Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. 140/2021 účinný od 21.04.2021

Platnosť od: 21.04.2021
Účinnosť od: 21.04.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Potravinárstvo, Štátne orgány, Pestovateľstvo, Zdravé životné podmienky, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. 140/2021 účinný od 21.04.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 140/2021 s účinnosťou od 21.04.2021

Legislatívny proces k zákonu 140/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení ...

2.

V § 9 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Za výpis z registra trestov osoby, ktorá nie je občanom ...

3.

V § 9 odsek 7 znie:

„(7) Odbornou kvalifikáciou vedúceho projektu je vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej ...

4.

V § 14 ods. 4 sa slovo „poskytne“ nahrádza slovom „poskytnúť“.

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „§ 13 ods. 4 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, ...

6.

Nadpis § 22 znie: „Povinnosti používateľa pri uvádzaní výrobku na trh“.

7.

V § 22 ods. 2 písm. a) sa slová „sprístupniť orgánom štátneho dozoru podľa § 25“ nahrádzajú slovami ...

8.

V § 22 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) bezodkladne prijať opatrenia potrebné na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia, ak sa ...

9.

V § 24 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „a organizuje vzdelávanie vedúcich projektov (§ 9 ods. 7)“. ...

10.

V § 24 ods. 2 písm. a) šiestom bode sa slovo „umiestňovaním“ nahrádza slovom „uvádzaním“.

11.

V § 24 ods. 3 v úvodnej vete sa slová „v internetovej sieti“ nahrádzajú slovami „na svojom webovom sídle“. ...

12.

V § 24 ods. 4 sa slovo „umiestnení“ nahrádza slovom „uvedení“.

13.

V § 25 ods. 5 sa za slovo „postupuje“ vkladá slovo „primerane“.

14.

V § 26 ods. 1 úvodnej vete sa slová „predmetom práva duševného vlastníctva alebo obchodného tajomstva ...

15.

V § 26 ods. 3 prvej vete sa slová „predmet práva duševného vlastníctva alebo ako predmet obchodného ...

16.

V § 26 ods. 4 sa slová „predmet práva duševného vlastníctva alebo predmet obchodného tajomstva“ nahrádzajú ...

17.

V § 26 odsek 5 znie:

„(5) Za dôverné informácie podľa odseku 3, predložené v ohlásení alebo v žiadosti o vydanie súhlasu ...

18.

§ 26 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Za dôverné informácie podľa odseku 3, predložené v ohlásení alebo v žiadosti o vydanie súhlasu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) Čl. 39 ods. 2 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. ...

19.

V § 31 ods. 1 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní,19)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok,19)“. ...

20.

V § 31 ods. 2 sa slová „Všeobecný predpis o správnom konaní“ nahrádzajú slovami „Správny poriadok“.

21.

V § 33 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Ministerstvo môže požadovať ďalšie informácie alebo zmenu podmienok navrhovaného používania v uzavretých ...

22.

V § 33 ods. 4 písm. b) sa slová „na internete“ nahrádzajú slovami „na svojom webovom sídle“.

23.

V § 33 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Lehota podľa odseku 5 neplynie a) odo dňa zverejnenia na webovom sídle ministerstva do uplynutia ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

24.

V § 34 ods. 4 sa slová „v internetovej sieti“ nahrádzajú slovami „na webovom sídle ministerstva“.

25.

V § 34 ods. 5 sa slová „na internete“ nahrádzajú slovami „na webovom sídle ministerstva“.

26.

V § 34 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Ministerstvo môže požadovať ďalšie informácie na účely konania o súhlase so zavedením do životného ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

27.

V § 35 ods. 4 písm. b) sa slová „na internete“ nahrádzajú slovami „na svojom webovom sídle“.

28.

V § 35 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) do piatich pracovných dní odo dňa doručenia hodnotiacej správy alebo stanoviska orgánu Európskej ...

29.

V § 37 ods. 1 sa slová „§ 33 až 35“ nahrádzajú slovami „§ 35“.

30.

§ 37 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Žiadateľ o predĺženie platnosti rozhodnutia o súhlase s uvedením výrobku na trh, ktoré bolo vydané ...

31.

§ 39 vrátane nadpisu znie:

„§ 39 Splnomocňovacie ustanovenie Ministerstvo vydá všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými ustanoví a) podrobnosti ...

32.

Za § 40 sa vkladá § 40aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 40aa Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia Konanie o súhlase s používaním v uzavretých ...

33.

V prílohe prvý až tretí bod znejú:

„1. Smernica 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky ...

Čl. II

Zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení ...

1.

V § 3 ods. 1 sa za slovo „rastliny,“ vkladajú slová „ktorých pestovanie nebolo obmedzené alebo zakázané ...

2.

V § 3 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Kontrolný ústav nezapíše pestovateľa do evidencie pestovateľov ...

3.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Kontrolný ústav do piatich pracovných dní odo dňa uplynutia hospodárskeho roka,4a) v ktorom nadobudne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ...

4.

V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) až i), ktoré znejú:

„e) môže do 45 dní odo dňa doručenia hodnotiacej správy10a) alebo stanoviska orgánu Európskej únie10b) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10b znejú:

„10a) § 35 ods. 4 písm. c) zákona č. 151/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 10b) Čl. 6 ods. 6 ...

5.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Obmedzenie alebo zákaz pestovania modifikovaných rastlín (1) Vláda Slovenskej republiky môže nariadením ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:

„11a) § 5 zákona č. 151/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 11b) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej ...

6.

V § 14 sa slová „vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy o správnom konaní“ nahrádzajú slovami „vzťahuje ...

7.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14a Transpozičné ustanovenie Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené ...

8.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:

„Príloha k zákonu č. 184/2006 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE Smernica ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore