Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71938
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov 151/2002 účinný od 01.01.2013


Platnosť od: 27.03.2002
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Potravinárstvo, Kontrolné orgány, Štátne orgány, Kontrolný systém, Priestupkové konanie, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD12 DS6 EU14 PP3 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov 151/2002 účinný od 01.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 151/2002 s účinnosťou od 01.01.2013 na základe 448/2012

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov

K predpisu 448/2012, dátum vydania: 28.12.2012

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Navrhovaný zákon reaguje na aktivity Komisie Európskych spoločenstiev voči Slovenskej republike, ktoré sa týkajú nesprávneho prevzatia smernice Rady 2009/41/ES z zo 6. mája 2009 o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch (prepracované znenie), (Ú.v. EÚ L 125, 21.5.2009).

Európska komisia oznámením z 20. mája 2011 č. K(2011) 3370 v rámci konania č. 2007/2341 proti Slovenskej republike upozornila na nedostatočné prevzatie definície geneticky modifikovaného mikroorganizmu.

Obsahom rozporu je formulácia „organizmu“ a „mikroorganizmu“, čím sú ovplyvnené ustanovenia zákona, ktoré preberajú ustanovenia smernice č. 2009/41/ES. Komisia napáda § 26 ods. 5 písm. g) zákona z dôvodu, že obsahuje len slovo organizmus, a preto sa nevzťahuje na mikroorganizmy.

Popri tejto základnej úprave sú v návrhu zákona aj nevyhnutné úpravy, ktorými sa naprávajú zistené nedostatky.

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, nemá sociálne ani environmentálne vplyvy ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.

Navrhovaný zákon je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky i s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov

K predpisu 448/2012, dátum vydania: 28.12.2012

B. Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1

Vzhľadom na oznámenie Európskej komisie z 20. mája 2011 č. K(2011) 3370 je potrebné výslovne uvádzať pojem „mikroorganizmus“ a „geneticky modifikovaný mikroorganizmus“ .

K bodu 2

Upresňuje sa terminológia a do ustanovenia sa vkladá pojem „geneticky modifikované mikroorganizmy“ v zmysle oznámenia Európskej komisie z 20. mája 2011 č. K(2011) 3370 .

K bodu 3 a 4

Do ustanovení § 2 ods. 2 a § 2 ods. 3 sa vkladá pojem „mikroorganizmus“ v príslušnom tvare v zmysle oznámenia Európskej komisie z 20. mája 2011 č. K(2011) 3370 .

.

K bodu 5

Ustanovenie § 3 ods. 1 sa uvádza v novom znení z dôvodu vykonania viacerých zmien.

K bodu 6

Upresňuje sa terminológia v úvodnej vete v § 3 ods. 3 písm. c) zákona, keďže ustanovenie sa týka iba mikroorganizmov.

K bodu 7

Do názvu § 4 sa vkladá pojem „geneticky modifikované mikroorganizmy“v zmysle oznámenia Európskej komisie z 20. mája 2011 č. K(2011) 3370 .

K bodu 8

Úprava tiež reaguje na oznámenie Európskej komisie z 20. mája 2011 č. K(2011) 3370 a definícia v § 4 ods. 2 sa dáva do súladu so smernicou 2009/41/ES.

K bodu 9

Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v sebe spája transpozíciu smernice 2001/18/ES o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia, ktorá sa vzťahuje na organizmy, s transpozíciou smernice 2009/41/ES o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch ktorá sa vzťahuje na mikroorganizmy. Vzhľadom na oznámenie Európskej komisie z 20. mája 2011 č. K(2011) 3370 je potrebné výslovne uvádzať pojem „mikroorganizmus“ a „geneticky modifikovaný mikroorganizmus“ v tých ustanoveniach zákona, ktoré preberajú ustanovenia smernice 2009/41/ES.

K bodu 10

V § 6 ods. 2 sa definícia pojmu „havária“ zosúlaďuje s čl. 2 písm. d) smernice 2009/41/ES.

K bodu 11

V § 7 ods. 2 sa definícia pojmu „ochranné opatrenia“ zosúlaďujú s čl. 2 písm. c) smernice 2009/41/ES.

K bodu 12

Ustanovenie § 8ods. 1 sa uvádza v novom znení z dôvodu vykonania viacerých zmien.

K bodu 13

Úprava v § 8 ods. 3 sa vykonala z toho dôvodu, že smernica EP a R 2009/41/ES sa vzťahuje nielen na štáty Európskej únie a le aj na štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

K bodu 14

Ustanovenie odseku 8 prevzalo pravidlá laboratórnej praxe pri práci s mikroorganizmami zo smernice 2009/41/ES, ktoré sa môžu primerane použiť aj pri práci s organizmami.

K bodu 15

Ide o legislatívno – technickú úpravu. Vypúšťa sa neaktuálny vnútorný odkaz.

K bodu 16

Ide o legislatívno – technickú úpravu. Upresňuje sa vnútorný odkaz.

K bodu 17

Ohlásenia začatia činnosti a žiadosti o vydanie súhlasu podľa zákona sú zdrojom údajov pre vedenie evidencií a pre súhrnnú správu o skúsenostiach so smernicou 2009/41/ES, ktorú členské štáty podávajú podľa čl. 17 ods. 2 tejto smernice každé tri roky. Ohlásenie začatia činnosti v rizikovej triede 1 sa v bode 11 zrušuje, čím sa stráca zdroj informácií o činnostiach v rizikovej triede 1 pre evidenciu vedenú ministerstvom podľa § 14 vyhlášky č. 399/2005 Z.z. v znení vyhlášky č. 312/2008 Z.z., a tiež pre súhrnnú správu o skúsenostiach so smernicou.

Nová povinnosť ohlasovať predmetné údaje raz za 6 mesiacov pre používateľov vykonávajúcich činnosti v rizikovej triede 1 nahrádza tento zdroj informácií. Zároveň je pre používateľov v rizikovej triede 1 menej časovo a administratívne náročná než ohlasovanie začatia činnosti.

Lehota “raz za 6 mesiacov” dáva používateľom určitú flexibilitu na splnenie tejto povinnosti a ministerstvu umožňuje viesť evidenciu priebežne, pretože v rizikovej triede 1 pracuje všetkých 22 evidovaných používateľov.

K bodu 18

Zrušuje sa povinnosť ohlasovania začatia činnosti v rizikovej triede 1, čo výslovne vyjadruje nové znenie § 12 ods. 3 zákona. V čase prijímania zákona išlo o novú právne upravenú oblasť, po niekoľkých rokoch účinnosti zákona je systém ohlásení a povolení používateľom genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov dobre známy a smernica 2009/41/ES ohlasovanie začatia činnosti v rizikovej triede 1 nevyžaduje. Používatelia pred začatím činnosti v rizikovej triede 1 už nebudú musieť 45 dní čakať na vyjadrenie ministerstva k ohláseniu, ale v zmysle bodu 13 podajú požadované informácie spätne.

K bodu 19

Definícia geneticky modifikovaného organizmu a geneticky modifikovaného mikroorganizmu v § 4 zákona platí pre ustanovenia zákona, ktoré transponujú smernicu 2009/41/ES ako aj pre ustanovenia, ktoré transponujú smernicu 2001/18/ES.

Zadefinovaním mikroorganizmov presne podľa jednej smernice (2009/41/ES o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch), vyčleníme mikroorganizmy spod rozsahu uplatňovania druhej smernice (2001/18/ES o zámernom uvoľňovaní geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia), ktorá mikroorganizmy nedefinuje.

Geneticky modifikované mikroorganizmy nie je možné vylúčiť zo zámerného uvoľňovania a vytvoriť tak legislatívne vákuum.

K bodu 20

Ide o legislatívno – technickú úpravu reagujúcu na prijatie Lisabonskej zmluvy. Slová “Európske spoločestvo“ sa nahrádzajú slovami „Európska únia“.

K bodu 21

Ide o legislatívno – technickú úpravu vnútorného odkazu, ktorá nadväzuje na vypustenie povinnosti ohlasovať začatie činnosti zatriedenej do rizikovej triedy 1.

K bodu 22

Ustanovuje sa jednotná lehota na posúdenie rôznych typov ohlásení. Lehota na posúdenie ohlásenia začatia činnosti zatriedenej do rizikovej triedy 2 sa skracuje a konanie urýchľuje v prospech používateľov genetických technológií.

K bodu 23

Úprava nadväzuje na bod 22.

K bodu 24

Ide o nevyhnutnú úpravu nadväzujúcu na vypustenie povinnosti ohlasovať začatie činnosti zatriedenej do rizikovej triedy 1, ruší sa možnosť spojenia konania o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s posudzovaním ohlásenia začatia činnosti v rizikovej triede 1.

K bodu 25

Ide o legislatívno – technickú úpravu reagujúcu na prijatie Lisabonskej zmluvy.

K bodu 26

Ide o legislatívno – technickú úpravu názvu prílohy reagujúcu na prijatie Lisabonskej zmluvy.

Čl. II

Účinnosť zmien sa navrhuje od 1. januára 2013.

V Bratislave dňa 28. septembra 2012.

Robert Fico

predseda vlády

Slovenskej republiky

Peter Žiga

minister životného prostredia

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore