Všetky konsolidované znenia predpisu 253/1998

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.05.2023 122/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 122/2023 účinný od 01.05.2023
2 01.12.2022 310/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 310/2021 účinný od 01.12.2022 do 30.04.2023
3 01.07.2022 222/2022 Zákon o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov 222/2022 účinný od 01.07.2022 do 30.11.2022
4 01.04.2022 101/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 101/2022 účinný od 01.04.2022 do 30.06.2022
5 01.01.2022 310/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 310/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022
6 01.01.2020 234/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 234/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2021
7 01.12.2019 395/2019 Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 395/2019 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019
8 01.08.2019 211/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 211/2019 účinný od 01.08.2019 do 30.11.2019
9 01.09.2018 177/2018 Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.09.2018 do 31.07.2019
10 27.09.2016 254/2016 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 254/2016 účinný od 27.09.2016 do 31.08.2018
11 01.07.2016 125/2016 Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2016 účinný od 01.07.2016 do 26.09.2016
12 01.07.2015 125/2015 Zákon o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2015 účinný od 01.07.2015 do 30.06.2016
13 01.01.2015 335/2014 Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 335/2014 účinný od 01.01.2015 do 30.06.2015
14 01.01.2014 190/2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 190/2013 účinný od 01.01.2014 do 31.12.2014
15 01.08.2013 190/2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 190/2013 účinný od 01.08.2013 do 31.12.2013
16 01.04.2012 49/2012 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 49/2012 účinný od 01.04.2012 do 31.07.2013
17 01.07.2008 účinný od 01.07.2008 do 31.03.2012
18 30.06.2008 216/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a mení zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady v znení neskorších predpisov 216/2008 účinný od 30.06.2008 do 31.03.2012
19 01.10.2007 335/2007 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrušením krajských úradov 335/2007 účinný od 01.10.2007 do 29.06.2008
20 01.07.2006 174/2004 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru 174/2004 účinný od 01.07.2006 do 30.09.2007
224/2006 Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 224/2006 účinný od 01.07.2006 do 30.09.2007
215/2004 Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2004 účinný od 01.07.2006 do 30.09.2007
454/2004 454/2004 účinný od 01.07.2006 do 30.09.2007
21 01.06.2006 523/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.06.2006 do 30.06.2006
454/2004 454/2004 účinný od 01.06.2006 do 30.06.2006
22 01.10.2004 454/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 454/2004 účinný od 01.10.2004 do 30.06.2006
23 30.09.2004 523/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 30.09.2004 do 30.09.2004
24 01.09.2004 účinný od 01.09.2004 do 29.09.2004
25 01.05.2004 174/2004 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru 174/2004 účinný od 01.05.2004 do 31.08.2004
26 07.12.2002 660/2002 Zákon, ktorým sa menia zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady 660/2002 účinný od 07.12.2002 do 30.04.2004
27 08.11.2001 441/2001 Zákon o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady 441/2001 účinný od 08.11.2001 do 06.12.2002
28 29.12.1999 účinný od 29.12.1999 do 07.11.2001
MENU
Hore