Podzákonné predpisy k predpisu 483/2001

 1. neplatnýVyhláška Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje pre banky a pobočky zahraničných bánk rozsah, spôsob a termíny predkladania účtovnej závierky a údajov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie vo forme výkazov, hlásení alebo prehľadov Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska 126/2003 účinný od 15.04.2003 do 31.12.2018
 2. platnýOznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 20. júna 2017 č. 3/2017, o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu 168/2017 účinný od 28.06.2017
 3. platnýOznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. januára 2019 č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie 19/2019 účinný od 16.01.2019
 4. platnýOznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 10. júla 2017 č. 4/2017, o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah 199/2017 účinný od 02.08.2017
 5. platnýOznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 10. júla 2017 č. 5/2017, o náležitostiach žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí 200/2017 účinný od 02.08.2017
 6. platnýOznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 20. júna 2023 č. 4/2023, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov 236/2023 účinný od 28.06.2023
 7. platnýOznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 20. júna 2022 č. 3/2022, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2010 č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách v znení opatrenia zo 6. februára 2018 č. 2/2018 245/2022 účinný od 08.07.2022
 8. platnýOznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 2. septembra 2014 č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely 246/2014 účinný od 19.09.2014
 9. platnýVyhláška o základnom bankovom produkte 247/2012 účinný od 01.09.2012
 10. platnýOznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. augusta 2018 č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk 249/2018 účinný od 06.09.2018
 11. platnýOznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. augusta 2018 č. 9/2018, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení neskorších predpisov 250/2018 účinný od 06.09.2018
 12. platnýOznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 27. septembra 2016 č. 5/2016, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti 271/2016 účinný od 17.10.2016
 13. platnýOznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 10. januára 2023 č. 1/2023, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu 27/2023 účinný od 27.01.2023
 14. platnýOznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. júna 2021 č. 8/2021 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely 277/2021 účinný od 14.07.2021
 15. platnýVyhláška o predkladaní údajov o poplatkoch uvedených v cenníkoch pre fyzické osoby-nepodnikateľov bankami a pobočkami zahraničných bánk 286/2013 účinný od 15.09.2013
 16. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o predkladaní údajov o poplatkoch uvedených v cenníkoch pre fyzické osoby-nepodnikateľov bankami a pobočkami zahraničných bánk 286/2013 účinný od 15.09.2013
 17. neplatnýVyhláška o rozsahu a spôsobe poskytovania platobných operácií v mene euro v rámci základného bankového produktu 290/2010 účinný od 01.07.2010 do 31.03.2011
 18. neplatnýVyhláška Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o rozsahu a spôsobe poskytovania platobných operácií v mene euro v rámci základného bankového produktu 290/2010 účinný od 01.07.2010 do 31.03.2011
 19. platnýOznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk 303/2015 účinný od 11.11.2015
 20. platnýOznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 14. novembra 2017 č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu 305/2017 účinný od 16.12.2017
 21. platnýOznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 28. novembra 2017 č. 11/2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely (oznámenie č. 246/2014 Z. z.) 312/2017 účinný od 18.12.2017
 22. platnýOznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 27. júla 2021 č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk 312/2021 účinný od 10.08.2021
 23. platnýOznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 27. júla 2021 č. 10/2021, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk 313/2021 účinný od 10.08.2021
 24. platnýOznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 6. novembra 2018 č. 13/2018 o registri krytých dlhopisov 326/2018 účinný od 22.11.2018
 25. platnýOznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 6. novembra 2018 č. 14/2018 o predkladaní hlásenia z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu 327/2018 účinný od 22.11.2018
 26. platnýOznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 6. novembra 2018 č. 15/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 13/2015 328/2018 účinný od 22.11.2018
 27. platnýOznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. novembra 2016 č. 6/2016 ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2014 o registri bankových úverov a záruk 333/2016 účinný od 12.12.2016
 28. platnýOznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu. 337/2017 účinný od 28.12.2017
 29. platnýOznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 1. októbra 2019 č. 3/2019 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu 342/2019 účinný od 24.10.2019
 30. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje pre banky a pobočky zahraničných bánk rozsah, spôsob a termíny predkladania učtovnej závierky a údajov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie vo forme výkazov, hlásení alebo prehľadov Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska 126/2003 účinný od 15.04.2003
MENU
Hore