Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70775
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 332/2011 účinný od 01.01.2012


Platnosť od: 19.10.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Poisťovníctvo, Všeobecné súdnictvo, Živnostenské podnikanie, Rozhodcovské konanie, Súdne poplatky, Advokácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD42 DS1 EU1 PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 332/2011 účinný od 01.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 332/2011 s účinnosťou od 01.01.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...

1.

V § 1 sa slovo „a“ za slovom „práv“ nahrádza čiarkou a slová „v azylových veciach“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

2.

§ 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3 Pôsobnosť zákona (1) Tento zákon sa vzťahuje na poskytovanie právnej pomoci a) v občianskoprávnych ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1aa znejú:

„1a) § 54 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. 1aa) Zákon č. ...

3.

V § 4 ods. 1 písm. a) sa za slová „pomoc pri mimosúdnych konaniach,“ vkladajú slová „vrátane ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab znie:

„1ab) Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

4.

V § 4 ods. 1 písm. b) prvom bode sa slová „trvalý pobyt alebo prechodný pobyt“ nahrádzajú ...

5.

V § 4 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
konaním o administratívnom vyhostení konanie podľa osobitného predpisu,1)“.

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená e) až i).

6.

V § 4 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) oprávnenou osobou fyzická osoba, ktorej bol po preukázaní splnenia podmienok podľa tohto ...

7.

V § 4 ods. 1 písmeno i) znie:

„i) materiálnou núdzou stav, keď fyzická osoba je poberateľom dávky a príspevkov k dávke v ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:

„1e) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

8.

V § 5 ods. 1 sa slová „prostredníctvom svojich zamestnancov a určených advokátov“ nahrádzajú ...

9.

V § 5 ods. 2 sa slová „Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ ...

10.

V § 5 odsek 5 znie:

„(5) Centrum riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého na funkčné obdobie troch rokov ...

11.

§ 5 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Centrum vypracúva a na svojom webovom sídle zverejňuje a) k 28. februáru každého kalendárneho ...

12.

§ 5a vrátane nadpisu znie:

„§ 5a Rada Centra právnej pomoci (1) Rada Centra právnej pomoci (ďalej len „rada“) je orgán, ...

13.

Za § 5a sa vkladajú § 5b až 5d, ktoré znejú:

„§ 5b (1) O forme poskytnutia právnej pomoci rozhoduje centrum, prihliada pritom na okolnosti prípadu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 až 4b znejú:

„4) § 87 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z. z. v znení zákona č. 332/2011 Z. z. 4a) Napríklad § ...

14.

Nadpis § 6 znie:

„Podmienky na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti“.

15.

V § 6 ods. 1 sa v uvádzacej vete za slová „právnej pomoci“ vkladajú slová „bez finančnej ...

16.

V § 6 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) jej príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom2) ...

17.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5)
Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.“.

18.

V § 6 ods. 2 sa za slová „poskytnutie právnej pomoci“ vkladajú slová „bez finančnej účasti“. ...

19.

V § 6 sa vypúšťa odsek 3.

20.

Za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„§ 6a Podmienky na poskytnutie právnej pomoci s finančnou účasťou (1) Ak príjem fyzickej osoby ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

„5a) § 14a a 14b vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o ...

21.

V § 7 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) ďalšie príjmy fyzických osôb podľa osobitných predpisov po odpočítaní dane z príjmu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9)
§ 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.

22.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10, 11, 12 a 14 znejú:

„10) § 9 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 11) § 10 až 16 zákona č. ...

23.

V § 7 ods. 3 písmeno f) znie:

„f) štipendiá okrem štipendia poskytovaného študentovi v doktorandskom študijnom programe v ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) § 54 ods. 18 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých ...

24.

V § 7 ods. 4 sa slová „a prehodnocuje sa každých šesť mesiacov“ nahrádzajú slovami „a ...

25.

V § 10 ods. 1 poslednej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

26.

V § 10 odsek 5 znie:

„(5) Centrum rozhodne o žiadosti do 30 dní od doručenia žiadosti, ktorá spĺňa náležitosti ...

27.

V § 10 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.

28.

V § 10 ods. 7 sa za slová „oprávnenej osoby“ vkladajú slová „alebo priznania nároku na právnu ...

29.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Poskytovanie právnej pomoci § 11a (1) Ak sa rozhodnutím centra priznal nárok na poskytnutie právnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 17a a 17b znejú:

„17a) § 8 ods. 10 zákona č. 420/2004 Z. z. v znení zákona č. 141/2010 Z. z. 17b) Vyhláška ...

30.

§ 12 znie:

„§ 12 (1) Ak sa fyzickej osobe rozhodnutím centra priznal nárok na poskytnutie právnej pomoci, ...

31.

V § 13 ods. 2 sa slová „centru alebo určenému advokátovi“ nahrádzajú slovami „centru, určenému ...

32.

V § 13 ods. 3 sa slová „podľa § 14“ nahrádzajú slovami „podľa § 14 a 14a“.

33.

V § 14 ods. 1 písm. a) sa slová „centru alebo určenému advokátovi“ nahrádzajú slovami „centru, ...

34.

V § 14 ods. 1 písmená b) a c) znejú:

„b) sa v priebehu poskytovania právnej pomoci zistí, že oprávnená osoba sa nenachádza v materiálnej ...

35.

V § 14 odsek 2 znie:

„(2) Proti rozhodnutiu o odňatí poskytovania právnej pomoci možno podať odvolanie v lehote 15 ...

36.

V § 14 sa vypúšťa odsek 3.

37.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

„§ 14a Oprávnená osoba je povinná vrátiť centru v plnej výške náklady vynaložené na trovy ...

38.

§ 15 vrátane nadpisu znie:

„§ 15 Návratnosť vynaložených finančných prostriedkov (1) Ak súd prizná oprávnenej osobe ...

39.

V § 17 ods. 1 písm. b) sa za slová „alebo prostredníctvom“ vkladajú slová „Centra pre medzinárodnoprávnu ...

40.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Právna pomoc podľa tohto zákona sa neposkytuje, ak o uznanie alebo výkon cudzieho rozhodnutia ...

41.

V § 18 ods. 4 posledná veta znie: „Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od ...

42.

V § 18 odsek 5 znie:

„(5) V rozhodnutí, ktorým sa priznáva nárok na poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore, ...

43.

§ 19 znie:

„§ 19 V cezhraničných sporoch týkajúcich sa vyživovacej povinnosti fyzickej osoby mladšej ako ...

44.

V § 20 odsek 2 znie:

„(2) Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na príslušný ...

45.

§ 21 znie:

„§ 21 Ak tento zákon v § 16 až 20 neustanovuje inak, na poskytovanie právnej pomoci zahraničnej ...

46.

V § 23 ods. 1 písm. d) sa slová „právne poradenstvo“ nahrádzajú slovami „právnu pomoc v ...

47.

V § 23 ods. 2 sa slová „na ten“ nahrádzajú slovami „na tento“.

48.

V § 23 odsek 3 znie:

„(3) Tuzemská oprávnená osoba je povinná centru súčasne s podaním žiadosti o poskytnutie právnej ...

49.

§ 24a sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
sa nachádza v stave materiálnej núdze.“.

50.

V § 24b ods. 1 sa slovo „ju“ nahrádza slovami „žiadosť bezodkladne“.

51.

V § 24b sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Podmienku podľa § 24a ods. 1 písm. d) centrum skúma iba v prípade, ak fyzická osoba mala ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

52.

§ 24b sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Poskytovanie právnej pomoci podľa odseku 3 trvá aj po zrušení rozhodnutia podľa § 24a ...

53.

§ 24c vrátane nadpisu znie:

„§ 24c Právna pomoc v konaní o administratívnom vyhostení (1) Fyzická osoba má právo na poskytnutie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:

„19b)
Zákon č. 48/2002 Z. z.“.

54.

Za § 24c sa vkladá § 24d, ktorý znie:

„§ 24d Ak nie je v § 24a až 24c ustanovené inak, na poskytovanie právnej pomoci v azylových ...

55.

§ 25 vrátane nadpisu znie:

„§ 25 Spoločné ustanovenia (1) Na konanie o nároku na poskytnutie právnej pomoci a o súvisiacich ...

56.

Za § 25a sa vkladá § 25b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 25b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012 (1) Predseda Slovenskej ...

57.

§ 26 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení podľa § ...

58.

V § 27 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“. ...

59.

Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 327/2005 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 1. ...

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

§ 30 znie:

„§ 30 Účastníka, ktorý požiada o ustanovenie advokáta a u ktorého sú predpoklady, aby bol ...

2.

V § 31 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

3.

V § 31a odsek 2 znie:

„(2) Súd zruší uznesenie o ustanovení opatrovníka, ak na jeho strane existujú dôvody nezlučiteľné ...

4.

V § 137 sa za slová „odmena notára za vykonávané úkony súdneho komisára a jeho hotové výdavky,“ ...

5.

V § 140 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

6.

V § 149 odsek 2 znie:

„(2) Ak ide o zastupovanie na základe rozhodnutia Centra právnej pomoci, náhradu trov právneho ...

7.

§ 151 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Vo výroku o náhrade trov konania súd vyjadrí osobitne trovy právneho zastúpenia a iné ...

8.

Za § 372s sa vkladá § 372t, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 372t Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012 Neskončené konania, v ...

Čl. III

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

V § 87 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Komora vedie zoznamy advokátov, ktorých môže Centrum právnej pomoci23) určiť na poskytovanie ...

Čl. IV

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 ...

Za § 14b sa vkladá § 14c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14c Súd s agendou právnej pomoci v materiálnej núdzi Na konanie o opravných prostriedkoch ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab znie:

„1ab) Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene ...

Čl. V

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 ...

1.

V § 4 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Mediátor má nárok na odmenu za výkon mediácie. Odmena mediátora sa určuje na základe ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:

„4c) Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene ...

2.

V § 6 sa slová „podľa § 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 4 ods. 5“.

3.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

„§ 15a Výšku odmeny mediátora za výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci ...

Čl. VI

Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 40 ods. 3 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i)
Centru právnej pomoci na účely rozhodovania podľa osobitného predpisu.41a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:

„41a) Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene ...

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená j) a k).

Čl. VII

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 11 sa odsek 6 dopĺňa písmenom ah, ktoré znie:

„ah) Centru právnej pomoci na účely rozhodovania podľa osobitného predpisu.19a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene ...

Čl. VIII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore