Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 321/2012 účinný od 01.10.2013

Platnosť od: 18.10.2012
Účinnosť od: 01.10.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD31DS3EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 321/2012 s účinnosťou od 01.10.2013 na základe 180/2013

Vládny návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 180/2013, dátum vydania: 29.06.2013

38

D ô v o d o v á s p r á v a

A. Všeobecná časť

Návrhom zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa realizujú z ámery a ciele vytýčené Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2012 až 2016 v časti verejná správa. Zároveň sa návrhom zákona sledujú ciele obsiahnuté v Programe ESO (Efektí vna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa) schválenom uznesením vlády č. 164 z 27. apríla 2012. Úloha vypracovať návrh zákona, ktorým sa zrušia špecializované miestne orgány štátnej sprá vy a ustanoví sa nová štruktúra miestnej štátnej správy, vyplýva aj z plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2013.

Návrh zákona nadväzuje na zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým boli s účinnosťou k 1. januáru 2013 zrušen é špecializované miestne orgány štátnej správy s pôsobnosťou na území kraja. Citovaný zákon predstavoval prvú etapu integrácie špecializovaných pôsobností štátnej správy na krajskej ú rovni a utvoril predpoklady ustanovenia novej organizačnej štruktúry miestnych orgánov štátnej správy založenej na princípe jedného komplexného štátneho úradu v príslušnom území s pôsobnosť ou na prevažnej väčšine úsekov štátnej správy.

Cieľom druhej etapy integrácie je vytvoriť jednotnú sústavu miestnych orgánov štátnej správy, čím zanikne dezintegrovaná špecializovaná miestna štátna správa reprezentovaná zložitou a neprehľ adnou štruktúrou rôznych úradov v území. V súlade so zámerom a vecnými riešeniami prijatými počas prvej etapy integrácie navrhuje sa zrušiť obvodné úrady životného prostredia, obvodné ú rady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, obvodné lesné úrady, obvodné pozemkové úrady a správy katastra a ich pôsobnosť presunúť na integrovaný miestny orgán štátnej správy s novým n ázvom okresný úrad, ktorý sa odvíja od názvu územia, na ktorom vykonáva štátnu správu.

V súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa ustanovujú okresné úrady so sídlami v 72 okresoch. V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice sa navrhuje, obdobne ako je tomu doteraz, ponechať po jednom okresnom úrade s územnou pôsobnosťou pre všetky okresy týchto miest. Vytvorenie š truktúry integrovaných miestnych orgánov štátnej správy v počte 72 odstráni doterajšiu disproporciu viacerých obvodných úradov, ktorých územné obvody sú vymedzené niekoľkými okresmi, prípadne in ým spôsobom (obcami). Pri vytváraní nového inštitucionálneho modelu miestnej štátnej správy sa vychádza najmä z princípov efektivity, racionálnosti, hospodárnosti, frekventovanosti výkonu agendy a z jestvujúcich personálnych kapacít. Územné obvody okresných úradov podľa jednotlivých úsekov štátnej správy sa ustanovujú prehľadným spôsobom v texte návrhu zákona a v nadväzujúcich prí lohách.

Návrh zá kona pozostáva zo súboru článkov. Obsahom článku I je návrh novej právnej úpravy organizácie miestnej štátnej správy na princípe integrácie pôsobností doteraz špecializovanej štátnej správy a ich výkonu v jednom správnom úrade, ktorou sa v plnom rozsahu nahradí platný zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor ších predpisov, ktorý sa stáva neaktuálny a nevyhovujúci novým podmienkam. Ustanovuje sa predovšetkým postavenie, pôsobnosť, sídla a územné obvody okresných úradov a upravujú sa personálne, majetkov é a iné vzťahy vzhľadom na zrušenie niektorých miestnych orgánov štátnej správy. Okresný úrad s integrovanou pôsobnosťou bude z hľadiska právnej formy preddavkovou organizáciou Ministerstva vnú tra Slovenskej republiky, pričom rozhodovacia právomoc o právnych pomeroch právnych subjektov v oblasti verejnej správy sa zveruje jeho príslušným organizačným útvarom. Odvetvový princíp riadenia a kontroly št átnej správy uskutočňovanej okresným úradom príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy v súlade s kompetenčným zákonom a zákonmi upravujúcimi organizáciu výkonu štátnej spr ávy na jednotlivých úsekoch zostáva nedotknutý.

V bezprostrednej nadväznosti na právnu úpravu v článku I sa v ďalších článkoch priamo novelizujú viaceré zákony upravujúce postavenie a pôsobnosť orgánov špecializovanej miestnej štátnej spr ávy na jednotlivých úsekoch štátnej správy, na ktoré sa vzťahuje integrácia. Z racionálneho dôvodu ide však len o niektoré zákony, v ktorých nepostačuje vykonať iba zmenu právnej terminoló gie prostredníctvom prípustnej nepriamej novely, ale je nevyhnutné vykonať aj iné úpravy súvisiace s navrhovaným znením článku I.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodný mi dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Schválenie návrhu zákona bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet, čo je bližšie vyjadrené v doložke vybraných vplyvov.

Dolož ka vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorý ch zákonov

Termí n začatia a ukončenia predbežného pripomienkového konania: –

A.2. Vplyvy:

PozitívneŽiadneNegatívne1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?x3, Sociálne vplyvy

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

-sociálnu exklúziu,

- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosťx 4. Vplyvy na životné prostrediex5. Vplyvy na informatizáciu spoločnostix

A.3. Poznámky

Predloženým n ávrhom zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa realizujú zámery a ciele vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2012 a ž 2016 a z programu ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa) schváleného uznesením vlády č. 164/2012. Návrh zákona nadväzuje na zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý predstavoval prvú etapu integrácie špecializovaných pôsobností štátnej správy na krajskej úrovni.

Cieľom druhej etapy integrácie je pokračovať vo vytváraní jednotnej sústavy integrovaných miestnych orgánov štátnej správy. Uvedený návrh zákona zrušuje vybrané špecializované miestne orgány š tátnej správy, ktoré uskutočňujú pôsobnosť na úsekoch štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, lesného hospodárstva, pozemkových úprav a katastra nehnuteľností. Pôsobnosť zrušovaných úradov prechádza na integrovaný miestny orgán štátnej správy s novým názvom okresný úrad.

Predloženým n ávrhom zákona sa zrušuje spolu 248 miestnych orgánov štátnej správy, z toho 40 s právnym postavením rozpočtovej organizácie, čo predstavuje pozitívny vplyv na štátny rozpočet, a to najmä znížen ím prevádzkových výdavkov.

A.4. Alternatí vne riešenia: bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov: bezpredmetné

Príloha č. 13.a

Vplyvy na rozpoč et verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1/a

Vplyvy na rozpočet verejnej správyVplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)2013201420152016Príjmy verejnej správy celkom0000v tom:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR-575 613-2 670 653-2 670 653-2 670 653Ministerstvo životného prostredia SR-16 250-65 000-65 000-65 000Úrad geodézie, kartografie a katastra SR-63 750-255 000-255 000-255 000Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR00 00Ministerstvo vnútra SR655 6132 990 6532 990 6532 990 653z toho: - vplyv na ŠR0000- vplyv na územnú samosprávu0000Výdavky verejnej správy celkom0-2 241 886-2 241 886-2 241 886v tom:MPRV SR Obvodné pozemkové úrady-1 698 726-6 717 391-6 717 391-6 717 391MPRV SR Obvodné lesné úrady-796 072-3 152 226-3 152 226-3 152 226Ministerstvo životného prostredia SR -2 989 755-11 959 017 -11 959 017 -11 959 017 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR-6 170 086-23 143 582-22 823 582 -22 823 582Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR-1 449 966-5 799 864-5 799 871-5 799 871Ministerstvo vnútra SR13 104 60550 772 08050 452 08750 452 087- vplyv na ŠR(miestna štátna správa)0-2 241 889-2 241 889-2 241 889Okresné úrady (Pozemkové úrady)0-320 238-320 238-320 238 Okresné úrady (Lesné úrady)0-142 011-142 011-142 011Okresné úrady (Životné prostredie)0-570 244-570 244-570 244Okresné úrady (Správa katastra)0-914 625-914 625-914 625 Okresné úrady (Úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie)0-294 771-294 771-294 771 - vplyv na územnú samosprávu0000Celková zamestnanosť 0000- z toho vplyv na ŠR 0000Financovanie zabezpečené v rozpočte0000v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť0000

Príloha č. 13.a

V tabuľ ke 1/a je vyčíslená úspora na úrovni miestnej štátnej správy. Delimitácia dotknutých úradov zahàňa presun príjmov a výdavkov jednotlivých kapitol do kapitoly Ministerstva vnútra SR v pomere 1:1 k dá tumu účinnosti zákona. Vplyvom zefektívnenia usporiadania a výkonu miestnej štátnej správy, najmä integráciou do kapitoly Ministerstva vnútra SR, sa predpokladajú úspory počnúc rokom 2014.

2.2. Financovanie návrhu

Tabuľka č. 2

FinancovanieVplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)2013201420152016Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + vý davky)0-2 241 889-2 241 889-2 241 889 z toho vplyv na ŠR (miestna ŠS)0-2 241 889-2 241 889-2 241 889 financovanie zabezpečené v rozpočte0000 ostatné zdroje financovania0000Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora0-2 241 889-2 241 889-2 241 889

Návrh na rieš enie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

2.3. Popis a charakteristika návrhu

2.3.1. Popis ná vrhu:

Návrhom zá kona prechádza pôsobnosť obvodných úradov životného prostredia, obvodných pozemkových úradov, obvodných lesných úradov, obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a sprá v katastra ustanovená osobitnými predpismi na okresné úrady.

Pôsobnosť obvodných úradov životného prostredia v sídlach krajov, obvodných pozemkových úradov v sídlach krajov, obvodných lesných úradov v sídlach krajov, obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemn é komunikácie v sídlach krajov a správ katastra v sídlach krajov ustanovená osobitnými predpismi prechádza na okresné úrady v sídlach krajov.

Príloha č. 13.a

Návrh rieši delimitáciu vyššie uvedených obvodných úradov a jej finančný vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý bude implementovaný prostredníctvom všetkých dotknutých subjektov, pričom koordina čná činnosť bude zabezpečená zo strany Ministerstva vnútra SR.

2.3.1.1. Udržate ľnosť úspor:

V tabuľká ch 3/a a 3/b je vyčíslená úspora na úrovni ústrednej štátnej správy najmä vplyvom efektívnejšieho využívania zdrojov a podporných činností pre miestnu štátnu správu zo strany ústredný ch orgánov. Uvedené úspory už boli premietnuté v štátnom rozpočte na roky 2013 až 2015, avšak prijatie predkladaného zákona je podmienkou pre ich dosiahnutie a udržanie aj v ďalších rokoch. V tabuľke 3/b je uvedený sumár úspor za celú štátnu správu v členení na ústrednú a miestnu štátnu správu.

Tabuľka č. 3/a

Úspora výdavkov verejnej správyVplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)2013201420152016- vplyv na ŠR(ústredná štátna správa)-2 628 726-9 316 280-9 316 280-9 316 280MPaRV-815 037-2 994 704-2 994 704-2 994 704MŽP-231 629-592 886-592 886-592 886ÚGKaK-376 537-1 091 263 -1 091 263 -1 091 263 MDVaRR-1 205 523-4 637 426-4 637 426-4 637 426

Tabuľka č. 3/b

Úspora výdavkov verejnej správy celkomVplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)2013201420152016Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + vý davky)-2 628 726-11 558 169-11 558 169-11 558 169 z toho vplyv na ŠR (miestna ŠS)0-2 241 889-2 241 889-2 241 889 z toho vplyv na ŠR (ústredná ŠS)-2 628 726-9 316 280-9 316 280-9 316 280 financovanie zabezpečené v rozpočte0000 ostatné zdroje financovania0000Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora-2 628 726-11 558 169-11 558 169-11 558 169

2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky:

zmena sadzby

zmena v nároku

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

X iné

K dátumu úč innosti zákona bude delimitovaná alikvotná časť rozpočtových prostriedkov z jednotlivých kapitol a počet funkčných miest za obvodné úrady životného prostredia, obvodné lesné úrady, obvodné pozemkové úrady, obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a správy katastra do kapitoly Ministerstva vnútra SR.

Príloha č. 13.a

2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíš te, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 3

Objem aktivítOdhadované objemy2013201420152016Indikátor ABC Indikátor KLM Indikátor XYZ

2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Centralizácia org ánov miestnej štátnej správy je základným predpokladom efektívnejšieho využívania zdrojov, najmä tovarov a služieb, hlavne na úrovni podporných procesov (správa nehnuteľností, materiálno-technické zabezpečenie, využívanie jednotnej IT infraštruktúry, úspory z rozsahu).

Na úrovni ústrednej štátnej správy sa predpokladá úspora podporných činností pre delimitované subjekty na úrovni ústredných orgánov štátnej správy a ich zabezpečenie rezortom vnútra s minimá lnym resp. nulových nárastom výdavkov využitím jeho existujúcich štruktúr (úspory z rozsahu). Ïalej úspora vplyvom efektívnejšieho využívania zdrojov, najmä tovarov a služieb ústrednými orgá nmi štátnej správy. Úspory vplyvom zefektívnenia miestnej štátnej správy, najmä ich integráciou do Ministerstva vnútra SR, sú predpokladané počnúc rokom 2014.

Úspora mzdov ých prostriedkov vznikne efektívnejším využívaním ľudských zdrojov, najmä neobsadením niektorých voľných tabuľkových miest delimitovaných subjektov, bez vplyvu na celkovú zamestnanosť. V súč asnosti je v dotknutých orgánoch miestnej štátnej správy približne 100 neobsadených voľných pracovných miest. Konkrétne počty budú špecifikované v delimitačných protokoloch.

Výpoč et na rok 2013

Organizácia Poč et Finančné prostriedkyzamestnancov610620630640Bežné vý davky úsporaúsporaúsporaúsporanárokspolu Ústredná štátna správa0 2 628 726 2 628 726SPOLU0002 628 726 2 628 726

Výpoč et na roky 2014, 2015 a 2016

Organizácia Počet Finančné prostriedkyzamestnancov610620630640Bežné výdavky úsporaúsporaúsporaúsporanárokspolu Okresné úrady (Pozemkové úrady)098 31434 361187 563 320 238Okresné úrady (Lesné úrady)047 52116 60977 881 142 011Okresné úrady (Životné prostredie)0175 33661 280333 628 570 244Okresné úrady (Úrady geodézie, kartografie a katastra)0370 315129 425414 885 914 625Okresné úrady (Úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunik ácie SR)0 81 58928 515184 667 294 771Ústredná štátna správa9 316 2809 316 280SPOLU0773 075270 19010 514 904 11 558 169

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 4/a

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A rozvoja vidieka SR

Príjmy (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Daňové príjmy (100)1 Nedaňové príjmy (200)1-575 613-2 670 653-2 670 653 -2 670 653Granty a transfery (300)1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) Dopad na príjmy verejnej správy celkom0000 1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 4/b

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

Príjmy (v eurách)Vplyv na rozpoč et verejnej správypoznámka2013201420152016Daňové príjmy (100)1 Nedaňové príjmy (200)1

-16 250 -65 000 -65 000 -65 000 Granty a transfery (300)1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) Dopad na príjmy verejnej správy celkom0000 1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 4/c

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR

Príjmy (v eurách)Vplyv na rozpoč et verejnej správypoznámka2013201420152016Daňové príjmy (100)1 Nedaňové príjmy (200)1-63 750 -255 000 -255 000 -255 000 Granty a transfery (300)1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) Dopad na príjmy verejnej správy celkom0000 1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 4/d

ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Príjmy (v eurách)Vplyv na rozpoč et verejnej správypoznámka2013201420152016Daňové príjmy (100)1 Nedaňové príjmy (200)1 Granty a transfery (300)1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) Dopad na príjmy verejnej správy celkom0000 1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 4/e

MINISTERSTVO VNÚTRA SR

Príjmy (v eurách)Vplyv na rozpoč et verejnej správypoznámka2013201420152016Daňové príjmy (100)1 Nedaňové príjmy (200)1655 6132 990 6532 990 653 2 990 653 Granty a transfery (300)1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) Dopad na príjmy verejnej správy celkom0000 1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 5/a

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A rozvoja vidieka SR

Výdavky (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Bežné výdavky (600)-2 494 798 -9 869 617 -9 869 617 -9 869 617 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

V tom: MPaRV SR

MV SR

-1 458 348

1 458 348

-5 833 393

5 833 393

-5 833 393

5 833 393

-5 833 393

5 833 393 Poistné a príspevok do poisťovní (620)

V tom: MPaRV SR

MV SR

-509 693

509 693

- 2 038 772

2 038 772

- 2 038 772

2 038 772

- 2 038 772

2 038 772 Tovary a služby (630)2

V tom: MPaRV SR

MV SR

-519 081

519 081

-1 966 750

1 966 750

-1 966 750

1 966 750

-1 966 750

1 966 750 Bežné transfery (640)2

V tom: MPaRV SR

MV SR

-7 676

7 676

-30 702

30 702

-30 702

30 702

-30 702

30 702 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2 Kapitálové výdavky (700) Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 Kapitálové transfery (720)2 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) Dopad na výdavky verejnej správy celkom z toho výdavky na ŠR Bežné výdavky (600) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobn é vyrovnania (610) Kapitálové výdavky (700) Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) 2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 5/b

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

Výdavky (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Bežné výdavky (600)-2 989 755-11 959 017 -11 959 017 -11 959 017 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

V tom: MŽP SR

MV SR

-1 753 355

1 753 355

-7 013 421

7 013 421

-7 013 421

7 013 421

-7 013 421

7 013 421 Poistné a príspevok do poisťovní (620)

V tom: MŽP SR

MV SR

-630 309

630 309

-2 451 191

2 451 191

-2 451 191

2 451 191

-2 451 191

2 451 191 Tovary a služby (630)2

V tom: MŽP SR

MV SR

-588 932

588 932

-2 471 943

2 471 943

-2 471 943

2 471 943

-2 471 943

2 471 943 Bežné transfery (640)2

V tom: MŽP SR

MV SR

-17 159

17 159

-22 462

22 462

-22 462

22 462

-22 462

22 462 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2Kapitálové výdavky (700) Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 Kapitálové transfery (720)2 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) Dopad na výdavky verejnej správy celkom z toho výdavky na ŠR Bežné výdavky (600) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobn é vyrovnania (610) Kapitálové výdavky (700) Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) 2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 5/c

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR

Výdavky (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Bežné výdavky (600)-6 170 086 -23 143 582 -22 823 582 -22 823 582 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

V tom: ÚGKaK SR

MV SR

-3 737 495

3 737 495

-14 812 584

14 812 584

-14 812 584

14 812 584

-14 812 584

14 812 584 Poistné a príspevok do poisťovní (620)

V tom: ÚGKaK SR

MV SR

-1 306 255

1 306 255

-5 176 998

5 176 998

-5 176 998

5 176 998

-5 176 998

5 176 998 Tovary a služby (630)2

V tom: ÚGKaK SR

MV SR

-1 101 357

1 101 357

-3 074 000

3 074 000

-2 754 000

2 754 000

-2 754 000

2 754 000 Bežné transfery (640)2

V tom: ÚGKaK SR

MV SR

-24 979

24 979

-80 000

80 000

-80 000

80 000

-80 000

80 000 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2Kapitálové výdavky (700) Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 Kapitálové transfery (720)2 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) Dopad na výdavky verejnej správy celkom z toho výdavky na ŠR Bežné výdavky (600) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobn é vyrovnania (610) Kapitálové výdavky (700) Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) 2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 5/d

ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Výdavky (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Bežné výdavky (600)-1 449 966-5 799 864-5 799 871-5 799 871 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

V tom: MDVaRR SR

MV SR

-815 841

815 841

-3 263 368

3 263 368

-3 263 367

3 263 367

-3 263 367

3 263 367 Poistné a príspevok do poisťovní (620)

V tom: MDVaRR SR

MV SR

-285 199

285 199

-1 140 793

1 140 793

-1 140 801

1 140 801

-1 140 801

1 140 801 Tovary a služby (630)2

V tom: MDVaRR SR

MV SR

-342 063

342 063

-1 368 251

1 368 251

-1 368 251 1 368 251

-1 368 251 1 368 251 Bežné transfery (640)2

V tom: MDVaRR SR

MV SR

-6 863

6 863

-27 452

27 452

-27 452

27 452

-27 452

27 452 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2Kapitálové výdavky (700) Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 Kapitálové transfery (720)2 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) Dopad na výdavky verejnej správy celkom z toho výdavky na ŠR Bežné výdavky (600) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobn é vyrovnania (610) Kapitálové výdavky (700) Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) 2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 5/e

MINISTERSTVO VNÚTRA SR

Výdavky (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Bežné výdavky (600)13 104 60550 772 08050 452 08750 452 087 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)7 765 03930 922 76630 922 76530 922 765 Poistné a príspevok do poisťovní (620)2 731 45610 807 75410 807 76210 807 762 Tovary a služby (630)22 551 4338 880 9448 560 9448 560 944 Bežné transfery (640)256 677160 616160 616160 616 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2 Kapitálové výdavky (700) Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 Kapitálové transfery (720)2 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) Dopad na výdavky verejnej správy celkom0-2 241 889-2 241 889-2 241 889 z toho výdavky na ŠR0-2 241 889-2 241 889-2 241 889 Bežné výdavky (600) 0-2 241 889-2 241 889-2 241 889 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobn é vyrovnania (610)0-773 075-773 075-773 075 Kapitálové výdavky (700) Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) 2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 6/a

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A rozvoja vidieka SR

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Počet zamestnancov celkom

V tom: MPaRV SR

MV SR

-700

700

-700

700

-700

700

-700

700 z toho vplyv na ŠR Priemerný mzdový výdavok (v eurách)694,45694,45694,45694,45 z toho vplyv na ŠR Osobné výdavky celkom (v eurách)-1 968 041 -7 872 165-7 872 165-7 872 165 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*

V tom: MPaRV SR

MV SR

-1 458 348

1 458 348

-5 833 393

5 833 393

-5 833 393

5 833 393

-5 833 393

5 833 393 z toho vplyv na ŠR Poistné a príspevok do poisťovní (620) -509 693 -2 038 772-2 038 772-2 038 772 z toho vplyv na ŠR Poznámky: Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových vý davkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka Poistné tvorí podiel osobných výdavkov vo výške v priemere 34,95% mzdových výdavkov.Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy 'výdavky'

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 6/b

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Počet zamestnancov celkom

V tom: MŽP SR

MV SR

-807

807

-807

807

-807

807

-807

807 z toho vplyv na ŠRPriemerný mzdový výdavok (v eurách)723,3724,2724,2724,2 z toho vplyv na ŠR Osobné výdavky celkom (v eurách)-2 383 664-9 464 612-9 464 612-9 464 612 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

V tom: MŽP SR

MV SR

-1 753 355

1 753 355

-7 013 421

7 013 421

-7 013 421

7 013 421

-7 013 421

7 013 421 z toho vplyv na ŠR Poistné a príspevok do poisťovní (620)-630 309-2 451 191-2 451 191-2 451 191 z toho vplyv na ŠR Poznámky: Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových vý davkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka Poistné tvorí podiel osobných výdavkov vo výške v priemere 34,95% mzdových výdavkov.Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy 'výdavky'

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 6/c

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Počet zamestnancov celkom

V tom: ÚGKaK SR

MV SR

-2 153

2 153

-2 153

2 153

-2 153

2 153

-2 153

2 153 z toho vplyv na ŠR Priemerný mzdový výdavok (v eurách)579573573573 z toho vplyv na ŠR Osobné výdavky celkom (v eurách)-5 043 750-19 989 582-19 989 582-19 989 582 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

V tom: ÚGKaK SR

MV SR

-3 737 495

3 737 495

-14 812 584

14 812 584

-14 812 584

14 812 584

-14 812 584

14 812 584 z toho vplyv na ŠR Poistné a príspevok do poisťovní (620) -1 306 255-5 176 998 -5 176 998 -5 176 998 z toho vplyv na ŠR Poznámky: Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových vý davkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka Poistné tvorí podiel osobných výdavkov vo výške v priemere 34,95% mzdových výdavkov.Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy 'výdavky'

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 6/d

ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Počet zamestnancov celkom

V tom: MDVaRR SR

MV SR

-363

363

-363

363

-363

363

-363

363 z toho vplyv na ŠRPriemerný mzdový výdavok (v eurách)747,1749,2749,2749,2 z toho vplyv na ŠROsobné výdavky celkom (v eurách) -1 101 040 -4 404 161-4 404 168-4 404 168Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

V tom: MDVaRR SR

MV SR

-815 841

815 841

-3 263 368

3 263 368

-3 263 367

3 263 367

-3 263 367

3 263 367 z toho vplyv na ŠRPoistné a príspevok do poisťovní (620) -285 199-1 140 793 -1 140 801 -1 140 801 z toho vplyv na ŠR Poznámky: Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových vý davkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka Poistné tvorí podiel osobných výdavkov vo výške v priemere 34,95% mzdových výdavkov.Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy 'výdavky'

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 6/e

MINISTERSTVO VNÚTRA SR

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Počet zamestnancov celkom4 0234 0234 0234 023 z toho vplyv na ŠR0000 Priemerný mzdový výdavok (v eurách)641641641641 z toho vplyv na ŠR-14-14-14 Osobné výdavky celkom (v eurách)10 496 49540 687 25740 687 26440 687 264 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 7 765 03930 922 76630 922 76530 922 765 z toho vplyv na ŠR-773 075-773 075-773 075 Poistné a príspevok do poisťovní (620)2 731 45610 807 75410 807 76210 807 762 z toho vplyv na ŠR-270 190-270 190-270 190 Poznámky: Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových vý davkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka Poistné tvorí podiel osobných výdavkov vo výške v priemere 34,95% mzdových výdavkov.Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy 'výdavky' 80

61

DOLOŽKA ZLUÈITE¼NOSTI

prá vneho predpisu s právom Európskej únie

1. Predkladate ľ právneho predpisu:

Vlá da Slovenskej republiky

2. Názov n ávrhu právneho predpisu:

Návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) nie je upravená v práve Európskej únie

b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie

Vzhľadom na skuto čnosť, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.

B. Osobitná časť

K čl. I

K § 1

Vymedzuje sa predmet úpravy zákona vzhľadom na jeho obsah.

K § 2

Ustanovuje sa postavenie okresného úradu ako samostatného miestneho orgánu štátnej správy, ktorý z hľadiska právnej formy bude len preddavkovou organizáciou financovanou z rozpočtu ministerstva vnútra. Tý mto sa zohľadňuje racionalizácia a efektivita vo verejnej správe tak, aby integrovaný okresný úrad zabezpečoval výkon štátnej správy na jednotlivých úsekoch vo svojom územnom obvode a nebol zaťažovan ý inými najmä obslužnými činnosťami.

Prednostu okresného úradu bude vymenúvať a odvolávať vláda na návrh ministra vnútra, keďže ide o správny úrad s pôsobnosťou na viacerých úsekoch štátnej správy. Vymenovanie vedúceho odboru okresného úradu sa z dôvodu zabezpečenia odbornosti zveruje prednostovi na základe návrhu ministra alebo vedúceho toho ústredného orgánu štátnej správy, ktorý riadi a kontroluje príslušný úsek štátnej správy.

Štátnu správu v mene okresného úradu bude vykonávať príslušný odbor alebo iný organizačný ú tvar okresného úradu podľa jeho vnútorného členenia. Ide o riešenie a vyjadrenie samostatnej rozhodovacej právomoci príslušného organizačného útvaru okresného úradu na predmetnom úseku štátnej spr ávy, ktoré sa osvedčilo v minulosti a zohľadňujúce skutočnosť, že tento úrad vykonáva štátnu správu na viacerých úsekoch štátnej správy odvetvovo riadených príslušnými ú strednými orgánmi štátnej správy. Aj z tohto dôvodu sa ustanovuje spolupráca týchto rezortov s ministerstvom vnútra pri určovaní organizačnej štruktúry okresných úradov.

Vzhľadom na skutočnosť, že okresný úrad nemá postavenie právnickej osoby, z racionálnych dôvodov je potrebné upraviť, aby v rozsahu ustanovenej pôsobnosti mal postavenie účastníka súdneho a exekučného konania a zároveň aby mohol vlastnými úkonmi v týchto konaniach nadobúdať procesné práva a povinnosti.

K § 3

Každý miestny orgán štátnej správy musí mať vymedzené sídlo a územný obvod, v ktorom vykonáva svoju pôsobnosť a právomoc. Navrhuje sa, aby okresné úrady mali ustanovené sídla v 72 mestách s územn ými obvodmi podľa prílohy č. 1, v ktorých budú vykonávať štátnu správu na taxatívne vymedzených úsekoch. Toto riešenie zabezpečí väčšiu kompatibilitu výkonu miestnej štátnej správy v územných obvodoch jednotlivých okresov v súlade so zákonom o územnom a správnom usporiadaní štátu, a to najmä vo frekventovaných agendách katastra nehnuteľností a starostlivosti o životné prostredie.

Na ďalších taxatívne vymedzených úsekoch štátnej správy postačuje zabezpečiť výkon štátnej sprá vy 49 okresnými úradmi z uvedených 72 okresných úradov, a to v sídlach a územných obvodoch podľa prílohy č. 2. Táto racionálna lokalizácia okresných úradov vychádza v podstate z doteraj šej právnej úpravy organizácie štátnej správy na príslušných úsekoch.

Z praktického dôvodu sa ustanovuje všeobecne platné pravidlo o územnom obvode okresného úradu, ktorý má sídlo v meste, ktoré je sídlom kraja, ak výlučne len tomuto orgánu zveruje pôsobnosť tento alebo osobitný zákon. V tomto prípade je územným obvodom na výkon pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja celé územie kraja v súlade s vymedzeným územným obvodom kraja podľa zákona o ú zemnom a správnom usporiadaní štátu. Výnimkou je Okresný úrad Košice – okolie, ktorý má síce sídlo v krajskom meste Košice, ale vykonáva štátnu správu len v územnom obvode okresu Košice – okolie.

Umožňuje sa okresnému úradu po predchádzajúcom súhlase ministerstva vnútra zriadiť expozitúru okresného ú radu s prihliadnutím na miestne pomery, a to v meste, ktoré je sídlom okresného úradu alebo mimo tohto sídla, ako aj určiť jej územný obvod.

K § 4

Odkazuje sa na z ákony, ktoré v rámci úpravy organizácie verejnej správy ustanovujú vecnú pôsobnosť okresných úradov. Ide napríklad o zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom ob čianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon Ná rodnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastní ckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorší ch predpisov, zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorý ch zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zá kon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č . 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Ustanovuje sa pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja, ktorú vykonáva na jednotlivých úsekoch štátnej správy tak, aby sa nemusela vymedziť v každom z týchto osobitných zákonov. Koncipuje sa pôsobnos ť okresného úradu v sídle kraja ako riadiaceho, kontrolného, koordinačného a preskúmavacieho orgánu vo vzťahu k všetkým okresným úradom so sídlom v územnom obvode kraja. V správnom konaní sa uplat ňuje v súlade s § 58 ods. 1 správneho poriadku základný princíp, že odvolacím orgánom, ktorý rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu okresného úradu, bude okresný úrad v sídle kraja, ak osobitn ý zákon neustanovuje iný preskúmavací orgán, napríklad ústredný orgán štátnej správy alebo súd. Zároveň sa v súlade s uvedeným ustanovením správneho poriadku umožňuje ustanoviť v osobitnom zákone, že odvolacím orgánom, ktorý rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja ako prvostupňového orgánu, bude opäť okresný úrad v sídle kraja. V platnom právnom poriadku ide len o výnimočné prípady odôvodnené obsahom správnej agendy v niektorých veciach na úseku štátnej správy cestnej dopravy a pozemných komunikácií, kde vý kon odvolacieho konania nemožno zabezpečiť inak. S ohľadom na maximálnu nezávislosť a objektivitu konania a rozhodovania v druhom stupni sa v internom predpise ministerstva vnútra (§ 2 ods. 6 návrhu zákona) zriadi v o rganizačnej štruktúre okresného úradu v sídle kraja osobitný organizačný útvar.

Okresný úrad ako miestny orgán štátnej správy môže v rozsahu ustanovenej pôsobnosti vo vlastnom mene vstupovať r ôznymi formami správnej činnosti do vzťahov v rámci vnútroštátnej i medzinárodnej spolupráce s obdobnými orgánmi.

Integrovaný okresný úrad bude vykonávať štátnu správu na viacerých úsekoch, ktoré v súlade s kompetenč ným zákonom i osobitnými zákonmi upravujúcimi výkon štátnej správy na jednotlivých úsekoch, zostávajú v odvetvovej riadiacej a kontrolnej právomoci príslušných ministerstiev a ostatných ústredn ých orgánov štátnej správy.

K § 5

Z čl. 123 ú stavy vyplýva, že miestne orgány štátnej správy na základe zákonov a v ich medziach môžu vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom, pričom spô sob ich vyhlásenia ustanoví zákon.

V návrhu zákona sa v nadväznosti na uvedenú ústavnú úpravu a zákon NR SR č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zá konov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov konkrétne ustanovuje, že všeobecne záväzné právne predpisy nielen okresných úradov, ale aj iných miestnych orgánov štátnej správy, majú jednotn ý názov vyhláška. Vyhlášku možno vydať len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone upravujúcom výkon štátnej správy na príslušnom úseku.

Podmienkou nadobudnutia platnosti a účinnosti vyhlášky je vyhlásenie jej úplného znenia vo Vestníku vlá dy Slovenskej republiky. Toto praktické riešenie umožňuje citovaný zákon, keďže nie je dôvodné zaťažovať Zbierku zákonov právnymi predpismi nižšej právnej sily. To nevylučuje následné uverejnenie vyhlášky v rezortnom publikačnom prostriedku bez vplyvu na jej platnosť a účinnosť.

K § 6

Ústredné org ány štátnej správy riadia úseky štátnej správy vo svojej odvetvovej pôsobnosti aj rôznymi internými predpismi. Podmienkou nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto skupiny interných predpisov vzhľadom na ich v ýznam je vyhlásenie oznámenia o ich vydaní vo Vestníku vlády Slovenskej republiky; taxatívnym spôsobom sa ustanovujú náležitosti tohto oznámenia.

K § 7

Podľa § 73 spr ávneho poriadku výkon rozhodnutia uskutočňuje správny orgán, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni, ak osobitný zákon neustanovuje inak. V nadväznosti na uvedené ustanovenie sa navrhuje zveriť vý kon rozhodnutia okresného úradu ministerstvu vnútra, ktoré má aj na túto činnosť zriadené príslušné organizačné útvary. Okresné úrady totiž nie sú na výkon predmetnej rozsiahlej agendy personá lne vybavené.

Ïalej sa umožňuje ministerstvu vnútra na zmluvnom princípe zabezpečiť vymáhanie pohľadávky štátu prostredn íctvom právnickej osoby v úplnej majetkovej pôsobnosti štátu, ako aj postúpiť túto pohľadávku takejto právnickej osobe. Zároveň sa vylučujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ke ďže predmetná zmluva sa bude uzatvárať podľa tohto zákona.

K § 8

Miestne orgány štátnej správy dotknuté integráciou boli zriadené zákonom, a preto je nevyhnutné zrušiť ich tiež zákonom.

Základom vymedzenia územných obvodov obvodných úradov majú byť výlučne okresy ako správne celky zriadené pod ľa zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky. V okrese Nové Zámky sú však zriadené až dva obvodné úrady, a to Obvodný úrad Nové Zámky a Obvodný ú rad Štúrovo, ktorých územné obvody netvorí ucelený okres, ale len jeho časti vymedzené obcami. Toto riešenie nie je žiaduce ani opodstatnené, a preto sa odstraňuje. Na zabezpečenie niektorých úloh štá tnej správy možno Obvodný úrad Štúrovo modifikovať na pracovisko Okresného úradu Nové Zámky.

K § 9

Z hľadiska prá vnej istoty sa vyjadruje kontinuita postavenia obvodných úradov s okresnými úradmi. Navrhuje sa totiž len zmena názvu týchto miestnych orgánov štátnej správy, ktorá logicky zohľadňuje názov sprá vneho celku (okresu), ktorý je podľa zákona o územnom a správnom usporiadaní štátu prioritne ustanovený na výkon pôsobnosti štátnych orgánov na miestnej úrovni.

Upravuje sa prechod práv a povinností zo štátnozamestnaneckých, pracovnoprávnych a majetkovoprávnych vzťahov zo zru šovaných miestnych orgánov štátnej správy na ministerstvo vnútra a ďalej zo správnych (administratívnoprávnych) vzťahov okrem výkonu rozhodnutí na okresné úrady.

Všeobecnými ustanoveniami sa menia názvy miestnych orgánov štátnej správy v tých právnych predpisoch, v ktorý ch nie je potrebné vykonať priame novely.

K § 10

Zrušujú sa z ákonné úpravy, ktoré nadobudnutím účinnosti tohto zákona stratia opodstatnenie.

K čl. II a III

Ide o terminologick ú úpravu ustanovení Občianskeho súdneho poriadku a Občianskeho zákonníka, podľa ktorých bola zakotvená príslušnosť katastrálneho úradu a správy katastra, ktoré sa zrušujú, resp. boli zrušen é a obvodného úradu v sídle kraja, ktorým je podľa navrhovanej právnej úpravy okresný úrad v sídle kraja. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanovením novej štruktúry miestnej štá tnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. IV

K bodom 1, 3 a 4

Ide o úpravu nadv äzujúcu na zrušenie obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a ustanovenie postavenia a pôsobnosti okresného úradu, na ktorý sa presúva ich pôsobnosť podľa čl. I.

K bodu 2

V nadvä znosti na zrušenie zákona č. 534/2003 Z. z. sa do platného znenia zákona dopĺňa pôsobnosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja na tomto úseku štátnej správy.

K bodom 5 a 6

V sú lade so zmenami podľa bodov 2 a 3 návrhu sa primerane upravujú vnútorné odkazy.

K bodu 7

Všeobecný m ustanovením sa nahrádzajú názvy zrušovaných miestnych orgánov štátnej správy názvami úradov, na ktoré sa presúva ich pôsobnosť.

K čl. V

K bodu 1

Ide o úpravu nadv äzujúcu na zrušenie obvodného pozemkového úradu a presun jeho pôsobnosti na okresný úrad podľa čl. I.

K bodu 2

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva jeho pôsobnosť.

K čl. VI

K bodu 1

Vzhľadom na skuto čnosť, že pôsobnosť obvodného pozemkového úradu, obvodného lesného úradu a správy katastra sa presúva do pôsobnosti okresného úradu ako integrovaného miestneho orgánu štátnej správy, na č ele ktorého je prednosta, primerane sa upravuje zloženie komisie a označenie subjektu, ktorý menuje a odvoláva jej predsedu.

K bodom 2 až 8

Ide o úpravu nadv äzujúcu na zrušenie obvodných pozemkových úradov a ustanovenie postavenia, pôsobnosti a sídiel okresných úradov, na ktoré sa presúva ich pôsobnosť podľa čl. I.

K bodom 9 a 10

Všeobecný m ustanovením sa nahrádzajú názvy zrušovaných miestnych orgánov štátnej správy názvami úradov, na ktoré sa presúva ich pôsobnosť.

K čl. VII

K bodu 1

Úč elom navrhovanej zmeny je priblížiť zahraničným osobám výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania, uľahčiť im prístup k začatiu podnikania živnostenským spôsobom na území Slovenskej republiky a odstrániť doterajšiu rozdielnu príslušnosť živnostenských úradov v postavení jednotných kontaktných miest pre zahraničné fyzické a právnické osoby.

K bodu 2

Navrhovaným riešením sa má zamedzi ť zániku živnostenského oprávnenia fyzických osôb zo špekulačných dôvodov na základe oznámenia o ukončení podnikania v čase po začatí správneho konania o uložení sankčného postihu.

K bodu 3

Zá merom je skvalitniť, zefektívniť, posilniť nezávislosť a účinnosť kontrolnej činnosti na úseku živnostenského podnikania obmedzením miestnych vplyvov a pomerov na výkon kontroly a jej výsledky.

K bodu 4

Predmetné ustanovenie sa spresňuje vzhľadom na bod 2, kde sa živnostenskému úradu v sídle kraja zveruje výkon kontroly a sankčná právomoc, ako aj s ohľadom na § 66d písm. e) platného živnostenského zákona, ktor ý ustanovuje pôsobnosť ministerstva vnútra ako prvostupňového orgánu štátnej správy.

K bodu 5

Ustanovenie sa vyp úšťa ako nepresné a nadbytočné, pretože túto pôsobnosť vykonáva podľa § 66b ods. 4 písm. a) platného živnostenského zákona každý živnostenský úrad.

K bodu 6

Ide o úpravu nadv äzujúcu na čl. I, podľa ktorého sa mení názov obvodný úrad na názov okresný úrad.

K čl. XIII

K bodom 1 a 2

Označenie doteraj šieho vedúceho funkcionára obvodného pozemkového úradu sa nahrádza označením vedúceho funkcionára okresného úradu, keďže obvodný pozemkový úrad sa podľa čl. I zrušuje a jeho pôsobnosť sa presúva na okresný úrad.

K bodu 3

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva jeho pôsobnosť.

K čl. IX

K bodom 1 až 5 a 24

Ide o úpravu nadv äzujúcu na zrušenie správ katastra a ustanovenie postavenia a pôsobnosti okresného úradu, na ktorý sa presúva ich pôsobnosť podľa čl. I.

K bodom 6 až 16 a 18 až 23

Úprava dotknutý ch ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, že dosiahnutie správneho gramatického tvaru textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvu doterajšieho orgánu.

K bodu 17

Vzhľadom na skuto čnosť, že pôsobnosť správy katastra sa presúva do pôsobnosti okresného úradu, ustanovenie vypúšťaného písmena c) stráca svoje opodstatnenie.

K bodu 25

V nadvä znosti na vypustenie ustanovenia § 16 z textu zákona sa vzhľadom na špecifickosť agendy a potrebu osobitnej úpravy v oblasti organizácie práce a registratúry na úseku katastra nehnuteľností v splnomocň ovacom ustanovení dopĺňa pôsobnosť Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

K bodom 26 a 27

Všeobecný m ustanovením sa nahrádzajú názvy zrušovaných miestnych orgánov štátnej správy názvami úradov, na ktoré sa presúva ich pôsobnosť.

K čl. X

K bodu 1

Ide o úpravu nadv äzujúcu na zrušenie obvodného pozemkového úradu v čl. I.

K bodu 2

Vzhľadom na skuto čnosť, že okresný úrad ako integrovaný miestny orgán štátnej správy bude uskutočňovať štátnu správu v pôsobnosti zrušených (katastrálnych úradov) a zrušovaných miestnych orgánov š tátnej správy (pozemkových úradov), primerane sa upravuje zloženie komisie.

K bodu 3

Ide o úpravu nadv äzujúcu na zrušenie katastrálnych úradov podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a zrušenie správ katastra v čl. I.

K bodu 4

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanovením novej š truktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XI

K bodom 1 až 3

Ide o úpravu nadv äzujúcu na zrušenie katastrálnych úradov podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a zrušenie správ katastra a presun ich pôsobnosti na okresné úrady podľa čl. I.

K bodom 4, 6 a 7

Úprava dotknutý ch ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, že dosiahnutie správneho gramatického tvaru textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvu doterajšieho orgánu.

K bodu 5

Navrhovaným rie šením sa v súlade so zákonom o informačných systémoch verejnej správy zabezpečí, aby správcom príslušného informačného systému bol úrad a prevádzkovateľom úrad alebo ním zriadená pr ávnická osoba.

K bodom 8 až 10

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanoven ím novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XII

K bodom 1, 4, 6 a 8

Úprava dotknutý ch ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, že dosiahnutie správneho gramatického tvaru textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvu doterajšieho orgánu.

K bodom 2, 3, 5, 7 a 9

Ide o úpravu nadv äzujúcu na zrušenie katastrálnych úradov podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a zrušenie správ katastra a presun ich pôsobnosti na okresné úrady podľa čl. I.

K čl. XIII

K bodu 1

V nadväznosti na úpravu obsiahnutú v čl. I sa primerane upravuje názov všeobecne záväzného právneho predpisu vydávaného miestnym orgánom štátnej správy tak, aby jeho názov bol jednotný v celej sfére miestnej št átnej správy. Súčasne sa v predmetnom ustanovení v súlade s čl. I nahrádza názov zrušovaného úradu názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť.

K bodom 2 až 4

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanoven ím novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XIV

K bodu 1

Z dôvodu odchylnej úpravy podľa čl. I § 7 ods. 1 sa ustanovenie o určení subjektu vymáhajúceho pokuty vypúšťa.

K bodu 2

Všeobecný m ustanovením sa v súlade s čl. I mení názov obvodného úradu na názov okresný úrad.

K čl. XV

K bodu 1

Ide o úpravu nadv äzujúcu na čl. I, podľa ktorého sa mení názov obvodný úrad na názov okresný úrad.

K bodu 2

Úprava dotknuté ho ustanovenia je nevyhnutná z dôvodu, že dosiahnutie správneho gramatického tvaru textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvu doterajšieho orgánu.

K bodu 3

Ide o úpravu nadv äzujúcu na zrušenie katastrálnych úradov podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a zrušenie správ katastra a presun ich pôsobnosti na okresné úrady podľa čl. I. Vzhľadom na skutočnosť, že platné ustanovenie zákona o zasielaní príslušného rozhodnutia nezodpovedá aplikačnej praxi (podľa platného znenia by sa rozhodnutie malo doručovať iba správam katastra v sídlach krajov) a doručuje sa všetkým spr ávam katastra, názov príslušného orgánu sa primerane mení, čím sa zosúlaďuje právny stav s faktickým.

K čl. XVI

K bodu 1

Ide o úpravu nadv äzujúcu na čl. I, kde sa ustanovuje pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných úradov, na ktoré prechádza pôsobnosť zrušovaný ch obvodných úradov životného prostredia.

K bodom 2 a 3

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanoven ím novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XVII

K bodu 1

Ide o úpravu nadv äzujúcu na čl. I, kde sa ustanovuje pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných úradov, na ktoré prechádza pôsobnosť zrušovaný ch obvodných úradov životného prostredia.

K bodom 2 a 3

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanoven ím novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XVIII

K bodu 1

Ide o úpravu nadv äzujúcu na čl. I, kde sa ustanovuje pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných úradov, na ktoré prechádza pôsobnosť zrušovaný ch obvodných úradov životného prostredia.

K bodom 2 a 3

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanoven ím novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XIX

K bodu 1

Ide o úpravu nadv äzujúcu na zrušenie katastrálnych úradov podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a zrušenie správ katastra a presun ich pôsobnosti na okresné úrady podľa čl. I. Vzhľadom na skutočnosť, že platné ustanovenie zákona o zasielaní výzvy nezodpovedá aplikačnej praxi (podľa platného znenia by výzvu zasielali iba správy katastra v sídlach krajov) a výzvy zasielajú všetky správy katastra, názov prísluš ného orgánu sa primerane mení, čím sa zosúlaďuje právny stav s faktickým.

K bodom 2 až 4

Úprava dotknutý ch ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, že dosiahnutie správneho gramatického tvaru textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvu doterajšieho orgánu.

K čl. XX

K bodom 1 až 6

V nadväznosti na úpravu obsiahnutú v čl. I sa primerane upravujú názvy všeobecne záväzných právnych predpisov vydávaných miestnymi orgánmi štátnej správy tak, aby ich názov bol jednotný v celej sfére miestnej š tátnej správy. Súčasne sa v predmetných ustanoveniach v súlade so zákonom č. 345/2012 Z. z. a čl. I nahrádzajú názvy zrušených úradov názvami úradov, na ktoré bola presunutá ich pôsobnosť.

K bodu 7

Predmetné ustanovenie sa vypúšťa v nadväznosti na úpravu obsiahnutú v čl. I, podľa ktorej sa ustanovuje riadiaca a kontrolná činnosť okresného úradu v sídle kraja vo vzťahu k výkonu štátnej správy uskuto čňovanému okresným úradom.

K bodom 8 a 9

Ustanovenia o vym áhaní sankcií sa vypúšťajú vzhľadom na novo navrhovanú právnu úpravu v čl. I, podľa ktorej výkon rozhodnutia okresného úradu a s tým súvisiace vymáhanie uloženej sankcie za priestupok a in ý správny delikt bude uskutočňovať ministerstvo vnútra.

K bodu 10

Všeobecný m ustanovením sa v nadväznosti na úpravu obsiahnutú v čl. I nahrádza označenie všeobecne záväzných právnych predpisov vydávaných miestnymi orgánmi štátnej správy tak, aby ich názov bol jednotný v celej sfére miestnej štátnej správy.

K bodom 11 a 12

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanoven ím novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XXI

K bodom 1 až 8

Ide o úpravy nadv äzujúce na zrušenie krajských úradov životného prostredia podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a obvodných úradov životného prostredia a ustanovenie postavenia, pôsobnosti a sídiel okresných úradov, na ktor é sa presúva ich pôsobnosť podľa čl. I.

K bodom 9 a 10

Všeobecný m ustanovením sa nahrádzajú názvy zrušovaných miestnych orgánov štátnej správy názvami úradov, na ktoré sa presúva ich pôsobnosť.

K čl. XXII

K bodu 1

V nadväznosti na úpravu obsiahnutú v čl. I sa primerane upravuje názov všeobecne záväzného právneho predpisu vydávaného miestnym orgánom štátnej správy tak, aby jeho názov bol jednotný v celej sfére miestnej št átnej správy.

K bodom 2 a 3

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanoven ím novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XXIII

K bodu 1

Úprava dotknuté ho ustanovenia je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov.

K bodu 2

Ide o úpravu nadv äzujúcu na čl. I, kde sa ustanovuje pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja pri riadení a kontrole výkonu štátnej správy uskutočňovanom okresným úradom a pri rozhodovaní o opravný ch prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných úradov, na ktoré prechádza pôsobnosť zrušovaných obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

K bodom 3 a 5

Všeobecný m ustanovením sa nahrádzajú názvy zrušovaných miestnych orgánov štátnej správy názvami úradov, na ktoré sa presúva ich pôsobnosť.

K čl. XXIV

K bodu 1

Ide o úpravu nadv äzujúcu na čl. I, podľa ktorého sa mení názov obvodný úrad na názov okresný úrad.

K bodom 2 a 3

Ide o úpravy nadv äzujúce na čl. I, kde sa ustanovuje územná pôsobnosť okresného úradu a okresného úradu v sídle kraja a pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja pri rozhodovaní o opravný ch prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných úradov, na ktoré prechádza pôsobnosť zrušovaných obvodných úradov životného prostredia.

K bodom 4 a 5

Ustanovenia o vym áhaní sankcií sa vypúšťajú vzhľadom na novo navrhovanú právnu úpravu v čl. I, podľa ktorej výkon rozhodnutia okresného úradu a s tým súvisiace vymáhanie uloženej sankcie za priestupok a in ý správny delikt bude uskutočňovať ministerstvo vnútra.

K bodom 6 a 7

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanoven ím novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XXV

K bodu 1

Úprava dotknuté ho ustanovenia je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov.

K bodu 2

Ide o úpravu nadv äzujúcu na čl. I, kde sa ustanovuje pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných úradov, na ktoré prechádza pôsobnosť zrušovaný ch obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a povinnosť zriadiť na tento účel v okresnom úrade v sídle kraja osobitný organizačný útvar.

K bodu 3

Ide o úpravu nadv äzujúcu na zrušenie obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a presun ich pôsobnosti na okresné úrady podľa čl. I.

K bodu 4

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva jeho pôsobnosť.

K čl. XXVI

K bodom 1 a 2

Ide o úpravy nadv äzujúce na zrušenie obvodných lesných úradov a ustanovenie postavenia a pôsobnosti okresných úradov, na ktoré sa presúva ich pôsobnosť podľa čl. I. Vzhľadom na vypustenie dotknutých ustanovení a z toho vyplývajúce nové znenie paragrafu sa primerane upravuje nadpis nad paragrafom.

K bodom 3 až 7

Ide o úpravy nadv äzujúce na čl. I, kde sa ustanovuje odvetvová riadiaca a kontrolná činnosť príslušných ústredných orgánov štátnej správy, územná pôsobnosť okresného úradu a okresného úradu v sí dle kraja, pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných úradov, na ktoré prechádza pôsobnosť zrušovaných obvodných lesných úradov a povinnosť zriadiť na tento účel v okresnom úrade v sídle kraja osobitný organizačný útvar.

K bodom 8 a 9

Všeobecný m ustanovením sa nahrádzajú názvy zrušovaných miestnych orgánov štátnej správy názvami úradov, na ktoré sa presúva ich pôsobnosť.

K čl. XXVII

K bodu 1

Úprava dotknuté ho ustanovenia je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov.

K bodu 2

Ide o úpravu nadv äzujúcu na čl. I, kde sa ustanovuje pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných úradov, na ktoré prechádza pôsobnosť zrušovaný ch obvodných úradov životného prostredia.

K bodom 3 a 4

Všeobecný m ustanovením sa nahrádzajú názvy zrušovaných miestnych orgánov štátnej správy názvami úradov, na ktoré sa presúva ich pôsobnosť.

K čl. XXVIII

K bodu 1

Úprava dotknuté ho ustanovenia je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov.

K bodu 2

Označenie doteraj šieho vedúceho funkcionára obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja sa nahrádza, keďže obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie sa podľa čl. I zruš uje a jeho pôsobnosť sa presúva na okresný úrad. Potvrdenie o získaní základnej kvalifikácie bude popri predsedovi skúšobnej komisie podpisovať vedúci organizačného útvaru pre cestnú dopravu okresné ho úradu v sídle kraja, keďže zodpovedným za výkon štátnej správy je v okresnom úrade príslušný organizačný útvar konajúci a rozhodujúci na príslušnom úseku štátnej správy.

K bodu 3

Ide o úpravu nadv äzujúcu na čl. I, kde sa ustanovuje povinnosť zriadiť v okresnom úrade v sídle kraja na účel výkonu vymedzených pôsobností osobitný organizačný útvar.

K bodu 4

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva jeho pôsobnosť.

K čl. XXIX

K bodu 1

Úprava dotknuté ho ustanovenia je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov.

K bodu 2

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva jeho pôsobnosť.

K čl. XXX

K bodu 1

Ide o úpravu nadv äzujúcu na čl. I, kde sa ustanovuje pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných úradov, na ktoré prechádza pôsobnosť zrušovaný ch obvodných úradov životného prostredia.

K bodom 2 a 3

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanoven ím novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XXXI

K bodu 1

Ide o úpravu nadv äzujúcu na čl. I, kde sa ustanovuje pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných úradov, na ktoré prechádza pôsobnosť zrušovaný ch obvodných úradov životného prostredia.

K bodom 2 a 3

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanoven ím novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XXXII

K bodom 1 a 2

Ide o úpravu nadv äzujúcu na čl. I, podľa ktorého sa mení názov obvodný úrad na názov okresný úrad.

K bodu 3

Úprava dotknuté ho ustanovenia je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov.

K bodu 4

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva jeho pôsobnosť.

K čl. XXXIII

K bodom 1, 3 a 4

Úprava dotknutý ch ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov.

K bodu 2

Vzhľadom na skuto čnosť, že okresný úrad ako integrovaný miestny orgán štátnej správy bude uskutočňovať štátnu správu na úseku lesného hospodárstva, aj na úseku starostlivosti o životné prostredie, predmetn é ustanovenie sa stáva nadbytočným, z toho dôvodu sa vypúšťa.

K bodu 5

Ide o úpravy nadv äzujúce na čl. I, kde sa ustanovuje územná pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja a jeho pôsobnosť pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných úradov, na ktoré prechádza p ôsobnosť zrušovaných obvodných lesných úradov.

K bodu 6

Ustanovenie o vym áhaní sankcie sa vypúšťa vzhľadom na novo navrhovanú právnu úpravu v čl. I, podľa ktorej výkon rozhodnutia okresného úradu a s tým súvisiace vymáhanie uloženej sankcie za priestupok bude uskutoč ňovať ministerstvo vnútra.

K bodom 7 a 8

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanoven ím novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XXXIV

K bodu 1

Úprava dotknuté ho ustanovenia je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov.

K bodu 2

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva jeho pôsobnosť.

K čl. XXXV

K bodu 1

Ide o úpravu nadv äzujúcu na zrušenie krajských stavebných úradov podľa zákona č. 345/2012 Z. z.

K bodom 2 a 3

Podľa platn ého právneho stavu obvodné úrady a obvodné úrady v sídlach krajov vypracúvajú povodňové plány záchranných prác obvodov a krajov. Obvodné úrady životného prostredia a obvodné úrady ž ivotného prostredia v sídlach krajov z povodňových plánov zabezpečovacích prác správcov vodných tokov a z povodňových plánov záchranných prác obvodov a krajov vypracúvajú povodňové plá ny obvodov a povodňové plány krajov. V súlade s § 10 ods. 1 tohto zákona sa vyhotoví na úrovni okresu a tiež na úrovni kraja jeden komplexný povodňový plán ako dokument organizačného a technické ho charakteru, ktorý bude obsahovať navzájom zosúladené časti týkajúce sa prípravy a vykonávania zásahov povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác na príslušnom území.

K bodu 4

Mimoriadnu situ áciu vyhlasuje podľa platného právneho stavu obvodný úrad na návrh územne príslušného orgánu ochrany pred povodňami (obvodného úradu životného prostredia) počas III. stupňa povodň ovej aktivity, ak hrozí bezprostredné ohrozenie životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia povodňou. Pôsobnosť vyhlasovať stupne povodňovej aktivity a pôsobnosť vyhlasovať mimoriadnu situáciu v súlade s čl. I prechádza na okresné úrady ako integrované miestne orgány štátnej správy, z toho dôvodu nie je potrebné predkladať návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie.

K bodom 5, 48 a 50 až 55

Legislatí vno-technické úpravy, keďže orgánom ochrany pred povodňami bude okresný úrad ako integrovaný miestny orgán štátnej správy v súlade s čl. I.

K bodu 6

Navrhovanou ú pravou sa spresňuje okruh prijímateľov mimoriadneho hydrologického spravodajstva počas povodňovej situácie.

K bodu 7

Ide o ú pravu nadväzujúcu na zrušenie obvodných úradov životného prostredia a presun ich pôsobnosti na okresné úrady v súlade s čl. I. Pôsobnosť zabezpečovať hlásnu povodňovú službu bude vykonáva ť okresný úrad ako integrovaný miestny orgán štátnej správy.

K bodom 8 až 12

Zmeny dotknutý ch ustanovení § 19 vyplývajú z potreby úpravy systému predkladania správ o priebehu a následkoch povodní a vyhodnocovania výdavkov a povodňových škôd. Ide o úpravy nadväzujúce na zrušenie obvodn ých úradov životného prostredia a presun ich pôsobnosti na okresné úrady v súlade s čl. I, ktoré budú orgánmi ochrany pred povodňami.

K bodom 13 až 20 a 38

Ide o ú pravy nadväzujúce na zrušenie obvodných úradov životného prostredia a presun ich pôsobnosti na okresné úrady v súlade s čl. I. Navrhovanými úpravami sa spájajú povinnosti, ktoré doteraz v oblasti protipovodňovej ochrany plnili obvodný úrad životného prostredia v sí dle kraja ako orgán ochrany pred povodňami a obvodný úrad v sídle kraja. Pôsobnosť v oblasti manažmentu povodňových rizík bude uskutočňovať okresný úrad v sídle kraja ako integrovaný miestny org án štátnej správy.

K bodom 21 až 28 a 44

Ide o ú pravy nadväzujúce na zrušenie obvodných úradov životného prostredia a presun ich pôsobnosti na okresné úrady v súlade s čl. I. Navrhovanými úpravami sa spájajú povinnosti, ktoré doteraz v oblasti protipovodňovej ochrany plnili obvodný úrad životného prostredia ako orgá n ochrany pred povodňami a obvodný úrad. Pôsobnosť v oblasti manažmentu povodňových rizík bude uskutočňovať okresný úrad ako integrovaný miestny orgán štátnej správy.

K bodom 29, 31 až 33, 42 a 43

Legislatí vno-technické úpravy nadväzujúce na zrušenie obvodných úradov životného prostredia a presun ich pôsobnosti na okresné úrady ako integrované miestne orgány štátnej správy podľa čl. I.

K bodom 30 a 36

Podľa platnej pr ávnej úpravy obec zabezpečuje plnenie úloh na úseku ochrany prostredníctvom krízového štábu alebo povodňovej komisie obce. Navrhovaná úprava zjednocuje prístup k ochrane pred povodňami v obciach. Každá obec zriaďuje povodňovú komisiu obce ako orgán, ktorý koordinuje a kontroluje prípravu a plnenie úloh pri ochrane pred povodňami.

K bodom 34 a 35

Ustanovuje sa, ž e tajomníkom krajskej povodňovej komisie a obvodnej povodňovej komisie bude v novom integrovanom miestnom orgáne štátnej správy zástupca organizačného útvaru štátnej vodnej správy okresného úradu. Cieľ om návrhu je zachovať náležitú odbornú úroveň činnosti povodňových komisií v krajoch a okresoch. Súčasne sa navrhovanými úpravami zosúlaďuje znenie ustanovenia vzhľadom na pôsobnosť okresn ého úradu, ktorý bude uskutočňovať výkon štátnej správy aj na úsekoch presunutých zo zrušovaných obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a obvodných lesných úradov.

K bodu 37

Správy o vykon ávaní povodňových záchranných prác a o výdavkoch na povodňové záchranné práce v okresoch a krajoch už nebude potrebné spracovávať samostatne ministerstvom vnútra, keďže tieto bud ú súčasťou správ o priebehu a následkoch povodní spracovaných okresnými úradmi a okresnými úradmi v sídlach krajov podľa ustanovenia § 19 tohto zákona.

K bodom 39 až 41 a 45 až 47

Ide o ú pravy nadväzujúce na zrušenie obvodných úradov životného prostredia a presun ich pôsobnosti na okresné úrady ako integrované miestne orgány štátnej správy v súlade s čl. I. Partnermi krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru budú okresné úrady v sídlach krajov a okresných riadite ľstiev Hasičského a záchranného zboru okresné úrady ako orgány ochrany pred povodňami na príslušných územiach.

K bodu 49

Partnerom mestský ch, obecných a závodných hasičských jednotiek v oblasti zásahov povodňových záchranných prác budú po zmenách organizácie miestnej štátnej správy podľa čl. I okresné úrady ako orgá ny ochrany pred povodňami počas III. stupňa povodňovej aktivity, ako aj počas mimoriadnej situácie.

K bodom 56 až 59

Všeobecný m ustanovením sa nahrádzajú názvy zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanovením novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XXXVI

K bodu 1

V nadväznosti na úpravu obsiahnutú v čl. I sa primerane upravuje názov všeobecne záväzného právneho predpisu vydávaného miestnym orgánom štátnej správy tak, aby jeho názov bol jednotný v celej sfére miestnej št átnej správy. Súčasne sa v predmetnom ustanovení v nadväznosti na zákon č. 345/2012 Z. z. a v súlade s čl. I nahrádza názov zrušeného úradu názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pô sobnosť.

K bodom 2 a 3

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanoven ím novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XXXVII

K bodu 1

Ide o úpravy nadv äzujúce na čl. I, kde sa ustanovuje pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných úradov, na ktoré prechádza pôsobnosť zrušovaný ch obvodných lesných úradov.

K bodu 2

Ustanovenie o ukladaní a vymáhaní sankcií sa vypúšťa. Vzhľadom na novo navrhovanú právnu úpravu v čl. I výkon rozhodnutia okresného úradu a s tým súvisiace vymáhanie uloženej sankcie bude uskutočňova ť ministerstvo vnútra. Z ustanovenia § 23 písm. f) tohto zákona je zrejmé, že orgán, ktorý prejednáva priestupky a iné správne delikty, zároveň ukladá za ne pokuty, z toho dôvodu nie je nevyhnuté tú to skutočnosť zdôrazňovať v osobitnom ustanovení.

K bodom 3 a 4

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanoven ím novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XXXVIII

K bodu 1

Úprava dotknuté ho ustanovenia je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov.

K bodu 2

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva jeho pôsobnosť.

K čl. XXXIX

K bodu 1

Úprava dotknuté ho ustanovenia je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov.

K bodu 2

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva jeho pôsobnosť.

K čl. XL

Navrhuje sa, aby z ákon nadobudol jednotnú účinnosť 1. októbra 2013 so zreteľom na predpokladaný priebeh legislatívneho procesu.

K prílohe č. 1

V nadväznosti na § 3 ods. 1 návrhu zákona sa ustanovujú sídla a územné obvody 72 okresných úradov, ktoré budú vykonávať štátnu správu na vymedzených úsekoch.

K prílohe č. 2

V nadväznosti na § 3 ods. 2 návrhu zákona sa ustanovujú sídla a územné obvody 49 okresných úradov, ktoré budú vykonávať štátnu správu na vymedzených úsekoch.

V Bratislave 24. aprí la 2013

Robert Fico, v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Robert Kaliňák, v.r.

podpredseda vlády a minister vnútra

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 321/2012, dátum vydania: 18.10.2012

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2012 v súvislosti s uplatňovaním nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, ktoré nahradilo dovtedy platné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu. V tejto súvislosti bolo potrebné upraviť a zmeniť doteraz platný zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.

Emisie látok, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu spôsobujú vážne poškodzovanie ozónovej vrstvy Zeme. Napriek pokroku dosiahnutému v rámci Montrealského protokolu a jeho dodatkov, ktorých zmluvnou stranou je aj Slovenská republika, je naďalej potrebné dokončiť vyraďovanie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu v Európskej únii aj v celosvetovom meradle. Je preto žiaduce minimalizovať a vylúčiť výrobu a používanie týchto látok, keďže sú dostupné technicky uskutočniteľné alternatívy. Nariadenie (ES) č. 1005/2009 preto ustanovuje pravidlá, ktoré sa vzťahujú na výrobu, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, použitie, zhodnotenie, recykláciu, regeneráciu a zneškodnenie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu a dovoz, vývoz, uvedenie na trh a použitie výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich tieto látky. Predložený návrh zákona vychádza z ustanovení a realizácie doteraz platného zákona, z požiadaviek nariadenia, upravuje povinnosti a podmienky, ktoré je potrebné stanoviť na realizáciu vyššie spomenutého nariadenia.

Návrh zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje povinnosti podnikov, ktoré nakladajú s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu, výrobkami a zariadeniami, pôsobnosť orgánov štátnej správy, zodpovednosť a sankcie za porušenie ustanovení nariadenia (ES) č. 1005/2009 a tohto zákona. Stanovuje požiadavky kontroly úniku, ukladá povinnosť evidencie a oznamovacej povinnosti, upravuje podmienky na získanie odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu a na vydávanie odborných posudkov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ostatnými právnymi predpismi, ako aj s právom Európskej únie.

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 321/2012, dátum vydania: 18.10.2012

B. Osobitná časť

K § 1

Upravuje sa predmet zákona, zákon ustanovuje povinnosti podnikateľov, ktorí nakladajú s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu a výrobkami a zariadeniami obsahujúcimi alebo využívajúcimi tieto látky. Upravuje podmienky získania certifikátu o odbornej spôsobilosti a požiadavky odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov. Upravuje pôsobnosť orgánov, ktoré budú vykonávať štátnu správu a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených nariadením (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu a týmto zákonom.

K § 2

Všeobecné ustanovenie v odseku 1 a 2 definuje nakladanie s kontrolovanou látkou, výrobkami a zariadeniami. Stanovuje, kto môže nakladať s kontrolovanými látkami, výrobkami a zariadeniami. Ustanovuje tiež, že v prípade znehodnotených látok, teda takých ktoré nemožno recyklovať ani regenerovať a odpadov vzniknutých z procesov recyklácie a regenerácie sa tieto zneškodňujú v zmysle právnych predpisov upravujúcich odpadové hospodárstvo.

K § 3

Tento paragraf upravuje pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Obvodných úradov životného prostredia (ďalej len „obvodný úrad“), ktorá je zverená orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia vo vymedzených činnostiach, a to pri vydávaní súhlasov a vyjadrení. Ministerstvo dáva súhlas na prevádzkovanie zariadení na recykláciu a regeneráciu látok, zariadení na odber látok a na skladovanie halónov určených na kritické použitie. Dáva tiež vyjadrenie k zriaďovaniu a k zmene stavieb na recykláciu a regeneráciu látok, odber látok, zneškodňovanie látok, na skladovanie halónov na kritické použitie, na výrobu kontrolovaných látok alebo výrobkov a vyjadrenie k prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie látok. Obvodný úrad dáva súhlas na skladovanie látok od 1000 kg vrátane a vyjadrenie k zriaďovaniu a k zmene stavieb na skladovanie látok od 1000 kg vrátane. Vyjadrenia vydané podľa tohto zákona nenahrádzajú rozhodnutia vydané podľa osobitných predpisov. Orgán štátnej správy, ktorý vydáva rozhodnutie o umiestnení, povolení, či užívaní stavieb nemôže vydať toto rozhodnutie skôr, než žiadateľ predloží vyjadrenie ministerstva alebo obvodného úradu. V konaní podľa stavebného zákona je dotknutým orgánom štátnej správy vo veci zriaďovania alebo zmeny stavby obvodný úrad. Pre zvýšenie odbornej úrovne rozhodovania sa bude v určených prípadoch vyžadovať od žiadateľa predloženie odborného posudku o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie. Súčasťou žiadosti o vydanie súhlasu alebo vyjadrenia musí byť tiež vyjadrenie obce k plánovanému umiestneniu prevádzky a k plánovanému vykonávaniu činnosti.

K § 4

V uvedenom paragrafe sa ustanovuje, aby určené subjekty viedli evidenciu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, výrobkoch a zariadeniach a nahlasovali stanovené údaje ministerstvu. Z evidencie musí byť zrejmé, akým spôsobom sa nakladá s látkami, výrobkami a zariadeniami, kde a v akom množstve sa nachádzajú, musia byť zrejmé údaje o zdroji recyklovaných alebo regenerovaných látok a pod. Evidencia sa uchováva najmenej po dobu 5 rokov. Podniky, ktoré dovážajú, vyvážajú alebo uvádzajú na trh látky, zneškodňujú látky alebo prevádzkujú zariadenia na recykláciu alebo regeneráciu látok sú povinné oznamovať ministerstvu údaje o množstve látok, ktoré doviezli, vyviezli alebo uviedli na trh, o skladových zásobách, recyklovanom, regenerovanom a zneškodnenom množstve látok a pod.. Tieto údaje sa zasielajú raz ročne najneskôr do 31. januára na tlačivách, ktorých vzor je uvedený v prílohe č. 2 alebo na zhodných výstupoch z elektronického spracovania dát. Odborne spôsobilé osoby, čiže tie ktoré vykonávajú údržbu alebo servis chladiacich a klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel a protipožiarnych systémov s obsahom látky budú nahlasovať určené údaje organizácii poverenej ministerstvom na vydávanie certifikátov o odbornej spôsobilosti. Informácie získané z hlásení budú ministerstvu slúžiť ako podklad na rozhodovanie pri plnení záväzkov Slovenskej republiky, ako aj cieľov nariadenia (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu a tiež ako údaje na získanie informácií o druhu a množstve látok, výrobkoch a zariadeniach, ako aj pre potreby poskytovania správ Európskej komisii.

K § 5

Vykonávať servis a údržbu chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom látok, protipožiarnych systémov s obsahom látky, kontroly úniku látok z týchto zariadení, prevádzkovať zariadenia na recykláciu alebo regeneráciu látok, zhodnotenie a odber látok, zneškodňovanie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu a uvádzať na trh látky môžu len osoby, ktoré získali odbornú spôsobilosť na nakladanie s látkami, ktorá sa preukazuje certifikátom o odbornej spôsobilosti. Táto povinnosť bola zavedená aj v doteraz platnom zákone a osoby, ktoré nakladajú s látkami získali osvedčenia o odbornej spôsobilosti. V návrhu tohto ustanovenia sa navrhuje, aby certifikát o odbornej spôsobilosti získaný podľa zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch bol zároveň certifikátom o odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona. V tejto súvislosti sa tiež ustanovuje, že postup pri posudzovaní a overovaní odbornej spôsobilosti, kvalifikačné predpoklady osôb ako aj vydávanie certifikátov o odbornej spôsobilosti sa bude vykonávať podľa § 6 zákona č. 286/2009 Z. z., kde sú všetky tieto náležitosti uvedené. Tento systém vyplynul a navrhuje sa z dôvodu zjednotenia postupu a podmienok získania odbornej spôsobilosti v súvislosti s fluórovanými skleníkovými plynmi a látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu, nakoľko ide o veľmi podobné typy látok a príbuzné problematiky. Obidve skupiny látok sa používajú v chladiarenskom priemysle, klimatizačných zariadeniach a tepelných čerpadlách a protipožiarnych systémoch; princíp nakladania s týmito látkami ako aj spôsob a postupy pri údržbe a servise týchto zariadení je rovnaký. Taktiež činnosti, na ktoré je potrebné získať odbornú spôsobilosť na nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu sú prakticky totožné s činnosťami na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi. Zabráni sa tým zbytočnej duplicite pri získavaní certifikátov, administratívnej záťaži (ide o pomerne náročný proces) a v neposlednom rade aj finančnej záťaži pre podnikateľské subjekty. Zjednotí a zefektívni sa tým systém overovania odbornej spôsobilosti a získavania certifikátov. Už v súčasnosti získané certifikáty podľa zákona č. 286/2009 Z. z. oprávňujú odborne spôsobilé osoby nakladať aj s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu a sú de facto aj certifikátmi na nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu, do odbornej prípravy a skúšok boli zahrnuté aj tieto látky. Uvedené ustanovenia tým dávajú tieto skutočnosti do súladu v návrhu tohto zákona. Systém zjednotenia povinností bol uplatnený napr. aj v nariadeniach (ES) č. 842/2006 o fluórovaných skleníkových plynoch a nariadení (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, kde boli zjednotené podmienky a časové intervaly kontrol úniku látok zo zariadení, ktoré môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby. V tomto paragrafe sa ustanovuje, že ministerstvo poverí organizáciu, ktorá budú vykonávať odbornú prípravu a organizovať skúšky a organizáciu na vydávanie certifikátov.

K § 6 až 8

Pre zvýšenie odbornej úrovne rozhodovania, ktoré bude vyžadovať posudzovanie odborných a technických súvislostí, sa v určených prípadoch vyžaduje od žiadateľa predloženie odborného posudku. Odborné posudky môžu vydávať len oprávnené osoby, tzn. tie ktorí získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov. V § 6 sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky, ktoré musí žiadateľ splniť na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Odbornú spôsobilosť posudzuje komisia ministerstva na základe predloženej žiadosti. Po splnení stanovených podmienok a zaplatení správneho poplatku sa žiadateľovi vydá na návrh komisie osvedčenie. Paragraf 7 ustanovuje náležitosti, ktoré má obsahovať osvedčenie o odbornej spôsobilosti, dobu jeho platnosti a pod. V § 8 sa vymedzujú činnosti, na ktoré odborne spôsobilá osoba vydá odborný posudok a uvádzajú sa tiež náležitosti, ktoré má takýto odborný posudok obsahovať. Odborne spôsobilá osoba uchováva odborný posudok päť rokov od jeho vydania. V prípadoch, keď pre niektorý odbor nie je ustanovená odborne spôsobilá osoba alebo žiadna odborne spôsobilá osoba nemôže vydať odborný posudok sa navrhuje povoliť vydanie odborného posudku aj osobe, ktorá nie je odborne spôsobilá, ale má na vydanie posudku potrebné odborné predpoklady.

K § 9

Stanovuje sa povinnosť podnikateľov, ktorí prevádzkujú chladiace a klimatizačné zariadenia, tepelné čerpadlá a protipožiarne systémy s obsahom látky, aby zabezpečili pravidelnú kontrolu zariadení na únik v stanovených intervaloch v závislosti od množstva látky v zariadení a prijali všetky možné opatrenia na zabránenie a minimalizáciu úniku látok. Určujú sa niektoré požiadavky, ktoré je potrebné splniť pri odbere a skladovaní látok. Na údržbu a servis zariadení sa môžu používať iba recyklované alebo regenerované látky za presne stanovených podmienok uvedených v nariadení (ES) č. 1005/2009. Recyklované látky sa môžu uviesť na trh a použiť na údržbu alebo servis zariadení za predpokladu, že sa zhodnotili z takéhoto zariadenia a môže ich použiť iba podnik, ktorý uskutočnil zhodnotenie v rámci údržby alebo servisu alebo pre ktorý sa zhodnotenie uskutočnilo. Látka odobratá zo zariadenia sa po recyklácii vráti späť do toho istého zariadenia, z ktorého bola odobratá. Regenerované látky sa môžu uviesť na trh a použiť na údržbu alebo servis zariadení za predpokladu, že na označení nádoby sa uvádza, že látka bola regenerovaná a informácia o čísle šarže a názve a adrese regeneračného zariadenia. Regenerovaná látka sa môže použiť v rámci údržby a servisu aj do iného zariadenia, než z akého bola pôvodne odobratá, ak to dovoľujú technické parametre zariadenia.

K § 10

Ustanovenie tohto paragrafu ukladá poverenej právnickej osobe povinnosť sprístupňovať na svojom webovom sídle informácie o stave ozónovej vrstvy Zeme ak aj o hodnotách ultrafialového žiarenia.

K § 11 až 14

Ustanovenia § 11 až 14 určujú pôsobnosť orgánov, ktoré budú vykonávať štátnu správu v oblasti ochrany ozónovej vrstvy. Štátnu správu podľa tohto zákona vykonáva ministerstvo, obvodný úrad životného prostredia a Slovenská inšpekcia životného prostredia. Ministerstvo je orgánom štátnej správy vo veciach nakladania s kontrolovanou látkou, výrobkami a zariadeniami, vedie evidenciu o látkach, výrobkoch a zariadeniach, vydáva súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu alebo regeneráciu látok, prevádzkovanie stabilného zariadenia na odber látok, na skladovanie halónov na kritické použitie. Vydáva tiež vyjadrenia k zriaďovaniu a zmene stavieb na recykláciu a regeneráciu látok, odber látok a zneškodňovanie látok. Určuje organizácie, ktoré budú vykonávať odbornú prípravu a skúšky a vydávať certifikáty odbornej spôsobilosti. Zabezpečuje predkladanie správ Európskej komisii, udeľuje oprávnenia a plní úlohy podľa nariadenia (ES) č. 1005/2009. Obvodný úrad vydáva súhlas na skladovanie látok a tiež vyjadrenie k zriaďovaniu a zmene stavieb na skladovanie látok. Štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona a nariadenia (ES) č. 1005/2009, ako aj rozhodnutí vydaných na ich základe bude vykonávať Slovenská inšpekcia životného prostredia podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobám vykonávajúcim štátny dozor sa zverujú oprávnenia nevyhnutné na výkon ich činnosti, ktorým zodpovedajú povinnosti kontrolovaných osôb.

K § 15 až 16

Upravuje sa zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a nariadením (ES) č. 1005/2009. V § 15 sú uvedené správne delikty, ktoré bude prejednávať Slovenská inšpekcia životného prostredia a colné orgány. V § 15 ods. 1 je určená výška pokút s prihliadnutím na závažnosť, rozsah porušenia povinností a čas trvania protiprávneho stavu, ktorá môže byť v rozmedzí od 300 eur až do 99 600 eur. Za nesplnenie uložených opatrení na nápravu možno uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku príslušnej hornej hranice. Konanie o uložení pokuty je možné začať do jedného roku odo dňa, kedy sa inšpekcia dozvedela o porušení povinností. Výnosy pokút budú príjmom Environmentálneho fondu. V § 16 sú uvedené správne delikty, ktoré prejednávajú colné orgány podľa colného zákona.

K § 17

Spoločné ustanovenie vymedzuje konania podľa tohto zákona, na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

K § 18

Ustanovuje sa prechodné obdobie na platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti vydaných podľa doteraz platného zákona a na získanie certifikátov podľa tohto zákona.

K § 19

Zrušuje sa doteraz platný zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa tento zákon vykonáva.

K Čl. II

Týmto článkom sa novelizuje živnostenský zákon. Do prílohy č. 2 živnostenského zákona sú zaradené činnosti uvedené v § 6 ods. 1, ktoré môže podľa navrhovaného zákona vykonávať fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba iba za ustanovených podmienok – vykonávanie týchto činností je podmienené získaním certifikátu o odbornej spôsobilosti. Certifikát o odbornej spôsobilosti je osobitnou podmienkou prevádzkovania takejto živnosti.

K Čl. III

Týmto článkom sa novelizuje zákon č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch. Do § 6 sa v príslušných odsekoch vkladajú slová „kontrolované látky“ v súvislosti so získaním certifikátu odbornej spôsobilosti na nakladanie s kontrolovanými látkami podľa zákona č. 286/2009 Z.z. V § 6 sa v ods. 3 vypúšťa písmeno d) a ods. 17 týkajúci sa preukazovania bezúhonnosti, a to z dôvodu že v živnostenskom zákone je už bezúhonnosť zakotvená ako jedna z podmienok získania živnostenského oprávnenia a je overovaná živnostenskými úradmi v procese získania živnostenského oprávnenia.

K Čl. IV

Ustanovuje sa predpokladané nadobudnutie účinnosti zákona.

K prílohe č. 1

Príloha obsahuje náležitosti a údaje, ktoré musí obsahovať žiadosť o súhlas alebo vyjadrenie podľa § 5 zákona podľa jednotlivých činností, na ktoré žiadateľ žiada o súhlas alebo vyjadrenie.

K prílohe č. 2

V tejto prílohe sú uvedené vzory tlačív na oznamovanie údajov týkajúce sa dovozu, vývozu a uvedenia na trh látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu, oznamovania údajov o recyklovaných a regenerovaných látkach a o látkach, ktoré boli zneškodnené. Údaje sa týkajú množstva látky dovezenej, vyvezenej a uvedenej na trh, o skladových zásobách látok, množstiev látok, ktoré boli recyklované alebo regenerované a zneškodnené. Tieto údaje sa oznamujú ministerstvu.

K prílohe č. 3

V tejto prílohe návrhu zákona sú zadefinované údaje, ktoré bude oznamovať odborne spôsobilá osoba vykonávajúca údržbu alebo servis chladiacich a klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel alebo protipožiarnych systémov s obsahom látky. Tieto údaje oznamuje odborne spôsobilá osoba organizácii poverenej ministerstvom na vydávanie certifikátov o odbornej spôsobilosti.

K prílohe č. 4

Príloha obsahuje rozsah požadovaného vybavenia a technických prostriedkov potrebných na vykonávanie činností v súvislosti s údržbou a servisom chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel, systémami protipožiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi, prevádzkovaním recyklačného a regeneračného zariadenia, zhodnotením a zneškodnením látok.

V Bratislave dňa 6. júla 2012

Robert Fico v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Peter Žiga v. r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore