Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 31/2015 účinný od 01.04.2015

Platnosť od: 28.02.2015
Účinnosť od: 01.04.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Správne právo, Obchodné právo, Národné hospodárstvo, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Kontrolné orgány, Verejné obstarávanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 31/2015 účinný od 01.04.2015
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 31/2015 s účinnosťou od 01.04.2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripájajú slová "v platnom znení".
2.
§ 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2
Názov zoskupenia
Názvom zoskupenia sa rozumie názov, pod ktorým je zoskupenie zapísané v Registri európskych zoskupení územnej spolupráce (ďalej len "register"). Názov zoskupenia musí obsahovať označenie "európske zoskupenie územnej spolupráce" alebo skratku "e. z. ú. s." a musí sa odlišovať od názvu už existujúcich zoskupení alebo už zaniknutých zoskupení. Toto označenie nemôžu používať vo svojom názve alebo v obchodnom mene iné osoby.“.

3.
V § 3 ods. 1 sa nad pojem "zahraničný subjekt" umiestňuje odkaz 1a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a)
Čl. 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1082/2006 v platnom znení.“.

4.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová "zastúpená ministerstvom".
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2)
§ 3 a 21 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
§ 6 ods. 2 a § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. 3 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1082/2006 v platnom znení.“.

6.
V § 3 ods. 3 sa za slovo "predkladá" vkladá slovo "vláde", slovo "ministerstvo" sa nahrádza slovami "ústredný orgán štátnej správy", slovo "ktoré" sa nahrádza slovom "ktorý" a slovo "štát" sa nahrádza slovami "Slovenskú republiku".
7.
V § 3 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

8.
V § 3 odsek 5 znie:

„(5)
Zahraničný subjekt sa môže stať členom zoskupenia na území Slovenskej republiky, ak spĺňa podmienky členstva v zoskupení podľa právneho poriadku štátu, na ktorého území sa nachádza alebo má sídlo, a bol mu udelený súhlas tohto štátu s členstvom v zoskupení.“.

9.
V § 4 odseky 1 a 2 znejú:

„(1)
Registrový úrad je Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len "registrový úrad").

(2)
Registrový úrad
a)
vedie register a je jeho správcom podľa osobitného predpisu,4)

b)
prijíma oznámenia a udeľuje súhlas s účasťou slovenských subjektov v zoskupení založenom na území členského štátu Európskej únie (ďalej len "členský štát") podľa osobitného predpisu,4a)

c)
schvaľuje dohovor4b) a každú jeho zmenu podľa osobitného predpisu,4c)

d)
rozhoduje o zápise zoskupenia do registra, o zápise zmien zapisovaných údajov v registri a o výmaze zoskupenia z registra,

e)
prijíma oznámenia slovenských subjektov o ich registrácii alebo o uverejnení dohovoru a stanov zoskupení založených na území iného členského štátu,

f)
dohliada, či zoskupenie plní účel, na ktorý bolo založené,

g)
rozhoduje podľa osobitného predpisu,5)

h)
ukladá pokuty podľa tohto zákona.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a, 4b, 4c a 5 znejú:

„4a)
Čl. 4 ods. 2, 3 a čl. 3a nariadenia (ES) č. 1082/2006 v platnom znení.

4b)
Čl. 8 nariadenia (ES) č. 1082/2006 v platnom znení.

4c)
Čl. 4 ods. 6 a čl. 6a nariadenia (ES) č. 1082/2006 v platnom znení.

5)
Čl. 13 nariadenia (ES) č. 1082/2006 v platnom znení.“.

10.
V § 4 odsek 5 znie:

„(5)
Register je verejný zoznam. Registrový úrad vydá výpis z registra v listinnej podobe na základe písomnej žiadosti. Výpis z registra obsahuje údaje zapísané v registri v deň jeho vydania.“.

11.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6)
Do registra sa zapisujú v štátnom jazyku5a) tieto údaje:
a)
názov a sídlo zoskupenia,

b)
identifikačné číslo,

c)
dátum vzniku zoskupenia,

d)
čas, na aký sa zoskupenie zakladá,

e)
cieľ a úlohy zoskupenia,

f)
predmet činnosti podľa § 26 ods. 1,

g)
názov každého člena zoskupenia s uvedením jeho sídla a štátu, v ktorom sa nachádza alebo má sídlo,

h)
výška vkladu jednotlivých členov a rozsah jeho splatenia,

i)
meno, priezvisko a bydlisko riaditeľa,

j)
dátum vstupu zoskupenia do likvidácie a dátum ukončenia likvidácie zoskupenia,

k)
dátum zániku zoskupenia,

l)
dôvod zániku zoskupenia.

(7)
Registrový úrad v registri ukladá a uverejňuje dohovor a stanovy zoskupenia a ich zmeny. Dohovor a stanovy zoskupenia podpisujú všetci členovia zoskupenia; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená. Do registra sa ukladá originál alebo úradne osvedčená kópia dohovoru a stanov zoskupenia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

12.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4a
Konanie o udelení súhlasu a schválení dohovoru
(1)
Návrh na udelenie súhlasu s účasťou slovenského subjektu v zoskupení založenom na území členského štátu a na schválenie navrhovaného dohovoru alebo návrh na schválenie zmeny dohovoru podáva slovenský subjekt podľa § 3 ods. 2 registrovému úradu.

(2)
K návrhu na udelenie súhlasu s účasťou slovenského subjektu v zoskupení založenom na území členského štátu a na schválenie navrhovaného dohovoru sa prikladá
a)
úradne osvedčená kópia navrhovaného dohovoru,

b)
úradne osvedčená kópia navrhovaných stanov a

c)
súhlas podľa § 3 ods. 3 alebo ods. 4.

(3)
K návrhu na schválenie zmeny dohovoru sa prikladá
a)
dohovor s uvedenou zmenou a

b)
stanovy s uvedenou zmenou.

(4)
Na konanie o udelení súhlasu s účasťou slovenského subjektu v zoskupení založenom na území členského štátu a o schválení navrhovaného dohovoru a o schválení zmeny dohovoru sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,5b) ak osobitný predpis1) alebo tento zákon neustanovuje inak.

(5)
Proti rozhodnutiu o návrhu podľa odseku 1 nie je možné podať opravný prostriedok; toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.5c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5b a 5c znejú:

„5b)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

5c)
§ 247 až 250k Občianskeho súdneho poriadku.“.

13.
V § 5 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
počas trvania zoskupenia zápisom člena zoskupenia do registra.“.

14.
V § 5 ods. 2 sa slová "riaditeľa s predchádzajúcim súhlasom zhromaždenia" nahrádzajú slovom "zoskupenia".
15.
V § 5 ods. 3 písm. b) a c) sa za slovo "člena" vkladá slovo "zoskupenia".
16.
V § 5 odsek 4 znie:

„(4)
Registrový úrad vykoná výmaz člena zoskupenia z registra na návrh zoskupenia, ak
a)
zhromaždenie (§ 16) rozhodne o jeho vylúčení,

b)
člen zoskupenia zanikne alebo

c)
člen zoskupenia požiadal o ukončenie členstva v zoskupení.“.

17.
V § 6 sa slovo "registrácie" nahrádza slovami "zápisu do registra".
18.
§ 7 až 9 znejú:

㤠7
(1)
Návrh na zápis zoskupenia do registra podávajú zakladatelia alebo nimi zvolený zástupca registrovému úradu. Rozsah oprávnení zvoleného zástupcu určí splnomocnenie zakladateľov.

(2)
K návrhu na zápis zoskupenia do registra podľa odseku 1 sa prikladá
a)
dohovor,

b)
stanovy,

c)
súhlas s účasťou zakladateľov v zoskupení udelený podľa osobitného predpisu,4a)

d)
znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do majetku zoskupenia, ak zakladateľ vložil nepeňažný vklad,

e)
listina, ktorou sa preukazuje rozsah splatenia vkladov jednotlivých zakladateľov,

f)
listina, ktorou sa preukazuje vznik funkcie riaditeľa,

g)
listina, ktorou sa preukazuje bezúhonnosť riaditeľa podľa § 35 ods. 3,

h)
splnomocnenie zvoleného zástupcu, ak návrh na zápis zoskupenia do registra podáva zvolený zástupca.


§ 8
(1)
Registrový úrad vydá rozhodnutie o zápise zoskupenia do registra a vykoná zápis do registra najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu na zápis zoskupenia do registra, ak
a)
návrh na zápis zoskupenia do registra spĺňa podmienky podľa § 7,

b)
dohovor a stanovy sú v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,1)

c)
ide o zoskupenie podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu,1)

d)
zakladateľom bol udelený súhlas s ich účasťou v zoskupení v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom1).

(2)
Do registra sa zapisuje bez zbytočného odkladu každá zmena údajov podľa § 4 ods. 6. Zoskupenie je povinné najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti zakladajúcej zmenu zapisovaných údajov, podať návrh na zápis zmeny zapisovaných údajov v registri. K návrhu na zápis zmeny zapisovaných údajov v registri sa prikladá listina, z ktorej vyplýva zápis, zmena alebo zánik zapisovaného údaja.

(3)
Registrový úrad pridelí zoskupeniu identifikačné číslo v rozhodnutí o zápise zoskupenia do registra.

(4)
Zápis zoskupenia do registra sa vykoná ku dňu určenému v návrhu na zápis zoskupenia do registra. Ak sa rozhodnutie o zápise zoskupenia do registra vydá neskôr alebo sa v návrhu na zápis zoskupenia do registra neuvádza deň, ku ktorému sa má zápis vykonať, vykoná sa zápis zoskupenia do registra ku dňu vydania tohto rozhodnutia.

(5)
Údaje o názve zoskupenia, jeho identifikačnom čísle, jeho členoch a sídle, ako aj zmeny týchto údajov zašle registrový úrad do desiatich pracovných dní od právoplatnosti rozhodnutia o zápise do registra Štatistickému úradu Slovenskej republiky.

§ 9
Registrový úrad zamietne návrh na zápis zoskupenia do registra, ak nie sú splnené podmienky podľa § 8 ods. 1, najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu na zápis zoskupenia do registra.“.

19.
V § 10 ods. 1 sa za slová "spoločne alebo" vkladajú slová "koná nimi".
20.
§ 11 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Zrušenie zoskupenia
§ 11
Zoskupenie sa zrušuje
a)
dňom uvedeným v rozhodnutí zhromaždenia o zrušení zoskupenia, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,

b)
dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení zoskupenia, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,

c)
zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,

d)
uplynutím času, na ktorý bolo zoskupenie založené.“.

21.
V § 12 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
zoskupenie prestane spĺňať podmienky podľa § 8 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) alebo podľa osobitného predpisu6a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a)
Čl. 7 a 14 nariadenia (ES) č. 1082/2006 v platnom znení.“.

22.
V § 12 odseky 2 až 4 znejú:

„(2)
Ak bolo zoskupenie zrušené z dôvodu podľa odseku 1 písm. b), môžu jeho členovia založiť ďalšie zoskupenie alebo sa stať členom už existujúceho zoskupenia najskôr po uplynutí jedného roka od vysporiadania záväzkov zrušeného zoskupenia.

(3)
Súd môže na návrh registrového úradu, štátneho orgánu alebo osoby, ktorá preukáže právny záujem, rozhodnúť o zrušení zoskupenia a o jeho likvidácii, ak
a)
sa v uplynulých 12 mesiacoch nekonalo zasadanie zhromaždenia,

b)
do 6 mesiacov po skončení funkčného obdobia neboli zvolené nové orgány zoskupenia podľa § 15 písm. b) alebo písm. c).

(4)
Súd pred rozhodnutím o návrhu na zrušenie zoskupenia môže určiť lehotu na nápravu stavu, pre ktorý bolo zrušenie zoskupenia navrhnuté.“.

23.
§ 13 sa vypúšťa.
24.
§ 14 vrátane nadpisu znie:

㤠14
Zánik zoskupenia
(1)
Zoskupenie zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou.

(2)
Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov zoskupenia v pomere výšky ich splatených vkladov a peňažných príspevkov.

(3)
Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval.

(4)
Náklady likvidácie sa uhradia z majetku zoskupenia.

(5)
Ak tento zákon neustanovuje v § 28 ods. 4 inak, pri likvidácii sa použijú primerane ustanovenia § 70 až 75a Obchodného zákonníka.“.

25.
V § 15 písmená c) a d) znejú:

„c)
kontrolný orgán,

d)
ďalšie orgány podľa dohovoru a stanov.“.

26.
§ 16 vrátane nadpisu nad paragrafom a § 17 znejú:

„Zhromaždenie
§ 16
(1)
Zhromaždenie je najvyšší orgán zoskupenia. Zhromaždenie tvoria všetci členovia zoskupenia. Zhromaždenie najmä
a)
schvaľuje rozpočet zoskupenia,

b)
schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu,

c)
rozhoduje o použití zisku alebo spôsobe vyrovnania straty najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,

d)
rozhoduje o zrušení zoskupenia,

e)
rozhoduje o návrhoch na zmeny zapisovaných údajov v registri,

f)
volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,

g)
volí a odvoláva členov dozornej rady alebo revízora,

h)
schvaľuje a odvoláva audítora,

i)
vymenúva a odvoláva likvidátora,

j)
schvaľuje prevody vlastníctva nehnuteľného majetku zoskupenia,

k)
rozhoduje o zmenách v stanovách okrem ustanovení, ktoré si členovia zoskupenia vyhradili v dohovore.

(2)
Zhromaždenie rozhoduje aj o ďalších skutočnostiach v rozsahu a za podmienok určených v dohovore a stanovách.

§ 17
(1)
Zhromaždenie volí zo svojich členov predsedu zhromaždenia a podpredsedu zhromaždenia, ktorý zastupuje predsedu zhromaždenia v prípade jeho neprítomnosti. Volebné obdobie je štvorročné, ak dohovor alebo stanovy neurčia inak.

(2)
Predseda zhromaždenia pripravuje, zvoláva a riadi zasadania zhromaždenia, ak tento zákon v § 20 ods. 6 neustanovuje inak.

(3)
Zhromaždenie zasadá podľa potreby, najmenej však raz ročne.

(4)
Na platné rozhodnutie zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jeho členov, ak osobitný predpis,7) dohovor alebo stanovy neustanovujú inak.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
"“. 7)
Čl. 8 ods. 1 a čl. 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1082/2006 v platnom znení.“.

27.
V § 18 ods. 1 sa za slová "týmto zákonom," vkladajú slová "osobitným predpisom,1)".
28.
V § 18 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
29.
V § 18 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak dohovor alebo stanovy neurčia inak.".
30.
V § 18 odsek 6 znie:

„(6)
Riaditeľ sa zúčastňuje na zasadaniach zhromaždenia.“.

31.
V § 18 ods. 7 sa na konci pripája veta: "Bezúhonnosť sa preukazuje podľa § 35 ods. 3.".
32.
V § 18 sa vypúšťa odsek 8.
33.
V § 19 ods. 1 písm. b) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: "alebo zánikom zoskupenia pred uplynutím funkčného obdobia,".
34.
V § 19 odsek 2 znie:

„(2)
Riaditeľ sa môže vzdať funkcie písomným oznámením predsedovi zhromaždenia. Výkon funkcie riaditeľa v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného oznámenia predsedovi zhromaždenia, ak dohovor alebo stanovy neurčia inak.“.

35.
Nadpis nad § 20 znie: "Kontrolný orgán".
36.
V § 20 odsek 2 znie:

„(2)
Dozorná rada musí byť zriadená, ak hodnota majetku zoskupenia je vyššia ako 100 000 eur alebo ak je súčasťou jeho majetku prioritný majetok podľa § 28. V ostatných prípadoch môže byť dozorná rada zriadená, ak to upravuje dohovor alebo stanovy.“.

37.
V § 20 odseky 4 až 6 znejú:

„(4)
Kontrolný orgán je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti zoskupenia a kontrolovať, či zoskupenie uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dohovorom a stanovami.

(5)
Kontrolný orgán najmä
a)
preskúmava účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie zhromaždeniu,

b)
kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,

c)
upozorňuje zhromaždenie na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.

(6)
Kontrolný orgán je oprávnený najmä
a)
zvolať mimoriadne zasadanie zhromaždenia, ak si to vyžaduje záujem zoskupenia,

b)
podať zhromaždeniu návrh na odvolanie riaditeľa,

c)
zúčastniť sa na zasadaní zhromaždenia; v prípade dozornej rady má toto právo každý jej člen,

d)
upozorniť zhromaždenie na zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, dohovoru alebo stanov.“.

38.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Dozorná rada zasadá podľa potreby, najmenej však raz ročne.“.

39.
V § 21 ods. 1 tretia veta znie: "Bezúhonnosť sa preukazuje podľa § 35 ods. 3.".
40.
V § 21 odsek 2 znie:

„(2)
Členov dozornej rady alebo revízora volí a odvoláva zhromaždenie. Podrobnosti o voľbe a odvolávaní člena dozornej rady alebo revízora upraví dohovor alebo stanovy.“.

41.
V § 21 ods. 3 sa za slová "šesťročné, ak" vkladajú slová "dohovor alebo".
42.
V § 21 ods. 4 prvá veta znie: "Členstvo v dozornej rade a funkcia revízora sú čestné a nezastupiteľné.".
43.
V § 22 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
dňom, v ktorom prestal spĺňať podmienky podľa § 21 ods. 1,“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

44.
V § 22 odsek 2 znie:

„(2)
Člen dozornej rady alebo revízor sa môže vzdať funkcie písomným oznámením predsedovi zhromaždenia. Výkon funkcie člena dozornej rady alebo revízora v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného oznámenia predsedovi zhromaždenia, ak dohovor alebo stanovy neurčia inak.“.

45.
V § 23 sa slová "Člen zoskupenia" nahrádzajú slovami "Člen zhromaždenia".
46.
§ 24 vrátane nadpisu znie:

㤠24
Zápisnica o zasadaní orgánov zoskupenia
Zo zasadania orgánov zoskupenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú zoskupenie uchováva v období určenom stanovami, ktoré nesmie byť kratšie ako štyri roky.“.

47.
§ 25 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Majetok zoskupenia
§ 25
(1)
Majetok zoskupenia tvoria najmä
a)
vklady zakladateľov a pristupujúcich členov,

b)
peňažné príspevky členov,

c)
príjmy z vlastnej činnosti,

d)
zisk z podnikania,

e)
dedičstvo,

f)
dary od fyzických osôb a právnických osôb.

(2)
Ústredný orgán štátnej správy môže do zoskupenia vložiť majetok štátu iba na základe rozhodnutia vlády. Obec a vyšší územný celok môžu do zoskupenia vložiť majetok v súlade s osobitnými predpismi.9a)

(3)
S vlastníckym právom k majetku, ktorý sa prevádza do vlastníctva zoskupenia, sa prevádzajú aj práva a záväzky súvisiace s týmto majetkom.

(4)
Člen zoskupenia spíše so zoskupením písomný protokol o odovzdaní majetku po vzniku zoskupenia. Protokol obsahuje presné vymedzenie a hodnotu odovzdávaného majetku, v prípade nepeňažného vkladu túto hodnotu určí znalecký posudok. Protokol podpisuje štatutárny zástupca člena zoskupenia a štatutárny zástupca zoskupenia.".


Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:“.

„9a)
§ 6 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
§ 6 ods. 4 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.“.

48.
V § 27 ods. 2 sa vypúšťajú slová: "alebo príspevok".
49.
§ 28 vrátane nadpisu znie:

㤠28
Prioritný majetok
(1)
Prioritný majetok na účely tohto zákona je nehnuteľný majetok štátu, vyššieho územného celku alebo obce, ktorý vkladá štát, vyšší územný celok alebo obec ako zakladateľ alebo člen do zoskupenia a ktorý je určený výlučne na zabezpečenie účelu, na ktorý bolo zoskupenie založené.

(2)
Prioritný majetok nemožno previesť na inú osobu, prenechať do nájmu alebo do výpožičky, nemožno ho založiť alebo inak zaťažiť ani ho inak použiť na zabezpečenie záväzkov zoskupenia alebo tretej osoby. Označenie prioritného majetku v katastri nehnuteľností sa vykoná poznámkou10) na návrh člena zoskupenia, ktorý prioritný majetok do zoskupenia vložil.

(3)
Prioritný majetok nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii a nie je súčasťou konkurznej podstaty.

(4)
Ak je zoskupenie zrušené, likvidátor je povinný prioritný majetok odplatne ponúknuť členovi zoskupenia, ktorý prioritný majetok do zoskupenia vložil. Ak tento člen zoskupenia neprejaví o prioritný majetok záujem, likvidátor ho odplatne ponúkne štátu, vyššiemu územnému celku alebo obci, na ktorého území má sídlo alebo sa nachádza člen zoskupenia, ktorý prioritný majetok do zoskupenia vložil. Ak ani tieto subjekty neprejavia o prioritný majetok záujem, likvidátor ho odplatne ponúkne inému vyššiemu územnému celku alebo obci.

(5)
Likvidátor ponúkne prioritný majetok podľa odseku 4 v hodnote určenej znaleckým posudkom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10)
§ 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.

50.
V § 29 odsek 3 znie:

„(3)
Návrh rozpočtu predkladá na schválenie zhromaždeniu riaditeľ najneskôr dva mesiace pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Zhromaždenie schváli rozpočet zoskupenia najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa rozpočet zostavuje.“.

51.
V § 30 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Účtovným obdobím zoskupenia je kalendárny rok.".
52.
V § 30 odseky 3 a 4 znejú:

„(3)
Účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak
a)
prostriedky poskytnuté z Európskej únie, zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku a z rozpočtu obce prekročia sumu 33 000 eur v roku, za ktorý je účtovná závierka zostavená alebo

b)
všetky príjmy zoskupenia prekročia sumu 170 000 eur v roku, za ktorý je účtovná závierka zostavená.

(4)
Účtovná závierka a správa audítora podľa odseku 3 sa zverejňujú vo verejnej časti registra účtovných závierok10a) najneskôr do 15. apríla nasledujúceho roka.“.

53.
V § 31 odsek 2 znie:

„(2)
Výročná správa obsahuje
a)
prehľad činností vykonaných v kalendárnom roku vo vzťahu k cieľu a úlohám zoskupenia,

b)
osobitný prehľad činností vykonaných v kalendárnom roku, ktoré boli spolufinancované Európskou úniou alebo zo štátneho rozpočtu,

c)
prehľad o činnosti orgánov zoskupenia,

d)
zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke,

e)
prehľad peňažných príjmov a výdavkov,

f)
prehľad rozsahu príjmov a výnosov v členení podľa zdrojov,

g)
stav a pohyb majetku a záväzkov zoskupenia,

h)
zmeny a nové zloženie orgánov zoskupenia, ku ktorým došlo v priebehu kalendárneho roka,

i)
informácie o plánovanej činnosti zoskupenia,

j)
ďalšie údaje určené zhromaždením.“.

54.
§ 32 vrátane nadpisu znie:

㤠32
Zodpovednosť zoskupenia a jeho členov
(1)
Zoskupenie zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom.

(2)
Členovia zoskupenia, ktorí sú slovenskými subjektmi, ručia za záväzky zoskupenia len do výšky svojich nesplatených vkladov zapísaných v registri. Členovia zoskupenia, ktorí sú zahraničnými subjektmi, môžu obmedziť svoje ručenie za záväzky zoskupenia v dohovore.“.

55.
Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠32a
Správny delikt
(1)
Registrový úrad uloží pokutu od 50 eur do 800 eur zoskupeniu, ktoré neoznámilo registrovému úradu zmenu zapisovaných údajov podľa § 8 ods. 2.

(2)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť protiprávneho konania, spôsob a okolnosti protiprávneho konania.

(3)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa registrový úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(4)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.“.

56.
Doterajší text § 34 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Členovia zahraničného zoskupenia, ktorí sú slovenskými subjektmi, ručia za záväzky zahraničného zoskupenia do výšky svojich nesplatených finančných príspevkov alebo si svoje ručenie obmedzia podľa osobitného predpisu11a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a)
Čl. 12 ods. 2a nariadenia (ES) č. 1082/2006 v platnom znení.“.

57.
§ 35 vrátane nadpisu znie:

㤠35
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie o zápise zoskupenia do registra, o zápise zmien zapisovaných údajov v registri, o výmaze zoskupenia z registra a o uložení pokuty podľa § 32a sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,5b) ak tento zákon v § 7 až 9 neustanovuje inak.

(2)
Úkony v konaní o udelení súhlasu s účasťou slovenského subjektu v zoskupení založenom na území členského štátu a o schválení navrhovaného dohovoru, v konaní o schválení zmeny dohovoru, v konaní o zápise zoskupenia do registra, v konaní o uložení pokuty, v konaní o zápise zmien zapisovaných údajov v registri a v konaní o výmaze zoskupenia z registra možno vykonať len v listinnej podobe.

(3)
Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona považuje fyzická osoba, ktorá nemá záznam vo výpise z registra trestov alebo v rovnocennej listine. Bezúhonnosť fyzickej osoby sa na účely tohto zákona preukazuje výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace, vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je fyzická osoba štátnym príslušníkom. Ak sa taký doklad v uvedenom štáte nevydáva, nahrádza výpis z registra trestov rovnocenná listina vydaná príslušným orgánom uvedeného štátu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.

58.
Za § 35 sa vkladá § 36, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠36
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2015
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. aprílom 2015 sa dokončia podľa zákona účinného do 31. marca 2015.“.

Čl. II

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 58/2011 Z. z., zákona č. 158/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 550/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 28/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona 34/2014 Z. z. a zákona č. 13/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V §1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, ktorých výsledkom je dodávka a inštalácia malého zariadenia na výrobu elektriny alebo tepla z obnoviteľných zdrojov energie pre rodinné a bytové domy na účel bývania; v prípade výroby elektriny je malým zariadením zariadenie s výkonom do 10 kW,6ag) v prípade výroby tepla je malým zariadením zariadenie pokrývajúce potrebu energie pre budovu užívanú fyzickou osobou alebo fyzickými osobami na bývanie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6ag znie:

„6ag)
§ 2 písm. b) bod 28 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplne znenie zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, ako to vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 547/2011 Z. z., zákonom č. 352/2013 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore