Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi 618/2005 účinný od 01.01.2020

Platnosť od: 27.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPP1ČL1

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 618/2005 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 408/2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ...

§ 1 - Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o tvorbe vyšetrovacieho spisu vrátane číslovania listov a vyhotovovania ...

§ 2 - Vyšetrovací spis a jeho rovnopis
(1)

Všetky písomnosti, ktoré sa vzťahujú na tú istú vyšetrovanú trestnú vec (podania, zápisnice, záznamy, ...

(2)

Ak to povaha veci vyžaduje, môže sa vyhotoviť potrebný počet rovnopisov originálu vyšetrovacieho spisu. ...

(3)

Do rovnopisu vyšetrovacieho spisu určeného na evidenčné potreby policajta, ktorý vo veci koná, sa založí ...

§ 3 - Spisový obal a jeho náležitosti
(1)

Každý vyšetrovací spis sa zakladá do spisového obalu. Spisový obal zakladá policajt, ktorý vo veci koná. ...

(2)

Na spisovom obale sa vyznačí najmä

a)
názov útvaru a organizačnej zložky,
b)
spisová značka,
c)
to, proti komu a pre aký trestný čin sa konanie vedie; u obvineného treba uviesť meno, priezvisko, prípadne ...
d)
odtlačok pečiatky „Väzba“ - červenej farby, ak ide o väzobnú vec,
e)
poznámka „Domáce násilie“, ak je poškodeným obeť trestného činu domáceho násilia.1a)
§ 4 - Spisová značka
(1)

Každý vyšetrovací spis je označený spisovou značkou, ktorá obsahuje skratku začiatočných písmen slov ...

a)
spisovú značku útvaru,
b)
evidenčné číslo pridelené z Denníka vyšetrovacích spisov, ktoré je od spisovej značky oddelené spojovníkom, ...
c)
označenie organizačnej zložky a
d)
ročník, ktorý je od predchádzajúceho údaja oddelený spojovníkom.
(2)

Rovnakou spisovou značkou treba označiť každú písomnosť, ktorú v tej istej veci vyhotovil policajt a ...

§ 5 - Obsah spisu
(1)

Obsah spisu slúži na informáciu o jeho obsahu. Zakladá sa do vyšetrovacieho spisu ako prvá listina a ...

(2)

Rozhodnutia sa okrem údajov uvedených v odseku 1 označia aj dátumom rozhodnutia a názvom orgánu, ktorý ...

§ 6 - Zoradenie vyšetrovacieho spisu
(1)

Vyšetrovací spis sa zoradí spravidla v tomto poradí:

a)
obsah spisu,
b)
trestné oznámenie alebo iné podanie,
c)
uznesenie o začatí trestného stíhania,
d)
uznesenie o vznesení obvinenia, rozšírení obvinenia alebo záznam o dočasnom odložení vznesenia obvinenia, ...
e)
rozhodnutie o sťažnosti proti uzneseniu, záväzný pokyn prokurátora,
f)
zápisnica o zadržaní, návrh na vzatie do väzby, rozhodnutie o vzatí do väzby, rozhodnutie o sťažnosti ...
g)
žiadosť o ustanovenie obhajcu, ustanovenie obhajcu, plná moc obhajcu,
h)
zápisnice o výsluchu obvineného a konfrontácii,
i)
zápisnice o výsluchu svedkov a poškodených, ktoré sa zoraďujú chronologicky podľa dátumu ich vykonania, ...
j)
uznesenie o pribratí znalca, znaleckej organizácie a znaleckého ústavu, sľub znalca, opatrenie o pribratí ...
k)
protokoly o kontrolách, znalecké posudky, odborné vyjadrenia, písomné potvrdenia,
l)
príkaz na domovú prehliadku, osobnú prehliadku, prehliadku iných priestorov a pozemkov, zápisnice o ...
m)
príkaz na zadržanie a otvorenie zásielky, zápisnica o otvorení zásielky,
n)
nariadenie o zámene zásielky, zápisnica o zámene zásielky,
o)
doslovný prepis záznamu telekomunikačnej prevádzky a nosič so záznamom,
p)
návrh na vydanie príkazu na kontrolovanú dodávku a príkaz na kontrolovanú dodávku,
q)
návrh na vydanie príkazu na použitie agenta a príkaz na jeho použitie,
r)
návrh na vydanie príkazu na predstieraný prevod a príkaz na predstieraný prevod,
s)
príkaz na sledovanie a prepis záznamu o sledovaní,
t)
doslovný prepis zvukového záznamu a nosič obrazového, zvukového alebo obrazo-zvukového záznamu,
u)
príkaz na odňatie veci, zápisnica o vydaní a odňatí veci, uznesenie a potvrdenie o dispozícii s ňou,
v)
ostatné písomné a iné dôkazové materiály, napríklad zápisnica o obhliadke miesta činu, fotodokumentácia ...
w)
odpis registra trestov, posudky, záznam o kontrole korešpondencie,
x)
záznam o nazretí do spisu, preštudovaní spisu a o návrhoch na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného ...
y)
návrh na podanie obžaloby alebo na iné rozhodnutie,
z)
utajované prílohy podľa osobitného predpisu,2) neutajované prílohy.
(2)

Vo veciach vrátených na doplnenie vyšetrovania a došetrenie sa ponechá pôvodné zoradenie vyšetrovacieho ...

(3)

Doklady o doručení zásielky sa pripájajú k rozhodnutiam, ktorých sa týkajú, k zápisnici o vyšetrovacom ...

(4)

Čísluje sa každý list vyšetrovacieho spisu od čísla listu 1 okrem obsahu spisu vzostupne až po posledný ...

(5)

Za administratívne vedenie vyšetrovacieho spisu zodpovedá policajt, ktorému bola vec pridelená. Ak vyšetrovanie ...

§ 7 - Overenie rovnopisu vyšetrovacieho spisu
(1)

Rovnopis vyšetrovacieho spisu na účel jeho predloženia prokurátorovi alebo súdu overí policajt uvedený ...

(2)

Záznam podľa odseku 1 obsahuje aj údaj o mieste a dátume jeho vyhotovenia.

§ 8 - Tvorba a zoradenie zväzkov vyšetrovacieho spisu
(1)

Pri tvorbe a zoraďovaní listín vo zväzkoch vyšetrovacieho spisu sa postupuje primerane podľa § 6. Jednotlivé ...

(2)

Ak má vyšetrovací spis viac ako dva zväzky, do zväzku č. I sa za obsah spisu založí rovnopis obsahu ...

§ 9 - Predloženie vyšetrovacieho spisu pred jeho konečným zoradením
(1)

Ak sa predkladá vyšetrovací spis prokurátorovi alebo súdu, treba listy očíslovať a vyhotoviť obsah predkladaného ...

(2)

Po vrátení veci na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania policajt založí nový zväzok ...

(3)

Prevzatie vráteného spisu potvrdí preberajúci útvar v obsahu spisu odtlačkom prezenčnej pečiatky, v ...

§ 10 - Predloženie vyšetrovacieho spisu prokuratúre
(1)

Po predložení vyšetrovacieho spisu prokuratúre sa prevzatie spisu prokuratúrou vyznačí v obsahu spisu ...

(2)

Ak prokurátor zakladá do vyšetrovacieho spisu ďalšie písomnosti, pokračuje v číslovaní listov bez prerušenia ...

(3)

Ustanovenia § 3, 4, 5, 8 a 9 sa primerane použijú aj pri tvorbe spisu prokurátorom.

§ 11 - Predloženie vyšetrovacieho spisu súdu
(1)

Po predložení vyšetrovacieho spisu súdu sa prevzatie spisu súdom vyznačí v obsahu spisu odtlačkom pečiatky ...

(2)

Ak súd zakladá do spisu ďalšie listiny, pokračuje sa v číslovaní listov bez prerušenia a súd to vyznačí ...

(3)

Podrobnosti o tvorbe spisu súdom upravuje osobitný predpis.3)

§ 12 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Daniel Lipšic v. r.

Poznámky

  • 1)  § 10 ods. 8 a 9 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
  • 1a)  § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 2)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
  • 3)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore