Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 331/2011 účinný od 01.01.2012 do 30.09.2012

Platnosť od: 19.10.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Účinnosť do: 30.09.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Colné právo, Právo duševného vlastníctva, Obchod a podnikanie, Živnostenské podnikanie, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve, Colná správa, Daň z pridanej hodnoty, Dane z príjmu, Daňové orgány, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUD4DS5EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 331/2011 účinný od 01.01.2012 do 30.09.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 331/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení ...

1.

V § 3 odsek 2 znie:

„(2) Správca dane postupuje pri správe daní v úzkej súčinnosti s daňovým subjektom a inými osobami a ...

2.

V § 3 ods. 8 sa za slovo „subjektov“ vkladajú slová „a iných osôb podľa § 4 ods. 2 písm. d)“.

3.

V § 3 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Správca dane dbá na to, aby pri rozhodovaní v skutkovo zhodných prípadoch nevznikali neodôvodnené ...

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.

4.

V § 3 ods. 10 sa slová „1 až 8“ nahrádzajú slovami „1 až 9“ a slová „Daňové riaditeľstvo Slovenskej ...

5.

V § 4 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

„a) zamestnanec, ktorého zamestnávateľom alebo služobným úradom je finančné riaditeľstvo alebo obec ...

6.

V § 6 ods. 2 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „finančné riaditeľstvo“.

7.

V § 7 odsek 4 znie:

„(4) Ak vzniknú pochybnosti o určení miestnej príslušnosti medzi daňovými úradmi alebo ak vzniknú pochybnosti ...

8.

V § 9 ods. 3 druhej vete sa za slovo „zástupcu“ vkladá čiarka a slová „ktorým je daňový poradca alebo ...

9.

V § 9 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odo dňa uvedenia týchto skutočností do zápisnice ...

10.

V § 9 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak nie je možné takto ustanoviť zástupcu, môže správca ...

11.

V § 9 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Správca dane môže na účely správy daní ustanoviť zástupcu aj právnickej osobe, ktorej nie je možné ...

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 11.

12.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Zástupca môže zastupovať súčasne len jeden daňový subjekt u jedného správcu dane, ak nejde o blízke ...

13.

V § 11 ods. 6 písm. c) sa slovo „orgánom“ nahrádza slovom „úradom“.

14.

V § 11 ods. 6 písm. o) sa slová „Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami ...

15.

V § 11 ods. 6 písm. y) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „zdravotnej poisťovni“ sa vkladajú slová ...

16.

V § 11 sa odsek 6 dopĺňa písmenami ai) až al), ktoré znejú:

„ai) správe katastra na účely katastrálneho konania, aj) Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky ...

„19b) Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

17.

V § 11 ods. 8 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

18.

V § 13 odsek 3 znie:

„(3) Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, v akej veci, ...

19.

V § 13 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak daňový subjekt chce doručovať správcovi dane písomnosti ...

20.

V § 14 ods. 1 sa za slovo „prostriedkami“ vkladajú slová „podľa § 13 ods. 5“ a vypúšťajú sa slová „a ...

21.

V § 16 ods. 4 písm. d) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak daňový ...

22.

V § 16 ods. 9 písm. b) sa slová „začatí daňovej kontroly“ nahrádzajú slovami „daňovej kontrole“.

23.

V § 18 odsek 1 znie:

„(1) Ak nie je daňový úrad alebo colný úrad, ktorému bolo podanie doručené, príslušný na prerokovanie ...

24.

V § 24 odsek 3 znie:

„(3) Správca dane preukazuje skutočnosti o úkonoch vykonaných voči daňovému subjektu, ktoré sú rozhodné ...

25.

Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 25a Znalec (1) Pre odborné posúdenie skutočností dôležitých pre správne určenie dane môže správca ...

26.

§ 26 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti je povinný oznámiť na účely správy daní správcovi ...

„27a) Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o ...

27.

V § 27 ods. 5 sa slová „podpísané zaručeným elektronickým podpisom na adresu elektronickej podateľne ...

28.

V § 30 ods. 5 sa slová „§ 9 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 11“.

29.

V § 33 odsek 2 znie:

„(2) Elektronická podateľňa, ktorú prevádzkuje finančné riaditeľstvo, je spoločná pre finančnú správu.29a) ...

„29a) Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.“. ...

30.V § 34 ods. 2 sa slová „§ 9 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 11“.

31.

V § 37 ods. 1 sa slová „v obvode“ nahrádzajú slovami „aj mimo obvodu“.

32.

V § 37 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

33.

V § 38 ods. 5 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Odobraté vzorky alebo časť vzorky ...

34.

V § 40 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Daňový úrad alebo colný úrad môže zabezpečiť tovar podnikateľovi, ...

35.

V § 41 ods. 1 druhej vete sa slovo „orgán“ nahrádza slovom „úrad“.

36.

V § 43 ods. 1 uvádzacej vete sa za slovo „veci“ vkladajú slová „a zabezpečenej veci podľa § 42 ods. ...

37.

V § 43 ods. 2 sa za slovo „veci“ vkladajú slová „a zabezpečenej veci podľa § 42 ods. 4“.

38.

V § 45 ods. 1 písm. c) sa za slová „jeho tvrdenia“ vkladajú slová „a navrhovať dôkazy dostupné správcovi ...

39.

V § 45 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) umožniť prístup k softvéru a informačno-komunikačným prostriedkom, ktoré daňový subjekt používa ...

40.

V § 46 odsek 3 znie:

„(3) Správca dane je oprávnený začať daňovú kontrolu aj bez oznámenia podľa odseku 1, ak to ustanovuje ...

41.

V § 46 ods. 6 druhej vete sa slová „od predloženia posledného dokladu alebo inej veci“ nahrádzajú slovami ...

42.

V § 46 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ak daňový subjekt neumožní správcovi dane vrátiť zapožičané doklady v lehote ustanovenej v odseku ...

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

43.

V § 46 odsek 8 znie:

„(8) Zamestnanec správcu dane z daňovej kontroly vyhotoví protokol, ktorý obsahuje výsledok daňovej ...

„36a)
§ 79 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

44.

V § 46 odsek 9 znie:

„(9) Daňová kontrola je ukončená dňom a) doručenia protokolu podľa odseku 8, b) doručenia oznámenia ...

45.

§ 46 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Lehota na vykonanie daňovej kontroly je najviac jeden rok odo dňa jej začatia. Na prerušenie daňovej ...

46.

V § 48 ods. 1 písm. d) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

47.

V § 48 ods. 3 druhá veta znie: „Pomôckami môžu byť najmä listiny, daňové priznania, výpisy z verejných ...

48.

V § 50 ods.1 sa za slovo „kontroly“ vkladá čiarka a slová „počas určovania dane podľa pomôcok“.

49.

V § 50 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia týkajúceho sa nehnuteľnosti správca dane doručí daňovému ...

50.

§ 50 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak správca dane predbežné opatrenie zrušil alebo predbežné opatrenie stratilo účinnosť, správca ...

51.

V § 52 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „Daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo vypracúvajú“ nahrádzajú ...

52.

V § 52 ods. 1 písm. c) sa za slovo „bol“ vkladajú slová „v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, ...

53.

V § 52 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) daňových subjektov, ktorým bol v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa budú zoznamy ...

54.

V § 52 ods. 2 písm. c) sa za slovo „bola“ vkladajú slová „v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, ...

55.

V § 52 odsek 4 znie:

„(4) V prvom polroku bežného roka sa zverejňujú zoznamy podľa odseku 1 na webovom sídle finančného riaditeľstva ...

56.

V § 52 ods. 5 sa slová „Daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo zverejňujú“ nahrádzajú slovami „Finančné ...

57.

V § 53 ods. 4 sa slová „Správca dane“ nahrádzajú slovami „Miestne príslušný správca dane“.

58.

V § 54 sa za slová „daňový nedoplatok“ vkladajú slová „alebo ak u daňového subjektu neprebieha výkon ...

59.

V § 55 ods. 3 sa slová „v banke mimo územia Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „v zahraničnej ...

60.

V § 55 ods. 7 sa slová „použije sa“ nahrádzajú slovami „možno túto platbu použiť“.

61.

V § 55 sa odsek 12 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) pri použití nadmerného odpočtu a spotrebnej dane podľa § 79 ods. 7 prvý deň lehoty na ich vrátenie ...

62.

V § 57 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Daňový subjekt spolu so žiadosťou o povolenie odkladu ...

63.

V § 60 ods. 6 poslednej vete sa vypúšťajú slová „a generálnemu riaditeľovi colného riaditeľstva“.

64.

V § 61 odsek 1 znie:

„(1) Správca dane daňové konanie a) preruší, ak má vedomosť, že sa začalo konanie o predbežnej otázke, b) môže ...

65.

V § 62 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „a skutkový stav sa podstatne nezmenil“.

66.

V § 63 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhodovalo, ...

67.

V § 67 ods. 2 sa slová „§ 9 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 11“.

68.

V § 67 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorý znie: „Správca dane pri registrácii pridelí ...

„41a) Napríklad § 19 ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 5 zákona ...

69.

V § 67 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Ak daňový subjekt nesplní oznamovaciu povinnosť riadne ...

70.

V § 68 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak daňovú kontrolu vykonalo finančné riaditeľstvo, vyrubovacie ...

71.

V § 68 ods. 3 sa slová „§ 46 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 46 ods. 8“.

72.

V § 74 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Odvolací orgán je oprávnený vykonávať v rámci odvolacieho konania dokazovanie, ak to považuje za ...

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

73.

V § 74 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

74.

V § 79 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „správca dane písomne ...

75.

V § 79 ods. 2 sa za slová „správca dane“ vkladajú slová „na žiadosť daňového subjektu,“ slová „jeho ...

76.

V § 79 ods. 3 sa za štvrtú vetu vkladá nová piata veta, ktorá znie: „Ak správca dane eviduje voči daňovému ...

77.

§ 79 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty uplatnený skupinou44a) možno použiť na kompenzáciu daňových ...

„44a)
§ 4a a 4b zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 83/2009 Z. z.“.

78.

V § 84 ods. 1 písm. g) sa slová „zverejnenia uznesenia o potvrdení reštrukturalizačného plánu súdom“ ...

79.

V § 86 odsek 5 znie:

„(5) Právo nakladať s postúpeným nedoplatkom daňového dlžníka prechádza na právnickú osobu podľa odseku ...

80.

V § 87 ods. 4 druhá veta znie: „Ak daňový dlžník nepredloží daňovému úradu alebo colnému úradu úplnú ...

81.

V § 88 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

„51a)
§ 26 zákona č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

82.

V § 89 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
jednotný exekučný titul podľa osobitného predpisu.93)“.

83.

V § 95 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo, ak tak ustanovuje osobitný predpis93)“.

84.

V § 126 ods. 1 sa slová „§ 117 ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „§ 119 ods. 1 a 2“.

85.

V § 130 ods. 1 druhej vete sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.

86.

V § 149 ods. 14 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ a to aj v prípade, ...

87.

V § 155 ods. 1 písm. a) text za bodkočiarkou znie: „ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do ...

88.

V § 155 ods. 1 písm. b) text za bodkočiarkou znie: „ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do ...

89.

V § 155 ods. 1 písm. d) text za bodkočiarkou znie: „ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do ...

90.

V § 155 ods. 1 písm. e) text za bodkočiarkou znie: „ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do ...

91.

V § 155 ods. 1 sa písmeno f) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. súčtu vlastnej daňovej povinnosti92a) zistenej správcom dane a nadmerného odpočtu92b) uvedeného ...

„92a) § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 92b) § 79 zákona č. 222/2004 Z. z. ...

92.

V § 155 ods. 4 sa slová „zo sumy podľa odseku 1 písm. g)“ nahrádzajú slovami „z rozdielu medzi sumou ...

93.

V § 156 ods. 2 tretej vete sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

94.

V § 156 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.

95.

§ 160 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Na úkony, ktoré je oprávnené vykonávať finančné riaditeľstvo podľa osobitného predpisu29a) a ktoré ...

96.

Za § 165 sa vkladá § 165a, ktorý znie:

„165a
Podľa § 32, § 33 ods. 1 a 3 a § 56 sa postupuje od 1. januára 2013.“.

97.

V § 167 sa za slovami „zákona č. 466/2009 Z. z.“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa bodka nahrádza ...

98.

V prílohe prvý bod znie:

„1. Smernica Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich ...

99.

Slová „daňové riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančné ...

Slová „colné riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančné ...

Slová „daňové riaditeľstvo, colné riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Slová „daňové riaditeľstvo alebo colné riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Slová „daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Slová „daňový orgán, colný orgán“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančná ...

Slová „generálny riaditeľ daňového riaditeľstva“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Slová „internetová stránka“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „webové sídlo“ ...

Čl. II

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

1.

§ 2 sa dopĺňa písmenami u) a v), ktoré znejú:

„u) preddavkom na daň povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná ...

2.

Poznámky pod čiarou k odkazom 34 a 55 znejú:

„34) § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

3.

V § 17b ods. 2 a 7 sa vypúšťa posledná veta.

Poznámka pod čiarou k odkazu 80d sa vypúšťa.

4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 81 a 82 znejú:

„81) Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. 82) § ...

5.

V § 18 odsek 6 znie:

„(6) Správnosť použitia metódy a vyčíslenia rozdielu podľa § 17 ods. 5 preveruje správca dane alebo ...

6.

V § 18 ods. 8 sa slová „daňovému orgánu“ nahrádzajú slovami „správcovi dane, finančnému riaditeľstvu“. ...

7.

V § 32 ods. 2 písm. a) sa nad slovom „dane“ vypúšťa odkaz 122. Poznámka pod čiarou k odkazu 122 sa vypúšťa. ...

8.

V § 32 ods. 8, 11 a 12 a § 49 ods. 3 písm. b) sa odkaz 146a nahrádza odkazom 132a.

„132a)
§ 155 a 156 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

9.

V § 32a sa vypúšťa odsek 9.

10.

V § 33 sa vypúšťa odsek 11.

11.

Poznámky pod čiarou k odkazom 126 až 128 znejú:

„126) § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z. 127) §155 zákona č. 563/2009 Z. ...

12.

V § 34 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

13.

V § 34 odsek 4 znie:

„(4) V odôvodnených prípadoch môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť platenie preddavkov na daň ...

14.

V § 34 ods. 8 sa nad slovami „správcovi dane“ vypúšťa odkaz 129. Poznámka pod čiarou k odkazu 129 sa ...

15.

§ 34 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Správca dane vráti do 30 dní odo dňa podania žiadosti daňovníka zaplatené preddavky na daň, ak ...

16.

V § 35 ods. 7 sa slová „v lehote podľa § 49 ods. 2“ nahrádzajú slovami „po skončení kalendárneho štvrťroka ...

17.

V § 38 ods. 4 sa slová „vyhlásenie, ktorého vzor určí ministerstvo“ nahrádzajú slovami „žiadosť, ktorej ...

18.

§ 38 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Ak správca dane zistí, že zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nevykonal ročné zúčtovanie zamestnancovi, ...

19.

V § 39 ods. 7 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „finančné riaditeľstvo“.

20.

V § 39 odsek 9 znie:

„(9) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný podávať miestne príslušnému správcovi dane ...

21.

V § 39 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Na hlásenie sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a ustanovenia osobitného predpisu vzťahujúce ...

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.

22.

§ 39 sa dopĺňa odsekmi 13 až 15, ktoré znejú:

„(13) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, podá opravný prehľad v lehote do konca kalendárneho mesiaca ...

23.

§ 40 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:

„(10) Na kontrolu daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného ...

24.

V § 42 ods. 9 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Rovnako postupuje aj daňovník, ktorému ...

25.

V § 42 ods. 11 posledná veta znie: „V odôvodnených prípadoch môže správca dane na žiadosť daňovníka ...

26.

§ 42 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Správca dane vráti do 30 dní odo dňa podania žiadosti daňovníka zaplatené preddavky na daň, ak ...

27.

Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie:

„§ 43a (1) Ak má daňovník pochybnosti o správnosti zrazenej dane alebo preddavku na daň, môže požiadať ...

„136ab) § 7 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z. 136ac) § 154 ods. 1 písm. d) ...

28.

V § 45 ods. 4 sa za slová „úrokový príjem“ vkladajú slová „(§ 49a ods. 7)“ a vypúšťa sa odkaz 136b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 136b sa vypúšťa.

29.

V § 48 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, môže byť za ...

30.

V § 49 odsek 2 znie:

„(2) Daňové priznanie alebo hlásenie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho ...

31.

V § 49 ods. 4 a 5 sa na konci pripája táto veta: „V rovnakej lehote podáva daňové priznanie za zomrelého ...

32.

V § 49 ods. 9 sa za slovo „Daňovník“ vkladá čiarka a slová „dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu122aa)“. ...

33.

Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 49a Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť (1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ...

„74b) Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní. 136c) Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom ...

34.

V § 50 ods. 6 písm. a) sa slová „v lehote na podanie daňového priznania“ nahrádzajú slovami „v lehote ...

35.

V § 50 ods. 7 a 12 sa slová „Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú ...

36.

Poznámka k odkazu146ab znie:

„146ab)
§ 37 a 38 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

37.

V § 51b sa vypúšťa odsek 13.

38.

Za § 51b sa vkladá § 51c, ktorý znie:

„§ 51c (1) Preddavok na daň sa platí miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení ...

39.

Za § 52l sa vkladá § 52m, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52m Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012 (1) Ak fyzickej osobe alebo právnickej ...

40.

Slová „sankčný úrok“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „úrok z omeškania“ ...

41.

Dopĺňajú sa prílohy č. 4 a 5, ktoré znejú:

„Príloha č. 4 k zákonu č. 595/2003 Z. z. ZOZNAM ZÁVISLÝCH ÚZEMÍ ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÉ UZAVRELI SO ...

Čl. III

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 ...

1.

V § 2 písmeno g) znie:

„g) colným orgánom Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky2) (ďalej len „finančné riaditeľstvo“), ...

„2) § 2 ods. 1 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.“. ...

2.

V § 3 ods. 3 sa vypúšťa slovo „colné“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a)
§ 3 ods. 1 písm. g) zákona č. 333/2011 Z. z.“.

4.

V § 55 ods. 6 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo Exportno-importná ...

„60b) Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“. ...

5.

V § 55 ods. 9 sa za slovo „poisťovne,“ vkladajú slová „alebo Exportno-importná banka Slovenskej republiky,“. ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 61a znie:

„61a) § 81 a 82 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...

7.

V § 58 ods. 1 písm. a) a ods. 2 sa za slovo „dlžníka“ vkladajú slová „alebo inej osoby, ktorá platbu ...

8.

V § 58 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
pri použití preplatku na colných platbách podľa § 60a deň vzniku takého preplatku.“.

9.

§ 59b sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 61e a 61f sa vypúšťajú.

10.

Za § 60 sa vkladá § 60a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 60a Preplatok (1) Preplatok je suma platby, ktorá prevyšuje splatné clo, pokutu, iné platby vymerané ...

„61g) § 149 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z. 61h) § 55 ods. 6 zákona č. 563/2009 ...

11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 63 znie:

„63)
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

12.

V § 63 ods. 1 druhej a tretej vete sa slová „exekučné konanie colného úradu“ nahrádzajú slovami „colné ...

13.

V prílohe c. 4 sa slová „Colnej správe Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „finančnej správe“.

14.

Slová „colné riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančné ...

15.

Slová „colný kriminálny úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Kriminálny ...

Čl. IV

Zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze ...

Slová „colné riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančné ...

Čl. V

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 ...

1.

V § 21 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

2.

V § 24 ods. 1 sa slová „hodnota určená na colné účely podľa colných predpisov“ nahrádzajú slovami „colná ...

3.

V § 24 ods. 2 uvádzacej vete sa slová „hodnoty určenej na colné účely“ nahrádzajú slovami „colnej hodnoty ...

4.

V § 25 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak pri dovoze tovaru nevyrubuje daň colný orgán, zníženie ...

5.

V § 49 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) ním uplatnená pri dovoze tovaru alebo zaplatená colnému orgánu v tuzemsku pri dovoze tovaru.“. ...

6.

V § 52 sa za slovo „dovoze“ vkladajú slová „alebo ním uplatnenú pri dovoze“.

7.

V § 53 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a oprava odpočítanej dane ...

8.

V § 53 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a oprava odpočítanej dane ...

9.

V § 54a ods. 1 sa slová „daň odpočítanú podľa § 49a“ nahrádzajú slovami “odpočítanú daň“.

10.

V § 54a ods. 3 druhej vete sa slová „dane odpočítanej pri nadobudnutí alebo vytvorení investičného majetku ...

11.

Poznámky pod čiarou k odkazom 27bb až 27f znejú:

„27bb) § 10 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...

12.

V § 55g ods. 2 sa slová „Daňový úrad Bratislava I“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo Slovenskej ...

13.

V § 66 ods. 5 písm. a) sa slová „pri dovoze tovaru, a daň vymeraná colným orgánom“ nahrádzajú slovami ...

14.

V § 66 ods. 8 písm. a) a ods. 11 písm. a) a v § 67 ods. 5 písm. d) sa za slovo „zaplatenú“ vkladajú ...

15.

V § 75 ods. 6 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo iným spôsobom zabezpečujúcim vierohodnosť ...

16.

V § 78 ods. 1 sa vypúšťajú slová „s výnimkou platiteľa, ktorý je povinný platiť preddavok na daň podľa ...

18.

§ 78a sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a sa vypúšťa.

19.

V § 79 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(§ 78 ods. 1)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „vyrubenej colným ...

20.

V § 79 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ak v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu podľa odseku 1 alebo 2 je zaslaná výzva na odstránenie ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.

21.

V § 79 ods. 6 prvej a tretej vete sa slová „1 alebo odseku 2“ nahrádzajú slovami „1, 2 alebo odseku ...

22.

§ 79 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak bol nadmerný odpočet vrátený v lehote podľa odseku 2 na základe nepravdivých údajov, daňový ...

23.

§ 80 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného súhrnného výkazu alebo ...

24.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

„33)
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

25.

§ 84 znie:

„§ 84 (1) Daň pri dovoze tovaru vyrubuje colný orgán s výnimkou podľa odseku 2. Daň vyrubená colným ...

26.

Za § 85j sa vkladá § 85k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 85k Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012 Ak nadmerný odpočet uplatnený za zdaňovacie ...

„37) § 35b ods. 1 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov ...

27.

Za § 85k sa vkladá § 85l, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 85l Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013 Daň pri dovoze tovaru vyrubenú colným ...

28.

Slová „Daňový úrad Bratislava I“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Daňový ...

Čl. VI

Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“),“.

2.

V § 2 odsek 2 znie:

„(2) Finančné riaditeľstvo, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy sú súčasťou finančnej správy.“. ...

3.

V § 2 ods. 3 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „zbor colnej správy“)“ a vypúšťa sa druhá veta.

4.

V § 3 nadpis znie: „Úlohy finančnej správy v oblasti colníctva“.

5.

V § 3 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

6.

§ 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4 Vzťahy finančnej správy v oblasti colníctva k zahraničiu (1) O vysielaní colníkov na výkon štátnej ...

7.

V § 5 ods. 1 sa slová „colnej správy“ nahrádzajú slovami „finančnej správy v oblasti colníctva“.

8.

§ 6 sa vypúšťa.

9.

§ 7 a 8 znejú:

„§ 7 Pôsobnosť ministerstva ako orgánu štátnej správy pre oblasť colníctva upravuje osobitný predpis.11) § ...

„11) Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.“. ...

10.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a, 13, 16, 17aa, 17a, 17b, 18, 18a, 18b sa vypúšťajú.

11.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20, 21 a 26 znejú:

„20) § 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...

12.

§ 11 znie:

„§ 11 Postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť Kriminálneho úradu finančnej správy upravuje osobitný ...

13.

Poznámky pod čiarou k odkazom 31, 32, 32aa, 32a a 32b sa vypúšťajú.

14.

§ 11a sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 32c a 32d sa vypúšťajú.

15.

V § 21a a § 37 ods. 4 sa slová „v pôsobnosti colnej správy“ nahrádzajú slovami „v oblasti dane z pridanej ...

16.

V § 29, § 43 ods. 1 a § 53 ods. 1 sa za slová „daňových predpisov“ vkladajú slová „v oblasti dane z ...

17.

V § 30 odsek 2 znie:

„(2) Operatívno-pátraciu činnosť vykonávajú určení colníci Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorí ...

18.

V § 31a sa vypúšťajú slová „Železničnej polície,“.

19.

V § 52 ods. 4 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).

20.

V § 52 ods. 9 sa slová „ak § 11 ods. 3 písm. c) neustanovuje inak“ nahrádzajú slovami „okrem spoločného ...

21.

V poznámke pod čiarou k odkazu 48 sa citácia „zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení ...

22.

§ 59 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nepoužijú na skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje daňové tajomstvo podľa ...

„58a)
§ 11 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

23.

Príloha č. 1 sa vypúšťa.

24.

Slová „colný kriminálny úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Kriminálny ...

25.

Slová „colná správa“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančná správa“ ...

26.

Slová „colné riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančné ...

27.

Slová „generálny riaditeľ colného riaditeľstva“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Čl. VII

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., ...

1.

V § 10 ods. 8 písm. b) sa slovo „colnej“ nahrádza slovom „finančnej“ a slová „v pôsobnosti colnej správy“ ...

2.

V § 10 ods. 8 písm. f) sa slová „poverené colné orgány“ nahrádzajú slovami „poverený pracovník finančnej ...

3.

Za § 567j sa vkladá § 567k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 567k Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012 Ak trestné stíhanie začal vyšetrovateľ ...

Čl. VIII

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona ...

1.

V § 2 písmeno j) znie:

„j) službou služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností2) uvedená v prílohe č. ...

„2) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická ...

2.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3, 8 a 10 znejú:

„3) § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch ...

3.

V § 4 ods. 2 uvádzacej vete sa slová „1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „1 písm. b) tretieho bodu“.

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

5.

V § 5 ods. 2 písm. b) sa slová „Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky13) (ďalej len „daňové riaditeľstvo“)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14)
§ 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

7.

V § 6 ods. 8 sa slová „Daňové riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky14a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.“. ...

8.

§ 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Plomba (1) Plombu je oprávnená vyhotovovať fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou finančné ...

9.

Za § 16 sa vkladajú § 16a až 16c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 16a Iné správne delikty Správneho deliktu sa dopustí ten, kto a) nepoužil elektronickú registračnú ...

„18a) § 58 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...

10.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 20 znejú:

„19) Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z. 20) § 37 až 39 zákona č. 563/2009 Z. ...

11.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
V konaní o uložení pokút sa postupuje podľa osobitného predpisu.19)“.

12.

Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012 (1) Konanie o uložení pokuty podľa ...

„22) § 35 ods. 8 až 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o ...

13.

Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z. SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB V ELEKTRONICKEJ ...

14.

V prílohe č. 4 štvrtom bode sa slová „DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO“ nahrádzajú slovami „FINANČNÉ RIADITEĽSTVO“. ...

Čl. IX

Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“),“.

2.

V § 2 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Finančné riaditeľstvo a daňové úrady sú súčasťou finančnej správy. (3) Na zabezpečenie výkonu ...

3.

§ 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:

„§ 3 Ministerstvo Pôsobnosť ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy v oblasti daní a poplatkov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1)
Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.“.

4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 4 a 10 sa vypúšťajú.

5.

V § 5 ods. 1 sa za slovo „zákon“ vkladajú slová „alebo osobitný predpis11a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

6.

V § 5 ods. 3 sa vypúšťajú písmená b) a j).

Doterajšie písmená c), d) e), f), g), h), i), k), l), m), n) sa označujú ako písmená b), c), d) e), ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.

7.

V § 6 ods. 1 prvej vete sa slová „celom území Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „území bratislavského ...

8.

V § 6 odsek 5 znie:

„(5) Na daňový úrad pre vybrané daňové subjekty sa vzťahuje § 5 ods. 3 písm. a) až i, k) a l) a ods. ...

9.

§ 8 znie:

„§ 8 Finančné riaditeľstvo a daňové úrady sú oprávnené spracúvať osobné údaje podľa osobitného predpisu23) ...

10.

§ 9 znie:

„§ 9 K 1. januáru 2012 minister financií Slovenskej republiky určí vnútornú organizačnú štruktúru daňových ...

11.

V § 10 sa vypúšťajú odseky 1 a 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 3.

12.

V prílohe sa slová: „MINISTERSTVA A DAŇOVÝCH ORGÁNOV“ nahrádzajú slovami „FINANČNÉHO RIADITEĽSTVA A ...

13.

Slová „daňové riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančné ...

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2011 okrem čl. I až IV, čl. V bodov 2, 3, 9 až 12, 15, 16, ...

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore