Zákon o súdnej rehabilitácii 119/1990 účinný od 01.07.2013

Platnosť od: 23.04.1990
Účinnosť od: 01.07.2013
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo, Osobné práva, Trestné konanie, Právo na súdnu ochranu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD869DSEUPP3ČL0

Zákon o súdnej rehabilitácii 119/1990 účinný od 01.07.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 119/1990 s účinnosťou od 01.07.2013 na základe 146/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o súdnej rehabilitácii

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Prvý oddiel

Účel zákona

§ 1 - Účel zákona
(1)

Účelom zákona je zrušiť odsudzujúce súdne rozhodnutia za činy, ktoré v rozpore s princípmi demokratickej ...

(2)

Činy, ktoré smerovali k uplatneniu práv a slobôd občanov zaručených ústavou a vyhlásených vo Všeobecnej ...

Druhý oddiel

Zrušenie rozhodnutí zo zákona

§ 2
(1)

Právoplatné odsudzujúce súdne rozhodnutia vyhlásené v čase od 25. februára 1948 do 1. januára 1990, ...

a)
podľa zákona č. 50/1923 Zb. v znení zákonov ho meniacich a dopĺňajúcich, pre zločiny, prečiny alebo ...
b)
podľa zákona č. 231/1948 Zb., pre zločiny, prečiny alebo priestupky velezrady podľa § 1 ods. 1, ods. ...

činiteľov podľa § 24, popudzovania podľa § 26, zneužitia úradu duchovného alebo inej podobnej funkcie ...

c)
podľa zákona č. 86/1950 Zb. v znení zákonov ho meniacich a dopĺňajúcich, pre trestné činy velezrady ...

správy podľa § 127 a § 128 ods. 1, ods. 2 písm. a) a ods. 3, nepriateľského konania proti republike ...

d)
podľa zákona č. 140/1961 Zb. v znení predpisov ho meniacich a dopĺňajúcich, pre trestné činy rozvracania ...
e)
podľa zákona č. 150/1969 Zb. v znení predpisov ho meniacich a dopĺňajúcich, pre prečiny proti záujmom ...
f)
podľa zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 99/1969 Zb. pre priestupok podľa ...
g)
podľa § 153, 155, 156 a 157 zákonného článku V trestného zákona o zločinoch a prečinoch z roku 1878, ...
h)
podľa § 2 a 4 zákonného článku XL z roku 1914 o trestnej ochrane úradov, pre trestné činy zhŕknutia ...

ako aj všetky ďalšie rozhodnutia v tej istej trestnej veci na ne obsahovo nadväzujúce sa zrušujú ku ...

(2)

Rozhodnutie o tom, či a do akej miery je odsúdený zúčastnený na rehabilitácii, urobí súd aj bez návrhu. ...

(3)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 2 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok. Ak boli rozhodnutia ...

§ 3
(1)

Proti rozhodnutiu podľa § 2 ods. 2 môže prokurátor v lehote 60 dní odo dňa jeho oznámenia podať námietky, ...

a)
skutok, ktorý je predmetom rozhodnutia, sa mal posúdiť podľa iného ustanovenia, na ktoré sa rehabilitácia ...
b)
skutok smeroval k presadeniu fašistických alebo obdobných cieľov alebo bol spáchaný v úmysle zakryť ...
c)
skutok mal za následok smrť, ťažkú ujmu na zdraví alebo škodu veľkého rozsahu alebo;
d)
k postihu skutku je alebo bola Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná medzinárodnou zmluvou. ...

Námietky môže prokurátor vzniesť aj v sťažnosti podľa § 2 ods. 3.

(2)

O námietkach prokurátora rozhoduje najvyšší súd republiky, v oblasti vojenskej justície Najvyšší súd ...

Tretí oddiel

Zrušenie rozhodnutia v prieskumnom konaní

§ 4 - Prieskumné konanie podľa tohto oddielu možno konať vo veciach, v ktorých sa v čase od 25. februára 1948 ...
a)

podľa zákona č. 50/1923 Zb. v znení zákonov ho meniacich a dopĺňajúcich,

b)

podľa zákona č. 231/1948 Zb.,

c)

podľa prvej hlavy a druhej hlavy prvého oddielu osobitnej časti zákona č. 86/1950 Zb. v znení zákonov ...

d)

podľa prvej hlavy prvého oddielu osobitnej časti zákona č. 88/1950 Zb. v znení zákona č. 102/1953 Zb. ...

e)

podľa prvej hlavy osobitnej časti zákona č. 140/1961 Zb. v znení predpisov ho meniacich a dopĺňajúcich ...

f)

podľa druhého oddielu zákona č. 19/1855 r. z.

§ 5
(1)

Konanie sa začína na návrh odsúdeného, jeho príbuzných v priamom pokolení, jeho súrodenca, osvojiteľa, ...

(2)

Návrh môže podať aj prokurátor.

(3)

Osoba, ktorá návrh podala, ho môže výslovným vyhlásením vziať späť, a to až do času, než sa súd odoberie ...

(4)

Ak sa súd zo svojej úradnej činnosti dozvie o okolnosti, ktorá by mohla odôvodniť návrh na začatie konania, ...

§ 6
(1)

Návrh možno podať najneskôr do dvoch rokov odo dňa účinnosti tohto zákona. Ak prieskumné konanie sa ...

(2)

Ak oprávnená osoba z dôležitých dôvodov zmešká lehotu na podanie návrhu na začatie konania, môže požiadať ...

(3)

O navrátení lehoty rozhodne súd, ktorému prislúcha konať prieskumné konanie.

Štvrtý oddiel

Konanie pred súdom

§ 7
(1)

Na rozhodnutie podľa druhého oddielu a na prieskumné konanie podľa tretieho oddielu je príslušný súd, ...

(2)

Rozhodnutia vo veciach bývalého štátneho súdu a rozhodnutia najvyššieho súdu ako súdu prvého stupňa ...

(3)

Ustanovenie Trestného poriadku o príslušnosti samosudcu uskutočňovať konanie sa nepoužije.

§ 8

Na vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní sa použijú teraz platné predpisy. Z vykonávania úkonov ...

§ 9

Rozhodnutie podľa druhého oddielu, ak nie je ustanovené inak, robí súd na neverejnom zasadaní. V konaní ...

§ 10
(1)

Účasť prokurátora je na verejnom i neverejnom zasadaní povinná.

(2)

Na verejnom zasadaní musí mať odsúdený obhajcu.

(3)

Odsúdený musí mať obhajcu aj vtedy, ak nie je známy jeho pobyt. Obhajca má rovnaké práva ako odsúdený. ...

§ 11

Verejné zasadanie, o ktorom bol odsúdený riadne upovedomený, možno konať aj v jeho neprítomnosti, pokiaľ ...

§ 12
(1)

Ak pre rozhodnutie treba niektoré skutočnosti vopred objasniť, vykoná potrebné vyšetrovanie predseda ...

(2)

Všetky orgány a organizácie sú povinné na požiadanie bezodkladne predložiť súdu, prípadne prokuratúre ...

§ 13

Na výsluch svedka v prieskumnom konaní sa nevzťahujú ustanovenia § 99 ods. 1 a 2 Trestného poriadku ...

§ 14
(1)

Ak súd v prieskumnom konaní zistí, že preskúmavané rozhodnutie je chybné najmä preto, že

a)
urobilo sa na základe nesprávnych zistení, najmä že sa opieralo o podvrhnuté alebo sfalšované dôkazy ...
b)
v konaní došlo k hrubému porušeniu procesných predpisov, najmä k vynúteniu priznania násilím alebo inými ...
c)
skutok, ktorý je predmetom odsudzujúceho výroku, bol vyprovokovaný, organizovaný alebo riadený bezpečnostnými ...
d)
skutok bol uznaný za trestný v rozpore so zákonom vtedy platným,
e)
skutok bol kvalifikovaný podľa prísnejšieho ustanovenia, než vyplývalo zo zákona,
f)
uložený druh trestu bol v zrejmom rozpore s jeho zákonným účelom alebo výmera trestu bola v zrejmom ...

zruší rozhodnutie úplne alebo v časti, v ktorej je chybné.

(2)

Ak dôvod, z ktorého súd rozhodol v prospech odsúdeného, prospieva ďalšiemu spoluodsúdenému, rozhodne ...

(3)

Ak súd pôvodné rozhodnutie zruší podľa odseku 1, zruší zároveň všetky ďalšie rozhodnutia obsahovo nadväzujúce ...

(4)

Ak súd nezistí dôvody na postup podľa odseku 1, návrh ako nedôvodný zamietne.

§ 15
(1)

Po právoplatnosti rozhodnutia podľa § 14 ods. 1 súd pokračuje v konaní na podklade pôvodnej obžaloby. ...

(2)

Novým rozsudkom nemožno odsúdenému uložiť prísnejší trest, než aký mu uložilo pôvodné rozhodnutie.

(3)

Ak po zrušení chybného rozhodnutia došlo k zastaveniu alebo prerušeniu trestného stíhania, môže odsúdený ...

§ 16
(1)

Konaniu nebráni smrť odsúdeného. Trestné stíhanie nemožno po zrušení pôvodného rozhodnutia zastaviť ...

(2)

Ak sa rozhodnutie súdu vydané v pôvodnom konaní zrušilo, čas od jeho právoplatnosti do právoplatnosti ...

§ 17
(1)

Na spôsob rozhodovania súdu podľa tohto zákona, s výnimkou rozhodovania podľa šiesteho oddielu, sa použije ...

(2)

Proti uzneseniu súdu o zrušení pôvodného rozhodnutia, o návrhu na začatie konania podľa tohto zákona, ...

(3)

Proti rozsudku, ktorým súd rozhoduje vo veci v prvom stupni, možno podať odvolanie.

(4)

Na konanie o odvolaní alebo sťažnosti sa použijú príslušné ustanovenia Trestného poriadku.

§ 18

Na započítanie väzby a trestu v prípade, že po zrušení pôvodného rozhodnutia sa odsúdenému právoplatne ...

§ 19
(1)

Ak sa návrh na začatie prieskumného konania ako celkom nedôvodný právoplatne zamietol, je ten, kto návrh ...

(2)

Povinnosť náhrady podľa odseku 1 nepostihuje prokurátora.

(3)

Trovy obhajoby uhrádza štát:

a)
v konaní podľa § 3,
b)
ak sa zistilo, že návrh je aspoň čiastočne dôvodný,
c)
bez ohľadu na výsledok konania, ak sa konanie začalo na návrh prokurátora.

Piaty oddiel

Zrušenie niektorých ďalších rozhodnutí

§ 20

Ak sa rozhodnutie vyhlásené v pôvodnom konaní vyhlásilo podľa druhého oddielu za zrušené v celom rozsahu, ...

§ 21
(1)

Rozhodnutie podľa § 20 urobí na návrh osoby uvedenej v § 5 ods. 1 a 2 súd, ktorý v pôvodnom konaní rozhodol ...

(2)

Rozhodnutie, ktorým sa návrhu vyhovuje, možno urobiť aj na neverejnom zasadaní. Ustanovenia § 2 ods. ...

§ 22

Občan, ktorého návrh sa v prieskumnom konaní zistil ako dôvodný alebo ktorý sa zúčastňuje na rehabilitácii ...

§ 22a
(1)

Súd na návrh osoby uvedenej v § 5 ods. 1 a 2 rozhodne, že rehabilitácia sa vzťahuje aj na čin v § 2 ...

a)
tento čin priamo súvisí s činom podliehajúcim rehabilitácii, alebo
b)
bol spáchaný na obranu vlastného života alebo slobody pri činnosti podliehajúcej rehabilitácii podľa ...
(2)

Pre podanie sťažnosti alebo námietok proti rozhodnutiu podľa odseku 1 sa ustanovenia § 2 ods. 3 a § ...

§ 22b
(1)

Na návrh osoby uvedenej v § 5 ods. 1 alebo prokurátora rozhodne súd o rehabilitácii podľa § 22 ods. ...

(2)

Návrh podľa odseku 1 treba podať do jedného roka od účinnosti tohto zákona; najneskôr však do jedného ...

Šiesty oddiel

Odškodnenie

§ 23
(1)

Nárok na odškodnenie zahŕňa najmä:

a)
náhradu za stratu na zárobku za každý mesiac za väzbu a výkon trestu odňatia slobody vo výške 83 eur, ...
b)
náhradu škody na zdraví, ku ktorej došlo v súvislosti s väzbou alebo výkonom trestu odňatia slobody, ...
c)
náhradu trov trestného konania vo výške 6,70 eura, výkonu väzby vo výške 20 eur za každý mesiac väzby ...
d)
náhradu zaplatených trov obhajoby v pôvodnom trestnom konaní,
e)
náhradu zaplateného peňažného trestu alebo úhrnu vykonaných zrážok z odmeny za prácu pri výkone trestu ...
(2)

Osobitný zákon upraví podmienky uplatňovania nárokov vyplývajúcich zo zrušených výrokov o treste prepadnutia ...

(3)

Odškodnenie v plnom rozsahu sa poskytuje len vtedy, ak bolo odsudzujúce súdne rozhodnutie úplne zrušené ...

(4)

Pre spôsob a rozsah náhrady za stratu na zárobku a náhrady škody na zdraví platia ustanovenia Občianskeho ...

a)
priemerným zárobkom pred poškodením sa rozumie priemerný zárobok v čase pred začatím trestného stíhania, ...
b)
náhrada za stratu na zárobku počas väzby a výkonu trestu odňatia slobody nesmie presiahnuť sumu 995,90 ...
(5)

Náhrada sa vypláca v hotovosti alebo sa na žiadosť oprávnenej osoby prevedie na ňou uvedený účet v banke ...

§ 24
(1)

Pri uplatňovaní nárokov podľa § 23, 26 a 27 sa postupuje podľa zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti ...

(2)

Nárok treba uplatniť na súde v lehote troch rokov od právoplatnosti oslobodzujúceho rozhodnutia alebo ...

§ 25
(1)

Na účely dôchodkového zabezpečenia sa doba väzby a výkonu trestu odňatia slobody poškodeného, ktorý ...

(2)

Ak poškodený v čase nezákonného výkonu trestu vykonával práce, ktoré by odôvodňovali zaradenie v zamestnaní ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 sa obdobne použije pre zápočet doby, po ktorú poškodený v dôsledku výkonu trestu ...

(4)

Pre výplatu dávky nesprávne vymeranej následkom väzby alebo výkonu trestu sa nepoužije ustanovenie § ...

(5)

Doba väzby, výkonu trestu alebo doba, po ktorú poškodený v dôsledku výkonu trestu nemohol po svojom ...

(6)

Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa použijú aj v prípade, že rozhodnutie vyhlásené v pôvodnom konaní ...

(7)

Poškodený môže žiadať, aby sa mu namiesto nárokov vyplývajúcich z ustanovení predchádzajúcich odsekov ...

a)
0,70 eura za každý mesiac väzby a výkonu trestu odňatia slobody, v ktorom poškodený vykonával práce ...
b)
0,50 eura za každý mesiac väzby a výkonu trestu odňatia slobody v ostatných prípadoch.

Príplatok k dôchodku sa poskytuje od 1. 7. 1990, ak bol poškodený k tomuto dňu požívateľom dôchodku. ...

(8)

Ustanovenia odsekov 1, 2, 3, 6 a 7 sa použijú obdobne pre úpravu výšky dôchodkov, z ktorej sa vymerali ...

(9)

Výška dôchodku podľa odseku 8 sa upraví s účinnosťou od 1. 7. 1990 tým pozostalým, ktorí k tomuto dňu ...

§ 26

Právo žiadať odškodnenie prechádza na dedičov poškodeného, pokiaľ sú nimi deti, manžel, rodičia, a ak ...

§ 27

Ak došlo k rehabilitácii poškodeného, na ktorom sa vykonal trest smrti alebo ktorý zomrel vo väzbe, ...

§ 28

Súdne konania o odškodnení sú podľa tohto zákona oslobodené od súdnych poplatkov.

Siedmy oddiel

Premlčanie trestného stíhania

§ 29

Ak v priebehu konania podľa tohto zákona vyjde najavo, že konanie osôb, ktoré privodili nezákonnosti ...

Ôsmy oddiel

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 30
(1)

Návrhy na obnovu konania a sťažnosti pre porušenie zákona podané vo veciach uvedených v § 4, o ktorých ...

(2)

Aj v iných veciach, ako sa uvádzajú v tomto zákone, je generálny prokurátor povinný podať sťažnosť pre ...

(3)

Pre odškodnenie sa použije obdobne ustanovenie šiesteho oddielu tohto zákona.

§ 31

Prieskumnému konaniu vo veciach uvedených v § 4 nebráni skutočnosť, že najvyšší súd už vec rozhodol ...

§ 32

Postupu podľa druhého oddielu alebo podaniu návrhu na začatie prieskumného konania podľa tohto zákona ...

§ 33
(1)

Ak sa trestné stíhanie pre niektorý z činov uvedených v § 2 a 4 zastavilo alebo prerušilo, môžu osoby ...

(2)

Ustanovenia tohto zákona sa použijú obdobne na rehabilitáciu a odškodnenie osôb nezákonne zbavených ...

(3)

Pokiaľ z povahy veci nevyplýva niečo iné, rozumie sa odsúdeným aj obvinený a obžalovaný. V konaní podľa ...

(4)

Pokiaľ tento zákon nemá osobitné ustanovenia, použijú sa v konaní podľa druhého až piateho oddielu ustanovenia ...

§ 34

Ustanovenia šiesteho oddielu tohto zákona sa primerane použijú aj v prípadoch, keď vo veciach, na ktoré ...

§ 35

Zrušuje sa zákon č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 70/1970 Zb.

§ 35a

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/1996 Z. z. o vydaní štátnych rehabilitačných ...

§ 36

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.

Havel v. r.Dubček v. r.Čalfa v. r.

Poznámky

  • 1)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti ČSR č. 66/1980 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného ...
  • 2)  § 24 ods. 4 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.
Načítavam znenie...
MENU
Hore