Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 07.11.2014
Dátum ZZ: 28.02.2015
Čiastka ZZ: 10
Číslo ZZ: 31/2015


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

12Dôvodová správaA. Všeobecná časť Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zá
kon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len 'ná
vrh zákona') predkladajú podpredseda vlády SR pre investície a vedúci Úradu vlá
dy Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh.
Hlavným cieľom návrhu zákona je využitie získaný
ch praktických skúseností z aplikačnej praxe v rámci problematiky EZÚS, so zámerom zjednodušiť a zlepšiť fungovanie EZÚS a zabezpečiť právnu istotu členom taký
chto zoskupení v ich každodennej činnosti. Zámerom pri prí
prave návrhu zákona bolo dosiahnuť jasnú úpravu konaní súvisiacich s udelením súhlasu Slovenskej republiky na ú
časť slovenských subjektov v EZÚS založených na území EÚ, so schvaľovaním dohovoru, ako základného prvku spolupráce EZÚS, ale aj samotnej registrácie EZÚS so sídlom v Slovenskej republike.S cieľom zefektívnenia tohto prá...
...
MENU
Hore