Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 321/2012 účinný od 01.10.2013

Platnosť od: 18.10.2012
Účinnosť od: 01.10.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD31DS3EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 321/2012 s účinnosťou od 01.10.2013 na základe 180/2013
MENÍ:
180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2013 účinný od 01.06.2017 Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
286/2009 Z. z. Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 286/2009 účinný od 01.01.2022 Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 01.08.2022 Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.01.2023 Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Načítavam znenie...
MENU
Hore