)

Správa daní je neverejná okrem úkonov, ktorých povaha to neumožňuje.

(5)

Správca dane je povinný vykonať úkony pri správe daní aj z vlastného podnetu, ak sú splnené ...

(6)

Pri uplatňovaní osobitných predpisov pri správe daní sa berie do úvahy skutočný obsah právneho ...

(7)

Daňové subjekty majú pri správe daní rovnaké práva a povinnosti.

(8)

Právom aj povinnosťou daňových subjektov a iných osôb podľa § 4 ods. 2 písm. d) pri správe ...

(9)

Správca dane dbá na to, aby pri rozhodovaní v skutkovo zhodných prípadoch nevznikali neodôvodnené ...

(10)

Ustanovenia odsekov 1 až 9 sa primerane vzťahujú aj na Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky ...

§ 4
Správca dane a osoby zúčastnené na správe daní
(1)

Správcom dane je daňový úrad, colný úrad a obec.

(2)

Osobami zúčastnenými na správe daní sú:

a)

zamestnanec, ktorého zamestnávateľom alebo služobným úradom je finančné riaditeľstvo alebo ...

b)

druhostupňový orgán, ktorým je

1.

finančné riaditeľstvo vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje správca dane,

2.

ministerstvo vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje finančné riaditeľstvo,

c)

daňový subjekt, ktorým je osoba, ktorej tento zákon alebo osobitné predpisy1) ukladajú povinnosti ...

d)

iná osoba ako daňový subjekt, ktorá má práva a povinnosti pri správe daní alebo ktorej práva ...

§ 5
Používanie jazyka pri správe daní
(1)

Pri správe daní sa používa štátny jazyk a písomnosti správcu dane sa vyhotovujú a podania daňového ...

(2)

Písomnosti daňového subjektu vyhotovené v inom ako štátnom jazyku musia byť na výzvu správcu ...

(3)

Fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie alebo ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú, ak osobitné predpisy4) neustanovujú inak.

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa primerane vzťahujú aj na finančné riaditeľstvo a ministerstvo, ak ...

§ 6
Vecná príslušnosť
(1)

Na správu daní je vecne príslušný správca dane podľa osobitných predpisov.1) Ak tento zákon ...

(2)

Ak vzniknú pochybnosti o určení vecnej príslušnosti medzi daňovým úradom a colným úradom, ...

§ 7
Miestna príslušnosť
(1)

Miestna príslušnosť správcu dane sa riadi, ak tento zákon alebo osobitné predpisy5) neustanovujú ...

(2)

Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa odseku 1, riadi sa miestom umiestnenia organizačnej ...

(3)

Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa odsekov 1 a 2, je príslušný Daňový úrad Bratislava, ...

(4)

Ak vzniknú pochybnosti o určení miestnej príslušnosti medzi daňovými úradmi alebo ak vzniknú ...

§ 8
Delegovanie
(1)

Na návrh daňového subjektu alebo na podnet správcu dane môže druhostupňový orgán delegovať ...

(2)

Rozhodnutie o delegovaní druhostupňový orgán doručí daňovému subjektu a príslušným dotknutým ...

§ 9
Zastupovanie
(1)

Fyzická osoba, ktorá nemôže pri správe daní vystupovať samostatne, musí byť zastúpená svojím ...

(2)

Daňový subjekt, jeho zákonný zástupca alebo jeho opatrovník sa môže dať zastupovať zástupcom, ...

(3)

Ak nie je rozsah plnomocenstva presne vymedzený, považuje sa také plnomocenstvo za všeobecné. Ak ...

(4)

Plnomocenstvo je voči správcovi dane účinné odo dňa jeho doručenia správcovi dane alebo odo ...

(5)

Odvolanie plnomocenstva daňovým subjektom alebo výpoveď plnomocenstva zástupcom sú účinné odo ...

(6)

Daňovému subjektu, ktorého pobyt nie je známy alebo ktorému sa nepodarilo doručiť písomnosť ...

(7)

Správca dane môže na účely správy daní ustanoviť zástupcu aj právnickej osobe, ktorej nie ...

(8)

Zastupovanie daňového subjektu zástupcom nevylučuje, aby správca dane vykonával úkony v nevyhnutných ...

(9)

Ak v tej istej veci koná daňový subjekt a ním zvolený zástupca a ich konanie si odporuje, rešpektuje ...

(10)

Ak urobilo niekoľko daňových subjektov spoločné podanie alebo ak vystupujú spoločne v rovnakej ...

(11)

Ak ide o daňový subjekt, ktorý má registračnú povinnosť a ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo ...

§ 10
Vylúčenie zástupcu
(1)

Správca dane a druhostupňový orgán je oprávnený vylúčiť zo správy daní zástupcu, ak dôjde ...

(2)

Rozhodnutie o vylúčení zástupcu sa doručuje tomuto zástupcovi a príslušnému daňovému subjektu. ...

(3)

Zástupca môže zastupovať súčasne len jeden daňový subjekt u jedného správcu dane, ak nejde ...

§ 11
Daňové tajomstvo
(1)

Daňovým tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní.

(2)

Daňové tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto sa ho dozvedel.

(3)

Správca dane je povinný poučiť daňové subjekty a iné osoby o povinnosti zachovávať daňové ...

(4)

Porušením daňového tajomstva je oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva osobe, ktorá ...

(5)

Za daňové tajomstvo sa nepovažuje informácia uvedená vo verejnom zozname alebo verejnom registri. ...

(6)

Za porušenie daňového tajomstva sa nepovažuje oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva ...

a)

inému správcovi dane alebo inému zamestnancovi toho istého správcu dane na účely správy daní, ...

b)

finančnému riaditeľstvu alebo Kompetenčnému centru finančných operácií na účely plnenia úloh ...

c)

colným úradom na účely plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,9)

d)

finančnému riaditeľstvu a ministerstvu,

1.

ak sa poskytuje zoznam osôb, ktoré majú daňový nedoplatok (ďalej len „daňový dlžník“) ...

2.

na účely započítania daňového nedoplatku podľa § 87,

3.

na účely podľa medzinárodných zmlúv10) a osobitných predpisov,11)

e)

ministerstvu na účely

1.

plnenia jeho úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,12)

2.

posudzovania, hodnotenia a schvaľovania štátnej pomoci, kontrolu jej poskytnutia a evidenciu štátnej ...

f)

zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie ministerstva, finančného riaditeľstva alebo správcu ...

g)

orgánom oprávneným vykonávať kontrolu činnosti správcu dane alebo druhostupňového orgánu na ...

h)

vláde Slovenskej republiky v súvislosti s predkladaním informácie o daňových nedoplatkoch,

i)

súdu na účely súdneho konania,

j)

prokuratúre, orgánom činným v trestnom konaní a Policajnému zboru,

k)

rozhodcovskému súdu na účely medzinárodného zmierovacieho konania a medzinárodného rozhodcovského ...

l)

Národnému bezpečnostnému úradu na účely vykonávania bezpečnostných previerok podľa osobitného ...

m)

Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu na účely plnenia ich úloh,

n)

Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky alebo obvodnému úradu na účely podľa osobitného predpisu,15) ...

o)

Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na účely spracovania údajov ...

p)

právnickej osobe zriadenej ministerstvom na spracovanie informácií pomocou výpočtovej techniky,

q)

osobám riadne akreditovaným Bezpečnostným akreditačným orgánom Európskej komisie na účely ...

r)

príslušnému úradu zmluvného štátu podľa medzinárodnej zmluvy,10)

s)

Európskej komisii a príslušnému úradu členského štátu podľa osobitného predpisu,11)

t)

osobe, ktorej bol postúpený daňový nedoplatok podľa § 86 alebo ktorá zastupuje správcu dane ...

u)

súdnemu exekútorovi na účely podľa osobitného predpisu,17)

v)

osobe, ktorej sa doručuje rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania v rozsahu podľa § ...

w)

záložnému veriteľovi, ktorý má pohľadávku zabezpečenú záložným právom k predmetu daňovej ...

x)

notárovi pri zápise skutočností do Notárskeho centrálneho registra záložných práv,18)

y)

Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o ...

z)

Národnej banke Slovenska na účely výkonu dohľadu podľa osobitných predpisov,19)

aa)

úradom práce a Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely plnenia ich úloh,

ab)

obvodným úradom na účely plnenia ich úloh,

ac)

Štatistickému úradu Slovenskej republiky na účely vedenia štatistických registrov a štátnych ...

ad)

hlavnému kontrolórovi obce a orgánom obce, hlavnému kontrolórovi samosprávneho kraja a orgánom ...

ae)

verejnému ochrancovi práv,

af)

verejnému archívu na účely plnenia povinností pri uchovávaní písomností,

ag)

predbežnému správcovi na účely plnenia jeho úloh,

ah)

Centru právnej pomoci na účely rozhodovania podľa osobitného predpisu.19a)

ai)

správe katastra na účely katastrálneho konania,

aj)

Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu,19b) ...

ak)

Národnému inšpektorátu práce a inšpektorátu práce na účely plnenia úloh podľa osobitného ...

al)

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na účely plnenia úloh podľa ...

(7)

Za porušenie daňového tajomstva sa ďalej nepovažuje

a)

oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva s písomným súhlasom toho daňového subjektu, ...

b)

zverejnenie zoznamov podľa § 52 a poskytovanie údajov podľa § 53,

c)

zverejnenie údajov o spáchaní daňového trestného činu, o ktorom bolo právoplatne rozhodnuté ...

(8)

Na účely podľa odseku 6 oznamuje alebo sprístupňuje daňové tajomstvo

a)

riaditeľ daňového úradu alebo ním písomne poverený zamestnanec,

b)

prezident finančnej správy alebo ním písomne poverený zamestnanec,

c)

riaditeľ colného úradu alebo ním písomne poverený zamestnanec,

d)

minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) alebo ním písomne poverený zamestnanec, ...

e)

starosta obce alebo ním písomne poverený zamestnanec.

(9)

Na účely podľa odseku 6 písm. g), i) až k) je oprávnený oznámiť daňové tajomstvo aj bývalý ...

§ 12
Náklady správy daní
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, náklady, ktoré vzniknú pri správe daní, uhrádza príslušný ...

(2)

Ak sa na výzvu správcu dane zúčastní na úkonoch súvisiacich so správou daní

a)

svedok, patrí mu náhrada hotových výdavkov a ušlého zárobku; nárok je potrebné uplatniť u ...

b)

osoba, ktorá má listiny a iné veci potrebné v súvislosti so správou daní, okrem osoby, ktorej ...

c)

zástupca ustanovený správcom dane, patrí mu náhrada hotových výdavkov a ušlého zárobku; nárok ...

(3)

O uplatňovanom nároku rozhodne príslušný správca dane do 15 dní odo dňa ich uplatnenia; ak nárok ...

(4)

Ak správca dane uhradil náklady podľa odseku 2, ktoré vznikli v dôsledku nečinnosti alebo nesplnenia ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa primerane vzťahujú aj na finančné riaditeľstvo a ministerstvo, ak ...

DRUHÁ HLAVA
PODANIA

Spôsob podania
§ 13
(1)

Podanie možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice.

(2)

Písomné podanie musí byť podpísané osobou, ktorá ho podáva.

(3)

Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, v akej veci, ...

(4)

Podanie sa podáva vecne príslušnému orgánu. Ak je vecne príslušným orgánom obec, podanie sa ...

(5)

Podanie urobené elektronickými prostriedkami sa podáva prostredníctvom elektronickej podateľne ...

(6)

Podanie urobené elektronickými prostriedkami, ak nebolo podané spôsobom podľa odseku 5, alebo podanie ...

(7)

Na podanie urobené elektronickými prostriedkami sa primerane vzťahuje § 33. Takéto podanie sa považuje ...

(8)

Ak má podanie nedostatky, pre ktoré nie je spôsobilé na prerokovanie, vyzve príslušný orgán ...

(9)

Ak daňový subjekt nedostatky podania v požadovanom rozsahu odstráni v lehote určenej príslušným ...

§ 14
(1)

Povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 finančnej správe má ...

a)

daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

b)

daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,

c)

advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,

d)

zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej ...

(2)

Prílohy k podaniu môžu subjekty podľa odseku 1 doručovať aj inak ako elektronickými prostriedkami. ...

§ 15
Daňové priznanie
(1)

Daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov,1) ...

(2)

Ak nebolo podané daňové priznanie v lehote podľa osobitných predpisov,1) správca dane vyzve daňový ...

(3)

Ak daňový subjekt nepodal daňové priznanie, a to ani na výzvu správcu dane podľa odsekov 1 a ...

(4)

Daňové priznanie sa podáva na tlačive; ak sa daňové priznanie podáva elektronickými prostriedkami, ...

(5)

Vzory tlačív daňových priznaní ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. ...

§ 16
Opravné daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie
(1)

Ak osobitný predpis1) neustanovuje inak, pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže ...

(2)

Ak daňový subjekt zistí, že daň má byť vyššia alebo nadmerný odpočetnižší, alebo nárok ...

(3)

Dodatočné daňové priznanie je daňový subjekt povinný podať aj vtedy, ak zistí, že

a)

daň má byť vyššia, ako bola správcom dane vyrubená; rovnako daňový subjekt postupuje aj vtedy, ...

b)

daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty neobsahuje správne údaje týkajúce sa uskutočnených ...

c)

daňová strata je nižšia ako bola uvedená v daňovom priznaní.

(4)

Daňový subjekt je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie, ak zistí, že

a)

daň uvedená v podanom daňovom priznaní má byť nižšia alebo nadmerný odpočet vyšší, alebo ...

b)

daň má byť nižšia, ako bola správcom dane vyrubená,

c)

daňové priznanie neobsahuje správne údaje alebo

d)

daňová strata je vyššia, ako bola uvedená v daňovom priznaní; ak daňový subjekt podá takéto ...

(5)

Pri uplatnení medzinárodných zmlúv v oblasti daní, ktorými je Slovenská republika viazaná, je ...

(6)

Opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie sa podáva na tlačive alebo v predpísanej ...

(7)

Dodatočné daňové priznanie nemožno podať, ak bola daň daňovému subjektu určená správcom ...

(8)

Znížiť daň, zvýšiť daňovú stratu alebo nadmerný odpočet alebo zvýšiť nárok na vrátenie ...

(9)

Dodatočné daňové priznanie nemožno podať za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa vykonáva daňová ...

a)

spísaní zápisnice o začatí daňovej kontroly, a to až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

b)

doručení oznámenia o daňovej kontrole, a to až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

c)

doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné ...

d)

doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné daňové ...

§ 17
Výzva na odstránenie nedostatkov daňového priznania
(1)

Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného daňového priznania alebo ...

(2)

Vo výzve správca dane určí daňovému subjektu primeranú lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť ...

(3)

Ak daňový subjekt neodstráni v lehote podľa odseku 2 nedostatky v podanom daňovom priznaní, správca ...

(4)

Ak bola zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov v podanom daňovom priznaní, lehota na vrátenie ...

§ 18
Postúpenie
(1)

Ak nie je daňový úrad alebo colný úrad, ktorému bolo podanie doručené, príslušný na prerokovanie ...

(2)

Ak bolo správcovi dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad doručené podanie, na ktorého ...

(3)

Ak bolo správcovi dane, ktorým je obec, doručené podanie, na ktorého vybavenie nie je vecne príslušný ...

TRETIA HLAVA
ÚKONY ZABEZPEČUJÚCE PRIEBEH A ÚČEL SPRÁVY DANÍ

§ 19
Zápisnica a úradný záznam
(1)

O ústnom pojednávaní alebo vykonaní úkonu spíše príslušný orgán zápisnicu.

(2)

Zo zápisnice musí byť zrejmé najmä kto, kde a kedy ústne pojednávanie alebo úkon vykonal, ktoré ...

(3)

Súčasťou zápisnice sú aj prijaté opatrenia vrátane prijatých záverov.

(4)

Zápisnicu podpisujú po oboznámení sa s ňou všetky osoby, ktoré sa na ústnom pojednávaní alebo ...

(5)

Rovnopis zápisnice alebo kópiu zápisnice vydá príslušný orgán osobám uvedeným v odseku 4.

(6)

Príslušný orgán z vlastného podnetu alebo na návrh osôb uvedených v odseku 4 opraví v zápisnici ...

(7)

O oznámeniach, poznámkach, obsahoch telefonických hovorov, odkazoch na iné spisové materiály, ...

§ 20
Predvolanie a predvedenie
(1)

Správca dane predvolá osobu, ktorej osobná účasť pri správe daní je nevyhnutná. V predvolaní ...

(2)

Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví ani po opakovanom predvolaní, môže správca dane ...

(3)

O predvedenie podľa odseku 2 správca dane požiada príslušný útvar Policajného zboru.21) O predvedenie ...

§ 21
Dožiadanie
(1)

Správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, môže požiadať o vykonanie jednotlivých ...

(2)

Spory o opodstatnenosti dožiadania rozhoduje orgán uvedený v § 7 ods. 4.

§ 22
Predbežná otázka
(1)

Ak sa pri správe daní vyskytne otázka, o ktorej už právoplatne rozhodol iný príslušný orgán, ...

(2)

Správca dane si nemôže ako o predbežnej otázke urobiť úsudok o tom, či a kým bol spáchaný ...

§ 23
Nazeranie do spisov
(1)

Daňový subjekt alebo jeho zástupca je oprávnený nazerať do spisu daňového subjektu týkajúceho ...

(2)

Na žiadosť daňového subjektu alebo jeho zástupcu urobí správca dane zo spisového materiálu, ...

(3)

Správca dane je povinný umožniť nazeranie do spisov verejnému ochrancovi práv v súvislosti s ...

§ 24
Dokazovanie
(1)

Daňový subjekt preukazuje

a)

skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane a skutočnosti, ktoré je povinný uvádzať ...

b)

skutočnosti, na ktorých preukázanie bol vyzvaný správcom dane v priebehu daňovej kontroly alebo ...

c)

vierohodnosť, správnosť a úplnosť evidencií a záznamov, ktoré je povinný viesť.

(2)

Správca dane vedie dokazovanie, pričom dbá, aby skutočnosti nevyhnutné na účely správy daní ...

(3)

Správca dane preukazuje skutočnosti o úkonoch vykonaných voči daňovému subjektu, ktoré sú rozhodné ...

(4)

Ako dôkaz možno použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočnosti rozhodujúce ...

(5)

Na doklad znejúci na neexistujúcu osobu v čase vydania dokladu sa v daňovej kontrole a v daňovom ...

§ 25
Svedok
(1)

Každý je povinný vypovedať na účely správy daní ako svedok o dôležitých okolnostiach, ak ...

(2)

Správca dane je povinný poučiť svedka pred vypočutím o možnosti odoprieť výpoveď, o jeho povinnosti ...

(3)

Svedok nesmie byť vypočúvaný o skutočnostiach, ktoré sú utajovanými skutočnosťami22) alebo ...

§ 25a
Znalec
(1)

Pre odborné posúdenie skutočností dôležitých pre správne určenie dane môže správca dane ...

(2)

Ak vypovedá znalec, daňový subjekt má právo byť prítomný pri jeho vypočutí a klásť znalcovi ...

§ 26
Poskytovanie údajov správcovi dane
(1)

Súdy, orgány štátnej správy, obce, vyššie územné celky a notári sú povinní oznamovať správcovi ...

(2)

Štátne kontrolné orgány sú povinné oznamovať správcovi dane výsledky kontrol, ak z týchto ...

(3)

Banka alebo pobočka zahraničnej banky (ďalej len „banka“) a Exportno-importná banka Slovenskej ...

a)

daňovému úradu údaje podľa osobitného predpisu,24)

b)

finančnej správe alebo správcovi dane, ktorým je obec, správu s údajmi podľa osobitného predpisu.25) ...

(4)

Poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne a zaisťovňa alebo pobočka zahraničnej zaisťovne ...

(5)

Obec, mestská časť v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice, ktorá je príslušná ...

(6)

Štátne orgány a iné orgány a osoby, ktoré z úradnej moci alebo vzhľadom na predmet svojej činnosti ...

(7)

Osoby, ktoré majú písomnosti a iné veci, ktoré môžu byť dôkazom pri správe daní, sú povinné ...

(8)

Na výzvu správcu dane je poštový podnik27) (ďalej len „pošta“) povinný oznamovať totožnosť ...

(9)

Poskytovatelia telekomunikačných služieb sú povinní oznamovať na účely správy daní správcovi ...

(10)

Vydavatelia tlače a poskytovatelia internetových služieb sú povinní oznámiť správcovi dane na ...

(11)

Verejní prepravcovia sú povinní oznamovať správcovi dane na jeho výzvu odosielateľov, adresátov ...

(12)

Zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, iné poisťovne, dôchodkové správcovské spoločnosti, ...

(13)

Daňové úrady a colné úrady sú povinné navzájom sa informovať o povolenom odklade platenia dane ...

(14)

Právnická osoba, ktorej správca dane postúpil daňové nedoplatky podľa § 86, je povinná v elektronickej ...

(15)

Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti je povinný oznámiť na účely správy daní správcovi ...

ŠTVRTÁ HLAVA
LEHOTY

§ 27
Počítanie lehôt
(1)

Ak nie je lehota pre niektorý úkon ustanovená týmto zákonom alebo osobitným predpisom,1) určí ...

(2)

Do plynutia lehoty určenej počtom dní sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej ...

(3)

Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím ...

(4)

Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty ...

(5)

Lehota je zachovaná, ak je v posledný deň lehoty vykonaný úkon u správcu dane alebo podanie odovzdané ...

(6)

V pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, ak sa nepreukáže opak.

§ 28
Predĺženie lehoty
(1)

Z dôležitých dôvodov môže daňový subjekt pred uplynutím lehoty podľa § 27 ods. 1 požiadať ...

(2)

Lehotu ustanovenú týmto zákonom alebo osobitným predpisom správca dane nemôže predĺžiť. Ak ...

(3)

Ak správca dane nedoručí daňovému subjektu rozhodnutie o žiadosti o predĺženie lehoty najneskôr ...

(4)

Ak osobitný predpis neustanovuje inak, proti rozhodnutiu o žiadosti o predĺženie lehoty nie sú ...

§ 29
Zmeškanie lehoty
(1)

Ak uplynula pôvodná lehota už pred podaním žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty, môže správca ...

(2)

Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak uplynul od posledného dňa pôvodnej lehoty jeden rok.

(3)

Proti rozhodnutiu o žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty nie sú prípustné opravné prostriedky. ...

PIATA HLAVA
DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

§ 30
Všeobecné ustanovenia
(1)

Správca dane doručuje písomnosť elektronickými prostriedkami. Ak je to účelné a možné, písomnosti ...

(2)

Ak písomnosť nie je možné doručiť spôsobom podľa odseku 1, správca dane doručuje písomnosť ...

a)

poskytovateľa poštových služieb,

b)

iného orgánu, ak to ustanovuje osobitný predpis,28)

c)

verejnej vyhlášky.

(3)

Ak má adresát zástupcu s plnomocenstvom na účely správy daní, doručuje sa písomnosť len tomuto ...

(4)

Ak adresát bezdôvodne odmietne prijať písomnosť, je táto doručená dňom, keď bolo prijatie ...

(5)

Ak nejde o doručovanie elektronickými prostriedkami, doručuje sa písomnosť na adresu na území ...

§ 31
Doručovanie do vlastných rúk
(1)

Do vlastných rúk sa doručujú písomnosti,

a)

o ktorých tak výslovne ustanovuje tento zákon,

b)

ak je deň doručenia rozhodujúci pre začiatok plynutia lehoty, ktorej nesplnenie by pre adresáta ...

c)

ak tak určí správca dane.

(2)

Ak nebola fyzická osoba, ktorej má byť písomnosť doručená do vlastných rúk, zastihnutá v mieste ...

(3)

Písomnosti, ktoré sú určené do vlastných rúk právnickej osobe, je oprávnená prijímať osoba, ...

(4)

Ak ide o také miesto doručenia, na ktoré nemožno doručiť písomnosť určenú do vlastných rúk, ...

§ 32
Doručovanie elektronickými prostriedkami
(1)

Na písomnosti správcu dane doručované elektronickými prostriedkami (ďalej len „elektronický ...

(2)

Elektronický dokument musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.

(3)

Správca dane doručuje elektronický dokument daňovému subjektu podľa § 14 a daňovému subjektu, ...

(4)

Elektronický dokument sa doručuje do elektronickej osobnej schránky daňového subjektu.

(5)

Elektronický dokument zaslaný do elektronickej osobnej schránky je doručený okamihom, keď daňový ...

(6)

Ak daňový subjekt neprijme elektronický dokument do 15 dní odo dňa jeho zaslania do elektronickej ...

(7)

Elektronické doručovanie sa považuje za doručenie do vlastných rúk.

(8)

Doručovanie elektronickými prostriedkami sa vzťahuje aj na finančné riaditeľstvo a ministerstvo. ...

§ 33
Elektronické služby
(1)

Daňový subjekt pri elektronickej komunikácii s finančnou správou má po zadaní prístupových ...

a)

spis daňového subjektu v elektronickej forme,

b)

elektronický výpis z osobného účtu daňového subjektu,

c)

prístup na elektronickú podateľňu,

d)

elektronická osobná schránka,

e)

katalóg služieb.

(2)

Elektronická podateľňa, ktorú prevádzkuje finančné riaditeľstvo, je spoločná pre finančnú ...

(3)

Elektronická osobná schránka je elektronická schránka, ktorá je určená na komunikáciu s finančnou ...

(4)

Podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb uverejní finančné ...

§ 34
Doručovanie mimo územia Slovenskej republiky
(1)

Adresátovi, ktorý má sídlo alebo bydlisko na území členského štátu mimo územia Slovenskej ...

(2)

Adresátovi, okrem adresáta, ktorým je daňový subjekt podľa § 9 ods. 11 a ktorý má sídlo alebo ...

(3)

Ak písomnosť nemožno doručiť, považuje sa za doručenú v deň vrátenia nedoručenej písomnosti ...

(4)

Odseky 1 až 3 sa nepoužijú, ak sa písomnosť doručuje adresátovi elektronicky.

§ 35
Doručovanie verejnou vyhláškou
(1)

Ak nie je správcovi dane známy pobyt alebo sídlo adresáta, doručí písomnosť verejnou vyhláškou. ...

(2)

Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, že ...

(3)

Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.

DRUHÁ ČASŤ

ČINNOSTI SPRÁVCU DANE

PRVÁ HLAVA
PRÍPRAVA DAŇOVÉHO KONANIA

PRVÝ DIEL
VYHĽADÁVACIA ČINNOSŤ

§ 36
(1)

Správca dane je oprávnený pri vyhľadávacej činnosti zhromažďovať informácie o daňových subjektoch, ...

(2)

Ak správca dane zistí, že daňový subjekt prestal vykonávať činnosť alebo poberať príjmy podliehajúce ...

DRUHÝ DIEL
MIESTNE ZISŤOVANIE, ZABEZPEČENIE VECI A PREPADNUTIE VECI

§ 37
Postup správcu dane pri miestnom zisťovaní
(1)

Správca dane je oprávnený na účely správy daní a pri poskytnutí súčinnosti orgánom podľa ...

(2)

Miestne zisťovanie je činnosť správcu dane, v rámci ktorej vyhľadáva dôkazy, preveruje a zisťuje ...

(3)

Pri výkone miestneho zisťovania je zamestnanec správcu dane povinný preukázať sa služobným preukazom; ...

(4)

O miestnom zisťovaní spíše zamestnanec správcu dane zápisnicu. Rovnopis zápisnice alebo kópiu ...

(5)

Ustanovenia o miestnom zisťovaní, zabezpečení veci a prepadnutí veci sa vzťahujú primerane aj ...

§ 38
Práva správcu dane pri miestnom zisťovaní
(1)

Zamestnanec správcu dane má právo v dobe primeranej predmetu zisťovania, najmä v dobe prevádzky, ...

(2)

Zamestnanec správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, je oprávnený tovar nakúpený ...

(3)

Zamestnanec správcu dane má právo urobiť si alebo vyžiadať si výpis alebo kópiu z účtovných ...

(4)

V rozsahu nevyhnutnom k prevereniu údajov na technických nosičoch dát má správca dane právo na ...

(5)

Zamestnanec správcu dane má právo zapožičať si doklady alebo výpisy, alebo ich kópie a iné ...

§ 39
Povinnosti daňového subjektu a inej osoby pri miestnom zisťovaní
(1)

Daňový subjekt alebo iná osoba je povinná poskytnúť zamestnancovi správcu dane, ktorý vykonáva ...

(2)

Daňový subjekt alebo iná osoba, u ktorej sa miestne zisťovanie vykonáva, je povinná zapožičať ...

(3)

Ak daňový subjekt vykonáva dani podliehajúcu činnosť mimo miesta svojho obvyklého pracoviska, ...

§ 40
Zabezpečenie veci
(1)

Zamestnanec správcu dane môže zabezpečiť vec nevyhnutne potrebnú na preukázanie skutočností ...

(2)

Ak je to pre dokazovanie nevyhnutné, môže zamestnanec správcu dane bezodplatne odobrať na účely ...

(3)

Ak sa zabezpečuje vec, ktorá sa nachádza na dopravnom prostriedku, môže zamestnanec správcu dane, ...

(4)

Ak zamestnanec správcu dane zabezpečí vec podľa odseku 1, ktorej vlastník alebo držiteľ nie je ...

(5)

Správca dane a daňový subjekt je povinný zabezpečenú vec riadne opatrovať. Veci, ktoré nie je ...

§ 41
Postup pri zabezpečení veci
(1)

Zabezpečovaná vec sa za spolupráce s orgánmi Policajného zboru uzavrie, uzamkne a zabezpečí úradnou ...

(2)

Do troch pracovných dní od spísania zápisnice alebo úradného záznamu podľa odseku 1 vydá správca ...

(3)

Od okamihu, keď bola vec zabezpečená úradnou uzáverou, možno do miesta zabezpečenia vstupovať ...

(4)

Ak je obava, že by mohlo dôjsť k odstráneniu, poškodeniu alebo zničeniu veci, zabezpečí správca ...

(5)

Správca dane vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o zabezpečení veci, ak daňový subjekt v ...

(6)

Rozhodnutie o zabezpečení veci sa zruší právoplatným rozhodnutím o prepadnutí veci. Rozhodnutie ...

(7)

O vydaní veci, ktorá bola predmetom zabezpečenia sa na mieste spíše zápisnica.

§ 42
Postup pri prepadnutí veci
(1)

Správca dane vydá rozhodnutie o prepadnutí veci okrem dopravného prostriedku zabezpečeného podľa ...

(2)

Správca dane je oprávnený prepadnutú vec predať v dražbe. Ak je prepadnutá vec nepatrnej hodnoty, ...

(3)

Prepadnutá vec sa ocení cenou bežne používanou v mieste a v čase ocenenia prepadnutej veci.

(4)

Zabezpečené veci rýchlo podliehajúce skaze alebo živé zvieratá môže správca dane predať ihneď. ...

§ 43
Rozdelenie výťažku
(1)

Výťažok z predaja prepadnutej veci a zabezpečenej veci podľa § 42 ods. 4 sa použije na

a)

náklady spojené so zabezpečením a uschovaním veci,

b)

úhradu podľa § 55.

(2)

Zvyšok výťažku z predaja prepadnutej veci a zabezpečenej veci podľa § 42 ods. 4 po použití ...

(3)

Správca dane určí spôsob zničenia prepadnutej veci, ktorú nemožno predať, a vymenuje trojčlennú ...

TRETÍ DIEL
POSTUP PRI DAŇOVEJ KONTROLE

§ 44
Daňová kontrola
(1)

Daňovou kontrolou správca dane zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie ...

(2)

Daňová kontrola sa vykonáva u daňového subjektu alebo na mieste, kde to účel kontroly vyžaduje. ...

(3)

Správca dane môže vykonať daňovú kontrolu aj u daňového subjektu, ktorý patrí do miestnej ...

(4)

Daňovú kontrolu tej istej dane za zdaňovacie obdobie, za ktoré už bola vykonaná, je možné vykonať ...

a)

ak daňový subjekt žiada o vrátenie dane dodatočným daňovým priznaním,

b)

ak daňový subjekt žiada o vrátenie sumy podľa osobitných predpisov,35)

c)

na podnet ministerstva alebo finančného riaditeľstva,

d)

na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní.

§ 45
Práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole
(1)

Daňový subjekt, u ktorého sa vykonáva daňová kontrola (ďalej len „kontrolovaný daňový subjekt“), ...

a)

na predloženie

1.

písomného poverenia zamestnanca správcu dane na výkon daňovej kontroly,

2.

služobného preukazu zamestnanca správcu dane, okrem zamestnanca správcu dane, ktorým je obec,

b)

byť prítomný na rokovaní so svojimi zamestnancami,

c)

predkladať v priebehu daňovej kontroly dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia a navrhovať dôkazy dostupné ...

d)

nahliadnuť do zápisnice z miestneho zisťovania vykonaného u iného daňového subjektu v súvislosti ...

e)

klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní,

f)

vyjadrovať sa v priebehu daňovej kontroly k zisteným skutočnostiam, k spôsobu ich zistenia alebo ...

g)

nahliadnuť do zapožičaných dokladov u správcu dane v jeho obvyklej úradnej dobe.

(2)

Kontrolovaný daňový subjekt má vo vzťahu k zamestnancovi správcu dane tieto povinnosti:

a)

umožniť poverenému zamestnancovi správcu dane vykonať daňovú kontrolu,

b)

zabezpečiť vhodné miesto a podmienky na vykonanie daňovej kontroly,

c)

poskytovať požadované informácie sám alebo ním určenou osobou,

d)

predkladať v priebehu daňovej kontroly záznamy, ktorých vedenie ukladá osobitný predpis,2) a iné ...

e)

predkladať v priebehu daňovej kontroly dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia,

f)

umožňovať vstup do sídla, miesta podnikania kontrolovaného daňového subjektu a do jeho prevádzkových ...

g)

zapožičať doklady a iné veci mimo sídla, miesta podnikania alebo prevádzkových priestorov kontrolovaného ...

h)

umožniť prístup k softvéru a informačno-komunikačným prostriedkom, ktoré daňový subjekt používa ...

(3)

Na fyzickú osobu, ktorá nepodniká a dosahuje príjmy podľa osobitného predpisu,36) sa vzťahujú ...

§ 46
Priebeh a ukončenie daňovej kontroly
(1)

Daňová kontrola začína dňom určeným v oznámení správcu dane o daňovej kontrole. Oznámenie ...

(2)

Ak sa vykonáva daňová kontrola na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu ...

(3)

Správca dane je oprávnený začať daňovú kontrolu aj bez oznámenia podľa odseku 1, ak to ustanovuje ...

(4)

Ak správca dane v priebehu daňovej kontroly zistí skutočnosti odôvodňujúce vykonanie daňovej ...

(5)

Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti dokladov predložených kontrolovaným ...

(6)

Prevzatie dokladov a iných vecí podľa § 45 ods. 2 písm. g) potvrdí zamestnanec správcu dane osobitne ...

(7)

Ak daňový subjekt neumožní správcovi dane vrátiť zapožičané doklady v lehote ustanovenej v ...

(8)

Zamestnanec správcu dane z daňovej kontroly vyhotoví protokol, ktorý obsahuje výsledok daňovej ...

(9)

Daňová kontrola je ukončená dňom

a)

doručenia protokolu podľa odseku 8,

b)

doručenia oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok podľa § 48 ods. 2, alebo

c)

zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu podľa osobitného prepisu.36a)

(10)

Lehota na vykonanie daňovej kontroly je najviac jeden rok odo dňa jej začatia. Na prerušenie daňovej ...

§ 47
Protokol

Protokol musí obsahovať

a)

názov a sídlo správcu dane,

b)

číslo konania,

c)

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu kontrolovaného daňového subjektu alebo obchodné meno a ...

d)

predmet daňovej kontroly a kontrolované zdaňovacie obdobie alebo kontrolované účtovné obdobie, ...

e)

meno a priezvisko zamestnanca správcu dane, ktorý vykonával daňovú kontrolu,

f)

miesto vykonania daňovej kontroly a dátum začatia daňovej kontroly,

g)

súpis kontrolovaných dokladov,

h)

preukázané kontrolné zistenia a vyhodnotenie dôkazov,

i)

vyjadrenia kontrolovaného daňového subjektu podľa § 45 ods. 1 písm. f),

j)

dátum vypracovania protokolu,

k)

vlastnoručný podpis alebo zaručený elektronický podpis zamestnanca správcu dane, ktorý vyhotovil ...

ŠTVRTÝ DIEL
POSTUP PRI URČENÍ DANE PODĽA POMÔCOK

§ 48
(1)

Správca dane zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok, ak daňový subjekt

a)

nepodá daňové priznanie ani na výzvu správcu dane,

b)

nesplní povinnosť v lehote určenej správcom dane vo výzve na odstránenie nedostatkov daňového ...

c)

nesplní pri preukazovaní ním uvádzaných skutočností niektorú zo svojich zákonných povinností, ...

d)

neumožní vykonať daňovú kontrolu; to neplatí, ak ide o daňovú kontrolu podľa § 46 ods. 2.

(2)

Správca dane oznámi daňovému subjektu určovanie dane podľa pomôcok, ak nastanú skutočnosti ...

(3)

Správca dane je pri určení dane oprávnený použiť pomôcky, ktoré má k dispozícii alebo ktoré ...

(4)

Ak daňový subjekt v priebehu určenia dane správcom dane podľa pomôcok predloží účtovné doklady ...

(5)

Pri určení dane podľa pomôcok je správca dane povinný prihliadnuť tiež na zistené okolnosti, ...

§ 49
(1)

O určení dane podľa pomôcok správca dane vyhotoví protokol o určení dane podľa pomôcok, ktorý ...

(2)

Daňový subjekt je oprávnený písomne sa vyjadriť len k dodržaniu zákonných podmienok na použitie ...

(3)

Určenie dane podľa pomôcok je ukončené dňom doručenia protokolu o určení dane podľa pomôcok ...

PIATY DIEL
OSTATNÉ ČINNOSTI SPRÁVCU DANE

§ 50
Predbežné opatrenia
(1)

Správca dane môže počas daňovej kontroly, počas určovania dane podľa pomôcok alebo pri miestnom ...

a)

zložil peňažnú sumu na účet správcu dane,

b)

nenakladal s vecami alebo právami určenými v rozhodnutí.

(2)

Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia týkajúceho sa nehnuteľnosti správca dane doručí ...

(3)

Proti rozhodnutiu o uložení predbežného opatrenia možno podať odvolanie, ktoré nemá odkladný ...

(4)

Predbežným opatrením nemožno obmedziť alebo zamedziť výkon záložného práva podľa Občianskeho ...

(5)

Správca dane predbežné opatrenie zruší, ak pominie dôvod, pre ktorý bolo uložené; ak pominul ...

(6)

Predbežné opatrenie stráca účinnosť dňom zaplatenia dane alebo daňového nedoplatku, a to aj ...

(7)

Ak správca dane predbežné opatrenie zrušil alebo predbežné opatrenie stratilo účinnosť, správca ...

§ 51
Záznamová povinnosť
(1)

Správca dane môže uložiť daňovému subjektu, aby okrem evidencie ustanovenej všeobecne záväzným ...

(2)

Povinnosť viesť záznamy ukladá správca dane rozhodnutím, proti ktorému nemožno podať odvolanie. ...

(3)

Ak sa zmenili alebo odpadli dôvody, ktoré viedli k uloženiu záznamovej povinnosti, správca dane ...

(4)

Správca dane je oprávnený preverovať plnenie záznamovej povinnosti, požadovať doklady, o ktorých ...

(5)

Záznamy, evidencie a doklady k nim sa vzťahujúce je daňový subjekt povinný uchovávať po dobu, ...

§ 52
Zverejňovanie zoznamov
(1)

Finančné riaditeľstvo vypracúva vypracúvajú zoznamy

a)

daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška ...

b)

daňových subjektov, ktorým bola povolená úľava alebo odpustenie podľa § 70 a 157, u ktorých ...

c)

daňových subjektov, ktorým bol v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa budú zoznamy ...

(2)

Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam

a)

daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška ...

b)

daňových subjektov, ktorým bol v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa budú zoznamy ...

c)

daňových subjektov, ktorým bola v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa bude zoznam ...

(3)

V zoznamoch podľa odsekov 1 a 2 sa uvedie

a)

meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého ...

b)

obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo,

c)

suma

1.

daňových nedoplatkov,

2.

dane, u ktorej bolo povolené jej zaplatenie v splátkach alebo povolený odklad platenia dane alebo

3.

povolenej úľavy alebo odpustenia podľa § 70 a 157.

(4)

V prvom polroku bežného roka sa zverejňujú zoznamy podľa odseku 1 na webovom sídle finančného ...

(5)

Finančné riaditeľstvo zverejňuje aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre ...

§ 53
Poskytovanie údajov
(1)

Správca dane na žiadosť oznámi, či určitý daňový subjekt je registrovaný, alebo aké číslo ...

(2)

Na žiadosť daňového subjektu finančné riaditeľstvo oznámi, či iná osoba je registrovaná na ...

(3)

Na žiadosť daňového subjektu finančné riaditeľstvo oznámi, či iná osoba je registrovaná na ...

(4)

Miestne príslušný správca dane na žiadosť daňového subjektu vydá potvrdenie o stave jeho osobného ...

§ 54
Súhlas s návrhom na výmaz z obchodného registra

Na žiadosť daňového subjektu správca dane vydá písomný súhlas s návrhom na výmaz z obchodného ...

TRETIA ČASŤ

PLATENIE DANE

§ 55
Spôsob platenia dane a použitie platieb
(1)

Daň sa platí v eurách príslušnému správcovi dane.

(2)

Platbu dane možno vykonať

a)

bezhotovostným prevodom z účtu

1.

vedeného v banke na príslušný účet správcu dane,

2.

určeného na zloženie zábezpeky na daň, ak tak ustanovuje osobitný predpis,33) na príslušný ...

b)

v hotovosti

1.

poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane,

2.

zamestnancovi správcu dane pri výkone exekúcie podľa tohto zákona, ak ide o platby, ktoré majú ...

3.

pri platbách do 300 eur správcovi dane, ktorým je obec; na túto platbu je zamestnanec správcu dane ...

c)

vykonaním kompenzácie podľa odseku 7.

(3)

Poplatky súvisiace s realizáciou platby dane znáša daňový subjekt. Pri realizovaní platby v prospech ...

(4)

Daňový subjekt je povinný označiť platbu dane spôsobom podľa všeobecne záväzného právneho ...

(5)

Správca dane použije platbu označenú podľa odseku 4 na úhradu príslušnej dane.

(6)

Správca dane platbu daňového subjektu neoznačenú podľa odseku 4 použije na úhradu exekučných ...

(7)

Ak nemožno použiť platbu daňového subjektu podľa odseku 6, možno túto platbu použiť na kompenzáciu ...

(8)

Ak nemožno použiť neoznačenú platbu daňového subjektu podľa odsekov 6 a 7, správca dane postupuje ...

(9)

Použitie platieb podľa odsekov 6 a 7 správca dane oznámi daňovému subjektu.

(10)

Ak daňový subjekt podal žiadosť podľa § 70 alebo § 157 ods. 1 písm. a), ustanovenia odsekov ...

(11)

Správca dane je povinný prijať každú platbu, aj keď nie je vykonaná daňovým subjektom, a zaobchádzať ...

(12)

Za deň platby sa považuje

a)

pri bezhotovostných prevodoch z účtu v banke deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňového ...

b)

pri platbe v hotovosti deň, keď pošta alebo zamestnanec správcu dane hotovosť prijal alebo prevzal, ...

c)

pri vykonaní kompenzácie podľa odseku 7 deň, keď bola platba pripísaná na účet iného správcu ...

d)

pri použití daňového preplatku podľa § 79 deň vzniku daňového preplatku,

e)

pri použití nadmerného odpočtu a spotrebnej dane podľa § 79 ods. 7 prvý deň lehoty na ich vrátenie ...

(13)

Banka je povinná oznámiť správcovi dane deň, keď došlo k odpísaniu platby z účtu daňového ...

(14)

Povinnosť zaplatiť daň, ktorá vznikla pred smrťou fyzickej osoby, prechádza na dediča do výšky ...

(15)

Dohody uzatvorené o tom, že povinnosť podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu1) znáša namiesto ...

§ 56
Osobný účet daňového subjektu
(1)

Finančné riaditeľstvo sprístupní daňovému subjektu elektronický výpis z jeho osobného účtu. ...

(2)

Potvrdenie o stave osobného účtu získané na základe autorizovaného prístupu k elektronickému ...

(3)

Daňový subjekt má právo podať finančnému riaditeľstvu námietku k nezrovnalostiam zisteným ...

§ 57
Odklad platenia dane a povolenie splátok
(1)

Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane povoliť odklad platenia dane, ktorej správu ...

(2)

Správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach, len ak dlžná ...

(3)

Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najviac na 24 mesiacov ...

(4)

Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najskôr odo dňa ...

(5)

Za dobu povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach zaplatí daňový subjekt ...

(6)

Proti rozhodnutiu o odklade platenia dane alebo rozhodnutiu o platení dane v splátkach nemožno podať ...

(7)

Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach možno povoliť, ak je to v súlade s osobitným ...

(8)

Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach správca dane nepovolí, ak neuplynul najmenej ...

(9)

Ak daňový subjekt nesplní podmienky určené v rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo ...

(10)

Ak daňový subjekt nezaplatí odloženú daň vo výške a v lehote určenej správcom dane v rozhodnutí ...

(11)

Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa vzťahujú aj na povolenie odkladu platenia daňového nedoplatku alebo ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

DAŇOVÉ KONANIE

PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 58
Začatie daňového konania
(1)

Daňové konanie začína

a)

na návrh účastníka daňového konania,

b)

z podnetu orgánu príslušného konať vo veci podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.2)

(2)

Daňové konanie je začaté dňom doručenia podania daňového subjektu orgánu príslušnému konať ...

(3)

Ak daňové konanie začína z podnetu orgánu príslušného konať vo veci, konanie sa začína dňom, ...

(4)

Pre daňové konanie je rozhodujúci obsah podania, aj keď je podanie nesprávne označené.

§ 59
Účastníci daňového konania
(1)

Účastníkom daňového konania je daňový subjekt.

(2)

Na daňovom konaní sa môže zúčastniť aj iná osoba, ktorú správca dane na daňové konanie prizve. ...

(3)

Práva a povinnosti účastníka daňového konania má aj ten, na koho podľa tohto zákona alebo osobitného ...

(4)

Účastník daňového konania v konaní koná v takom rozsahu, v akom má spôsobilosť vlastnými ...

(5)

Účastník daňového konania je povinný na požiadanie správcu dane preukázať svoju totožnosť ...

§ 60
Vylúčenie zamestnanca
(1)

Zamestnanec príslušného orgánu je z daňového konania vylúčený, ak so zreteľom na jeho pomer ...

(2)

Zamestnanec príslušného orgánu je z daňového konania vylúčený aj vtedy, ak sa v tej istej veci ...

(3)

Zamestnanec príslušného orgánu zúčastnený na daňovom konaní je povinný neodkladne oznámiť ...

(4)

Ak sa účastník daňového konania dozvie skutočnosti preukazujúce vylúčenie zamestnanca podľa ...

(5)

Zamestnanec príslušného orgánu, o ktorého nezaujatosti sú pochybnosti, môže do doby, keď bude ...

(6)

O námietke zaujatosti rozhodne jeho najbližšie nadriadený vedúci zamestnanec, ktorý môže rozhodnúť ...

(7)

Proti rozhodnutiu o námietke zaujatosti podľa odseku 6 nie sú prípustné opravné prostriedky.

(8)

Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa vzťahujú aj na daňovú kontrolu.

§ 61
Prerušenie daňového konania
(1)

Správca dane daňové konanie

a)

preruší, ak má vedomosť, že sa začalo konanie o predbežnej otázke,

b)

môže prerušiť, ak sa začalo konanie o inej skutočnosti rozhodujúcej na vydanie rozhodnutia alebo ...

(2)

Správca dane môže daňové konanie prerušiť najdlhšie na 30 dní, ak to z dôležitých dôvodov ...

(3)

Konanie je prerušené dňom uvedeným v rozhodnutí o prerušení konania; proti tomuto rozhodnutiu ...

(4)

Správca dane pokračuje v daňovom konaní z vlastného podnetu alebo na podnet účastníka daňového ...

(5)

Ak je daňové konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

(6)

Ustanovenia o prerušení daňového konania sa vzťahujú rovnako aj na daňové konanie vedené finančným ...

§ 62
Zastavenie daňového konania
(1)

Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, daňové konanie sa zastaví, ak

a)

navrhovateľ vzal späť svoj návrh skôr, ako bolo o ňom rozhodnuté,

b)

je právnym nástupcom daňového subjektu Slovenská republika, okrem konania o dani z nehnuteľností, ...

c)

daňový subjekt zanikol bez právneho nástupcu,

d)

sa zistí v priebehu daňového konania, že navrhovateľ nie je oprávnenou osobou,

e)

daňový subjekt zmeškal lehotu, ktorú nemožno predĺžiť ani odpustiť jej zmeškanie,

f)

bolo vo veci už právoplatne rozhodnuté,

g)

príslušný orgán zistí, že pred podaním návrhu vo veci začal konať súd,

h)

odpadol dôvod daňového konania.

(2)

Rozhodnutie o zastavení daňového konania podľa odseku 1 písm. b) a c) sa nedoručuje; toto rozhodnutie ...

(3)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. a) až c) a g) nemožno podať odvolanie.

§ 63
Rozhodnutie
(1)

Ukladať povinnosti alebo priznávať práva podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu2) možno ...

(2)

Rozhodnutie musí vychádzať zo stavu veci zisteného v daňovom konaní, musí obsahovať náležitosti ...

(3)

Ak tento zákon alebo osobitné predpisy1) neustanovujú inak, rozhodnutie musí obsahovať

a)

označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,

b)

číslo a dátum rozhodnutia,

c)

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhodovalo, ...

d)

výrok, ktorý obsahuje údaje podľa písmena c), rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho ...

e)

poučenie o mieste, lehote a forme podania odvolania s upozornením na prípadné vylúčenie odkladného ...

f)

vlastnoručný podpis povereného zamestnanca finančného riaditeľstva alebo správcu dane, ktorým ...

(4)

Lehota plnenia podľa odseku 3 písm. d) je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ...

(5)

Rozhodnutie obsahuje odôvodnenie, ak tento zákon neustanovuje inak. V odôvodnení sa uvedie, ktoré ...

(6)

Ak chýba v rozhodnutí poučenie o odvolaní alebo v rozhodnutí bolo nesprávne uvedené poučenie, ...

(7)

Ak je v rozhodnutí určená na podanie odvolania lehota dlhšia ako v tomto zákone, platí lehota ...

(8)

Rozhodnutie o opravných prostriedkoch, ktorým sa navrhovateľovi vyhovuje v plnom rozsahu, nemusí ...

(9)

Doručené rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať odvolanie, je právoplatné.

(10)

Rozhodnutie je vykonateľné, ak proti nemu nemožno podať odvolanie alebo ak odvolanie nemá odkladný ...

(11)

Orgán, ktorý rozhodnutie vydal, opraví na podnet účastníka konania alebo z vlastného podnetu ...

§ 64
Nulitné rozhodnutie
(1)

Na účely správy daní sa za nulitné rozhodnutie považuje rozhodnutie vydané podľa tohto zákona ...

(2)

Pri správe daní je nulitným rozhodnutím rozhodnutie, ktoré

a)

vydal správca dane na to vecne nepríslušný; ak ide o správcu dane, ktorým je obec, za nulitné ...

b)

bolo vydané omylom inej osobe,

c)

nadväzuje na nulitné rozhodnutie.

(3)

Nulitu rozhodnutia posudzuje z vlastného podnetu alebo iného podnetu druhostupňový orgán, a to ...

(4)

Ak orgán uvedený v odseku 3 zistí, že rozhodnutie nie je nulitné, zašle o tejto skutočnosti tomu, ...

(5)

Ak orgán uvedený v odseku 3 zistí, že posudzované rozhodnutie je nulitné, vydá o tejto skutočnosti ...

§ 65
Lehoty na rozhodnutie
(1)

Orgán príslušný na rozhodnutie v daňovom konaní rozhodne bezodkladne, najneskôr však do ôsmich ...

(2)

Ak vzhľadom na mimoriadnu zložitosť prípadu alebo iné závažné okolnosti alebo osobitnú povahu ...

(3)

Ak orgán príslušný na rozhodnutie v daňovom konaní nemôže vo veci rozhodnúť v lehote do 60 ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú, ak tento zákon neustanovuje inak.

(5)

Lehoty podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

(6)

Lehota na rozhodnutie je zachovaná, ak v posledný deň lehoty daňový subjekt prevezme rozhodnutie ...

§ 66
Opatrenia proti nečinnosti

Ak orgán príslušný na rozhodnutie v daňovom konaní je v tomto konaní nečinný a nerozhodne ani ...

DRUHÁ HLAVA
OSOBITNÉ DAŇOVÉ KONANIA

PRVÝ DIEL
REGISTRAČNÉ KONANIE

§ 67
Postup pri registrácii
(1)

Daňový subjekt, ktorý sa registruje u správcu dane podľa osobitných predpisov,1) je povinný predložiť ...

(2)

V žiadosti o registráciu je daňový subjekt, ktorým je

a)

fyzická osoba, povinný uviesť

1.

meno a priezvisko,

2.

adresu trvalého pobytu,

3.

rodné číslo,

4.

identifikačné číslo organizácie, ak mu bolo pridelené,

5.

miesto podnikania; ak uvedie okrem miesta podnikania aj miesto, kde vykonáva podnikateľskú činnosť, ...

6.

svoje organizačné zložky na území Slovenskej republiky,

7.

hlavný predmet činnosti,

8.

dane, ku ktorým žiada registráciu,

9.

čísla účtov vedených v bankách, na ktorých budú sústredené peňažné prostriedky z jeho podnikateľskej ...

10.

splnomocnenca na doručovanie, ak ide o fyzickú osobu podľa § 9 ods. 11,

11.

ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitných predpisov,1)

b)

právnická osoba, povinný uviesť

1.

obchodné meno,

2.

sídlo,

3.

identifikačné číslo organizácie,

4.

svoje organizačné zložky na území Slovenskej republiky,

5.

hlavný predmet činnosti,

6.

dane, ku ktorým žiada registráciu,

7.

čísla účtov vedených v bankách, na ktorých budú sústredené peňažné prostriedky z jeho podnikateľskej ...

8.

štatutárny orgán alebo osoby, ktoré sú okrem štatutárneho orgánu oprávnené za ňu v daňových ...

9.

splnomocnenca na doručovanie, ak ide o právnickú osobu podľa § 9 ods. 11,

10.

ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitných predpisov.1)

(3)

K žiadosti o registráciu daňový subjekt priloží prílohy podľa osobitných predpisov.1)

(4)

Správca dane preverí údaje uvedené v žiadosti o registráciu a v prílohách podľa odseku 3, a ...

(5)

Ak daňový subjekt vyhovie výzve správcu dane v určenej lehote a v požadovanom rozsahu, považuje ...

(6)

Ak daňový subjekt výzve správcu dane nevyhovie, vydá správca dane rozhodnutie, v ktorom žiadosť ...

(7)

Správca dane zaregistruje daňový subjekt v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu ...

(8)

Ak správca dane zistí, že daňový subjekt nesplnil registračnú povinnosť podľa osobitných predpisov,35) ...

(9)

Ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii podľa odseku 2 okrem odseku 2 písm. a) ...

(10)

Daňový subjekt je povinný vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii do 15 dní odo dňa ...

(11)

Oznámenie podľa odseku 9 môže daňový subjekt splniť aj na jednotnom kontaktnom mieste,42) ak ...

DRUHÝ DIEL
VYRUBOVACIE KONANIE

§ 68
(1)

Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, vyrubovacie konanie začína nasledujúci ...

(2)

Správca dane vydá rozhodnutie do 15 dní od uplynutia lehoty na vyjadrenie sa k protokolu podľa § ...

a)

sa daňový subjekt písomne vzdá práva na vyjadrenie sa k zisteniam v protokole,

b)

daňový subjekt nemá pripomienky k zisteniam v protokole,

c)

sa daňový subjekt nevyjadrí k protokolu v lehote určenej správcom dane vo výzve; v tom prípade ...

(3)

Ak daňový subjekt predloží pripomienky a dôkazy v lehote určenej správcom dane vo výzve podľa ...

(4)

Daň je vyrubená

a)

rozhodnutím správcu dane,

b)

podaním daňového priznania vrátane dodatočného daňového priznania alebo

c)

zaplatením dane, pri ktorej nie je povinnosť podať daňové priznanie.

(5)

Správca dane v rozhodnutí vydanom vo vyrubovacom konaní vyrubí daň alebo rozdiel dane oproti vyrubenej ...

(6)

Správca dane po vykonaní daňovej kontroly v rozhodnutí určí rozdiel v sume, ktorú mal daňový ...

§ 69
Zánik práva vyrubiť daň
(1)

Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane alebo ...

(2)

Ak bol pred uplynutím lehoty vykonaný úkon smerujúci na vyrubenie dane alebo rozdielu dane alebo ...

(3)

Za úkon smerujúci na vyrubenie dane alebo rozdielu dane alebo uplatnenie nároku na sumu podľa osobitných ...

a)

protokolu z daňovej kontroly,

b)

protokolu o určení dane podľa pomôcok.

(4)

Ak sa vykonáva daňová kontrola na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní, za úkon smerujúci ...

(5)

Pri uplatnení medzinárodných zmlúv v oblasti daní, ktorými je Slovenská republika viazaná, možno ...

§ 70
Úľava na dani alebo odpustenie daňového nedoplatku na dani
(1)

Na účely tohto ustanovenia sa daňovým nedoplatkom rozumie daňový nedoplatok na dani okrem úroku ...

(2)

Správca dane môže na žiadosť daňového dlžníka, ktorým je fyzická osoba, povoliť úľavu ...

(3)

Ak správca dane rozhodnutím daňovému dlžníkovi povolí úľavu na dani alebo odpustí daňový ...

(4)

Povolenie úľavy na dani alebo odpustenie daňového nedoplatku môže byť viazané na podmienky, ...

(5)

Povoliť úľavu na dani alebo odpustiť daňový nedoplatok možno len v súlade s osobitným predpisom.40) ...

TRETÍ DIEL
OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

§ 71
Námietka

Daňový subjekt môže uplatniť námietku, ak to ustanovuje tento zákon. Ak tento zákon neustanovuje ...

Odvolacie konanie
§ 72
Všeobecné ustanovenia o odvolaní
(1)

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak sa účastník ...

(2)

Odvolanie sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane alebo orgánu, ktorého rozhodnutie ...

(3)

Odvolanie možno podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje, ...

(4)

Odvolanie musí obsahovať okrem náležitostí podľa § 13 aj

a)

označenie prvostupňového orgánu,

b)

číslo rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje,

c)

dôvody podania odvolania,

d)

dôkazy preukazujúce odôvodnenosť odvolania, ak sa v odvolaní nenamieta len rozpor s právnymi predpismi; ...

e)

navrhované zmeny alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia.

(5)

Ak odvolanie neobsahuje zákonom predpísané náležitosti, prvostupňový orgán postupuje podľa ...

(6)

Ak účastník konania vezme odvolanie späť, nemôže podať v tej istej veci nové odvolanie. Oznámenie ...

(7)

Včas podané odvolanie má odkladný účinok, ak tento zákon neustanovuje inak.

(8)

Odvolanie je neprípustné, ak

a)

je podané po určenej lehote,

b)

nie je podané oprávnenou osobou,

c)

smeruje len proti odôvodneniu rozhodnutia.

(9)

V odvolaní proti rozhodnutiu, ktorým bol vyrubený rozdiel v sume, ktorú mal daňový subjekt podľa ...

(10)

Ak v priebehu odvolacieho konania uplynie lehota na vyrubenie dane, prvostupňový orgán alebo odvolací ...

§ 73
Postup prvostupňového orgánu
(1)

Prvostupňový orgán môže rozhodnúť o odvolaní, ak mu v plnom rozsahu vyhovie. Proti tomuto rozhodnutiu ...

(2)

Ak prvostupňový orgán o odvolaní podľa odseku 1 nerozhodne, postúpi odvolanie do 30 dní odo dňa ...

(3)

Predkladacia správa obsahuje najmä

a)

zhrnutie výsledkov doplneného daňového konania,

b)

stanovisko ku všetkým dôvodom odvolania,

c)

návrh na výrok rozhodnutia o odvolaní.

(4)

Prvostupňový orgán odvolanie zamietne, ak smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému

a)

je odvolanie neprípustné,

b)

nemožno podať odvolanie.

(5)

Prvostupňový orgán bez zbytočného odkladu písomne oznámi účastníkovi konania zamietnutie odvolania ...

(6)

Ak vyplýva z povahy veci, že odvolanie môže podať niekoľko daňových subjektov, a ak sa odvolá ...

§ 74
Postup odvolacieho orgánu
(1)

Odvolacím orgánom je druhostupňový orgán. Ak rozhodnutie vydalo ministerstvo, odvolacím orgánom ...

(2)

Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v rozsahu požadovanom v odvolaní. Ak vyjdú pri ...

(3)

Odvolací orgán je oprávnený vykonávať v rámci odvolacieho konania dokazovanie, ak to považuje ...

(4)

Odvolací orgán napadnuté rozhodnutie v odôvodnených prípadoch zmení alebo zruší, inak napadnuté ...

(5)

Ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu o dani určenej podľa pomôcok, skúma odvolací orgán dodržanie ...

(6)

Rozhodnutie o odvolaní neobsahuje odôvodnenie, ak sa v ňom vyhovuje odvolaniu v plnom rozsahu.

(7)

Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu nemožno podať odvolanie; proti rozhodnutiu ministra nie sú ...

(8)

Odvolací orgán odvolanie zamietne, ak smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému

a)

je odvolanie neprípustné,

b)

nemožno podať odvolanie.

(9)

Odvolací orgán bez zbytočného odkladu písomne oznámi účastníkovi konania zamietnutie odvolania ...

§ 75
Obnova konania
(1)

Daňové konanie ukončené právoplatným rozhodnutím, okrem rozhodnutia, ktorým sa rozhodnutie zmenilo ...

a)

vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na výrok rozhodnutia ...

b)

rozhodnutie bolo vydané na základe dôkazov, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, alebo rozhodnutie ...

c)

rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušný orgán rozhodol inak.

(2)

Obnova daňového exekučného konania nie je prípustná.

(3)

Návrh na obnovu konania sa podáva u správcu dane, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni.

(4)

Návrh na obnovu konania musí byť podaný do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa účastník konania ...

(5)

V návrhu na obnovu konania musí byť uvedený dôvod podľa odseku 1, dôkazy preukazujúce jeho odôvodnenosť ...

(6)

Ak návrh na obnovu konania bol zamietnutý, účastník konania nie je oprávnený opakovane podať ...

§ 76
Postup pri obnove konania
(1)

Obnovu konania povoľuje alebo nariaďuje správca dane. Ak sa nepreukážu dôvody na obnovu konania ...

(2)

Ak rozhodol v poslednom stupni iný orgán ako správca dane, povoľuje, nariaďuje alebo zamieta návrh ...

(3)

Obnova konania sa môže povoliť alebo nariadiť, ak nezaniklo právo na vyrubenie dane alebo rozdielu ...

(4)

Pri zmene miestnej príslušnosti rozhoduje o návrhu na obnovu konania, nariaďuje ju alebo zamieta ...

(5)

V rozhodnutí o povolení alebo nariadení obnovy konania sa uvedie, v akom rozsahu sa konanie obnovuje ...

(6)

Proti rozhodnutiu o povolení alebo nariadení obnovy konania nemožno podať odvolanie. Ak bol rozhodnutím ...

(7)

Nové konanie vo veci vykoná správca dane, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni; pri zmene miestnej ...

(8)

Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie zrušuje; proti novému rozhodnutiu možno podať odvolanie. ...

§ 77
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
(1)

Rozhodnutie, ktoré je právoplatné, okrem daňovej exekučnej výzvy a rozhodnutia o odvolaní proti ...

(2)

Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa podáva orgánu, ktorý toto rozhodnutie ...

(3)

Rozhodnutie vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom orgán príslušný na preskúmanie ...

(4)

Ak orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia zistí, že vydané rozhodnutie nie je v rozpore ...

(5)

Pri preskúmaní rozhodnutia vychádza príslušný orgán z právneho stavu a skutkových okolností ...

(6)

Podnetu účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia môže v plnom rozsahu vyhovieť aj orgán, ...

(7)

Orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania môže mimo odvolacieho konania ...

(8)

Ak podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania smeruje proti rozhodnutiu o dani určenej ...

(9)

Proti rozhodnutiu, ktorým sa rozhodnutie mimo odvolacieho konania zrušuje a vec sa vracia na ďalšie ...

(10)

Proti rozhodnutiu, ktorým sa rozhodnutie mimo odvolacieho konania zrušuje a vec sa vracia na ďalšie ...

(11)

Ak súd právoplatne rozhodol o žalobe, ktorou bolo napadnuté rozhodnutie, nemožno toto rozhodnutie ...

§ 78
Rozhodnutia vylúčené z preskúmavania súdmi

Z preskúmavania súdmi sú vylúčené rozhodnutia o

a)

odklade platenia dane alebo daňového nedoplatku,

b)

platení dane alebo daňového nedoplatku v splátkach,

c)

odpustení daňového nedoplatku podľa § 70,

d)

odpustení sankcie podľa § 157 ods. 1 písm. b) a c).

TRETIA HLAVA
DAŇOVÉ PREPLATKY A DAŇOVÉ NEDOPLATKY

PRVÝ DIEL
DAŇOVÉ PREPLATKY

§ 79
Daňové preplatky a úrok
(1)

Pri použití daňového preplatku sa primerane postupuje podľa § 55 ods. 6 a 7; správca dane písomne ...

(2)

Ak nemožno daňový preplatok použiť podľa odseku 1, správca dane na žiadosť daňového subjektu, ...

(3)

Ak správca dane vráti daňový preplatok po lehote ustanovenej v odseku 2, je povinný v lehote do ...

(4)

Odvolanie proti rozhodnutiu správcu dane o priznaní úroku podľa odseku 3 nemá odkladný účinok. ...

(5)

Daňový preplatok nemožno vrátiť po zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.

(6)

Za deň vrátenia preplatku sa považuje deň, keď bola suma preplatku odpísaná z účtu správcu ...

(7)

Na nadmerný odpočet a spotrebnú daň, pri ktorej bolo uplatnené jej vrátenie, sa primerane vzťahujú ...

(8)

Nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty uplatnený skupinou44a) možno použiť na kompenzáciu daňových ...

DRUHÝ DIEL
DAŇOVÉ NEDOPLATKY

§ 80
Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku
(1)

Ak daňový subjekt v lehote podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov1) alebo určenej v rozhodnutí ...

(2)

Výzva podľa odseku 1 sa použije aj na zaplatenie iných peňažných plnení, ktoré nie sú daňou ...

§ 81
Záložné právo
(1)

Na zabezpečenie daňového nedoplatku môže rozhodnutím správcu dane vzniknúť záložné právo ...

(2)

Rozhodnutie podľa odseku 1 musí obsahovať okrem náležitostí podľa § 63 ods. 3 aj rodné číslo, ...

(3)

Pri vzniku záložného práva k cenným papierom správca dane dá príkaz právnickej osobe oprávnenej ...

(4)

Záložné právo podľa odseku 1 možno zriadiť aj na zabezpečenie istej daňovej pohľadávky, ktorá ...

(5)

Správca dane je oprávnený na účely podľa odseku 1 vyzvať daňového dlžníka, aby predložil ...

(6)

Správca dane dbá, aby hodnota predmetu záložného práva podľa odseku 1 bola primeraná sume daňového ...

(7)

Právne úkony týkajúce sa predmetu záložného práva po vydaní rozhodnutia o zriadení záložného ...

(8)

Ak vzniklo na predmete záložného práva viac záložných práv, uspokojí sa záložné právo na ...

(9)

Zabezpečenie daňového nedoplatku sa vykonáva na náklady daňového dlžníka. Ak daňový dlžník ...

(10)

Ustanovenia odsekov 1 až 3, 5 až 7, 9 a 11 sa rovnako vzťahujú aj na zabezpečenie existujúcej ...

(11)

Ustanovenia Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov o záložnom práve49) sa použijú, ak ...

§ 82
Zmena a zrušenie záložného práva

Rozhodnutie o zriadení záložného práva môže správca dane z vlastného alebo iného podnetu zmeniť ...

§ 83
Dočasne nevymožiteľný daňový nedoplatok

Daňový nedoplatok alebo jeho časť sa považuje za dočasne nevymožiteľný, ak

a)

jeho vymáhanie od daňového dlžníka alebo od iných osôb, od ktorých mohol byť vymáhaný, je ...

b)

majetkové pomery daňového dlžníka by neviedli ani k čiastočnému uspokojeniu daňového nedoplatku, ...

c)

majetok daňového dlžníka nepostačuje ani na pokrytie exekučných nákladov a hotových výdavkov ...

d)

je jeho vymáhanie spojené s ťažkosťami a možno predpokladať, že ďalšie vymáhanie by neviedlo ...

e)

jeho výška v úhrne za všetky dane nepresahuje 170 eur.

§ 84
Zánik daňového nedoplatku
(1)

Daňový nedoplatok zanikne dňom

a)

nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu o tom, že dedičstvo pripadlo štátu, ak daňový dlžník ...

b)

nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu, ak daňový dlžník zomrel a súd zastavil dedičské ...

c)

zániku daňového subjektu, ak daňový subjekt zanikne bez právneho nástupcu,

d)

právoplatnosti rozhodnutia, ktorým správca dane povolil úľavu alebo odpustil daňový nedoplatok ...

e)

nasledujúcim po dni zániku práva vymáhať daňový nedoplatok,

f)

zverejnenia uznesenia súdu v Obchodnom vestníku o oddlžení dlžníka, ktorým je fyzická osoba, ...

g)

nasledujúcim po úplnom splnení pohľadávok správcu dane vyplývajúcich z potvrdeného reštrukturalizačného ...

(2)

Daňový nedoplatok zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia správcu dane o zániku daňového nedoplatku, ...

a)

suma dočasne nevymožiteľného daňového nedoplatku vrátane nákladov spojených so správou daní ...

b)

daňový nedoplatok alebo jeho časť správca dane nemohol uspokojiť od dedičov do výšky ceny nadobudnutého ...

(3)

Rozhodnutie o zániku daňového nedoplatku podľa odseku 2 sa nedoručuje a je právoplatné dňom ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 okrem odseku 1 písm. d) sa vzťahujú aj na zánik iného peňažného ...

§ 85
Premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok
(1)

Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho ...

(2)

Počas daňového exekučného konania lehota podľa odseku 1 neplynie.

(3)

Správca dane prihliadne na premlčanie, iba ak daňový dlžník vznesie námietku premlčania, a to ...

(4)

Právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú aj na právo vymáhať iné peňažné plnenie, ktoré nie ...

§ 86
Postúpenie daňového nedoplatku
(1)

Daňový úrad alebo colný úrad

a)

dočasne nevymožiteľný daňový nedoplatok, pri ktorom uplynulo viac ako päť rokov od konca roka, ...

b)

daňový nedoplatok daňového dlžníka, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii, na základe podmienok ...

(2)

Právnická osoba, ktorej bol postúpený daňový nedoplatok podľa odseku 1, môže daňový nedoplatok ...

(3)

O postúpení daňového nedoplatku podľa odseku 1 uzatvára finančné riaditeľstvo písomnú zmluvu ...

(4)

Daňový úrad alebo colný úrad bez zbytočného odkladu oznámi postúpenie daňového nedoplatku ...

(5)

Právo nakladať s postúpeným nedoplatkom daňového dlžníka prechádza na právnickú osobu podľa ...

(6)

Daňový úrad alebo colný úrad je povinný odovzdať právnickej osobe podľa odseku 1 všetky doklady ...

(7)

Daňový nedoplatok možno postúpiť len za odplatu. Odplata za postúpenie daňového nedoplatku je ...

(8)

Na postúpenie daňového nedoplatku podľa tohto zákona sa Občiansky zákonník50) nepoužije.

§ 87
Započítanie daňového nedoplatku
(1)

Ak má daňový dlžník daňový nedoplatok a zároveň má pohľadávku voči štátnej rozpočtovej ...

(2)

Započítať možno len nepremlčané pohľadávky. Výška pohľadávky a výška daňového nedoplatku, ...

(3)

Započítanie daňového nedoplatku sa môže vykonať na žiadosť daňového dlžníka podanú vecne ...

a)

obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo daňového dlžníka pridelené pri registrácii, ...

b)

identifikáciu pohľadávky daňového dlžníka voči štátnej rozpočtovej organizácii, ktorú možno ...

c)

identifikáciu daňového nedoplatku s uvedením daňového úradu alebo colného úradu príslušného ...

d)

vyhlásenie daňového dlžníka, že žiada o započítanie pohľadávok podľa písmen b) a c),

e)

dátum a podpis daňového dlžníka.

(4)

Daňový úrad alebo colný úrad úplnú žiadosť podľa odseku 3 postúpi spolu s potvrdením výšky ...

(5)

Finančné riaditeľstvo overí správnosť údajov uvedených v žiadosti a požiada príslušnú štátnu ...

(6)

Na započítanie podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na správcu dane, ktorým je obec.

(8)

Odo dňa doručenia úplnej žiadosti podľa odseku 3 do dňa doručenia potvrdenia o započítaní ...

ŠTVRTÁ HLAVA
DAŇOVÉ EXEKUČNÉ KONANIE

PRVÝ DIEL
ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 88
Základné ustanovenia
(1)

Daňovým exekučným konaním je konanie, v ktorom správca dane z úradnej moci vymáha daňový nedoplatok, ...

(2)

Daňové nedoplatky podľa tohto zákona môže vymáhať len správca dane; to neplatí, ak ide o exekučné ...

(3)

Správca dane je v odôvodnených prípadoch oprávnený v daňovom exekučnom konaní vyzvať daňového ...

(4)

Správca dane je povinný

a)

zisťovať, či sú splnené podmienky na začatie daňového exekučného konania,

b)

vykonať daňovú exekúciu len podľa tohto zákona a spôsobmi, ktoré tento zákon ustanovuje.

(5)

Ak sa u daňového dlžníka alebo jeho ručiteľa vykonáva daňová exekúcia a súčasne prebieha ...

(6)

Ak najneskôr v lehote do dvoch rokov od udelenia súhlasu podľa Občianskeho zákonníka53)správcom ...

(7)

Prechodom vlastníctva hnuteľnej veci na vydražiteľa alebo prechodom vlastníctva hnuteľnej veci ...

(8)

Proti inému, než tomu, kto je v rozhodnutí označený ako daňový dlžník, možno viesť daňové ...

a)

na neho prešla povinnosť podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,

b)

na neho prešli záväzky podľa osobitného predpisu,55)

c)

od neho možno podľa tohto zákona vyžadovať plnenie za daňového dlžníka.

(9)

Predmetom daňovej exekúcie môže byť aj majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Ak ...

(10)

Daňová exekúcia je neprípustná na majetok, ktorý je vo vlastníctve inej osoby ako daňového ...

(11)

Ak je predmet daňovej exekúcie zaťažený záložným právom, správca dane môže vykonať daňovú ...

(12)

Navrátenie do predošlého stavu je v daňovom exekučnom konaní vylúčené.

§ 89
Exekučný titul
(1)

Exekučným titulom je

a)

právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, ktorým bolo uložené peňažné plnenie,

b)

vykonateľný výkaz daňových nedoplatkov,

c)

jednotný exekučný titul podľa osobitného predpisu.93)

(2)

Výkaz daňových nedoplatkov, ktorý správca dane zostaví z údajov evidencie daní, obsahuje

a)

označenie daňového dlžníka,

b)

výšku daňových nedoplatkov podľa daňových priznaní, opravných daňových priznaní, dodatočných ...

c)

výšku daňových nedoplatkov vzniknutých nezaplatením dane bez podania daňového priznania,

d)

výšku daňových nedoplatkov podľa právoplatných rozhodnutí v členení podľa jednotlivých druhov ...

e)

pôvodnú splatnosť daní,

f)

deň, ku ktorému je výkaz daňových nedoplatkov zostavovaný.

(3)

Deň vyhotovenia výkazu daňových nedoplatkov je dňom jeho vykonateľnosti. Daňový dlžník sa ...

§ 90
Začatie daňového exekučného konania
(1)

Daňové exekučné konanie začína správca dane na podklade exekučného titulu vydaním rozhodnutia ...

(2)

Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania obsahuje

a)

názov a sídlo správcu dane, ktorý rozhodnutie vydal,

b)

číslo a dátum vydania tohto rozhodnutia,

c)

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu daňového dlžníka alebo obchodné meno, sídlo daňového ...

d)

označenie konkrétneho exekučného titulu,

e)

výšku vymáhaného daňového nedoplatku,

f)

označenie osôb, na ktoré sa vzťahuje výrok o zákaze nakladania s majetkom daňového dlžníka, ...

g)

výrok o zákaze nakladania s majetkom daňového dlžníka, ktorý podľa ustanovení tohto zákona ...

h)

spôsob vykonania daňovej exekúcie,

i)

vlastnoručný podpis povereného zamestnanca správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný ...

(3)

Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania sa nedoručuje daňovému dlžníkovi ani jeho ...

(4)

Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania sa nedoručuje osobe, u ktorej má daňový dlžník ...

(5)

Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania sa doručuje osobám uvedeným v odseku 2 písm. ...

§ 91
Daňová exekučná výzva
(1)

Správca dane doručí daňovú exekučnú výzvu bezodkladne po doručení rozhodnutia o začatí daňového ...

(2)

Daňová exekučná výzva obsahuje

a)

názov a sídlo správcu dane, ktorý daňovú exekučnú výzvu vydal,

b)

číslo a dátum vydania daňovej exekučnej výzvy,

c)

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu daňového dlžníka alebo obchodné meno, sídlo daňového ...

d)

oznámenie o začatí daňového exekučného konania,

e)

výšku daňových nedoplatkov podľa výkazu daňových nedoplatkov alebo právoplatných a vykonateľných ...

f)

výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku v lehote určenej správcom dane, pričom táto lehota nesmie ...

g)

upozornenie, že ak daňový nedoplatok nebude zaplatený v lehote určenej správcom dane, správca ...

h)

označenie majetku, na ktorý chce správca dane uplatniť výkon daňovej exekúcie,

i)

zákaz nakladania s majetkom, na ktorý chce správca dane uplatniť výkon daňovej exekúcie, a upozornenie, ...

j)

poučenie o možnosti podať opravný prostriedok,

k)

vlastnoručný podpis povereného zamestnanca správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný ...

(3)

Daňová exekučná výzva sa doručuje účastníkom daňového exekučného konania do vlastných ...

a)

zástupcovi splnomocnenému na preberanie písomností daňového dlžníka,

b)

opatrovníkovi, ak je daňový dlžník postihnutý duševnou poruchou alebo nie je schopný zrozumiteľne ...

c)

verejnou vyhláškou, ak sa nepodarilo doručiť daňovú exekučnú výzvu daňovému dlžníkovi na ...

(4)

Ak daňový dlžník bezdôvodne odoprie prijať daňovú exekučnú výzvu, je táto doručená dňom, ...

(5)

Do 15 dní odo dňa doručenia daňovej exekučnej výzvy môže daňový dlžník podať u správcu ...

a)

nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného daňového nedoplatku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, ...

b)

sú iné dôvody, pre ktoré je daňová exekúcia neprípustná.

(6)

Odvolanie musí byť odôvodnené, pričom na neskôr uplatnené dôvody sa neprihliada. Na rozhodovanie ...

(7)

Ak majetok daňového dlžníka označený v daňovej exekučnej výzve nepostačuje na úhradu vymáhaného ...

§ 92
Daňový exekučný príkaz
(1)

Daňový exekučný príkaz vydá správca dane po márnom uplynutí lehoty na podanie odvolania voči ...

(2)

Daňový exekučný príkaz obsahuje

a)

názov a sídlo správcu dane, ktorý daňový exekučný príkaz vydal,

b)

číslo a dátum vydania daňového exekučného príkazu,

c)

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu daňového dlžníka alebo obchodné meno, sídlo daňového ...

d)

výšku vymáhaného daňového nedoplatku,

e)

spôsob vykonania daňovej exekúcie a číslo účtu správcu dane,

f)

ďalšie náležitosti ustanovené v tomto zákone podľa jednotlivých spôsobov výkonu daňovej exekúcie, ...

g)

vlastnoručný podpis povereného zamestnanca správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný ...

(3)

Daňový exekučný príkaz sa doručuje do vlastných rúk účastníkom daňového exekučného konania, ...

(4)

Daňový exekučný príkaz je právoplatný dňom jeho vydania a nie sú proti nemu prípustné opravné ...

§ 93
Oprava daňového exekučného príkazu

Správca dane môže opraviť daňový exekučný príkaz, ak prišlo pri jeho vydaní k chybe v písaní ...

§ 94
Daňová exekúcia

Daňová exekúcia je nútený výkon, ktorým sa vymáha zaplatenie daňového nedoplatku alebo zníženie ...

§ 95
Odloženie daňovej exekúcie
(1)

Správca dane odloží daňovú exekúciu, ak daňovému dlžníkovi bol povolený odklad platenia vymáhaného ...

(2)

Správca dane môže odložiť daňovú exekúciu z vlastného podnetu, ak sa preverujú skutočnosti ...

(3)

Správca dane môže daňovú exekúciu na žiadosť daňového dlžníka, ktorý je fyzickou osobou, ...

(4)

Ak správca dane odloží daňovú exekúciu, úkony, ktoré vykonal, zostávajú zachované, ak v rozhodnutí ...

(5)

Rozhodnutie o odložení daňovej exekúcie sa doručuje daňovému dlžníkovi do vlastných rúk.

(6)

Proti rozhodnutiu o odložení daňovej exekúcie nie sú prípustné opravné prostriedky.

§ 96
Zastavenie daňového exekučného konania
(1)

Správca dane daňové exekučné konanie zastaví rozhodnutím, ak

a)

exekučný titul bol zrušený,

b)

exekučný titul sa nestal vykonateľným,

c)

bolo preukázané, že k predmetu daňovej exekúcie má vlastnícke právo iná osoba,

d)

predmet daňovej exekúcie nepodlieha daňovej exekúcii,

e)

právo vymáhať daňový nedoplatok je premlčané a daňový dlžník vzniesol námietku premlčania ...

f)

daňový nedoplatok bol vyrovnaný,

g)

je iný dôvod, pre ktorý nie je možné v daňovom exekučnom konaní pokračovať.

(2)

Ak sa daňového exekučného konania týka niektorý z dôvodov jeho zastavenia len sčasti alebo ak ...

(3)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 alebo odseku 2 možno podať odvolanie do ôsmich dní odo dňa doručenia ...

§ 97
Doručovanie rozhodnutia

Rozhodnutie vydané podľa § 95 a 96 sa doručuje osobám uvedeným v § 92 ods. 3 do vlastných rúk. ...

DRUHÝ DIEL
VÝKON DAŇOVEJ EXEKÚCIE

§ 98
Spôsoby vykonávania daňovej exekúcie
(1)

Správca dane môže vykonať daňovú exekúciu

a)

zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,

b)

prikázaním pohľadávky,

c)

predajom hnuteľných vecí,

d)

odobratím peňazí v hotovosti a iných vecí, pri ktorých nedochádza k predaju,

e)

predajom cenných papierov,

f)

predajom nehnuteľnosti,

g)

predajom podniku alebo jeho časti,

h)

postihnutím majetkových práv spojených s obchodným podielom spoločníka v obchodnej spoločnosti. ...

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, správca dane môže vykonať daňovú exekúciu spôsobom, ktorý ...

PRVÝ ODDIEL
DAŇOVÁ EXEKÚCIA ZRÁŽKAMI ZO MZDY A Z INÝCH PRÍJMOV

§ 99
Základné ustanovenia
(1)

Ak sa v ustanoveniach o daňovej exekúcii zrážkami zo mzdy uvádza platiteľ mzdy, vzťahujú sa ...

(2)

Ak má daňový dlžník popri nároku na mzdu alebo plat aj nárok na iný príjem uvedený § 106 ...

(3)

Daňovej exekúcii podliehajú všetky príjmy, ktoré daňový dlžník získa namiesto mzdy, ako aj ...

(4)

Daňovej exekúcii nepodliehajú

a)

suma potrebná na úhradu za poskytnutú sociálnu službu) alebo jej časť, ak daňový dlžník platí ...

b)

suma povinného zostatku po zaplatení úhrady za sociálne služby podľa osobitného predpisu,58) ...

c)

dávka v hmotnej núdzi, príspevky k tejto dávke a jednorazová dávka v hmotnej núdzi poskytované ...

d)

peňažné príspevky na kompenzáciu poskytované podľa osobitného predpisu,60)

e)

štátne sociálne dávky poskytované podľa osobitných predpisov,61)

f)

príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa podľa osobitného predpisu,62)

g)

opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru.63)

§ 100
Daňová exekúcia zrážkami zo mzdy
(1)

Správca dane zašle platiteľovi mzdy oznámenie, že sa voči daňovému dlžníkovi začalo daňové ...

(2)

Správca dane vydá daňový exekučný príkaz na daňovú exekúciu zrážkami zo mzdy podľa § 92 ...

(3)

Daňový exekučný príkaz okrem náležitostí podľa § 92 ods. 2 obsahuje

a)

označenie platiteľa mzdy,

b)

ustanovenie, že daňový exekučný príkaz zostáva v platnosti do úplného vyrovnania vymáhaného ...

(4)

Správca dane doručí do vlastných rúk daňový exekučný príkaz na daňovú exekúciu zrážkami ...

(5)

Platiteľ mzdy je oprávnený vykonávať zrážky zo mzdy vo väčšom rozsahu, ako dovoľujú ustanovenia ...

(6)

Ak platiteľ mzdy nesplní povinnosť určenú v daňovom exekučnom príkaze, môže mu správca dane ...

§ 101
(1)

Platiteľ mzdy je povinný oznámiť správcovi dane v lehote do ôsmich dní po uplynutí príslušného ...

(2)

Ak dočasná pracovná neschopnosť daňového dlžníka, ktorému vznikol nárok na nemocenské, trvá ...

(3)

Platiteľ mzdy je povinný bezodkladne oznámiť správcovi dane skutočnosť, že daňový dlžník ...

(4)

Platiteľ mzdy je povinný oznámiť správcovi dane v lehote do ôsmich dní od skončenia pracovného ...

(5)

Platiteľ mzdy prestane vykonávať zrážky zo mzdy po vyrovnaní vymáhaného daňového nedoplatku. ...

§ 102
(1)

Ak platiteľ mzdy vypláca mesačnú mzdu po častiach, môže primerané zrážky zo mzdy vykonať ...

(2)

Ak sa daňový exekučný príkaz doručí platiteľovi mzdy po tom, ako bola časť mesačnej mzdy ...

(3)

Ak sa preddavok vypláca za obdobie dlhšie ako jeden kalendárny mesiac, vypočíta sa, koľko pripadá ...

(4)

Ak sa vypláca mzda za niekoľko mesiacov naraz, je potrebné vypočítať zrážky za každý kalendárny ...

§ 103
Zmena platiteľa mzdy
(1)

Ak sa po doručení daňového exekučného príkazu platiteľovi mzdy zmení platiteľ mzdy, vzťahuje ...

(2)

Povinnosť vykonávať zrážky zo mzdy vzniká novému platiteľovi mzdy dňom, keď sa od daňového ...

(3)

Za zmenu platiteľa mzdy podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak daňový dlžník po doručení daňového ...

§ 104
(1)

Ak zamestnanec uzavrie nový pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah, je povinný predložiť ...

(2)

Nový platiteľ mzdy po predložení písomného vyhlásenia podľa odseku 1 oznámi túto skutočnosť ...

(3)

Správca dane doručí do vlastných rúk novému platiteľovi mzdy pôvodný daňový exekučný príkaz, ...

(4)

Daňový dlžník, ktorý skončil pracovný pomer u doterajšieho platiteľa mzdy, je povinný oznámiť ...

(5)

Za nesplnenie povinností podľa odseku 4 môže správca dane uložiť daňovému dlžníkovi pokutu ...

§ 105
Niekoľko platiteľov mzdy
(1)

Ak daňový dlžník poberá mzdu od niekoľkých platiteľov mzdy, vzťahuje sa daňový exekučný ...

(2)

Ak správca dane prikazuje vykonať daňovú exekúciu zrážkami zo mzdy niekoľkým platiteľom mzdy, ...

§ 106
Daňová exekúcia zrážkami z iných príjmov
(1)

Ustanovenia o daňovej exekúcii zrážkami zo mzdy sa použijú aj na daňovú exekúciu zrážkami ...

(2)

Do príjmu sa nezapočítavajú prídavky na deti, príplatok k prídavkom na deti a zvýšenie dôchodku ...

(3)

Ak ide o daňovú exekúciu zrážkami z dôchodku daňového dlžníka, ktorý z tohto dôchodku platí ...

(4)

Daňovej exekúcii zrážkami z iných príjmov nepodlieha dávka v hmotnej núdzi, príspevky k tejto ...

(5)

Ak sa vyplácajú preddavky členom družstiev za obdobie dlhšie ako jeden kalendárny mesiac, vypočíta ...

(6)

Za nesplnenie povinnosti určenej v daňovom exekučnom príkaze môže správca dane uložiť pokutu ...

DRUHÝ ODDIEL
DAŇOVÁ EXEKÚCIA PRIKÁZANÍM POHĽADÁVKY

§ 107
Druhy daňovej exekúcie prikázaním pohľadávky

Daňová exekúcia prikázaním pohľadávky sa môže vykonať

a)

prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke,

b)

prikázaním iných peňažných pohľadávok,

c)

postihnutím iných majetkových práv.

§ 108
Daňová exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke
(1)

Daňovou exekúciou prikázaním pohľadávky z účtu daňového dlžníka vedeného v banke môžu ...

(2)

Ustanovenia o prikázaní pohľadávky z účtu vedeného v banke možno použiť aj vtedy, ak ide o ...

(3)

Daňová exekúcia sa vykoná odpísaním pohľadávky z účtu daňového dlžníka vedeného v banke ...

(4)

Správca dane doručí do vlastných rúk banke rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania. ...

(5)

Správca dane prikáže banke, aby po doručení rozhodnutia podľa odseku 4 zablokovala na účte daňového ...

(6)

Ak správca dane zistí, že majetok označený v daňovej exekučnej výzve nepostačuje na úhradu ...

(7)

Po doručení daňového exekučného príkazu je banka povinná odpísať peňažné prostriedky z ...

(8)

Ak banka po doručení rozhodnutia podľa odseku 4 použije alebo umožní daňovému dlžníkovi alebo ...

§ 109
Peňažné prostriedky nepodliehajúce exekúcii
(1)

Daňovej exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke nepodliehajú peňažné prostriedky ...

(2)

Daňovej exekúcii nepodliehajú peňažné prostriedky na účtoch vedených v banke, ktoré boli poskytnuté ...

(3)

Daňový dlžník je povinný predložiť banke písomné vyhlásenie o tom, že na jeho účte vedenom ...

§ 110
Daňová exekúcia prikázaním iných peňažných pohľadávok
(1)

Iná peňažná pohľadávka na účely tohto zákona je peňažný záväzok iných osôb voči daňovému ...

(2)

V rozhodnutí o začatí daňového exekučného konania zakáže správca dane poddlžníkovi uhradiť ...

(3)

Správca dane zakáže v daňovej exekučnej výzve daňovému dlžníkovi vymáhať pohľadávku od ...

(4)

Správca dane vydá daňový exekučný príkaz len do výšky záväzku inej osoby, najviac do výšky ...

(5)

Po doručení daňového exekučného príkazu je poddlžník povinný poukázať záväzok, ktorý ...

(6)

Správca dane je oprávnený vydať daňový exekučný príkaz aj na pohľadávku splatnú v budúcnosti, ...

(7)

Daňový exekučný príkaz sa doručuje do vlastných rúk daňovému dlžníkovi a poddlžníkovi.

(8)

Na plnenie uložené v rozhodnutí podľa odseku 2 nie je prípustné uzatvoriť dohodu o započítaní ...

(9)

Ak je daňový exekučný príkaz vydaný na autorskú odmenu a autor je daňovým dlžníkom, môže ...

(10)

Ustanovenie odseku 9 sa použije primerane, aj ak ide o pohľadávky z práv príbuzných autorskému ...

(11)

Daňovej exekúcii prikázaním inej peňažnej pohľadávky nepodlieha dávka v hmotnej núdzi, príspevky ...

(12)

Ak poddlžník nesplní niektorú z povinností vyplývajúcich z odsekov 2, 5 a 9, stáva sa dlžníkom ...

§ 111
Daňová exekúcia postihnutím iných majetkových práv

Správca dane je oprávnený vykonať daňovú exekúciu postihnutím iného majetkového práva, ktoré ...

TRETÍ ODDIEL
DAŇOVÁ EXEKÚCIA PREDAJOM HNUTEĽNÝCH VECÍ

§ 112

Predmetom daňovej exekúcie sú hnuteľné veci vrátane ich súčastí a ich príslušenstva (ďalej ...

§ 113
(1)

V daňovej exekučnej výzve správca dane zakáže daňovému dlžníkovi nakladať s hnuteľnými ...

(2)

Daňová exekučná výzva sa doručí daňovému dlžníkovi do vlastných rúk najneskôr pri súpise ...

(3)

Správca dane upozorní daňového dlžníka v daňovej exekučnej výzve, že iná osoba môže v lehote ...

(4)

Ak je predmetom daňovej exekúcie motorové vozidlo, správca dane v daňovej exekučnej výzve uloží ...

(5)

Na vykonanie daňovej exekúcie predajom hnuteľných vecí vydá správca dane daňový exekučný ...

(6)

Správca dane na základe právoplatného daňového exekučného príkazu ponúkne na predaj za peniaze ...

a)

mimoriadne významné výtvarné diela a pamiatky,

b)

rukopisy mimoriadne významných literárnych diel,

c)

osobné pamiatky a korešpondenciu významných spisovateľov a kultúrnych činiteľov, ako aj iné ...

d)

predmety väčšej kultúrnej, historickej hodnoty a ich súbory.

(7)

Ak právnická osoba podľa odseku 6 v lehote do 30 dní od doručenia ponuky neodpovie na ponuku a ...

§ 114
Súpis hnuteľných vecí
(1)

Súpis hnuteľných vecí vykoná správca dane pri doručení daňovej exekučnej výzvy. Spíšu sa ...

(2)

Veci, ktoré rýchlo podliehajú skaze, alebo ich prevoz, úschova, udržiavanie a predaj by vyžadovali ...

(3)

Súpis hnuteľných vecí musí obsahovať

a)

názov a sídlo správcu dane,

b)

meno, priezvisko, trvalý pobyt daňového dlžníka alebo obchodné meno, sídlo daňového dlžníka, ...

c)

miesto a dátum vykonania súpisu hnuteľných vecí,

d)

jednotlivo spísané hnuteľné veci a ich opis, ktorým sa určí najmä počet, hmotnosť, výrobné ...

e)

hodnotu spísaných hnuteľných vecí,

f)

osobné, majetkové a rodinné pomery daňového dlžníka v rozsahu potrebnom na posúdenie postihnuteľnosti ...

g)

podpisy osôb prítomných pri súpise.

(4)

Správca dane na účely spísania hnuteľných vecí daňového dlžníka urobí obhliadku sídla a ...

(5)

Správca dane vykoná osobnú prehliadku daňového dlžníka a ďalšej prítomnej osoby, ak je podozrenie, ...

(6)

Správca dane po vydaní daňového exekučného príkazu zabezpečí zistenie ceny hnuteľných vecí ...

§ 115
Uschovanie spísaných hnuteľných vecí

Ak je obava, že by mohlo dôjsť k odstráneniu, poškodeniu alebo zničeniu hnuteľných vecí uvedených ...

§ 116
Hnuteľné veci nepodliehajúce výkonu daňovej exekúcie

Daňovou exekúciou nemožno postihnúť hnuteľné veci, ktorých predaj je podľa osobitných predpisov ...

§ 117
Veci vylúčené z daňovej exekúcie
(1)

Daňová exekúcia sa nevykonáva na hnuteľné veci, ktoré sú vo vlastníctve daňového dlžníka ...

(2)

Z daňovej exekúcie podľa odseku 1 sú vylúčené

a)

bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv,

b)

nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to posteľ daňového dlžníka a členov jeho rodiny, stôl, stoličky ...

c)

vodiaci pes, domáce zvieratá okrem tých, ktoré slúžia na podnikanie,

d)

zdravotnícke potreby, zdravotnícke pomôcky a iné veci, ktoré daňový dlžník alebo člen domácnosti ...

e)

hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla dávka v hmotnej núdzi, príspevky k tejto dávke a jednorazová ...

f)

hnuteľné veci obstarané z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej ...

g)

snubný prsteň a obrúčka,

h)

peniaze v hotovosti do sumy 165 eur,

i)

študijná literatúra.

(3)

Z daňovej exekúcie sú vylúčené aj hnuteľné veci podnikateľa hospodáriaceho na pôde,79) ak ...

§ 118
Predaj hnuteľných vecí na dražbe

Správca dane predá spísané hnuteľné veci na dražbe; pri výkone dražby postupuje podľa tohto ...

§ 119
Určenie ceny hnuteľných vecí
(1)

Správca dane určí cenu hnuteľných vecí podľa § 114 ods. 6; rozhodnutie o určení ceny správca ...

(2)

Cena výtvarných diel a pamiatok, rukopisov, mimoriadne významných literárnych diel, predmetov múzejnej ...

(3)

Vyvolávacia cena hnuteľných vecí na účely dražby sa určí najmenej vo výške troch štvrtín ...

§ 120
Dražobná vyhláška na predaj hnuteľných vecí
(1)

Po určení ceny hnuteľných vecí správca dane vydá dražobnú vyhlášku na predaj hnuteľných ...

(2)

Dražobná vyhláška na predaj hnuteľných vecí obsahuje najmä

a)

názov a sídlo správcu dane,

b)

dátum vydania a evidenčné číslo,

c)

čas a miesto konania dražby,

d)

predmet dražby,

e)

vyvolávaciu cenu predmetu dražby, ktorá je najnižším podaním,

f)

spôsob a termín zaplatenia najvyššieho podania,

g)

spôsob odovzdania vydraženej hnuteľnej veci,

h)

termín obhliadky dražených hnuteľných vecí,

i)

upozornenie, že osoby, ktoré majú k draženej hnuteľnej veci predkupné právo, môžu ho uplatniť ...

j)

poučenie o tom, kto môže byť účastníkom dražby,

k)

vlastnoručný podpis povereného zamestnanca správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný ...

§ 121
(1)

Správca dane zverejní dražobnú vyhlášku na predaj hnuteľných vecí najmenej 15 dní pred konaním ...

(2)

Správca dane doručí dražobnú vyhlášku na predaj hnuteľných vecí osobám podľa § 92 ods. ...

§ 122
Účastníci dražby
(1)

Dražiť môže fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a právnická ...

(2)

Ak je dražiteľom hnuteľnej veci fyzická osoba, môže dražiť osobne alebo sa môže nechať na ...

(3)

Ak je dražiteľom hnuteľnej veci právnická osoba, môže dražiť jej štatutárny zástupca, ktorý ...

(4)

Dražiť nemôže

a)

zamestnanec správcu dane, ktorý vykonáva úkony na dražbe,

b)

daňový dlžník.

(5)

Dražba je verejná.

§ 123
Priebeh dražby hnuteľných vecí
(1)

Správca dane pred začatím dražby zapíše záujemcov o dražbu hnuteľnej veci do zoznamu dražiteľov ...

(2)

Zoznam dražiteľov hnuteľnej veci obsahuje najmä

a)

dátum a miesto konania dražby,

b)

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu fyzickej ...

c)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pridelené pri ...

d)

poznámku o uplatnení predkupného práva, ak sa preukázalo právoplatným dokladom,

e)

dražobné číslo,

f)

podpis dražiteľa hnuteľnej veci.

(3)

Najnižšie podanie sa určí podľa § 119 ods. 3. Ak sa neurobilo ani najnižšie podanie, v dražbe ...

(4)

Správca dane pokračuje v dražbe dovtedy, pokiaľ dražitelia robia vyššie podania. Dražitelia ...

(5)

Ak niekoľko dražiteľov hnuteľnej veci urobí rovnaké podanie a neurobilo sa vyššie prípustné ...

(6)

Správca dane je povinný spýtať sa prítomných pred udelením príklepu, či majú námietky proti ...

(7)

Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie ihneď; ak tak neurobí, draží sa hnuteľná ...

(8)

Udelením príklepu a zaplatením najvyššieho podania prechádza vlastníctvo k vydraženej hnuteľnej ...

(9)

Správca dane vydá vydražiteľovi potvrdenie o udelení príklepu.

(10)

Ak sa pri dražbe neurobilo ani najnižšie podanie na draženú hnuteľnú vec, správca dane spíše ...

(11)

O priebehu dražby spíše správca dane zápisnicu, v ktorej uvedie najmä údaje zo zoznamu dražiteľov ...

(12)

Výťažkom sú peňažné prostriedky získané v dražbe. Ak dosiahnutý výťažok z dražby prevyšuje ...

§ 124
Opätovná dražba
(1)

Pri výkone opätovnej dražby hnuteľných vecí sa správca dane riadi ustanoveniami tohto zákona ...

(2)

Na účely opätovnej dražby správca dane určí vyvolávaciu cenu najmenej vo výške 70 % z ceny ...

§ 125
Predaj na základe ponuky
(1)

Správca dane po neúspešnej opätovnej dražbe pokračuje v daňovej exekúcii predajom hnuteľnej ...

(2)

Správca dane zverejní predaj na základe ponuky oznamom najmenej 15 dní pred termínom na podanie ...

(3)

Správca dane doručí do vlastných rúk oznam o predaji hnuteľnej veci na základe ponuky osobám ...

(4)

Oznam o predaji hnuteľnej veci na základe ponuky obsahuje najmä

a)

názov a sídlo správcu dane,

b)

termín na podanie písomných ponúk správcovi dane s upozornením, že písomné ponuky podané po ...

c)

predmet predaja a jeho najnižšiu cenu,

d)

termín obhliadky,

e)

upozornenie, že hnuteľná vec bude predaná na základe ponuky záujemcovi s najvyššou ponúknutou ...

f)

upozornenie na podanie ponuky v uzavretej obálke s označením „Predaj na základe ponuky – neotvárať“, ...

g)

termín a miesto vyhodnotenia písomných ponúk,

h)

vlastnoručný podpis povereného zamestnanca správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný ...

(5)

Na účely predaja hnuteľných vecí na základe ponuky správca dane určí cenu najmenej vo výške ...

(6)

Záujemca je povinný zúčastniť sa na vyhodnotení písomných ponúk osobne alebo prostredníctvom ...

(7)

Po zaplatení najvyššej ponuky správca dane vydá nadobúdateľovi potvrdenie o predaji na základe ...

(8)

Predaj uskutočnený na základe ponuky má tie isté účinky ako predaj na dražbe.

(9)

Dosiahnutý výťažok sa použije rovnako ako výťažok z predaja hnuteľných vecí na dražbe podľa ...

(10)

Ak predaj hnuteľnej veci na základe ponuky nebol úspešný, správca dane daňovú exekúciu predajom ...

§ 126
Priamy predaj hnuteľných vecí
(1)

Hnuteľné veci, ktorých cena určená podľa § 119 ods. 1 a 2 nie je vyššia ako 165 eur za jeden ...

(2)

Po zaplatení ceny správca dane vydá nadobúdateľovi potvrdenie o priamom predaji hnuteľných vecí. ...

ŠTVRTÝ ODDIEL
DAŇOVÁ EXEKÚCIA ODOBRATÍM PEŇAZÍ V HOTOVOSTI A INÝCH VECÍ, PRI KTORÝCH NEDOCHÁDZA K PREDAJU

§ 127
(1)

Správca dane pri doručení daňovej exekučnej výzvy vykoná súpis peňazí v hotovosti a iných ...

(2)

Správca dane vykoná daňovú exekúciu odobratím peňazí v hotovosti, len ak peniaze v hotovosti ...

(3)

Daňovej exekúcii odobratím peňazí v hotovosti nepodliehajú peňažné prostriedky určené na ...

(4)

Ak správca dane pri súpise podľa odseku 1 nájde devízové hodnoty, nakladá s nimi podľa osobitného ...

§ 128
(1)

Vkladné knižky alebo iné listiny, ktoré je potrebné predložiť na uplatnenie práva, správca ...

(2)

Vkladnú knižku predloží správca dane banke s právoplatným daňovým exekučným príkazom a vyberie ...

(3)

Získané peňažné prostriedky sa použijú rovnako ako výťažok z predaja hnuteľných vecí na ...

PIATY ODDIEL
DAŇOVÁ EXEKÚCIA PREDAJOM CENNÝCH PAPIEROV

§ 129
(1)

Správca dane v rozhodnutí o začatí daňového exekučného konania uloží právnickej osobe oprávnenej ...

(2)

Daňová exekúcia predajom cenných papierov vo vlastníctve daňového dlžníka sa vykoná tak, že ...

(3)

Ak správca dane zistí, že hodnota majetku označená v daňovej exekučnej výzve nepostačuje na ...

(4)

Ak povaha cenného papiera neumožňuje postup podľa odseku 2, správca dane vyzve toho, kto má na ...

(5)

Správca dane je oprávnený vykonávať všetky úkony spojené s vlastníctvom cenných papierov namiesto ...

(6)

Získané peňažné prostriedky sa použijú rovnako ako výťažok z predaja hnuteľných vecí na ...

ŠIESTY ODDIEL
DAŇOVÁ EXEKÚCIA PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI, BYTU ALEBO NEBYTOVÉHO PRIESTORU

§ 130
(1)

Správca dane vykoná daňovú exekúciu predajom nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru (ďalej ...

(2)

Daňovou exekúciou predajom nehnuteľnosti možno postihnúť aj majetok nezapísaný v katastri nehnuteľností, ...

(3)

Daňová exekúcia predajom nehnuteľnosti sa vzťahuje na nehnuteľnosť s jej súčasťami a príslušenstvom. ...

(4)

Správca dane vydá na nehnuteľnosť rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania. Ak je ...

(5)

Správca dane vydá daňovú exekučnú výzvu. Uloží daňovému dlžníkovi povinnosť do 15 dní ...

(6)

Správca dane po nadobudnutí právoplatnosti daňovej exekučnej výzvy vydá daňový exekučný príkaz ...

(7)

Po doručení daňového exekučného príkazu správca dane zabezpečí zistenie ceny nehnuteľnosti ...

(8)

Správca dane na základe daňového exekučného príkazu ponúkne právnickým osobám,73) ktorých ...

(9)

Ak právnická osoba podľa odseku 8 v lehote do 30 dní odo dňa doručenia ponuky neodpovie na ponuku ...

(10)

Správca dane vykoná daňovú exekúciu predajom nehnuteľnosti formou dražby.

(11)

Ak najneskôr hodinu pred určeným začiatkom dražby spoluvlastník nehnuteľnosti alebo viac spoluvlastníkov ...

§ 131
(1)

Cena nehnuteľnosti sa určí znaleckým posudkom. Znalecký posudok musí obsahovať všeobecnú hodnotu ...

(2)

Na účely tohto zákona sa za všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti považuje všeobecná hodnota nehnuteľnosti ...

(3)

Závady viaznuce na nehnuteľnosti sa odhadnú podľa hospodárskej ujmy, ktorá vyplýva zo závady ...

(4)

O znaleckom posudku na cenu nehnuteľnosti upovedomí správca dane daňového dlžníka, osoby, ktoré ...

(5)

Na účely dražby vyvolávacia cena nehnuteľnosti sa rovná cene podľa znaleckého posudku. Správca ...

(6)

Závadami na účely odseku 1 sa rozumejú vecné bremená, ktoré vznikli podľa osobitného predpisu, ...

§ 132
Dražobná vyhláška
(1)

Po určení vyvolávacej ceny vydá správca dane dražobnú vyhlášku.

(2)

Dražobná vyhláška musí obsahovať

a)

názov a sídlo správcu dane,

b)

dátum vydania a číslo dražobnej vyhlášky,

c)

čas a miesto dražby,

d)

označenie nehnuteľnosti podľa údajov katastra nehnuteľností,

e)

vyvolávaciu cenu, ktorá je najnižším podaním,

f)

výšku zábezpeky, spôsob a termín jej zaplatenia,

g)

podmienky vrátenia zábezpeky,

h)

spôsob zaplatenia najvyššieho podania,

i)

závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie,

j)

ustanovenia o prechode závad a úžitkov z nehnuteľnosti,

k)

ustanovenia o odovzdaní vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi,

l)

upozornenie na uplatnenie predkupného práva,

m)

čas a miesto obhliadky nehnuteľnosti,

n)

vlastnoručný podpis povereného zamestnanca správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný ...

§ 133
(1)

Správca dane zverejní dražobnú vyhlášku najmenej 30 dní pred dňom uskutočnenia dražby na úradnej ...

(2)

Správca dane zašle bezodkladne, najneskôr 30 dní pred uskutočnením dražby, dražobnú vyhlášku ...

(3)

Správca dane doručuje dražobnú vyhlášku do vlastných rúk osobám, ktorým sa doručuje daňový ...

§ 134
Účastníci dražby
(1)

Dražiť môže fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, a ak to ...

(2)

Pre účastníkov dražby nehnuteľnosti platí ustanovenie § 122 ods. 2 až 5. V opakovanej alebo ...

§ 135
Individuálna prezenčná listina
(1)

Pred začatím dražby vyplní dražiteľ nehnuteľnosti individuálnu prezenčnú listinu dražiteľa ...

a)

dátum a miesto konania dražby,

b)

popis nehnuteľnosti a jej vyvolávaciu cenu,

c)

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu fyzickej ...

d)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pridelené pri ...

e)

výšku dražobnej zábezpeky a doklad o jej zaplatení,

f)

uplatnenie predkupného práva preukázaného právoplatným dokladom,

g)

podpis dražiteľa nehnuteľnosti.

(2)

Pred začatím dražby správca dane preverí údaje uvedené v individuálnej prezenčnej listine dražiteľa ...

(3)

Po vyplnení individuálnej prezenčnej listiny a predložení dokladov o zaplatení dražobnej zábezpeky ...

§ 136
Určenie dražobnej zábezpeky
(1)

Správca dane určí dražobnú zábezpeku najmenej vo výške 50 % z vyvolávacej ceny. Dražobnú ...

(2)

Dražiteľ nehnuteľnosti zloží dražobnú zábezpeku prevodom na účet správcu dane alebo v hotovosti ...

(3)

Dokladom preukazujúcim zloženie dražobnej zábezpeky je výpis z účtu obsahujúci odpísanie dražobnej ...

(4)

Úspešnému vydražiteľovi nehnuteľnosti sa započítava zaplatená dražobná zábezpeka do ceny ...

(5)

Dražiteľovi nehnuteľnosti, ktorý bol v dražbe neúspešný, vráti správca dane dražobnú zábezpeku ...

(6)

Ak vydražiteľ neuhradí najvyššie podanie v termíne určenom v rozhodnutí o udelení príklepu, ...

§ 137
Zrušenie dražby
(1)

Správca dane zruší konanie dražby, ak

a)

daňový dlžník uhradí daňový nedoplatok najneskôr hodinu pred určeným začiatkom dražby,

b)

spoluvlastník nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, poukáže na účet správcu ...

c)

iná osoba poukáže na účet správcu dane celý daňový nedoplatok bez nároku na prechod vlastníckeho ...

(2)

Správca dane je oprávnený vymáhať exekučné náklady, ak neboli uhradené daňovým dlžníkom ...

(3)

Ak spoluvlastník nehnuteľnosti konal podľa odseku 1 písm. b), správca dane vyhotoví zápisnicu ...

§ 138
Priebeh dražby nehnuteľnosti
(1)

Na začiatku dražby správca dane oboznámi prítomných s nehnuteľnosťami, ich vyvolávacími cenami ...

(2)

Po vyvolaní ceny sa prihlasujú dražitelia, ktorí zložili dražobnú zábezpeku na draženú vec, ...

(3)

Dražba pokračuje dovtedy, kým dražitelia zvyšujú podania. Ak nie je vyššie podanie, správca ...

(4)

Dražitelia sú viazaní svojím podaním dovtedy, pokiaľ správca dane neudelí príklep najvyššiemu ...

(5)

Správca dane pokračuje v dražbe až do vydraženia všetkých dražených nehnuteľností.

(6)

Ak sa pri dražbe neurobilo ani najnižšie podanie, správca dane oznámi, že v dražbe týchto nehnuteľností ...

(7)

Pred ukončením dražby a udelením príklepu sa správca dane spýta prítomných na dražbe, či ...

(8)

O priebehu dražby spíše správca dane zápisnicu, v ktorej uvedie najmä údaje z individuálnych ...

§ 139
(1)

Príklep udelí správca dane tomu, kto urobil najvyššie podanie. Ak niekoľko dražiteľov nehnuteľnosti ...

(2)

Ak správca dane odoprie udelenie príklepu vzhľadom na podanú námietku, pokračuje sa v dražbe ...

§ 140
Rozhodnutie o udelení príklepu
(1)

Správca dane vydá rozhodnutie o udelení príklepu, v ktorom určí lehotu na zaplatenie najvyššieho ...

(2)

Proti rozhodnutiu o udelení príklepu môžu podať námietky osoby podľa odseku 1 vrátane osôb, ...

(3)

Osoby podľa odseku 2 môžu podať námietky v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia ...

(4)

Správca dane môže námietke vyhovieť, ak sú vytýkané nedostatky na ujmu toho, kto námietku podal, ...

§ 141
(1)

Rozhodnutie o námietke proti rozhodnutiu o udelení príklepu sa doručuje osobám podľa § 140 ods. ...

(2)

Ak sa v konaní o námietke zruší rozhodnutie o udelení príklepu, určí správca dane novú dražbu ...

§ 142
(1)

Udelením príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti so súhlasom správcu ...

(2)

Vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda vydražiteľ zaplatením najvyššieho podania v určenej ...

(3)

Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, právoplatné rozhodnutie o udelení príklepu zašle ...

(4)

Ak sa zruší rozhodnutie o udelení príklepu alebo ak vydražiteľ v určenej lehote nezaplatil najvyššie ...

§ 143
Opakovaná dražba, opätovná dražba a prechod vlastníckeho práva na základe ponuky
(1)

Ak vydražiteľ neuhradil najvyššie podanie včas alebo dražba sa nekonala z dôvodu nezáujmu dražiteľov ...

(2)

Pri organizovaní opakovanej dražby sa správca dane riadi ustanoveniami o prvej dražbe.

(3)

Na účely opakovanej dražby správca dane určí vyvolávaciu cenu vo výške 90 % z ceny zistenej ...

(4)

Ak je opakovaná dražba neúspešná, môže správca dane v lehote podľa odseku 1 nariadiť opätovnú ...

(5)

Pred nariadením opätovnej dražby môže správca dane rozhodnúť o prechode vlastníckeho práva ...

(6)

Ak je opätovná dražba neúspešná, môže správca dane v lehote podľa odseku 1 rozhodnúť o prechode ...

§ 144
Účastníci opakovanej dražby, opätovnej dražby a prechodu vlastníckeho práva na základe ponuky ...
(1)

Na opakovanej dražbe nemôže dražiť dražiteľ nehnuteľnosti, ktorému bol udelený príklep na ...

(2)

Vydražiteľ, ktorý nezaplatil najvyššie podanie, je povinný zaplatiť rozdiel medzi najvyšším ...

(3)

Správca dane na úhradu nákladov podľa odseku 2 použije zaplatenú dražobnú zábezpeku vydražiteľa, ...

(4)

Na opätovnej dražbe nemôžu dražiť dražitelia, ktorým bol udelený príklep na prvej alebo opakovanej ...

(5)

Správca dane sa pri opätovnej dražbe riadi ustanoveniami odsekov 2 a 3.

(6)

Dražitelia, ktorým bol udelený príklep na prvej, opakovanej alebo opätovnej dražbe a nezaplatili ...

(7)

Správca dane pri prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe ponuky postupuje obdobne ...

(8)

Proti rozhodnutiu o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe ponuky môžu podať ...

(9)

Po doručení rozhodnutia o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe ponuky sa môže ...

(10)

Po zaplatení najvyššieho podania v určenej lehote a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia ...

(11)

Vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda nadobúdateľ zaplatením najvyššej ponuky v určenej ...

(12)

Ak sa zruší rozhodnutie o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe ponuky alebo ...

§ 145
(1)

Vydražiteľ alebo záujemca s najvyššou ponukou musí bez započítania na najvyššie podanie alebo ...

(2)

Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti alebo k nehnuteľnosti nadobudnutej na základe ponuky ...

§ 146

Ak po prvej dražbe, opakovanej dražbe alebo opätovnej dražbe predajom nehnuteľnosti došlo k zníženiu ...

SIEMDY ODDIEL
DAŇOVÁ EXEKÚCIA PREDAJOM PODNIKU ALEBO JEHO ČASTI

§ 147
(1)

Na daňovú exekúciu predajom podniku alebo jeho časti sa primerane použijú ustanovenia Obchodného ...

(2)

Správca dane v daňovej exekučnej výzve vyzve daňového dlžníka, aby v lehote do ôsmich dní ...

(3)

Správca dane po nadobudnutí právoplatnosti daňovej exekučnej výzvy vydá daňový exekučný príkaz ...

(4)

Daňová exekúcia predajom podniku alebo jeho časti sa vykonáva formou dražby. Cena sa určí znaleckým ...

(5)

Udelením príklepu alebo vydaním rozhodnutia o prechode vlastníckeho práva na základe ponuky sa ...

(6)

Ak sa zruší rozhodnutie o udelení príklepu alebo ak vydražiteľ v určenej lehote nezaplatil najvyššie ...

(7)

Po zaplatení najvyššieho podania alebo najvyššej ponuky v určenej lehote a po nadobudnutí právoplatnosti ...

(8)

Na vydražiteľa prechádzajú všetky práva vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného ...

(9)

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú na vydražiteľa podniku ...

(10)

Pri daňovej exekúcii predajom podniku alebo jeho časti nemožno vydražiť samostatne iba obchodné ...

(11)

Ustanovenia odsekov 8 až 10 sa použijú aj pre záujemcu pri predaji podniku alebo jeho časti rozhodnutím ...

(12)

Daňová exekúcia predajom podniku alebo jeho časti sa vzťahuje aj na majetok v správe štátneho ...

ÔSMY ODDIEL
DAŇOVÁ EXEKÚCIA POSTIHNUTÍM MAJETKOVÝCH PRÁV SPOJENÝCH S OBCHODNÝM PODIELOM SPOLOČNÍKA V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI

§ 148
(1)

Správca dane môže vykonať daňovú exekúciu voči daňovému dlžníkovi, ktorý je spoločníkom ...

a)

vyrovnací podiel,

b)

podiel na zisku,

c)

podiel na likvidačnom zostatku.

(2)

Pri daňovej exekúcii postihnutím majetkových práv spojených s obchodným podielom spoločníka ...

(3)

Daňová exekúcia je prípustná na podiely vyplácané alebo vyrovnávané v peňažných prostriedkoch, ...

(4)

Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania sa doručí obchodnej spoločnosti, v ktorej ...

(5)

Správca dane doručí daňovú exekučnú výzvu daňovému dlžníkovi. Doručením daňovej exekučnej ...

(6)

Ak obchodná spoločnosť poruší povinnosť uloženú v rozhodnutí o začatí daňového exekučného ...

TRETÍ DIEL
NÁKLADY DAŇOVEJ EXEKÚCIE

Exekučné náklady a hotové výdavky
§ 149
(1)

Daňový dlžník uhrádza náklady za výkon zhabania vo výške podľa odseku 2, náklady za výkon ...

(2)

Náklady za výkon zhabania sú 2 % z vymáhaného daňového nedoplatku, najmenej 16 eur a najviac ...

(3)

Náklady za výkon predaja sú 2 % z vymoženého daňového nedoplatku, najmenej 16 eur a najviac 16 ...

(4)

Exekučné náklady podľa odsekov 2 a 3 správca dane neurčí pri výkone daňovej exekúcie

a)

zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,

b)

prikázaním pohľadávky,

c)

odobratím peňazí v hotovosti a iných vecí, pri ktorých nedochádza k predaju,

d)

predajom cenných papierov,

e)

postihnutím majetkového práva spojeného s obchodným podielom spoločníka obchodnej spoločnosti. ...

(5)

Exekučné náklady podľa odsekov 2 a 3 sa počítajú zo sumy zaokrúhlenej na desiatky eur nadol.

(6)

Daňový dlžník je povinný uhradiť exekučné náklady podľa odseku 2 vždy, keď poverený zamestnanec ...

(7)

Daňový dlžník je povinný uhradiť exekučné náklady podľa odseku 3 vždy, keď došlo k začatiu ...

(8)

Hotové výdavky uhrádza daňový dlžník v skutočnej výške, a to aj vtedy, ak k výkonu daňovej ...

(9)

Ak sa hotové výdavky dotýkajú viacerých daňových dlžníkov, správca dane rozvrhne ich výšku ...

(10)

Exekučné náklady a hotové výdavky je daňový dlžník povinný uhradiť do ôsmich dní odo dňa, ...

(11)

Exekučné náklady a hotové výdavky vymáha správca dane ako daňový nedoplatok.

(12)

Ak bola daňová exekúcia vykonaná neoprávnene, exekučné náklady a hotové výdavky znáša správca ...

(13)

Ak bola daňová exekúcia vykonaná neoprávnene len čiastočne, znáša správca dane náklady len ...

(14)

Náklady, ktoré vznikli daňovému dlžníkovi v súvislosti s výkonom daňovej exekúcie, znáša ...

§ 150
(1)

Správca dane nevyrubí exekučné náklady a hotové výdavky, ak

a)

pobyt daňového dlžníka nie je známy,

b)

by ich vymáhanie bolo spojené s neprimeranými nákladmi,

c)

daňový dlžník, ktorý je fyzickou osobou, zomrel.

(2)

Správca dane nevymáha exekučné náklady a hotové výdavky, ak

a)

daňový dlžník, ktorý je fyzickou osobou, zomrel a nemá dediča alebo právneho nástupcu,

b)

daňový dlžník, ktorý je právnickou osobou, zanikne výmazom z príslušného registra bez právneho ...

c)

sa nárok na ich úhradu premlčal a daňový dlžník vzniesol námietku premlčania alebo nárok na ...

(3)

Správca dane je oprávnený vyrubiť exekučné náklady a hotové výdavky do piatich rokov odo dňa ...

ŠTVRTÝ DIEL
VÝŤAŽOK Z DAŇOVEJ EXEKÚCIE A JEHO ROZDELENIE

§ 151
Daňový exekučný účet
(1)

Správca dane v daňovom exekučnom príkaze uvedie číslo osobitného daňového exekučného účtu, ...

(2)

Na daňový exekučný účet sa poukazujú tieto platby:

a)

plnenie na základe daňovej exekučnej výzvy vydanej správcom dane,

b)

plnenia z jednotlivých spôsobov vykonávania daňovej exekúcie podľa § 98 ods. 1 písm. a), b), ...

c)

z predaja na dražbe, z predaja na základe ponuky alebo z prechodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti ...

d)

na základe uplatnenia predkupného práva spoluvlastníkom,

e)

z dražobnej zábezpeky vydražiteľa, ktorý nezaplatil najvyššie podanie podľa § 144 ods. 2,

f)

z dražobnej zábezpeky vydražiteľa,

g)

z dražobných zábezpek dražiteľov,

h)

z úhrad exekučných nákladov a hotových výdavkov.

§ 152
Vrátenie dražobných zábezpek dražiteľov, rozdelenie a použitie výťažku
(1)

Správca dane z prostriedkov získaných podľa § 151 ods. 2 písm. g) vráti dražobné zábezpeky ...

(2)

Správca dane získaný výťažok poukázaný na daňový exekučný účet podľa § 151 ods. 2 písm. ...

(3)

Ak sú vymáhané daňové nedoplatky z viacerých druhov daní jedným daňovým exekučným príkazom, ...

(4)

Na účely tohto zákona sa zvyškom výťažku rozumie zostatok sumy po vykonaných úhradách a pokrytí ...

(5)

Zvyšok výťažku použije správca dane na úhradu daňového nedoplatku splatného ku dňu vzniku ...

(6)

Ak vznikne aj po uplatnení postupu podľa odseku 5 zvyšok výťažku, správca dane ho použije na ...

(7)

Ak po uplatnení postupu podľa odsekov 1 až 6 vykáže správca dane zvyšok výťažku, vráti ho ...

(8)

Ak správca dane vráti zvyšok výťažku po lehote podľa odseku 7, je povinný zaplatiť úrok podľa ...

Piaty diel

§ 153
Ochrana zamestnanca správcu dane

Ochranu zamestnancovi správcu dane pri výkone daňovej exekúcie poskytuje Policajný zbor.

PIATA ČASŤ

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ

§ 154
Správne delikty
(1)

Správneho deliktu sa dopustí ten, kto

a)

nepodá daňové priznanie v

1.

ustanovenej lehote,

2.

lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 1,

3.

lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 2,

b)

nesplní registračnú povinnosť v ustanovenej lehote,

c)

nesplní oznamovaciu povinnosť v ustanovenej lehote,

d)

nesplní povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane,

e)

uvedie v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní daň, ktorá je nižšia ako daň, ...

f)

zaplatí podľa osobitných predpisov bez podania daňového priznania daň, ktorá je nižšia ako ...

g)

uplatní si nárok podľa osobitných predpisov1) vo výške, ktorá je väčšia ako nárok, ktorý ...

h)

zapríčiní svojím konaním podľa § 48 ods. 1 určenie dane podľa pomôcok,

i)

uvedie v dodatočnom daňovom priznaní sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní ...

1.

zvýšenie dane,

2.

zníženie nadmerného odpočtu,

3.

zníženie uplatneného vrátenia dane33) alebo

4.

zníženie uplatneného nároku podľa osobitného predpisu,92)

j)

nesplní niektorú z povinností nepeňažnej povahy podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov,1) ...

(2)

Zodpovednosti za porušenie povinnosti, ktoré sú správnym deliktom podľa odseku 1, sa fyzická osoba, ...

Sankcie

§ 155
Pokuty
(1)

Správca dane uloží pokutu

a)

od 30 eur do 16 000 eur za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. a) prvého a druhého bodu; ak ...

b)

od 60 eur do 32 000 eur za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. a) tretieho bodu; ak je správcom ...

c)

od 60 eur do 20 000 eur za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. b),

d)

od 30 eur do 3 000 eur za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. c); ak je správcom dane obec, ...

e)

od 60 eur do 3 000 eur za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. d) a j); ak je správcom dane ...

f)

vo výške rovnajúcej sa súčinu trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ...

1.

o ktorú správca dane zvýšil rozhodnutím podľa § 68 daň uvedenú v daňovom priznaní alebo dodatočnom ...

2.

o ktorú správca dane znížil uplatnený nárok podľa osobitných predpisov,1) za správny delikt ...

3.

dane určenej správcom dane podľa pomôcok za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. h),

4.

súčtu vlastnej daňovej povinnosti92a) zistenej správcom dane a nadmerného odpočtu92b) uvedeného ...

g)

vo výške rovnajúcej sa súčinu 1,5-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ...

(2)

Ak správca dane uloží pokutu podľa odseku 1 písm. b), pokuta podľa odseku 1 písm. a) sa neuloží. ...

(3)

Správca dane pri určovaní výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho ...

(4)

Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky v prípadoch podľa odseku ...

(5)

Ak daňový subjekt podá ďalšie dodatočné daňové priznania, pokuta sa vypočíta spôsobom podľa ...

(6)

Pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 písm. f) sa uplatňuje základná úroková sadzba Európskej ...

(7)

Správca dane pokutu podľa odseku 1 písm. g) neuloží, ak

a)

daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie, ktorým si zníži nadmerný odpočet uvedený ...

b)

daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie, ktorým si zníži uplatnené vrátenie dane ...

(8)

Ak daňový subjekt opraví dodatočným daňovým priznaním nadmerný odpočet uvedený v daňovom ...

(9)

Ak daňový subjekt opraví dodatočným daňovým priznaním vrátenie dane uvedené v daňovom priznaní ...

(10)

Správca dane pokutu neuloží, ak nepresiahne 10 eur; ak je správcom dane obec, pokutu neuloží, ...

(11)

Pokutu nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom

a)

sa daňový subjekt dopustil správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 písm. a) až d), i) a j),

b)

nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie správcu dane, ak sa daňový subjekt dopustil správneho deliktu ...

(12)

Ak bola novým právoplatným rozhodnutím suma rozdielu dane alebo suma nároku podľa osobitných ...

(13)

Uložením pokuty nezanikajú povinnosti, za porušenie ktorých bola pokuta uložená, ak tento zákon ...

(14)

Pokutu podľa odseku 1 písm. e) možno za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. j) uložiť v ...

§ 156
Úrok z omeškania
(1)

Úrok z omeškania správca dane vyrubí podľa odseku 2, ak daňový subjekt nezaplatí alebo neodvedie ...

a)

daň alebo rozdiel dane,

b)

preddavok na daň,

c)

splátku dane,

d)

vybraný preddavok na daň,92)

e)

daň vybranú zrážkou,92)

f)

zrazenú sumu na zabezpečenie dane.92)

(2)

Správca dane vyrubí úrok z omeškania z dlžnej sumy podľa odseku 1. Pri výpočte úroku sa použije ...

(3)

Ak daňový nedoplatok zanikol započítaním v plnej výške, daňový úrad alebo colný úrad vypočíta ...

(4)

Ak preddavok na daň nebol zaplatený v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške alebo v lehote ...

(5)

Ak preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti nebol odvedený vo výške alebo v lehote podľa ...

(6)

Úrok z omeškania sa nevyrubí

a)

ak bola daň zaplatená zo zábezpeky na daň,33)

b)

ak v jednotlivom prípade podľa odseku 1 nepresiahne 10 eur, ak je správcom dane daňový úrad alebo ...

c)

ak jeho výška v prípade podľa odseku 1 písm. a) alebo súčet úrokov z omeškania za všetky splátky ...

d)

daňovému subjektu, ktorý je v reštrukturalizačnom konaní,

e)

z úroku z omeškania a pokuty.

(7)

Ak daň alebo rozdiel dane vyrubený rozhodnutím správcu dane bol novým právoplatným rozhodnutím ...

(8)

Úrok z omeškania nemožno vyrubiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom daňový subjekt ...

a)

zaplatiť daň, rozdiel dane, preddavok na daň, splátku dane alebo sumu na zabezpečenie dane,

b)

odviesť vybraný preddavok na daň, vybranú daň alebo zrazenú daň.

(9)

Správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, vyrubí úrok z omeškania z dlžnej sumy ...

§ 157
Úľava zo sankcie alebo odpustenie sankcie
(1)

Ministerstvo, ak ide o sumy vyššie ako sumy podľa odsekov 3 a 4 a ak nerozhoduje obec podľa odseku ...

a)

odpustí sankciu, ak daňový subjekt preukáže, že by jej zaplatením bola vážne ohrozená výživa ...

b)

môže povoliť úľavu zo sankcie alebo odpustiť sankciu, ak daňový subjekt, ktorým je

1.

právnická osoba, preukáže, že by jej zaplatenie viedlo k ukončeniu jeho činnosti a výnos z jeho ...

2.

fyzická osoba – podnikateľ preukáže, že by jej zaplatenie viedlo k ukončeniu jeho činnosti,

c)

môže povoliť úľavu zo sankcie alebo odpustiť sankciu, ktorá mu bola uložená alebo vyrubená ...

(2)

Ak ide o úľavu zo sankcie alebo o odpustenie sankcie prislúchajúcej k dani podľa odseku 1, je daňový ...

(3)

Finančné riaditeľstvo na žiadosť daňového subjektu odpustí sankciu z dôvodov uvedených v odseku ...

a)

fyzickú osobu, sumu 166 000 eur,

b)

právnickú osobu, sumu 1 660 000 eur.

(4)

Daňový úrad a colný úrad na žiadosť daňového subjektu odpustí sankciu z dôvodov uvedených ...

a)

fyzickú osobu, sumu 33 200 eur,

b)

právnickú osobu, sumu 332 000 eur.

(5)

Správca dane, ktorým je obec, môže pri daniach, ktoré spravuje, na žiadosť daňového subjektu ...

(6)

Žiadosť o povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie sa predkladá správcovi dane. Správca ...

ŠIESTA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIU

§ 158
(1)

Daňový nedoplatok sa na účely konkurzu a reštrukturalizácie považuje za pohľadávku.

(2)

Suma dane, na ktorej vrátenie má daňový subjekt nárok podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) ...

(3)

Ak daňový nedoplatok vznikol v deň vyhlásenia konkurzu alebo v deň začatia reštrukturalizačného ...

(4)

Záväzok, ktorý vznikol v deň vyhlásenia konkurzu alebo v deň začatia reštrukturalizačného ...

(5)

Po vyhlásení konkurzu alebo po povolení reštrukturalizácie správca dane postupuje podľa osobitného ...

(6)

V konkurze a v reštrukturalizácii vystupuje v mene správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo ...

§ 159

V čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu pri správe daní za daňový subjekt koná správca ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 160
(1)

Ministerstvo môže vydať opatrenie na zamedzenie nezrovnalostí vzniknutých z uplatňovania tohto ...

(2)

Ministerstvo môže vydať metodické usmernenie na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto zákona ...

(3)

Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví podmienky zániku daňového nedoplatku a prípady, ...

(4)

Ministerstvo môže

a)

rozhodnúť v sporných prípadoch o spôsobe zdanenia, ak ide o daňové subjekty so sídlom alebo ...

b)

vo vzťahu k cudzine vykonať opatrenia na zabezpečenie vzájomnosti alebo odvetné opatrenia na účely ...

(5)

Na úkony, ktoré je oprávnené vykonávať finančné riaditeľstvo podľa osobitného predpisu29a) ...

§ 161

Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, zaokrúhľuje sa daň, preddavok na daň, ...

§ 162

Ustanovenia tohto zákona sa použijú, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ...

§ 163

Na daňové konanie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.94)

§ 164

Na účely správy daní sú správca dane, finančné riaditeľstvo a ministerstvo oprávnené spracúvať ...

§ 165
Prechodné ustanovenia
(1)

Právne úkony a ich účinky pri správe daní, ktoré nastali do účinnosti tohto zákona, zostávajú ...

(2)

Daňové konania začaté a právoplatne neukončené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia ...

(3)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na daňové exekučné konanie začaté podľa doterajších ...

(4)

Daňová kontrola začatá a neukončená pred účinnosťou tohto zákona sa dokončí podľa doterajších ...

(5)

Vyrubovacie konanie po daňovej kontrole začatej a neukončenej pred účinnosťou tohto zákona sa ...

(6)

Nevymožiteľný daňový nedoplatok podľa § 61 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 ...

(7)

Sankčný úrok podľa doterajších predpisov sa považuje za úrok z omeškania podľa tohto zákona. ...

165a

Podľa § 13 ods. 5 druhej a tretej vety postupuje správca dane, ktorým je colný úrad pri správe ...

§ 166

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v ...

§ 167
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách ...

Čl. III

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

1.

V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

v)

peňažné alebo nepeňažné plnenie poskytnuté Fondom národného majetku Slovenskej republiky fyzickej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 59d znie:

„59d) § 29 ods. 11 písm. a) druhý a tretí bod zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku ...

2.

V § 35 ods. 6 sa slová „pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac“ ...

3.

§ 52h sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Ustanovenie § 9 ods. 2 písm. v) v znení účinnom od 1. januára 2010 sa prvýkrát použije ...

Čl. IV

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 49 ods. 7 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená a) a b).

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.

2.

V § 49 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 8.

3.

Za § 85h sa vkladá § 85i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 85i Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010 (1) Na odpočítanie dane, ...

Čl. V

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 ...

V § 29 ods. 11 písm. a) v druhom bode sa slová „kalendárny rok predchádzajúci tomuto roku“ ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010 okrem čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 563/2009 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich ...

  2. Smernica Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci príslušných orgánov členských ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej ...
 • 1a)  § 5 ods. 2, 4, 5, 8 a 9 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií ...
 • 1b)  Zákon č. 384/2011 Z. z.
 • 2)  Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 ...
 • 3)  § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej ...
 • 5)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení ...
 • 6)  § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 7)  § 7 a § 21 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 8)  Napríklad zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene ...
 • 9)  Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný ...
 • 10)  Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia ...
 • 11)  Napríklad zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene ...
 • 12)  Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej ...
 • 13)  Napríklad Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou republikou a Holandským kráľovstvom o ...
 • 14)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 15)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej ...
 • 16)  Zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 34 ods. 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.o súdnych exekútoroch ...
 • 18)  § 73d až 73i zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb.o notároch a notárskej činnosti ...
 • 19)  Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 19a)  Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...
 • 19b)  Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 19c)  Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...
 • 19d)  Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. ...
 • 20)  § 2 písm. y) a § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 21)  § 17b zákona Slovenskej národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore ...
 • 22)  § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 23)  § 21 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 24)  § 37 ods. 4 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších ...
 • 25)  § 91 ods. 4 písm. c) a ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 214/2006 Z. z.
 • 26)  Napríklad § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej ...
 • 27)  Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.
 • 27a)  Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o ...
 • 28)  Napríklad zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 29)  Zákon č. 215/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29a)  Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.
 • 30)  Napríklad zákon č. 76/2007 Z. z., nariadenie (ES) č. 1798/2003 v platnom znení.
 • 31)  Napríklad § 3 Trestného poriadku.
 • 32)  Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení ...
 • 33)  Zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 104/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 34)  Napríklad zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 35)  Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 36)  § 3 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36a)  § 79 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 37)  § 151j až 151md Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 38)  § 544 až 558 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 39)  § 17 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení ...
 • 40)  Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 41)  Zákon č. 76/2007 Z. z.
 • 41a)  Napríklad § 19 ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 5 zákona ...
 • 42)  § 66ba ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ...
 • 43)  § 49 ods. 1 a § 56 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 44a)  § 4a a 4b zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 83/2009 Z. z.
 • 45)  § 151e Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 46)  Napríklad § 42 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení ...
 • 47)  § 28 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 48)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 49)  § 151a až 151md Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.§ 73d až 73i zákona Slovenskej ...
 • 50)  § 524 až 530 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 51)  § 358 až 364 Obchodného zákonníka.§ 580 a 581 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 ...
 • 51a)  § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 52)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 53)  Napríklad § 151h Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 54)  § 151ma ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
 • 55)  § 15 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších ...
 • 56)  Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 57)  § 74 ods. 7 písm. g) zákona č. 448/2008 Z. z.
 • 58)  § 73 ods. 1 až 7 zákona č. 448/2008 Z. z.
 • 59)  Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 60)  § 19 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného ...
 • 61)  Napríklad zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 62)  Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších ...
 • 63)  § 64 až 70 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a ...
 • 64)  § 278 a 279 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.§ 69 až 73 zákona Národnej ...
 • 65)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia ...
 • 66)  § 73 ods. 1 až 7 a § 74 ods. 7 písm. g) zákona č. 448/2008 Z. z.
 • 67)  § 716 až 719 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 68)  Napríklad § 195 až 198 Zákonníka práce.
 • 69)  § 92 ods. 11 zákona č. 448/2008 Z. z.
 • 70)  § 14 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení ...
 • 71)  Napríklad § 558 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., § 323 Obchodného zákonníka. ...
 • 72)  § 78 až 85 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom ...
 • 73)  Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 74)  Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene ...
 • 75)  § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 76)  Napríklad § 8 zákona č. 190/2003 Z. z.. v znení neskorších predpisov.
 • 77)  § 8 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.§ 92 ods. 11 zákona č. ...
 • 78)  § 8 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.
 • 79)  § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 ...
 • 80)  Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 ...
 • 81)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 82)  § 2 písm. d) a § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon ...
 • 83)  Zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) v znení zákona ...
 • 84)  § 39 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 85)  § 52 zákona č. 566/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pozn. redakcie: "Zákonodárca sa ...
 • 86)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej ...
 • 87)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 88)  § 5 a § 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 89)  Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
 • 90)  § 76 až 153 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 91)  Napríklad zákon č. 104/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. v znení ...
 • 92)  Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 92a)  § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 92b)  § 79 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 93)  Zákon č. 466/2009 Z. z.
 • 94)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 95)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 96)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore