Články k predpisu 483/2001

Banková finančná asistencia[1]

Abstrakt
Cieľom príspevku je analyzovať aktuálny právny stav špeciálnej právnej úpravy zákazu finančnej asistencie v bankovej regulácii (zákon o bankách) s konfrontáciou jej odlišnosti od generálneho zákazu finančnej asistencie v korporačnom práve a identifikáciou nedostatkov a ich možných dôsledkov. V príspevku sú zahrnuté naše návrhy de lege ferenda vo vzťahu k obom právnym úpravám. Hypotézou príspevku je, že aktuálna banková regulácia finančnej asistencie je postavená na jej národnom zákaze (bez možností výnimiek), pričom ju všeobecná obchodnoprávna regulácia v tejto oblasti nereflektuje.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
bankové povolenie
Priradené k predpisu:
483/2001 paragrafy: 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20


Vydané: 20.10.2022
Autor: doc. JUDr., Ľubomír Čunderlík, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Ľubomír Čunderlík, PhD.

POHĽADY NA INVESTIČNÉ BANKOVNÍCTVO S DÔRAZOM NA VYBRANÉ INVESTIČNÉ SLUŽBY A INVESTIČNÉ ČINNOSTI [1]

Abstrakt
Predmetom článku je vymedzenie ekonomického a finančno - právneho chápania investičného bankovníctva a to najmä s dôrazom na druhy činností, ktoré sú v rámci investičného bankovníctva poskytované. V nadväznosti na právnu reguláciu charakterizujeme model univerzálneho bankovníctva, model striktne oddeleného investičného a komerčného bankovníctva, model bankovej holdingovej spoločnosti a model dcérskej spoločnosti. V texte článku neopomenieme ani funkčné a inštitucionálne vymedzenie. Následne sa venujeme vybraným investičným službám a činnostiam a to najmä riadenie portfólia a prijatie a postúpenie pokynu klienta s ohľadom na ich legislatívne vymedzenie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
informačná povinnosť
Priradené k predpisu:
311/2001 paragrafy: 22
483/2001 paragrafy: 34


Vydané: 05.09.2018
Autor: doc. JUDr., Ľubomír Čunderlík, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Ľubomír Čunderlík, PhD.

OTÁZKA ROZHODCOVSKEJ DOLOŽKY V KONTEXTE NEPRIJATEĽNÝCH PODMIENOK UPRAVENÝCH V SPOTREBITEĽSKÝCH ZMLUVÁCH[1]

Abstrakt
Článok sa zaoberá problematikou rozhodcovskej doložky obsiahnutej v zmluvách o úvere, ktoré majú charakter spotrebiteľských zmlúv v korelácií s ustanoveniami zákona o bankách upravujúcimi povinnosť bánk ponúknuť svojim klientom neodvolateľný návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy o tom, že ich prípadné vzájomné spory z obchodov budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní stálym rozhodcovským súdom zriadeným podľa osobitného zákona. V tejto súvislosti sa článok venuje otázke následnej vymožiteľnosti práva v prípadnom exekučnom konaní.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
ochrana klientov a bankové tajomstvo
Priradené k predpisu:
483/2001 paragrafy: 89, 90, 91, 92, 92a, 92b, 93, 93a, 93b


Vydané: 30.08.2015
Autor: JUDr., Simona Heseková, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Simona Heseková, PhD.

SYSTÉM BANKOVÉHO DOHĽADU - ZA A PROTI

Abstrakt
Tento článok analyzuje právomoci a postavenie Európskeho orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority, EBA) a časť bankovej únie - jednotný mechanizmus dohľadu (Single Supervisory Mechanism, SSM). Cieľom článku je poukázať na dôvody vzniku EBA a SSM, ktoré možno hľadať v regulatórnej a úrokovej arbitráži. Zatiaľ čo vznik EBA mieri k vytvoreniu spoločných regulačných štandardov, SSM má za cieľ vytvoriť spoločný jednotný dohľad. Otázkou ostáva, či sa prijatými opatreniami neprehlbujú tendencie vytvárania viacúrovňovej regulácie medzi členskými a nečlenskými štátmi eurozóny.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
všeobecné ustanovenia o dohľade
Priradené k predpisu:
483/2001 paragrafy: 6


Vydané: 17.09.2014
Autor: Mgr., Ján Mazúr, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Ján Mazúr, PhD.

VYBRANÉ ASPEKTY BANKOVÉHO POVOLENIA V KONTEXTE RECENTNÝCH ZMIEN

Abstrakt
Článok sa zaoberá problematikou bankové povolenia z pohľadu úpravy jednotného bankového povolenia v práve Európskej únie, v rámci čoho zbežne načrtáva postupný vývoj právnej úpravy EU a následne sa venuje otázke novo prijatej právnej úpravy na tejto úrovni. V nadväznosti na danú problematiku sa venuje otázke zmien, ktoré prináša novela zákona o bankách v rámci právnej úpravy Slovenskej republiky, ako aj charakteru týchto zmien v širšom kontexte problematiky bankovej únie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
bankové povolenie
Priradené k predpisu:
483/2001 paragrafy: 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20


Vydané: 22.09.2013
Autor: JUDr., Simona Heseková Bojmírová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Simona Heseková Bojmírová
MENU
Hore