Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 31/2015 účinný od 01.04.2015

Platnosť od: 28.02.2015
Účinnosť od: 01.04.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Správne právo, Obchodné právo, Národné hospodárstvo, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Kontrolné orgány, Verejné obstarávanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 31/2015 účinný od 01.04.2015
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 31/2015 s účinnosťou od 01.04.2015

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

K predpisu 31/2015, dátum vydania: 28.02.2015

12

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zá kon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len 'ná vrh zákona') predkladajú podpredseda vlády SR pre investície a vedúci Úradu vlá dy Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh.

Hlavným cieľom návrhu zákona je využitie získaný ch praktických skúseností z aplikačnej praxe v rámci problematiky EZÚS, so zámerom zjednodušiť a zlepšiť fungovanie EZÚS a zabezpečiť právnu istotu členom taký chto zoskupení v ich každodennej činnosti. Zámerom pri prí prave návrhu zákona bolo dosiahnuť jasnú úpravu konaní súvisiacich s udelením súhlasu Slovenskej republiky na ú časť slovenských subjektov v EZÚS založených na území EÚ, so schvaľovaním dohovoru, ako základného prvku spolupráce EZÚS, ale aj samotnej registrácie EZÚS so sídlom v Slovenskej republike.

S cieľom zefektívnenia tohto právneho nástroja a zjednodušenia procesov, je uprednostňovaná dispozitívna úprava ustanovení týkajúcich sa praktické ho fungovania orgánov EZÚS. Nová úprava majetku EZÚS a prioritného majetku vychádza z potreby riešenia aplikačný ch problémov. Vzhľadom na časové obdobie, ktoré uplynulo od účinnosti zákona č. 90/2008 Z. z., prešlo aj prá vne prostredie Slovenskej republiky zmenami, ktoré sa odzrkadlili na aktuálnosti uvedeného zákona. Èasť úprav návrhu zákona preto reflektuje na prechod kompetencií registrového úradu v súlade s viacerými zmenami kompetenčného zákona, zmeny zákona o účtovníctve a zavedenie registra účtovných závierok. Cieľom je reflektovať všetky súvisiace legislatívne zmeny do návrhu zákona za účelom aktualiz ácie právnej úpravy na súčasné podmienky. Súčasťou návrhu zákona je aj zjednotenie terminológie a odstr ánenie vnútorných rozporov, ktoré zákon č. 90/2008 Z. z. obsahuje.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

Prijatie navrhovaného zákona môže mať negatívny vplyv na štátny rozpo čet, na rozpočet obcí a rozpočty vyšších územných celkov, nebude mať environmentá lny vplyv, ani vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoloč nosti, ani žiadne sociálne vplyvy.

Doložka vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa men í a dopĺňa zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorší ch predpisov

Termín začatia a ukončenia PPK:

A.2. Vplyvy:

Pozitívne* Žiadne*Negatívne*1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia? x 3, Sociálne vplyvy

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

-sociálnu exklúziu,

- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť x 4. Vplyvy na životné prostredie x 5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti x

* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, ž iadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližš ie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.

A.3. Poznámky

Založenie zoskupenia, ako aj členstvo v zoskupení sú dobrovoľné. V prípade založenia zoskupenia, resp. vstupu do už existujúceho zoskupenia môže mať úhrada vkladov a členských príspevkov členov - verejných subjektov, negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý však nie je možné kvantifikovať. Výšku jednotlivých vkladov ako aj členské pr íspevky, ktoré slúžia na fungovanie a plnenie cieľov zoskupenia si určujú výlučne členovia zoskupenia v stanov ách zoskupenia a hradia ich z vlastných zdrojov. Limity vkladov ani členských príspevkov zákon neupravuje.

A.4. Alternatívne riešenia

A.5. Stanovisko gestorov

Doložka zlučiteľnosti

právneho predpisu s právom Európskej únie

1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č . 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

3.Problematika návrhu právneho predpisu:

a)je upravená v práve Európskej únie

-primá rnom

Zmluva o fungovaní Európskej únie, článok 175 pododsek 3

-sekund árnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)

1. legislat ívne akty

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom po ľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Eur ópskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 z 17 decembri 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Eur ópskeho fondu regionálneho rozvoja

2. nelegislatívne akty

nie je upravená

-sekundá rnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – do 30. novembra 2009)

Nariadenie Euró pskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS)

b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementá ciu nariadenia alebo rozhodnutia

bezpredmetné (nariadenie sa uplatňuje od 22. júna 2014; na národnej úrovni nie je potrebné prijať k tomuto nariadeniu implementačné opatrenie)

b)lehota urč ená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerní c a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov

nie je určená

c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

konanie nebolo začaté

d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice u ž prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia

návrh zákona nepreberá smernice

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Eur ópskej únie:

Stupeň zlučiteľnosti - úplný

6.Gestor a spolupracujúce rezorty:

Úrad vlády Slovenskej republiky

B. Osobitná časť

K Èl. I

K bodu 1

Text k poznámke pod čiarou k odkazu 1 bol aktualizovaný, vzhľadom na skutočnosť, že dňa 23. decembra 2013 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení.

K bodu 2

Text upravený vzhľadom na znenie zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ktorým bolo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. júla 2010 zrušené. Ïalšia úprava textu ustanovenia je legislatívno-technického charakteru vykonaná s cieľom zjednotenia terminológie používanej v zákone.

K bodu 3

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 4

Aktualizovaná poznámka pod čiarou k odkazu 2. Taxatívnym výpoč tom sa v poznámke vymedzujú jednotlivé kategórie právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike, ktoré sú oprávnené stať sa členom zoskupenia.

K bodu 5

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 6

S cieľom zjednodušenia konania o udelení súhlasu a odstránenia nadbytočnej administratívnej záťaže bolo zo zákona vypusten é ustanovenie súvisiace s predkladaním osobitného súhlasu zriaďovateľa, resp. zakladateľa právnickej osoby s jeho členstvom v zoskupení.

K bodu 7

Úprava textu ustanovenia odráža súčasný právny stav, keď členmi zoskupenia môžu byť aj subjekty z tretích krajín.

K bodu 8

Úpravu textu ustanovenia § 4 ods.1 bolo potrebné vykonať vzhľadom na viaceré zmeny zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Právomoc registrového úradu pre európske zoskupenia územnej spolupráce prešla s účinnos ťou od 1. apríla 2013 z Ministerstva dopravy, výstavby a region álneho rozvoja Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky. V rámci úpravy kompetencií registrového úradu došlo k ich doplneniu, pokiaľ ide o schvaľovanie dohovoru a jeho zmien a prijímanie oznámení slovenských subjektov o registrácii alebo uverejnení dohovoru a stanov zoskupení založených na území iného členského štátu Európskej únie. Tieto kompetencie prislúchajúce registrovému úradu priamo z ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o európskom zoskupení územnej spoluprá ce v platnom znení (ďalej len 'nariadenie') boli v pôvodnom texte opomenut é. Zároveň boli aktualizované odkazy v poznámkach pod čiarou.

K bodu 9

Text upravený s cieľom precizovať ustanovenie týkajúce sa poskytovania výpisu z registra, ktorý vedie registrový úrad.

K bodu 10

Doplnený text upravujúci obsah zapisovaných údajov v registri bol pôvodne súčasťou ustanovení konania o zá pise zoskupenia do registra. Vzhľadom na systematiku zákona bolo ustanovenie upravené a premiestnené k všeobecným ustanoveniam pojednávajúcim o kompetenciách registrového úradu. V rámci taxatívneho výpoč tu zapisovaných údajov boli doplnené položky cieľ a úlohy zoskupenia, rozsah splatenia vkladu člena a právny dôvod zániku zoskupenia, ktoré boli v pôvodnom texte opomenuté. Cieľ a úlohy zoskupenia tvoria súpis hlavných činností zoskupenia a preto je potrebné tieto údaje zapisovať aj do registra vzhľadom na to, že tvoria samotný účel založenia zoskupenia. Výš ku a rozsah splatenia vkladu je potrebné evidovať v rámci registra, a to z dô vodu potreby možnosti kvantifikovania inštitútu 'zákonného ručenia' členov za záväzky zoskupenia upraveného v § 32 ods. 2. V rámci registra sa ukladajú a zverejňujú aktuálne stanovy a dohovor dotknutého zoskupenia so sídlom na území Slovenskej republiky podpísané všetkými členmi zoskupenia, ktorých podpisy musia byť úradne osvedčené.

K bodu 11

Nové ustanovenie § 4a upravuje konanie o udelení súhlasu a schválení dohovoru a schválení zmeny dohovoru. Uvedené konania upravuje priamo vykonateľné nariadenie. V súvislosti s potrebou riešenia niektorých otázok, ktoré neboli upravené priamo nariadením, budú na tieto konania subsidiárne použité ustanovenia všeobecného prá vneho predpisu o správnom konaní. Rozhodnutia vydané v rámci týchto konaní sú konečné a nie je možné sa proti nim odvolať . Rozhodnutia sú však preskúmateľné súdom podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, ktorými sa umožňuje žalobou vykonať preskúmanie rozhodnutí a postupov správnych orgánov.

K bodu 12

Legislatívno-technická úprava s cieľom zjednotenia terminológie používanej v zákone.

K bodom 13 a 14

Úprava textu vychádza zo zmeny subjektu zodpovedného za oznámenie zmeny zapisovaných údajov registrovému úradu. Túto povinnosť má zoskupenie a k porušeniu tejto povinnosti sa viaže sprá vny delikt upravený v osobitnom ustanovení § 32a. Vzhľadom na snahu odstráni ť kogentné ustanovenia, týkajúce sa úpravy, rozhodovania a fungovania orgá nov EZÚS, bola v písm. a) vypustená časť týkajú ca sa stanovenia hlasovacieho kvóra pre prijatie rozhodnutia o vylúčení člena. Úprava týchto otázok je plne na vôli a dohode členov zoskupenia pri vytváraní dohovoru a stanov, ako základný ch dokumentov upravujúcich ich práva, povinnosti a celkové fungovanie EZÚS.

K bodu 15

Legislatívno-technická úprava s cieľom zjednotenia terminológie používanej v zákone.

K bodu 16

Ustanovenia § 7 až 9 upravujú konanie registrového úradu pri zápise zoskupenia do registra, zápise zmien zapisovaných údajov v registri a výmaze zoskupenia z registra. Vychádzajúc z aplikačnej praxe, ustanovenia podrobnejšie upravujú prílohy návrhu na zápis zoskupenia do registra, právny základ rozhodovania, lehoty na rozhodnutie a dôvody zamietnutia návrhu na zápis zoskupenia do registra. Na uvedené konania sa uplatňujú ustanovenia všeobecného právneho predpisu o správnom konaní.

K bodu 17

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 18

Úprava textu § 11 reflektuje na vypustenie ustanovenia § 13 o zániku zoskupenia s právnym nástupcom. Pre svoju neaktuálnosť bola vypustená časť ustanovenia písm. c) pokiaľ išlo o odkaz na postupy v konkurznom konaní vykonávanom podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov. Ustanovenie je doplnené o právnu skutočnosť spôsobujúcu zrušenie zoskupenia, a to uplynutie času, na ktorý bolo zoskupenie založené. V pôvodnej úprave bola táto právna skutočnosť opomenutá.

K bodu 19

V rámci úpravy textu § 12, bola v ods. 1 písm. d) precizovaná úprava dôvodov zrušenia zoskupenia súdom, vzhľadom na znenie È l. 7 a 14 nariadenia, ktoré pojednávajú o vykonávaní úloh zoskupenia a dôvodoch jeho zrušenia.

K bodu 20

Úprava textu ustanovení § 12 ods. 2 až 4 v súvislosti s odstránením tvrdosti zákona sa zákaz založenia nového zoskupenia, resp. účasť v už existujúcom zoskupení obmedzuje len na obdobie jedného roka. Rovnaký zámer je sledovaný aj vypustením jedného z dôvodov na zrušenie zoskupenia, konkrétne neuloženie výročnej správy do verejnej časti registra účtovných závierok. V tejto s úvislosti je zavedený dostatočný sankčný mechanizmus ukladania pokú t za neuloženie tejto dokumentácie do verejnej časti registra účtovných závierok tak, ako ho upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v časti týkajúcej sa správnych deliktov.

K bodu 21

Ustanovenia o zániku zoskupenia s právnym nástupcom formou splynutia, zlúčenia a rozdelenia sa vypúšťajú, vzhľadom na snahu gestora zjednodušiť nie len proces zakladania, fungovania, ale aj samotného zániku EZÚS. V súvislosti s množstvom praktických problémov a administratívnej záťaže, ktoré pri týchto formách zániku EZÚS nastanú, je z pohľadu gestora neefektí vne takúto formu zániku v praxi uplatňovať.

K bodu 22

Úprava textu vyplýva z potreby reflektovať na vypustenie ustanovenia § 13 o zániku zoskupenia s právnym nástupcom. V súvislosti s rozdelením majetku zoskupenia likvidáciou je novou úpravou pri rozdeľovaní likvidačného zostatku zavedená povinnosť prihliadať okrem splatený ch vkladov aj na výšku peňažných príspevkov, ktorými jednotliví členovia do majetku zoskupenia prispievali. Ustanovenia o likvidácii prioritného majetku boli novo upravené v osobitnom ustanovení § 28 týkajúcom sa prioritn ého majetku. Na likvidáciu zoskupenia sa primerane použijú ustanovenia Obchodné ho zákonníka.

K bodu 23

Legislatívno-technická úprava s cieľom zjednotenia terminológie používanej v zákone. Úprava textu písmena d) vychádza zo znenia ustanovenia Èl. 8 nariadenia, ktoré upravuje, že zoznam orgánov zoskupenia a ich príslušných právomocí povinne tvoria obsah dohovoru. Ustanovenia o činnosti jednotlivých orgánov zoskupenia už obsahujú stanovy.

K bodu 24

Ustanovenia § 16 a 17 upravujú zhromaždenie ako najvyšší orgán zoskupenia, jeho zloženie, zá kladné právomoci a rozhodovacie procesy. Ustanovenia boli upravené do dispozitívnej podoby v snahe poskytnúť len základný právny rámec, v rámci ktorého bude umožnené, aby si vzhľadom na rôznorodé zloženie jednotlivých zoskupení upravili členovia zoskupenia vlastné pravidlá fungovania tohto orgánu podľa svojich potrieb.

K bodu 25

Úprava textu doplnením nariadenia ako osobitného predpisu, ktorý bol v pôvodnom texte opomenutý.

K bodom 26 až 28

Úprava textu ustanovení do dispozitívneho charakteru vychádza zo z ámeru ponechania voľnosti členom zoskupenia pri úprave voľby riaditeľa zoskupenia zhromaždením a stanovení dĺžky jeho funkčného obdobia.

K bodom 29 a 30

Úprava textu ustanovenia o preukazovaní bezúhonnosti bola rozšírená a včlenená do spoločných ustanovení v § 35, a to vzhľadom na potrebu rieš enia aplikačných problémov v prípade, že riaditeľ nebol občanom štátu, ktorý vydáva výpis z registra trestov.

K bodu 31

Text ustanovenia doplnený o ďalšiu právnu skutočnosť spôsobujúcu zánik funkcie riaditeľa, ktorá bola v pôvodnom texte zákona opomenutá.

K bodu 32

Text ustanovenia bol upravený vzhľadom na praktickú pož iadavku adresnejšie riešiť doručenie listiny, ktorou sa oznamuje vzdanie sa funkcie riaditeľa, a s tým sú visiace presnejšie časové stanovenie ukončenia výkonu tejto funkcie.

K bodu 33

Legislatívno-technická úprava s cieľom upraviť terminológiu používanú v zákone.

K bodu 34

Úprava textu ustanovenia v súvislosti s prechodom na menu euro a rozšírením dispozitívnych ustanovení týkajúcich sa úpravy orgánov zoskupenia.

K bodu 35

Legislatívno-technická úprava s cieľom upraviť terminológiu používanú v zákone. Text ustanovenia upravený vzhľadom k zámeru ustupovať od kogentných ustanovení upravujúcich fungovanie orgánov zoskupenia. Doplnená bola kompetencia kontrolného orgánu o právo priamo zvolať mimoriadne zasadanie zhromaždenia, ak si to vyžaduje záujem zoskupenia.

K bodu 36

Nové ustanovenie vychádza z aplikačnej praxe, kedy je potrebné dohliadať nad zákonnou činnosťou a riadnou funkčnosťou zoskupenia nezávislým orgánom v pravidelných časových intervaloch, aby sa tak zabezpečila kontinuita vnútornej kontroly činnosti zoskupenia.

K bodu 37

Úprava textu ustanovenia o preukazovaní bezúhonnosti bola rozšírená a včlenená do spoločných ustanovení v § 35, a to vzhľ adom na potrebu riešenia aplikačných problémov v prípade, že č len dozornej rady alebo revízor nebol občanom štátu, ktorý vydáva výpis z registra trestov.

K bodu 38

Èasť ustanovenia bola vypustená, s ohľadom na zámer ustupovať od kogentných ustanovení upravujúcich fungovanie orgá nov zoskupenia.

K bodu 39

Text doplnený o dohovor ako dokument, ktorý môže upraviť funkčné obdobie členov dozornej rady alebo revízora odlišne od zákonnej úpravy a ktorý bol v pôvodnom texte opomenutý.

K bodu 40

Legislatívno-technická úprava. Úprava textácie.

K bodu 41

Text bol doplnený o právnu skutočnosť spôsobujúcu zánik funkcie člena dozornej rady alebo revízora, konkrétne stratu spôsobilosti na výkon funkcie, ktorá sa vyžaduje podľa § 21 ods. 1 zákona. Uvedená právna skutočnosť bola v pôvodnom texte zákona opomenutá.

K bodu 42

Text ustanovenia bol upravený vzhľadom na praktickú požiadavku adresnejšie riešiť doruč enie listiny, ktorou sa oznamuje vzdanie sa funkcie člena dozornej rady alebo revízora a s tým súvisiace presnejšie časové stanovenie ukončenia výkonu ich funkcie.

K bodu 43

Legislatívno-technická úprava. Odstránenie zjavnej nesprávnosti použitia pojmu.

K bodu 44

Legislatívno-technická úprava s cieľom zjednotenia terminológie použ ívanej v zákone.

K bodu 45

Text ustanovenia majetku zoskupenia nadobúda charakter demonštratívneho výpočtu a dopĺňa sa o peňažné príspevky členov. Dohoda o peňažných príspevkoch členov tvorí v zmysle nariadenia povinnú súčasť dohovoru zoskupenia. Tieto peňažné príspevky slúžia na činnosť zoskupenia ako takú. Vklady zakladateľov a pristupujúcich členov, presnejšie ich hodnota a rozsah splatenia, sa zapisujú do registra európskych zoskupení územnej spolupráce. Určenie výšky vkladu a rozsah jeho splatenia je rozhodné pre možnosť kvantifikovania inštitútu 'zákonného ru čenia' člena za záväzky zoskupenia tak, ako ho upravuje § 32 ods. 2.

Ústredný orgán štátnej správy môže do zoskupenia vložiť majetok štátu iba na základe rozhodnutia vlády, ktoré nepodlieha preskúmaniu súdu a nevzťahuje sa naň všeobecný predpis o správnom konaní.

Vychádzajúc z aplikačnej praxe bol doplnený právny podklad pre vloženie majetku obcí a vyššieho územného celku do majetku zoskupenia, ktorým sú osobitné predpisy uvedené v poznámke pod čiarou.

Zároveň, ustanovenie upravuje proces prevzatia vloženého majetku zoskupením. Zápis vlastníckych práv k nehnuteľnostiam sa vykoná vkladom do katastra nehnute ľností v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a in ých práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskor ších predpisov.

K bodu 46

Legislatívno-technická úprava s cieľ om zjednotenia terminológie používanej v zákone.

K bodu 47

Nová úprava prioritného majetku vychádza z potreby jasne definovať majetok podliehajúci špecifickému režimu jeho využívania a ochrany. Prioritný majetok sa zužuje len na nehnuteľný majetok, ktorý ako vklad do majetku zoskupenia poskytol štát, vyšší územný celok alebo obec. Pri dispozícii s prioritným majetkom platia pre zoskupenie obmedzenia. Prioritný majetok nemožno pou žiť na zabezpečenie záväzkov zoskupenia alebo tretej osoby, nemožno ho previesť do vlastníctva iných osôb, ani prenechať do nájmu alebo výpožičky. Aby sa predišlo prípadným sporom navrhuje sa, aby aj z údajov uvedených v katastri nehnuteľností bolo zrejmé, že ide o prioritný majetok, s ktorým výkon vlastníckych práv je obmedzený . Keďže takto vložený majetok sa stáva vlastníctvom zoskupenia, v snahe zabezpečiť jeho ochranu, návrh zákona ustanovuje, aby vložený nehnuteľný majetok bol chránený pred výkonom rozhodnutia, výkonom exekúcie a tiež vylúčený z konkurznej podstaty. V prípade zruš enia zoskupenia sa prioritný majetok stáva súčasť ou likvidácie a likvidátor je povinný takýto prioritný majetok odplatne ponúknuť prednostne členovi zoskupenia, ktorý prioritný majetok do zoskupenia vložil. Ak tento člen zoskupenia možnosť prednostného odkúpenia nevyužije, následne likvidátor ponúka prioritný majetok štátu, vyššiemu územnému celku alebo obci, na ktorého území z nich má sídlo alebo sa nachádza člen zoskupenia, ktorý prioritný majetok do zoskupenia vložil. Ak ani tieto subjekty o prioritný majetok neprejavia záujem, likvidátor ho ponúkne iným vyšším územný m celkom alebo obciam. Hodnotu prioritného majetku, ktorú likvidátor požaduje určí znalecký posudok. Odmena za vypracovanie znaleckého posudku spadá pod ná klady likvidácie zoskupenia. Pôvodná úprava bola koncipovaná neprimerane obšírne a inštitút sa stal v praxi nepoužiteľný.

K bodu 48

Vychádzajúc z aplikačnej praxe bola vykonaná úprava termí nov na predloženie návrhu rozpočtu a jeho schválenie zhromaždením ešte pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet schvaľuje, čím sa predíde rozpočtovaniu zoskupenia v tzv. rozpočtovom provizóriu.

K bodu 49

Upravený text, doplnený o jasné definovanie účtovného obdobia zoskupenia, ktorým je vždy kalendárny rok.

K bodu 50

Legislatívno-technická úprava, v súvislosti s prechodom meny na euro a zjednotenie terminológie používanej v z ákone.

K bodu 51

Obsah výročnej správy je doplnený o osobitný prehľad činností vykonaných v kalendárnom roku, ktoré boli spolufinancované Európskou úniou alebo zo štátneho rozpočtu, prehľad činnosti orgá nov zoskupenia, ako aj o informácie o plánovanej činnosti zoskupenia na nasledujúce obdobie. Z obsahu výročnej správy boli vypustené účtovná závierka a správa audítora, a to z dôvodu duplicity, keďže tieto dokumenty sa už povinne zverejňujú vo verejnej časti registra účtovných závierok v skoršom termíne.

K bodu 52

Legislatívno-technická úprava. Zjednotenie terminológie zákona a odstránenie chyby v nadpise ustanovenia.

K bodu 53

Ukladanie pokuty registrovým úradom bolo upravené zavedením osobitného ustanovenia o správnom delikte zoskupenia, ktoré definuje protiprávne konanie zoskupenia, lehoty konania, minimálnu a maximálnu výšku pokuty a spôsob jej určenia.

K bodu 54

Ustanovenie upravuje režim subsidiárneho použitia všeobecného právneho predpisu o správnom konaní na celé konanie o zápise zoskupenia do registra, o zápise zmien zapisovaných údajov v registri, o výmaze zoskupenia z registra a uložen í pokuty.

Pre všetky konania, ktoré zákon upravuje, vyžaduje povinnosť vykonať ich výlučne v listinnej podobe. Táto požiadavka vychádza zo skutočnosti, že zavedenie elektronických podaní by bolo vzhľadom na charakter danej problematiky a medzinárodný prvok v nej obsiahnutý neprimerane náročné a neefektívne.

Ustanovenie bolo doplnené o jasné definovanie bezúhonnosti fyzickej osoby na účely tohto zákona a o jej preukazovaní. Preukázanie bezúhonnosti sa požaduje u riaditeľa zoskupenia, č lena dozornej rady alebo revízora. Vzhľadom na skutočnosť, že zoskupenie v sebe obsahuje medzinárodný prvok, vyžadovalo si túto skutočnosť reflektovať aj do znenia tohto ustanovenia tak, aby sa predišlo aplikačným problémom v praxi.

K bodu 55

Ustanovenie upravuje prechodné ustanovenie vo vzťahu ku konaniam začat ým pred účinnosťou tohto zákona.

K Èl. II

Vzhľadom na rozsah zmien a doplnení zákona č. 90/2008 Z. z. sa splnomocňuje predseda Ná rodnej rady Slovenskej republiky k tomu, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona.

K Èl. III

Navrhuje sa, aby tento zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2015.

V Bratislave 29. októbra 2014

Robert Fico v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

¼ubomír Vážny v. r.

podpredseda vlády

Slovenskej republiky

pre investície

Igor Federič v. r.

vedúci Úradu vlády

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore