Všetky konsolidované znenia predpisu 138/1991

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.11.2023 137/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 137/2023 účinný od 01.11.2023
2 01.09.2019 241/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 241/2019 účinný od 01.09.2019 do 31.10.2023
3 01.02.2019 4/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 4/2019 účinný od 01.02.2019 do 31.08.2019
4 01.05.2018 112/2018 Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 112/2018 účinný od 01.05.2018 do 31.01.2019
5 01.02.2017 315/2016 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 315/2016 účinný od 01.02.2017 do 30.04.2018
6 01.07.2016 125/2016 Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2016 účinný od 01.07.2016 do 31.01.2017
7 01.01.2011 507/2010 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 507/2010 účinný od 01.01.2011 do 30.06.2016
8 01.07.2009 258/2009 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 258/2009 účinný od 01.07.2009 do 31.12.2010
9 01.01.2009 535/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré zákony 535/2008 účinný od 01.01.2009 do 30.06.2009
10 01.09.2004 445/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 445/2004 účinný od 01.09.2004 do 31.12.2008
11 01.02.2004 12/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 12/2004 účinný od 01.02.2004 do 31.08.2004
12 01.01.2004 522/2003 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 522/2003 účinný od 01.01.2004 do 31.01.2004
13 01.01.2002 447/2001 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 447/2001 účinný od 01.01.2002 do 31.12.2003
14 01.05.1996 147/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 147/1995 účinný od 01.05.1996 do 31.12.2001
15 20.07.1995 147/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 147/1995 účinný od 20.07.1995 do 30.04.1996
16 01.11.1994 245/1994 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 245/1994 účinný od 01.11.1994 do 19.07.1995
17 01.01.1994 278/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993 účinný od 01.01.1994 do 31.10.1994
18 15.02.1993 43/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 43/1993 účinný od 15.02.1993 do 31.12.1993
19 25.06.1992 306/1992 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 306/1992 účinný od 25.06.1992 do 14.02.1993
20 01.05.1991 účinný od 01.05.1991 do 24.06.1992
MENU
Hore