Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 332/2011 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 19.10.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Poisťovníctvo, Rozhodcovské konanie, Živnostenské podnikanie, Advokácia, Všeobecné súdnictvo, Súdne poplatky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD28DS1EU1PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 332/2011 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 332/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z. a zákona č. 495/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 sa slovo „a“ za slovom „práv“ nahrádza čiarkou a slová „v azylových veciach“ sa nahrádzajú slovami „v azylových veciach alebo v konaní o administratívnom vyhostení podľa osobitného predpisu1) a prispieť k predchádzaniu vzniku právnych sporov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1)
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2.
§ 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3
Pôsobnosť zákona
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na poskytovanie právnej pomoci
a)
v občianskoprávnych veciach, obchodnoprávnych veciach, pracovnoprávnych veciach, rodinnoprávnych veciach, v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v týchto veciach aj v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (ďalej len „vnútroštátne spory“),

b)
v cezhraničných sporoch v občianskoprávnych veciach, obchodnoprávnych veciach, pracovnoprávnych veciach a v rodinnoprávnych veciach a

c)
v azylových veciach, v konaní o administratívnom vyhostení a v týchto veciach aj v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

(2)
Za podmienok ustanovených týmto zákonom sa právna pomoc vo vnútroštátnych sporoch poskytuje všetkým fyzickým osobám; v cezhraničných sporoch iba fyzickým osobám, ktoré majú bydlisko alebo obvyklý pobyt na území členského štátu. V azylových veciach sa právna pomoc podľa tohto zákona poskytuje fyzickým osobám, ktorým vzniklo právo na poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci podľa § 24a. V konaní o administratívnom vyhostení sa právna pomoc poskytuje fyzickým osobám za podmienok ustanovených v § 24c.

(3)
Za podmienok uvedených v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe vzájomnosti vyhlásenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa osobitného predpisu1a) sa na účely konania na súde Slovenskej republiky poskytuje právna pomoc podľa tohto zákona aj občanovi zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy alebo osobe, ktorá má na území zmluvnej strany obvyklý pobyt, alebo osobe, ak predmet konania na súde Slovenskej republiky priamo súvisí s predchádzajúcim obvyklým pobytom osoby na území Slovenskej republiky.

(4)
Týmto zákonom nie je dotknuté poskytovanie právnych služieb podľa osobitného predpisu.1aa)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1aa znejú:

„1a)
§ 54 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.

1aa)
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
§ 74 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa za slová „pomoc pri mimosúdnych konaniach,“ vkladajú slová „vrátane sprostredkovania riešenia sporov formou mediácie1ab)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab znie:

„1ab)
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4.
V § 4 ods. 1 písm. b) prvom bode sa slová „trvalý pobyt alebo prechodný pobyt“ nahrádzajú slovami „obvyklý pobyt“.
5.
V § 4 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
konaním o administratívnom vyhostení konanie podľa osobitného predpisu,1)“.

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená e) až i).

6.
V § 4 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
oprávnenou osobou fyzická osoba, ktorej bol po preukázaní splnenia podmienok podľa tohto zákona priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci právoplatným rozhodnutím Centra právnej pomoci,“.

7.
V § 4 ods. 1 písmeno i) znie:

„i)
materiálnou núdzou stav, keď fyzická osoba je poberateľom dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,1e) alebo stav, keď príjem fyzickej osoby nepresahuje 1,6-násobok sumy životného minima2) a táto fyzická osoba si využívanie právnych služieb nemôže zabezpečiť svojím majetkom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:

„1e)
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

8.
V § 5 ods. 1 sa slová „prostredníctvom svojich zamestnancov a určených advokátov“ nahrádzajú slovami „svojimi zamestnancami, určenými advokátmi a mediátormi“.
9.
V § 5 ods. 2 sa slová „Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstva“.
10.
V § 5 odsek 5 znie:

„(5)
Centrum riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého na funkčné obdobie troch rokov vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).“.

11.
§ 5 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6)
Centrum vypracúva a na svojom webovom sídle zverejňuje
a)
k 28. februáru každého kalendárneho roka výročnú správu centra za predchádzajúci kalendárny rok; výročná správa obsahuje najmä vyhodnotenie dostupnosti právnej pomoci, zhodnotenie kvality poskytovanej právnej pomoci, údaje o počte žiadateľov, informácie o úspešnosti konania a informácie o hospodárení centra,

b)
každé dva roky k 30. júnu koncepciu činnosti centra na obdobie nasledujúcich dvoch rokov; koncepcia je východiskovým programovým dokumentom centra a minister ju predkladá na schválenie vláde Slovenskej republiky.

(7)
Centrum zabezpečuje primeranú a rovnomernú dostupnosť svojich služieb na celom území Slovenskej republiky spravidla prostredníctvom kancelárií centra.“.

12.
§ 5a vrátane nadpisu znie:

㤠5a
Rada Centra právnej pomoci
(1)
Rada Centra právnej pomoci (ďalej len „rada“) je orgán, ktorý sa v rozsahu ustanovenom týmto zákonom podieľa na činnosti centra.

(2)
Rada má šesť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister. Členmi rady sú zástupca Slovenskej advokátskej komory, ktorého navrhuje predseda Slovenskej advokátskej komory, zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorého navrhuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, zástupca verejného ochrancu práv, ktorého navrhuje verejný ochranca práv, a traja zástupcovia ministerstva. Funkcia člena rady je čestná funkcia.

(3)
Rada na návrh riaditeľa prerokúva a prijíma stanoviská
a)
k výročnej správe centra predloženej riaditeľom,

b)
ku koncepcii činnosti centra predloženej riaditeľom a

c)
k úhrade peňažných prostriedkov na účely podľa § 5b ods. 6.

(4)
Rada zasadá najmenej dvakrát ročne. Rokovanie rady zvoláva a vedie riaditeľ centra. Podrobnosti o organizácii a činnosti rady upravuje štatút centra.“.

13.
Za § 5a sa vkladajú § 5b až 5d, ktoré znejú:

㤠5b
(1)
O forme poskytnutia právnej pomoci rozhoduje centrum, prihliada pritom na okolnosti prípadu a účelnú ochranu práv oprávnenej osoby alebo zahraničnej oprávnenej osoby.

(2)
Oprávnenú osobu alebo zahraničnú oprávnenú osobu v príslušnom konaní pred súdom zastupuje advokát, ktorého určí centrum zo zoznamu podľa osobitného predpisu,4) ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)
Ak vec preukázateľne neznesie odklad alebo ak pre osobitné pomery na strane oprávnenej osoby alebo zahraničnej oprávnenej osoby je zastupovanie centrom najvhodnejšou formou poskytnutia právnej pomoci, oprávnenú osobu alebo zahraničnú oprávnenú osobu môže v príslušnom konaní pred súdom zastupovať centrum; to neplatí, ak ide o vec, v ktorej sa vyžaduje zastúpenie advokátom.4a)

(4)
Ak je to účelné a z okolností prípadu je zrejmé, že k vyriešeniu právneho sporu, ktorého účastníkom je oprávnená osoba alebo zahraničná oprávnená osoba, by mohlo dôjsť mediáciou, centrum navrhne oprávnenej osobe alebo zahraničnej oprávnenej osobe mediáciu a so súhlasom oprávnenej osoby alebo zahraničnej oprávnenej osoby a mediátora určí mediátora; ak je to s ohľadom na okolnosti prípadu vhodné, určí centrum mediátora až po získaní súhlasu druhej strany sporu.4b)

(5)
Centrum zabezpečuje poskytnutie právnej pomoci najmä formou právneho poradenstva vo veciach, v ktorých nebol podaný návrh na začatie konania pred súdom a predbežné poskytnutie právnej pomoci podľa § 11. Ak je zrejmé, že riešenie právnej otázky je neoddeliteľné od riešenia sociálneho alebo psychologického problému, centrum poskytne žiadateľovi základné informácie o inštitúciach, ktoré poskytujú potrebné poradenstvo. Pri poskytovaní právnej pomoci centrum spolupracuje najmä s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

(6)
Ak ide o vec hodnú osobitnej ochrany a potreby zabezpečenia prístupu k spravodlivosti, môže riaditeľ po predchádzajúcom stanovisku rady rozhodnúť o úhrade peňažných prostriedkov na účely poskytnutia právnej pomoci osobám, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona z prostriedkov centra.

§ 5c
Právna pomoc podľa tohto zákona zahŕňa aj
a)
ustanovenie tlmočníka, ak je to potrebné,

b)
zabezpečenie prekladu dokladov vyžadovaných súdom alebo príslušným orgánom, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie vo veci,

c)
náhradu nevyhnutných cestovných nákladov zahraničnej oprávnenej osoby, ktoré vznikli v súvislosti s jej cestou z miesta bydliska alebo obvyklého pobytu v členskom štáte do sídla príslušného súdu, ak je jej prítomnosť pred príslušným súdom z dôvodov zabezpečenia rovnosti účastníkov konania alebo vzhľadom na zložitosť prípadu podľa rozhodnutia príslušného súdu nevyhnutná.

§ 5d
(1)
Zamestnanci centra sa môžu zúčastňovať úkonov právnej pomoci vykonávaných centrom určenými advokátmi a mediátormi, ak o to oprávnená osoba alebo zahraničná oprávnená osoba výslovne požiadala; zamestnanec centra sa považuje za osobu prizvanú mediátorom podľa osobitného zákona.4b) Zamestnanec však nie je oprávnený zasahovať do poskytovania právnej pomoci advokátom alebo do výkonu mediácie.

(2)
Ak existujú dôvodné pochybnosti o kvalite právnej pomoci alebo o poskytovaní právnej pomoci v záujme ochrany práv oprávnenej osoby alebo zahraničnej oprávnenej osoby, centrum môže na žiadosť oprávnenej osoby alebo zahraničnej oprávnenej osoby rozhodnúť o zmene v osobe advokáta alebo mediátora; centrum rozhodne o zmene vždy, ak oprávnená osoba alebo zahraničná oprávnená osoba preukáže nečinnosť advokáta alebo mediátora alebo ich vzťah k protistrane. Pri zmene v osobe advokáta alebo mediátora rozhodne súčasne aj o odmene za právne zastúpenie podľa § 12 ods. 4 alebo o odmene mediátora podľa § 11a ods. 3; v odôvodnených prípadoch centrum odmenu vôbec neprizná.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 až 4b znejú:

„4)
§ 87 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z. z. v znení zákona č. 332/2011 Z. z.

4a)
Napríklad § 241 ods. 1, § 250a Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 20 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 124/2002 Z. z.

4b)
Zákon č. 420/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

14.
Nadpis § 6 znie:

„Podmienky na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti“.

15.
V § 6 ods. 1 sa v uvádzacej vete za slová „právnej pomoci“ vkladajú slová „bez finančnej účasti“.
16.
V § 6 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
jej príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom2) a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom,“.

17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5)
Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.“.

18.
V § 6 ods. 2 sa za slová „poskytnutie právnej pomoci“ vkladajú slová „bez finančnej účasti“.
19.
V § 6 sa vypúšťa odsek 3.
20.
Za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

㤠6a
Podmienky na poskytnutie právnej pomoci s finančnou účasťou
(1)
Ak príjem fyzickej osoby presahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom2) a súčasne nepresahuje 1,6-násobok uvedenej sumy a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom, má právo na poskytnutie právnej pomoci určeným advokátom alebo centrom pri splnení podmienky finančnej účasti vo výške 20 % trov právneho zastúpenia podľa osobitného predpisu;5a) splnenie podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. b) a c) tým nie je dotknuté. Ustanovenie § 6 ods. 2 sa použije primerane.

(2)
Za podmienok podľa odseku 1 sa oprávnená osoba podieľa aj na úhrade odmeny mediátora, ktorá by mu patrila podľa osobitného predpisu,5b) ak by sa uzavrela dohoda, ktorá je výsledkom mediácie.

(3)
Výšku finančnej účasti oprávnenej osoby pre konanie na súde v prvom alebo vyššom stupni podľa odseku 1 a výšku finančnej účasti oprávnenej osoby podľa odseku 2 určuje centrum rozhodnutím vydaným bezodkladne po tom, čo nastane dôvod na poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona; súčasťou rozhodnutia môže byť aj splátkový kalendár. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

(4)
Oprávnená osoba uhrádza výšku finančnej účasti na účet advokáta, mediátora alebo centra, a to podľa formy poskytovanej právnej pomoci. Povinnosť úhrady finančnej účasti oprávnenej osoby zaniká splnením, a to aj pre prípad zmeny v osobe advokáta alebo mediátora podľa § 5d ods. 2.

§ 6b
(1)
Ak je to primerané okolnostiam žiadanej právnej pomoci, môže centrum v prípadoch podľa § 6a ods. 1 poskytnúť právnu pomoc aj bez úhrady finančnej účasti.

(2)
Ak príjmy prevyšujú zákonom určenú hranicu materiálnej núdze, centrum môže poskytnúť právnu pomoc s finančnou účasťou oprávnenej osoby, ak je to primerané okolnostiam žiadanej právnej pomoci.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

„5a)
§ 14a a 14b vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.

5b)
§ 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 337/2011 Z. z. o odmene mediátora za výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.“.

21.
V § 7 ods. 2 písmeno d) znie:

„d)
ďalšie príjmy fyzických osôb podľa osobitných predpisov po odpočítaní dane z príjmu fyzickej osoby.9)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9)
§ 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.

22.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10, 11, 12 a 14 znejú:

„10)
§ 9 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11)
§ 10 až 16 zákona č. 599/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

12)
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

14)
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

23.
V § 7 ods. 3 písmeno f) znie:

„f)
štipendiá okrem štipendia poskytovaného študentovi v doktorandskom študijnom programe v dennej forme štúdia podľa osobitného predpisu.14a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a)
§ 54 ods. 18 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

24.
V § 7 ods. 4 sa slová „a prehodnocuje sa každých šesť mesiacov“ nahrádzajú slovami „a prehodnocuje sa každých 12 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa priznal nárok na poskytnutie právnej pomoci.“.
25.
V § 10 ods. 1 poslednej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „centrum podľa možnosti zabezpečí doklady a iné potrebné údaje, ktorými disponujú štátne orgány, obce, notári a iné právnické osoby a fyzické osoby povinné poskytovať súčinnosť podľa tohto zákona.“.
26.
V § 10 odsek 5 znie:

„(5)
Centrum rozhodne o žiadosti do 30 dní od doručenia žiadosti, ktorá spĺňa náležitosti podľa odseku 1; túto lehotu nemožno predĺžiť. Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na príslušný krajský súd; o tomto centrum žiadateľa náležite poučí v odôvodnení rozhodnutia.“.

27.
V § 10 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.

28.
V § 10 ods. 7 sa za slová „oprávnenej osoby“ vkladajú slová „alebo priznania nároku na právnu pomoc na základe nepravdivých alebo neúplných údajov“.
29.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Poskytovanie právnej pomoci
§ 11a
(1)
Ak sa rozhodnutím centra priznal nárok na poskytnutie právnej pomoci a ak sú splnené podmienky podľa § 5b ods. 4, centrum určí oprávnenej osobe mediátora zo zoznamu mediátorov vedeného ministerstvom.17a) Centrum oprávnenú osobu vyzve na uzavretie dohody o začatí mediácie s určeným mediátorom.

(2)
Mediátor je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať centrum o skončení mediácie. Na žiadosť centra je mediátor povinný bez zbytočného odkladu centrum informovať o aktuálnom stave a priebehu mediácie.

(3)
Mediátorovi určenému centrom podľa odseku 1 patrí odmena podľa osobitného predpisu;17b) to neplatí, ak je mediátor súčasne zamestnancom centra. O odmene rozhodne centrum podľa tohto zákona.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 17a a 17b znejú:

„17a)
§ 8 ods. 10 zákona č. 420/2004 Z. z. v znení zákona č. 141/2010 Z. z.

17b)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 337/2011 Z. z.“.

30.
§ 12 znie:

㤠12
(1)
Ak sa fyzickej osobe rozhodnutím centra priznal nárok na poskytnutie právnej pomoci, centrum ju vyzve na uzavretie dohody o poskytovaní právnej pomoci s určeným advokátom alebo centrom a na udelenie plnomocenstva na úkony súvisiace s poskytovaním právnej pomoci určenému advokátovi alebo centru; súčasťou dohody je aj súhlas oprávnenej osoby s poskytovaním informácií centru podľa odseku 3.

(2)
Ak oprávnená osoba neudelí plnomocenstvo na úkony súvisiace s poskytovaním právnej pomoci centru alebo určenému advokátovi alebo ak udelené plnomocenstvo odvolá, nemá nárok na určenie iného advokáta; to neplatí, ak oprávnená osoba preukáže nečinnosť advokáta alebo jeho vzťah k protistrane.

(3)
Advokát je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať centrum o výsledku konania, najmä o podaní riadneho opravného prostriedku alebo mimoriadneho opravného prostriedku; advokát je povinný centrum vždy informovať o skončení zastupovania. Na žiadosť centra je advokát povinný bez zbytočného odkladu centrum informovať o aktuálnom stave konania.

(4)
Advokátovi určenému centrom podľa odseku 1 patrí odmena podľa osobitného predpisu;5a) pri úhrade trov právneho zastúpenia sa postupuje podľa § 15.

(5)
Ak centrum zastupuje oprávnenú osobu pred súdom (§ 5b ods. 3), patrí mu náhrada výdavkov vrátane odmeny podľa osobitného predpisu;5a) ustanovenie § 15 ods. 1 sa použije primerane.“.

31.
V § 13 ods. 2 sa slová „centru alebo určenému advokátovi“ nahrádzajú slovami „centru, určenému advokátovi alebo mediátorovi“.
32.
V § 13 ods. 3 sa slová „podľa § 14“ nahrádzajú slovami „podľa § 14 a 14a“.
33.
V § 14 ods. 1 písm. a) sa slová „centru alebo určenému advokátovi“ nahrádzajú slovami „centru, určenému advokátovi alebo mediátorovi“.
34.
V § 14 ods. 1 písmená b) a c) znejú:

„b)
sa v priebehu poskytovania právnej pomoci zistí, že oprávnená osoba sa nenachádza v materiálnej núdzi; ustanovenie § 6b tým nie je dotknuté,

c)
oprávnená osoba do troch mesiacov od vydania právoplatného rozhodnutia o priznaní nároku na poskytovanie právnej pomoci neuzavrie s centrom alebo určeným advokátom dohodu, alebo s určeným mediátorom dohodu o začatí mediácie, alebo neudelí plnomocenstvo centru alebo určenému advokátovi a nejde o prípad preukázanej nečinnosti advokáta alebo jeho vzťahu k protistrane,“.

35.
V § 14 odsek 2 znie:

„(2)
Proti rozhodnutiu o odňatí poskytovania právnej pomoci možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na príslušný krajský súd; o tomto centrum oprávnenú osobu náležite poučí v odôvodnení rozhodnutia.“.

36.
V § 14 sa vypúšťa odsek 3.
37.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

㤠14a
Oprávnená osoba je povinná vrátiť centru v plnej výške náklady vynaložené na trovy právneho zastúpenia i náklady podľa § 5c písm. a) a b), ak pri posudzovaní podmienok na poskytnutie právnej pomoci zatajila informácie, ktorých dôsledkom by bolo neposkytnutie právnej pomoci.“.

38.
§ 15 vrátane nadpisu znie:

㤠15
Návratnosť vynaložených finančných prostriedkov
(1)
Ak súd prizná oprávnenej osobe náhradu trov konania,18) nemôže oprávnená osoba v rozsahu pohľadávky na náhrade trov právneho zastúpenia s pohľadávkou nakladať; to neplatí vo výške, v ktorej advokátovi oprávnená osoba uhradila finančnú účasť podľa § 6a ods. 4. Advokát je oprávnený túto pohľadávku vymáhať v mene oprávnenej osoby a okamihom jej úspešného vymoženia sa pohľadávka považuje za postúpenú na advokáta; to neplatí vo výške, v ktorej advokátovi oprávnená osoba uhradila finančnú účasť podľa § 6a ods. 4.

(2)
Ak oprávnenej osobe nebola priznaná náhrada trov právneho zastúpenia, advokátovi prizná centrum odmenu za právne zastupovanie5a) podľa ustanovení osobitného predpisu.16) To neplatí, ak advokát právo na náhradu trov konania neuplatnil riadne a včas v konaní pred súdom; v takom prípade advokátovi právo na priznanie odmeny centrom nevznikne.

(3)
Ak po právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým bolo rozhodnuté o náhrade trov konania, advokát preukáže, že pohľadávku podľa odseku 1 preukázateľne nevymohol od osoby, ktorej bola náhrada týchto trov uložená, je oprávnený požiadať centrum o úhradu odmeny podľa osobitného predpisu5a) zníženej o výšku finančnej účasti podľa § 6a ods. 4; úhradou odmeny zaniká povinnosť oprávnenej osoby a právo advokáta podľa odseku 1. Advokát je v tomto prípade povinný predložiť centru kópiu rozhodnutia súdu.“.

39.
V § 17 ods. 1 písm. b) sa za slová „alebo prostredníctvom“ vkladajú slová „Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže alebo“.
40.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Právna pomoc podľa tohto zákona sa neposkytuje, ak o uznanie alebo výkon cudzieho rozhodnutia o výživnom alebo o výkon rozhodnutia slovenského súdu o výživnom požiadala fyzická osoba mladšia ako 21 rokov prostredníctvom Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.“.

41.
V § 18 ods. 4 posledná veta znie: „Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na príslušný krajský súd; o tomto centrum žiadateľa náležite poučí v odôvodnení rozhodnutia.“.
42.
V § 18 odsek 5 znie:

„(5)
V rozhodnutí, ktorým sa priznáva nárok na poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore, centrum určí aj formu poskytnutia právnej pomoci.“.

43.
§ 19 znie:

㤠19
V cezhraničných sporoch týkajúcich sa vyživovacej povinnosti fyzickej osoby mladšej ako 21 rokov, ktorá je žiadateľom o právnu pomoc podľa tohto zákona, vrátane určovania rodičovstva, s ktorým je konanie o určenie výživného spojené, sa právna pomoc podľa tohto zákona poskytuje iba vtedy, ak žiadateľovi neposkytuje právnu pomoc Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže alebo ak žiadateľ nemôže konať pred súdom bez právnej pomoci. Splnenie podmienok podľa § 17 ods. 1 písm. c) až e) sa v tomto prípade neskúma.“.

44.
V § 20 odsek 2 znie:

„(2)
Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na príslušný krajský súd; o tomto centrum zahraničnú oprávnenú osobu náležite poučí v odôvodnení rozhodnutia.“.

45.
§ 21 znie:

㤠21
Ak tento zákon v § 16 až 20 neustanovuje inak, na poskytovanie právnej pomoci zahraničnej oprávnenej osobe sa primerane použijú ustanovenia o poskytovaní právnej pomoci vo vnútroštátnych sporoch.“.

46.
V § 23 ods. 1 písm. d) sa slová „právne poradenstvo“ nahrádzajú slovami „právnu pomoc v rozsahu podľa § 5b“.
47.
V § 23 ods. 2 sa slová „na ten“ nahrádzajú slovami „na tento“.
48.
V § 23 odsek 3 znie:

„(3)
Tuzemská oprávnená osoba je povinná centru súčasne s podaním žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore oznámiť, či požiadala o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore priamo príslušný orgán iného členského štátu, ktorý bude o žiadosti rozhodovať v súlade s právom tohto členského štátu.“.

49.
§ 24a sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
sa nachádza v stave materiálnej núdze.“.

50.
V § 24b ods. 1 sa slovo „ju“ nahrádza slovami „žiadosť bezodkladne“.
51.
V § 24b sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Podmienku podľa § 24a ods. 1 písm. d) centrum skúma iba v prípade, ak fyzická osoba mala bezprostredne pred vydaním rozhodnutia podľa § 24a písm. c) na území Slovenskej republiky povolený pobyt.“.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

52.
§ 24b sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Poskytovanie právnej pomoci podľa odseku 3 trvá aj po zrušení rozhodnutia podľa § 24a písm. c).“.

53.
§ 24c vrátane nadpisu znie:

㤠24c
Právna pomoc v konaní o administratívnom vyhostení
(1)
Fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení, ak
a)
je štátnym príslušníkom tretej krajiny,19b)

b)
požiadala o poskytnutie právnej pomoci,

c)
nemá svojho zvoleného zástupcu na konanie, v ktorom žiada o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona,

d)
sa nachádza v stave materiálnej núdze,

e)
policajný útvar Úradu hraničnej a cudzineckej polície (ďalej len „policajný útvar“) vydal rozhodnutie o administratívnom vyhostení.

(2)
Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení žiadateľ podáva v centre alebo na policajnom útvare, kde je štátny príslušník tretej krajiny predvedený. Ak bola žiadosť podaná na policajnom útvare, policajný útvar žiadosť bezodkladne doručí centru spolu s rozhodnutím podľa odseku 1 písm. e). Ak nie je splnená podmienka podľa odseku 1 písm. e), policajný útvar oznámi fyzickej osobe v jazyku, o ktorom sa predpokladá, že mu rozumie, že toto rozhodnutie nezakladá právo na poskytnutie právnej pomoci; v takom prípade policajný útvar centru žiadosť nedoručuje. Ak bola žiadosť podaná v centre, centrum o tom bezodkladne informuje príslušný policajný útvar.

(3)
Zo žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení musí byť zrejmé, komu je určená, kto ju podáva, čo sa sleduje, a musí byť podpísaná a datovaná. Ďalej žiadosť musí obsahovať číslo spisu konania o administratívnom vyhostení, adresu, kam je žiadateľovi možné doručovať písomnosti, čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá svojho právneho zástupcu podľa odseku 1 písm. c) a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní. Ak žiadateľ požiada o poskytnutie právnej pomoci po doručení rozhodnutia podľa odseku 1 písm. e), musí toto rozhodnutie alebo jeho kópiu priložiť k žiadosti.

(4)
Centrum vykoná neodkladné úkony právnej pomoci, najmä podá opravný prostriedok, a to aj v prípade, ak žiadosť nie je úplná. Všetky úkony centra sa považujú za úkony žiadateľa. Ak je žiadosť neúplná, centrum vyzve žiadateľa na jej doplnenie v primeranej lehote. Ak žiadateľ žiadosť nedoplní v určenej lehote, zastúpenie centrom alebo centrom určeným advokátom zaniká; centrum o tom upovedomí žiadateľa na adrese, ktorú uviedol v žiadosti.

(5)
Podmienku podľa odseku 1 písm. d) centrum skúma iba v prípade, ak fyzická osoba mala bezprostredne pred vydaním rozhodnutia podľa odseku 1 písm. e) na území Slovenskej republiky povolený pobyt.

(6)
Zvolenie svojho právneho zástupcu na konanie, v ktorom žiadateľ požiadal o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona, sa považuje za späťvzatie žiadosti.

(7)
Ak bol žiadateľ z územia Slovenskej republiky vyhostený, advokát alebo centrum sú oprávnení vziať podaný opravný prostriedok späť.

(8)
Poskytovanie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení trvá aj po zrušení rozhodnutia podľa odseku 1 písm. e).

(9)
Písomnosti sa zasielajú žiadateľovi v jazyku, o ktorom sa predpokladá, že mu rozumie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:

„19b)
Zákon č. 48/2002 Z. z.“.

54.
Za § 24c sa vkladá § 24d, ktorý znie:

㤠24d
Ak nie je v § 24a až 24c ustanovené inak, na poskytovanie právnej pomoci v azylových veciach a v konaní o administratívnom vyhostení sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona.“.

55.
§ 25 vrátane nadpisu znie:

㤠25
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie o nároku na poskytnutie právnej pomoci a o súvisiacich nárokoch podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.16)

(2)
Štátne orgány, obce, notári a iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré z úradnej moci alebo vzhľadom na predmet svojej činnosti vedú evidenciu osôb a majetku, sú povinné oznámiť centru na jeho písomnú žiadosť bezodplatne údaje potrebné na účely rozhodovania podľa tohto zákona.

(3)
Poisťovne sú povinné oznámiť centru na jeho písomnú žiadosť bezodplatne výplaty poistných plnení z poistenia osôb s výnimkou poistenia pre prípad úrazu žiadateľa o poskytnutie právnej pomoci.

(4)
Iné právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré majú údaje, listiny a iné veci, ktoré sú potrebné na účely rozhodovania podľa tohto zákona, ak to možno od nich požadovať, sú povinné centru na jeho písomnú žiadosť bezodplatne poskytnúť údaje, vydať listiny a veci. Centrum je povinné riadne zabezpečiť ochranu údajov, listín a iných vecí pred zničením, stratou, poškodením a zneužitím a bezodkladne ich vrátiť osobám, ktoré ich poskytli, ak už nie sú potrebné na účely rozhodovania podľa tohto zákona.

(5)
Osoby podľa odsekov 2 až 4 sú povinné poskytnúť centru súčinnosť bez zbytočného odkladu.

(6)
Pri žiadostiach o poskytnutie právnej pomoci vo veciach vyživovacej povinnosti centrum a Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže spolupracujú, najmä výmenou informácií.“.

56.
Za § 25a sa vkladá § 25b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠25b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)
Predseda Slovenskej advokátskej komory, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a verejný ochranca práv navrhnú členov rady podľa § 5a ods. 2 najneskôr do 28. februára 2012.

(2)
Konania o nároku na poskytnutie právnej pomoci začaté pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa predpisov účinných od 1. januára 2012.

(3)
Ak bolo centrum ustanovené za zástupcu súdom, postupuje sa pri prehodnocovaní nároku na poskytnutie právnej pomoci podľa predpisov účinných od 1. januára 2012.“.

57.
§ 26 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení podľa § 24c ods. 2.“.

58.
V § 27 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“.
59.
Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 327/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady č. 2003/8/ES z 27. januára 2003 o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch (Ú. v. ES L 26, 31. 1. 2003).
2. Smernica Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca (Ú. v. ES L 326, 13. 12. 2005).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24. 12. 2008).“.

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 371/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 484/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z. a zákona č. 183/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 30 znie:

㤠30
Účastníka, ktorý požiada o ustanovenie advokáta a u ktorého sú predpoklady, aby bol oslobodený od súdnych poplatkov, súd odkáže na Centrum právnej pomoci. O tejto možnosti súd účastníka poučí.“.

2.
V § 31 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
3.
V § 31a odsek 2 znie:

„(2)
Súd zruší uznesenie o ustanovení opatrovníka, ak na jeho strane existujú dôvody nezlučiteľné s jeho ustanovením.“.

4.
V § 137 sa za slová „odmena notára za vykonávané úkony súdneho komisára a jeho hotové výdavky,“ vkladajú slová „náhrada výdavkov právnickej osoby, ktorá je oprávnená zastupovať v konaní podľa osobitného predpisu,“.
5.
V § 140 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

6.
V § 149 odsek 2 znie:

„(2)
Ak ide o zastupovanie na základe rozhodnutia Centra právnej pomoci, náhradu trov právneho zastúpenia upravuje osobitný predpis.15)“.

7.
§ 151 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Vo výroku o náhrade trov konania súd vyjadrí osobitne trovy právneho zastúpenia a iné trovy konania, ktorých náhrada sa účastníkovi priznáva.“.

8.
Za § 372s sa vkladá § 372t, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠372t
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012
Neskončené konania, v ktorých súd za zástupcu ustanovil advokáta, sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.

Čl. III

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 327/2005 Z. z., zákona č. 331/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 87 odseky 2 a 3 znejú:

„(2)
Komora vedie zoznamy advokátov, ktorých môže Centrum právnej pomoci23) určiť na poskytovanie právnej pomoci podľa osobitného predpisu. Zoznamy vedie komora podľa odborného zamerania advokátov; oblasť odborného zamerania ustanoví predpis komory, pritom sa prihliada na pôsobnosť Centra právnej pomoci. Komora vedie najmä zoznam advokátov na poskytovanie právnej pomoci v azylových veciach a v konaní o administratívnom vyhostení.

(3)
Zoznamy podľa odseku 2 zasiela komora pravidelne ministerstvu a Centru právnej pomoci.“.

Čl. IV

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z. a zákona č. 503/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 14b sa vkladá § 14c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14c
Súd s agendou právnej pomoci v materiálnej núdzi
Na konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konaní o poskytnutí právnej pomoci podľa osobitného predpisu1ab) je príslušný
a)
Krajský súd v Bratislave pre obvod Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave, Krajského súdu v Trenčíne,

b)
Krajský súd v Banskej Bystrici pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Žiline, Krajského súdu v Nitre,

c)
Krajský súd v Košiciach pre obvod Krajského súdu v Košiciach, Krajského súdu v Prešove.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab znie:

„1ab)
Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. V

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 141/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3)
Mediátor má nárok na odmenu za výkon mediácie. Odmena mediátora sa určuje na základe dohody medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak bol mediátor určený Centrom právnej pomoci podľa osobitného predpisu,4c) patrí mu odmena podľa tohto zákona.

(4)
Podmienky výkonu mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi ustanovuje osobitný predpis.4c)“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:

„4c)
Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.
V § 6 sa slová „podľa § 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 4 ods. 5“.
3.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

㤠15a
Výšku odmeny mediátora za výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi podľa osobitného predpisu4c) a spôsob jej určenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

Čl. VI

Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z. a zákona č. 130/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 40 ods. 3 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i)
Centru právnej pomoci na účely rozhodovania podľa osobitného predpisu.41a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:

„41a)
Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená j) a k).

Čl. VII

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 11 sa odsek 6 dopĺňa písmenom ah, ktoré znie:

„ah) Centru právnej pomoci na účely rozhodovania podľa osobitného predpisu.19a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a)
Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VIII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 451/2008 Z. z., zákonom č. 477/2008 Z. z., zákonom č. 495/2009 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore