Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 49/2012 účinný od 01.04.2012 do 30.06.2012

Platnosť od: 17.02.2012
Účinnosť od: 01.04.2012
Účinnosť do: 30.06.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD17DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 49/2012 účinný od 01.04.2012 do 30.06.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 49/2012 s účinnosťou od 01.04.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 3 ods. 1 prvej vete sa za slovo „obsahuje“ vkladajú slová „údaje v rozsahu“ a na konci ...

2.

Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 4a Elektronický čip (1) Elektronický čip obsahuje údaje, ktoré sú zapísané, alebo údaje, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Napríklad zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 5 sa vypúšťajú odseky 1 a 5.

Doterajšie odseky 2 až 4 a 6 až 9 sa označujú ako odseky 1 až 7.

4.

V § 5 ods. 4 druhá veta znie: „Občiansky preukaz si môže občan prevziať na ktoromkoľvek okresnom ...

5.

V § 5 ods. 5 sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „alebo na jeho požiadanie urýchlene do ...

6.

V § 5 ods. 6 posledná veta znie: „Za osobu maloletú a mladistvú môže občiansky preukaz prevziať ...

7.

V § 6 ods. 1 sa slová „sa občanovi vydá“ nahrádzajú slovami „vydá občanovi okresné riaditeľstvo ...

8.

V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Občan môže požiadať o vydanie nového občianskeho ...

9.

V § 7 ods. 2 písm. e) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

10.

V § 7 ods. 3 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ...

12.

V § 10 ods. 1 písm. b) a i), § 11 ods. 1 písm. d), e) a h) a § 12 ods. 1 druhej vete sa slová ...

13.

V § 10 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo je porušená jeho celistvosť,“. ...

14.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Občiansky preukaz nie je neplatný, ak sa dôvod neplatnosti podľa odseku 1 písm. c), e) alebo ...

17.

V § 11 ods. 1 písm. f) a § 14 ods. 1 písm. g) sa slová „príslušného úradu“ nahrádzajú ...

18.

V § 11 ods. 1 písm. j) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.

19.

V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) odovzdať občiansky preukaz pri podaní žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu, ak ...

20.

V § 12 ods. 1 sa vypúšťajú slová „príslušníkovi Železničnej polície,“.

21.

V § 13 ods. 1 sa slová „príslušný úrad“ nahrádzajú slovami „okresné riaditeľstvo alebo ...

22.

V § 13 ods. 2 písm. b) sa za slovo „zboru“ vkladajú slová „alebo zastupiteľský úrad“.

23.

V § 14 ods. 1 písm. m) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

24.

V § 15 ods. 3 sa vypúšťajú slová „Železničnej polícii,“.

25.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2012 (1) Do 30. novembra 2012 možno ...

26.

Slová „príslušný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 22a dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zavedenou ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 22a sa za časť Oslobodenie vkladá časť Splnomocnenie, ...

„Splnomocnenie Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vyberie poplatok vo výške 20 eur, ak vyhotovuje ...

Čl. III

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...

§ 22 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ministerstvo overuje údaje o podpore občianskej iniciatívy a vydáva osvedčenie podľa osobitného ...

„8a) Čl. 8, čl. 15 ods. 2 Prílohy VI. nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 211/2011, Ú. ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2012 okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore