Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení zákona č. 79/2008 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 146/2013 účinný od 01.07.2013

Platnosť od: 14.06.2013
Účinnosť od: 01.07.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo procesné, Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení zákona č. 79/2008 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 146/2013 účinný od 01.07.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 146/2013 s účinnosťou od 01.07.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení ...

1.

V § 2 písmeno b) znie:

„b) ujmou na zdraví ublíženie na zdraví, ťažká ujma na zdraví alebo smrť spôsobené trestným ...

2.

§ 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) trestným činom aj čin inak trestný, spáchaný osobou, ktorá nie je trestne zodpovedná pre ...

3.

V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo vek“.

4.

V § 5 ods. 1 posledná veta znie: „Poškodený trestným činom znásilnenia, sexuálneho násilia ...

5.

V § 5 sa vypúšťa odsek 4.

6.

§ 7 znie:

„§ 7 Odškodnenie vypočítané podľa § 5 a 6 možno primerane znížiť, ak poškodený spoluzavinil ...

7.

V § 8 ods. 2 prvá veta znie:

„Žiadosť treba podať orgánu podľa odseku 1 do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ...

8.

V § 8 ods. 3 prvá veta znie:

„Ak súd v trestnom konaní poškodeného s jeho nárokom odkázal na občianske súdne konanie alebo ...

9.

V § 9 ods. 1 a § 15 ods. 2 sa slová „svojej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „svojom ...

10.

V § 9 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) právoplatný rozsudok alebo trestný rozkaz uvedený v § 4 ods. 1, alebo iné právoplatné ...

11.

V § 9 ods. 5 sa nad slovom „súde“ vypúšťa odkaz 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3. ...

12.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo je pri preverovaní skutočností dôležitých pre rozhodnutie o podanej žiadosti ...

13.

§ 17 znie:

„§ 17 Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“. ...

14.

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2013 Ak bol trestný čin spáchaný ...

15.

V názve prílohy sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami ...

Čl. II

Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb. a zákona č. 633/1992 ...

1.

V § 23 ods. 1 písm. a) sa slová „2 500 Kčs“ nahrádzajú slovami „83 eur“.

2.

V § 23 ods. 1 písm. c) sa slová „200 Kčs“ nahrádzajú slovami „6,70 eura“, slová „600 ...

3.

V § 23 ods. 4 písm. b) sa slová „30 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „995,90 eura“.

4.

V § 23 odsek 5 znie:

„(5) Náhrada sa vypláca v hotovosti alebo sa na žiadosť oprávnenej osoby prevedie na ňou uvedený ...

5.

V § 23 sa vypúšťa odsek 6.

6.

V § 25 ods. 7 písm. a) sa slová „20 Kčs“ nahrádzajú slovami „0,70 eura“.

7.

V § 25 ods. 7 písm. b) sa slová „15 Kčs“ nahrádzajú slovami „0,50 eura“.

8.

V § 27 sa slová „100 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „3 319,40 eura“.

9.

Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:

„§ 35a Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/1996 Z. z. o vydaní štátnych ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd ...

1.

V § 3 ods. 2 písm. b) sa slová „60 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „1 991,70 eura“.

2.

V § 3 ods. 2 písm. c) sa slová „15 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „497,90 eura“ a slová ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) § 4 zákona č. 514/2003 Z. z o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci ...

4.

V § 5 ods. 4 sa slová „3 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „99,60 eura“.

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18) Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.Nariadenie vlády ...

ČI. IV

Zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných ...

§ 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6
(1)

Ministerstvo priznanú náhradu vyplatí oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. 3 v hotovosti alebo ...

(2)

Ak oprávnená osoba uvedená v § 2 ods. 3 zomrela, ministerstvo odškodnenie priznané osobe, na ktorú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore