Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 156/2019 účinný od 01.07.2019 do 02.09.2020

Platnosť od: 05.06.2019
Účinnosť od: 01.07.2019
Účinnosť do: 02.09.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poisťovníctvo, Obchodné spoločnosti a družstvá, Cenné papiere, Správne poplatky, Investovanie, Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 156/2019 účinný od 01.07.2019 do 02.09.2020
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 156/2019 s účinnosťou od 01.07.2019

Legislatívny proces k zákonu 156/2019

MENÍ:
39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2015 účinný od 01.03.2024
203/2011 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.07.2024
650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.07.2024
566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.01.2025
145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.06.2024
513/1991 Zb. Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 01.01.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore