Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní 442/2012 účinný od 01.01.2013 do 31.12.2014

Platnosť od: 28.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Účinnosť do: 31.12.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správa daní

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD1DS6EUPPČL1

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 442/2012 s účinnosťou od 01.01.2013

Vládny návrh zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

K predpisu 442/2012, dátum vydania: 28.12.2012

3

1

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

V súvislosti s implementáciou smernice Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS je potrebné prijať nový zákon, ktorý bude reflektovať na rozsah smernice Rady č. 2011/16/EÚ a na nové inštitúty, ktoré smernica ustanovuje v rámci vzájomnej pomoci a spolupr áce medzi členskými štátmi Európskej únie a ktorým sa zruší v súčasnosti platný zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 531/2011 Z. z.

V nadväznosti na smernicu Rady č. 2011/16/EÚ návrh zákona rozširuje vecný rozsah ustanovený zákonom č. 76/2007 Z. z. na všetky dane, akéhokoľvek druhu, ktoré vyberá ktorýkoľvek členský štát Európskej únie s vylúčením spotrebných daní, dane z pridanej hodnoty, cla, odvodov sociá lneho zabezpečenia a poplatkov vyberaných orgánmi verejnej moci. V rámci medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní návrh zákona zavádza nový inštitút pravidelnej výmeny vopred určeného druhu informácií t ýkajúcich sa osôb majúcich trvalý pobyt alebo sídlo v inom členskom štáte, ďalej ustanovuje lehoty na vybavenie žiadostí o vý menu informácií, na poskytovanie informácií bez žiadosti, ako aj lehoty na ozná menie výsledku využitia poskytnutých informácií. Výmena informácií medzi členskými štátmi Európskej únie bude vykonávaná elektronický mi prostriedkami prostredníctvom štandardného formulára, ktorého náležitosti ustanoví Európska komisia. Tým sa zabezpečí efektívnejší a hospodárnejší spôsob výmeny informácií medzi členskými štátmi Európskej únie, ktorého primárnym cieľom je boj proti daňovým únikom a podvodom.

Èlenské štáty Európskej únie sú oprávnené uzatvárať navzájom bilaterálne a multilaterálne dohody na účel poskytnutia medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní vo väčšom rozsahu než ustanovuje smernica Rady č. 2011/16/EÚ. Z hľ adiska efektivity medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní je umožnené za ustanovených podmienok použiť informácie získané v rámci medziná rodnej výmeny informácií aj na iné účely, ako sú ustanovené návrhom zákona. Návrh zákona zároveň ustanovuje povinnosť hodnotiť účinnosť a dosiahnuté vý sledky pravidelnej výmeny informácií.

Návrh zákona nemá vplyvy na rozpoč et verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na zamestnanosť, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná , ako aj právom Európskej únie.

Doložka vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu:

Návrh zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní.

Termín začatia a ukončenia PPK: -

A.2. Vplyvy:

Pozitívne Žiadne Negatívne 1. Vplyvy na rozpočet verejnej správyx2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?x3. Sociálne vplyvyx– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,– sociálnu exklúziu,– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť4. Vplyvy na životné prostrediex5. Vplyvy na informatizáciu spoločnostix

A.3. Poznámky

Všetky výdavky v súvislosti s návrhom zákona budú zabezpečené v rámci schváleného limitu výdavkov dotknutých rozpočtov ých kapitol na príslušný rozpočtový rok.

A.4. Alternatívne riešenia

A.5. Stanovisko gestorov

DOLOŽKA ZLUÈITE ¼NOSTI

návrhu zákona o medzinárodnej pomoci a spoluprá ci pri správe daní

s právom Európskej únie

1.Predkladateľ zákona:

Vláda Slovenskej republiky.

2.Názov návrhu zá kona:

Návrh zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní.

3.Problematika návrhu z ákona:

a)je upravená v práve Európskej únie:

Prim árne právo:

-č l. 110 a 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30.3. 2010),

Sekundá rne právo (prijat é po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii - po 30. novembri 2009):

1.legislatívne akty:

-smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. febru ára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011).

Sekundárne právo (prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii - do 30. novembra 2009):

-smernica Rady 83/182/EHS z 28. marca 1983 o oslobodení od daní, ktoré platia v rámci spoločenstva pre dočasný dovoz určitých dopravných prostriedkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv.1) v platnom znení,

-smernica Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní pr íjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv.1) v platnom znení,

b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:

-v rozhodnutí Sú dneho dvora Európskej únie vo veci C - 533/03, Komisia Európskej únie proti Rade Európskej únie, rok 2006,

-v rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie vo veci C - 422/01, Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) a Ola Ramstedt proti Riksskatteverket, rok 2003.

4.Závä zky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)Lehota na prebratie smernice 2011/16/EÚ je stanovená do 1. 1. 2013.

b)Lehota na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády, ktorý m sa zabezpečí prebratie smernice 2011/16/EÚ podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne závä zných právnych predpisov bola určená do 15. 9. 2012, okrem článku 8.

c)Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej ú nie podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

d)Smernica 83/182/EHS bola prebratá do zákona č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 531/2011 Z. z.

Smernica 2003/48/ES bola prebratá do zá kona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

5. Stupeň zlučite ľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:

Úplný.

6. Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

B. Osobitná časť

K § 1

Navrhovaným ustanovením sa vymedzuje predmet úpravy zákona.

K § 2

Definujú sa pojmy a príslušné orgány na účely zákona v nadväznosti na čl. 3 smernice Rady č. 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS.

K § 3

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje vecný rozsah zákona v nadväznosti na čl. 2 smernice Rady č. 2011/16/EÚ. Zároveň sa implementuje čl. 9 smernice Rady 83/182/EHS z 28. marca 1983 o oslobodení od daní, ktoré platia v rámci Spoločenstva pre dočasný dovoz určitých dopravný ch prostriedkov, podľa ktorého môže príslušný členský štát na účely oslobodenia od platenia tejto dane požiadať členské štáty o potvrdenie bydliska osoby dovážajúcej vozidlo do tohto št átu. Navrhovaný zákon neupravuje medzinárodnú pomoc a spoluprácu vo vzťahu k dani z pridanej hodnoty, spotrebným daniam, clu, poistnému na sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie ani poplatkom vyberaným org ánmi verejnej správy a poplatkom zmluvnej povahy (napr. odplata za verejnoprospešné služby).

K § 4

Nadväzne na čl. 4 smernice Rady č. 2011/16/EÚ sa upravuje pôsobnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky, ktorý je zároveň ú stredným kontaktným orgánom pre Európsku komisiu a ostatné členské štáty Európskej únie. Na účely zákona sa ustanovuje povinnosť správcovi dane okrem obce poskytovať príslušnému orgánu Slovenskej republiky potrebnú súčinnosť kedykoľ vek aj bez žiadosti a v prípade obce na žiadosť príslušného orgánu Slovenskej republiky. V prípade doručenia podania v súvislosti s medzinárodnou pomocou a spoluprácou pri správe daní orgánu, ktorý na jeho vybavenie nie je príslušný, sa ustanovuje povinnosť takéto podanie postúpiť príslušnému orgánu Slovenskej republiky. Takéto postúpenie nemá vplyv na plynutie lehôt na vybavenie žiadosti podľa § 6.

K § 5

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje rozsah, v akom je možné informácie v súvislosti s medzinárodnou pomocou a spoluprácou pri správe daní zisťovať, zhromažďovať, používať a sprístupňovať. V súlade so smernicou Rady č. 2011/16/EÚ možno v rámci medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní poskytovať informácie, ktor é možno zisťovať, zhromažďovať, používať a sprístupňovať podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor ších predpisov.

K § 6

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje medzinárodná výmena informácií na základe žiadosti o poskytnutie informácie v súlade s čl. 5 až 7 smernice Rady č. 2011/16/EÚ. Ustanovuje sa oprávnenie požiadať o vykonanie niektorého zo spôsobov zisťovania a o zaslanie originálov dokumentov, na podklade ktorých sa o medzinárodnú výmenu informácií žiada. Ïalej sa ustanovujú lehoty na poskytnutie informácií alebo ozná menie o odmietnutí poskytnutia informácií a lehota na potvrdenie prijatia žiadosti o medzinárodnú výmenu informácií. Informácie, ktoré m á príslušný orgán Slovenskej republiky priamo k dispozícii má povinnosť poskytnúť čo najskôr, najneskôr však do dvoch mesiacov odo dňa prijatia žiadosti a v ostatných prípadoch sa ustanovuje povinnosť poskytnúť informácie čo najskôr, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa prijatia žiadosti.

K § 7

Navrhovaná úprava ustanovuje výmenu informácií týkajúcich sa osôb majúcich trvalý pobyt alebo sídlo v inom členskom štáte Eur ópskej únie podľa určených druhov informácií v lehote šiestich mesiacov po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia. Príslušný orgán Slovenskej republiky môže oznámiť inému člensk ému štátu Európskej únie alebo Európskej komisii záujem na prijímaní takýchto informácií od členských štátov Európskej únie spolu s určením konkrétnych druhov informácií, ktoré bude príslušný orgán Slovenskej republiky poskytovať. V nadväznosti na čl. 3 ods. 9 smernice Rady č. 2011/16/EÚ príslušný orgán Slovenskej republiky poskytuje tie informácie, ktoré získal pri správe dan í, alebo ktoré sú obsiahnuté v príslušných registroch správcu dane. Zároveň sa ustanovuje povinnosť príslušnému orgánu Slovenskej republiky každoročne predkladať Európskej komisii oznámenie o počte takto poskytnutých informácií, o nákladoch na ich poskytnutie a o prínose z ich poskytnutia. Na účel širšej vzájomnej spolupráce je príslušný orgán Slovenskej republiky oprávnený uzatvárať s inými členskými štátmi Európskej únie dohody, na základe ktorých bude dochádzať k vzájomnej výmene ďalších druhov informácií, ako tých, ktoré oznámil Európskej komisii. Cieľom pravidelnej výmeny informácií je zamedziť daňovým únikom a podporiť správne vyrubenie daní v členských štátoch Európskej únie.

K § 8

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje povinnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky poskytovať informácie o vyplatenom, poukázanom alebo pripísanom úrokovom príjme, ktoré správca dane zistí na zá klade oznamovacej povinnosti podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Navrhovanou úpravou je transponovaný čl. 9 smernice Rady č. 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zda ňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov.

K § 9

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje povinnosť prí slušného orgánu Slovenskej republiky poskytovať informácie, ktoré sa mu stanú známe a ktoré môžu ovplyvniť daňové povinnosti osôb majúcich sídlo alebo pobyt v inom členskom štáte Európskej únie. Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytuje členskému štátu informácie čo najskôr, najneskôr v lehote jedného mesiaca po tom, ako tieto informácie získal. Účelom spontánnej výmeny informácií je rýchly a účinný boj proti daňovým únikom a podvodom.

K § 10

V nadväznosti na čl. 14 smernice Rady č. 2011/16/EÚ sa ustanovuje oprá vnenie požiadať o spätnú väzbu v súvislosti s poskytnutou informáciou bez ohľadu na to, či bola poskytnutá na základe žiadosti, bez žiadosti alebo v rámci pravidelnej výmeny informácií. Príslušn ý orgán Slovenskej republiky oznámi príslušnému orgánu členského štátu, ktorý predmetnú informáciu poskytol, účel a výsledok využitia tejto informácie v lehote do troch mesiacov odo dňa, keď sa výsledok využitia stal známy. Príslušný orgán Slovenskej republiky je rovnako oprávnený požiadať o zaslanie spätnej väzby v nadväznosti na informácie, ktoré poskytol iným členským štá tom Európskej únie.

K § 11

Navrhovanou úpravou sa transponuje čl. 11 smernice Rady č. 2011/16/EÚ, podľa ktorého na účel väčšej miery spolupráce môžu byť zamestnanci príslušného orgánu členského štátu prí tomní u správcu dane v Slovenskej republike a zároveň zamestnanci príslušného orgánu Slovenskej republiky môžu byť prítomní pri úkonoch príslušného orgánu členského štátu na zá klade predchádzajúcej dohody. Na tento účel je potrebné poverenie obsahujúce totožnosť a funkciu povereného zamestnanca, na základe ktorého sú oprávnení zúčastňovať sa na úkonoch správcu dane v Slovenskej republike, pričom majú postavenie zamestnancov tohto správcu dane.

K § 12

Navrhovanou úpravou sa transponuje č l. 12 smernice Rady č. 2011/16/EÚ, v zmysle ktorého je ustanovené oprávnenie vykonať simultánne daňové kontroly u jedného alebo viacerých osôb na územiach viacerých členských štátov Európskej ú nie na základe ich dohody, a to vzhľadom na záujem viacerých štátov na plnení daňov ých povinností jednej alebo viacerých osôb majúcich sídlo alebo pobyt vo viacerých členských štátoch Európskej únie. Ustanovuje sa oprávnenie príslušného orgánu Slovenskej republiky podať ná vrh na vykonanie simultánnej daňovej kontroly, resp. potvrdiť účasť alebo odmietnuť takýto návrh. V súvislosti s výkonom simultánnej daňovej kontroly je ustanovená povinnosť určiť osobu zodpovednú za dohľad a koordináciu tejto daňovej kontroly.

K § 13

Navrhovaná úprava reflektuje na čl. 13 smernice Rady č. 2011/16/EÚ, v zmysle ktorého je ustanovené oprávnenie príslušného orgá nu Slovenskej republiky požiadať o doručenie písomností osobe definovanej v § 7 prostredníctvom príslušného orgánu členského štátu za podmienky, ak príslušný orgán Slovenskej republiky nemôž e písomnosť doručiť sám, alebo ak by takéto doručenie bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami. Zároveň sa ustanovuje povinnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky v prípade, kedy bol o tak éto doručenie požiadaný príslušným orgánom členského štátu, bez zbytočného odkladu oznámiť príslušnému orgánu členského štátu, ako bola jeho žiadosť vybavená, najmä kedy bola písomnosť doručená.

K § 14

Navrhovaným ustanovením sa upravuje zaobchádzanie príslušného orgánu Slovenskej republiky s informáciami prijatými od príslušného orgánu členského štátu podľa č l. 16 smernice Rady č. 2011/16/EÚ. Navrhovaná úprava je špeciálnou úpravou k úprave daňového tajomstva v zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorý ch zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade, ak príslušný orgán Slovenskej republiky predpokladá, že informácia získaná od príslušného orgánu členského štátu môže byť užitočná pre iný členský štát na ustanovené účely, môže túto informáciu poskytnúť prí slušnému orgánu iného členského štátu. O svojom zámere poskytnúť túto informáciu príslušný orgán Slovenskej republiky informuje príslušný orgán členského štátu, ktorý tú to informáciu poskytol.

Ak príslušný orgán členského štá tu oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky svoj zámer poskytnúť inému členskému štátu informáciu prijatú od príslušného orgánu Slovenskej republiky, príslušný orgá n Slovenskej republiky môže odmietnuť poskytnutie takejto informácie do desiatich dní odo dňa, keď mu tento zámer bol oznámený.

Príslušný orgán Slovenskej republiky je oprávnený sprístupniť informáciu získanú v rámci medzinárodnej výmeny informácií na iné účely, než ktoré sú ustanovené, len s predchá dzajúcim súhlasom členského štátu, z ktorého informácia pochádza. Rovnako môže príslušný orgán Slovenskej republiky súhlasiť alebo odmietnuť súhlas so sprístupnením informácie, ktorú poskytol inému členskému štátu, na účely iné, než ktoré sú ustanovené v návrhu zákona.

K § 15

Navrhovanou úpravou sa ustanovujú podmienky, za ktorých môže príslušný orgán Slovenskej republiky odmietnuť poskytnutie informácie. Ú čelom predmetného ustanovenia je ochrana záujmov členských štátov Európskej únie.

K § 16

Navrhovanou úpravou je ustanovená povinnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky poskytovať členským štátom Európskej únie medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní v takom rozsahu, v akom ju poskytuje ktorémukoľvek zmluvnému štá tu za podmienky, že dotknutý členský štát o pomoc v takomto rozsahu požiada. Rovnako sa ustanovuje oprávnenie príslušného orgánu Slovenskej republiky požiadať príslušný orgán členského štá tu o poskytnutie medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní v takom rozsahu, v akom ju tento orgán poskytol ktorémukoľvek zmluvnému št átu.

K § 17

Ustanovuje sa spôsob a forma výmeny informácií v súlade s čl. 20 smernice Rady č. 2011/16/EÚ, podľa ktorého sa doruč ovanie uskutočňuje elektronickými prostriedkami prostredníctvom štandardného formulára, ktorého vzor ustanoví Európska komisia vykonávacím opatrením. Ïalej sa ustanovuje oprávnenie k formuláru priloži ť dokumenty týkajúce sa požadovanej informácie. Vzájomná výmena informácií sa bude uskutočňovať prednostne elektronickými prostriedkami prostredníctvom komunikačnej siete Európskej únie CCN.

K § 18

Navrhovaným znením sa ustanovuje, že písomnosti v súvislosti s medzin árodnou pomocou a spoluprácou pri správe daní možno predkladať v úradnom jazyku dohodnutom medzi príslušným orgánom Slovenskej republiky a príslušným orgánom členského štátu. Zároveň je ustanovená povinnosť a možnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky predkladať a žiadať o preklady písomností na základe odôvodnenej žiadosti príslušného orgánu členského štá tu.

K § 19

Ustanovením sa upravuje úhrada nákladov vynaložených v súvislosti s medzinárodnou pomocou a spoluprácou pri správe daní v súvislosti s odbornými posudkami a úkonmi, napr. znaleckými posudkami a odbornými stanoviskami vypracovanými súdnymi znalcami.

K § 20

Navrhované znenie ustanovuje povinnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky oznamovať Európskej komisii orgány, ktoré sú oprávnené poskytovať, požadovať alebo prij ímať medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní ako aj každú ich zmenu. Ïalej sa ustanovuje povinnosť predkladať informácie za účelom hodnotenia medzinárodnej výmeny informácií v sú vislosti s daňovými únikmi ako aj účinnosti poskytovania pravidelnej výmeny informácií. Zároveň je ustanovená možnosť poskytovať tieto informácie iným členským štátom Európskej ú nie alebo tieto informácie požadovať od iných členských štátov alebo Európskej únie. Účelom navrhovaného ustanovenia je vzájomná výmena informácií s cieľom boja proti daňovým podvodom.

K § 21

Navrhovaním znením je ustanovené oprávnenie príslušného orgánu Slovenskej republiky informácie získané od zmluvného štátu na zá klade predchádzajúcej dohody poskytovať príslušnému orgánu členského štátu a informácie získané od členského štátu Európskej únie poskytovať zmluvnému štátu za súčasné ho splnenia podmienky predchádzajúceho súhlasu dotknutého členského štátu a záväzku zmluvného štátu k spolupráci pri zisťovaní a odhaľovaní skutočností o nedovolenej alebo protizá konnej povahe transakcií porušujúcich daňové právne predpisy. Uvedené ustanovenie sa aplikuje vo vzťahu k tým zmluvným štátom, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie.

K § 22

Navrhovaným ustanovením sa upravuje aplikácia návrhu zákona pri poskytovaní medzinárodnej výmeny informácií na základe medziná rodnej zmluvy.

K § 23

Ustanovením je zverená pôsobnosť dozorného orgánu Ministerstvu financií Slovenskej republiky, ktoré dohliada na dodrž iavanie postupu pri poskytovaní, požadovaní alebo prijímaní medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní.

K § 24

Navrhuje sa úprava prechodných ustanovení. Právne úkony a rozhodnutia vykonané a vydané pred účinnosťou navrhovaného zákona majú pr ávne účinky aj po nadobudnutí účinnosti navrhovaného zákona. Zisťovania začaté a neukončené pred účinnosťou navrhovaného zákona sa dokončia podľa navrhovaného zákona. Žiadosti doruč ené pred účinnosťou navrhovaného zákona sa považujú za žiadosti doručené podľa navrhovaného zákona. Ïalej sa navrhuje úprava možnosti odmietnuť poskytnutie informácií podľa navrhovaného z ákona, ak žiadosť o informácie bola doručená pred účinnosťou navrhovaného zákona.

K § 25

Návrhom zákona sa preberajú právne záväzné akty Európskej ú nie, ktoré sú uvedené v prílohe.

K § 26

Navrhuje sa zrušiť čl. I zákona č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č . 531/2011 Z. z.

K § 27

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2013 okrem § 7 a § 20 ods. 3 , ktorých účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2015.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 28. septembra 2012.

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore