Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi 618/2005 účinný od 01.01.2020

Platnosť od: 27.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPP1ČL1

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 618/2005 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 408/2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 561 ods. 3 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:

§ 1 - Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o tvorbe vyšetrovacieho spisu vrátane číslovania listov a vyhotovovania jeho obsahu policajtom1) a o pokračovaní v jeho tvorbe dopĺňaním písomností a vecí prokurátorom a súdom.

§ 2 - Vyšetrovací spis a jeho rovnopis
(1)

Všetky písomnosti, ktoré sa vzťahujú na tú istú vyšetrovanú trestnú vec (podania, zápisnice, záznamy, rozhodnutia a pod.), tvoria vyšetrovací spis, ktorý sa zakladá po prijatí prvého podania vo veci.

(2)

Ak to povaha veci vyžaduje, môže sa vyhotoviť potrebný počet rovnopisov originálu vyšetrovacieho spisu.

(3)

Do rovnopisu vyšetrovacieho spisu určeného na evidenčné potreby policajta, ktorý vo veci koná, sa založí aj ostatný spisový materiál, ktorý nebol zaradený do originálu, plán vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania, obžaloba, rozsudok alebo iné rozhodnutie prokurátora alebo súdu, ktorým sa konanie skončilo.

§ 3 - Spisový obal a jeho náležitosti
(1)

Každý vyšetrovací spis sa zakladá do spisového obalu. Spisový obal zakladá policajt, ktorý vo veci koná.

(2)

Na spisovom obale sa vyznačí najmä

a)

názov útvaru a organizačnej zložky,

b)

spisová značka,

c)

to, proti komu a pre aký trestný čin sa konanie vedie; u obvineného treba uviesť meno, priezvisko, prípadne aj prezývku, akademický titul, dátum a miesto narodenia a bydliska, a ak ide o príslušníka ozbrojených síl alebo ozbrojených zborov, aj jeho hodnosť; trestný čin sa označí jeho zákonným pomenovaním a príslušným ustanovením Trestného zákona,

d)

odtlačok pečiatky „Väzba“ - červenej farby, ak ide o väzobnú vec,

e)

poznámka „Domáce násilie“, ak je poškodeným obeť trestného činu domáceho násilia.1a)

§ 4 - Spisová značka
(1)

Každý vyšetrovací spis je označený spisovou značkou, ktorá obsahuje skratku začiatočných písmen slov „číslo vyšetrovacieho spisu“ („ČVS“) a najmä

a)

spisovú značku útvaru,

b)

evidenčné číslo pridelené z Denníka vyšetrovacích spisov, ktoré je od spisovej značky oddelené spojovníkom,

c)

označenie organizačnej zložky a

d)

ročník, ktorý je od predchádzajúceho údaja oddelený spojovníkom.

(2)

Rovnakou spisovou značkou treba označiť každú písomnosť, ktorú v tej istej veci vyhotovil policajt a zakladá ju do vyšetrovacieho spisu (rozhodnutia, zápisnice o výsluchu, obhliadke miesta činu, konfrontácii, rekognícii, rekonštrukcii a pod.).

§ 5 - Obsah spisu
(1)

Obsah spisu slúži na informáciu o jeho obsahu. Zakladá sa do vyšetrovacieho spisu ako prvá listina a zapisujú sa doň všetky ostatné písomnosti a veci, ktoré tvoria obsah tohto spisu. Do obsahu spisu sa zapisuje najmä názov a označenie písomnosti číslom alebo spisovou značkou a číslo listu uloženej písomnosti podľa poradia uloženia.

(2)

Rozhodnutia sa okrem údajov uvedených v odseku 1 označia aj dátumom rozhodnutia a názvom orgánu, ktorý ho vydal; splnomocnenie alebo ustanovenie obhajcu sa konkretizuje aj menom obhajcu a dátumom splnomocnenia alebo ustanovenia obhajcu.

§ 6 - Zoradenie vyšetrovacieho spisu
(1)

Vyšetrovací spis sa zoradí spravidla v tomto poradí:

a)

obsah spisu,

b)

trestné oznámenie alebo iné podanie,

c)

uznesenie o začatí trestného stíhania,

d)

uznesenie o vznesení obvinenia, rozšírení obvinenia alebo záznam o dočasnom odložení vznesenia obvinenia,

e)

rozhodnutie o sťažnosti proti uzneseniu, záväzný pokyn prokurátora,

f)

zápisnica o zadržaní, návrh na vzatie do väzby, rozhodnutie o vzatí do väzby, rozhodnutie o sťažnosti proti väzbe a ďalšie materiály týkajúce sa väzby,

g)

žiadosť o ustanovenie obhajcu, ustanovenie obhajcu, plná moc obhajcu,

h)

zápisnice o výsluchu obvineného a konfrontácii,

i)

zápisnice o výsluchu svedkov a poškodených, ktoré sa zoraďujú chronologicky podľa dátumu ich vykonania,

j)

uznesenie o pribratí znalca, znaleckej organizácie a znaleckého ústavu, sľub znalca, opatrenie o pribratí tlmočníka, prekladateľa, sľub tlmočníka, sľub prekladateľa,

k)

protokoly o kontrolách, znalecké posudky, odborné vyjadrenia, písomné potvrdenia,

l)

príkaz na domovú prehliadku, osobnú prehliadku, prehliadku iných priestorov a pozemkov, zápisnice o vykonaných prehliadkach,

m)

príkaz na zadržanie a otvorenie zásielky, zápisnica o otvorení zásielky,

n)

nariadenie o zámene zásielky, zápisnica o zámene zásielky,

o)

doslovný prepis záznamu telekomunikačnej prevádzky a nosič so záznamom,

p)

návrh na vydanie príkazu na kontrolovanú dodávku a príkaz na kontrolovanú dodávku,

q)

návrh na vydanie príkazu na použitie agenta a príkaz na jeho použitie,

r)

návrh na vydanie príkazu na predstieraný prevod a príkaz na predstieraný prevod,

s)

príkaz na sledovanie a prepis záznamu o sledovaní,

t)

doslovný prepis zvukového záznamu a nosič obrazového, zvukového alebo obrazo-zvukového záznamu,

u)

príkaz na odňatie veci, zápisnica o vydaní a odňatí veci, uznesenie a potvrdenie o dispozícii s ňou,

v)

ostatné písomné a iné dôkazové materiály, napríklad zápisnica o obhliadke miesta činu, fotodokumentácia a pod.,

w)

odpis registra trestov, posudky, záznam o kontrole korešpondencie,

x)

záznam o nazretí do spisu, preštudovaní spisu a o návrhoch na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania,

y)

návrh na podanie obžaloby alebo na iné rozhodnutie,

z)

utajované prílohy podľa osobitného predpisu,2) neutajované prílohy.

(2)

Vo veciach vrátených na doplnenie vyšetrovania a došetrenie sa ponechá pôvodné zoradenie vyšetrovacieho spisu a ďalšie písomnosti sa zoradia za pôvodný spis spravidla podľa odseku 1.

(3)

Doklady o doručení zásielky sa pripájajú k rozhodnutiam, ktorých sa týkajú, k zápisnici o vyšetrovacom úkone alebo k inej písomnosti na preukázanie doručenia písomnosti vrátane upovedomenia alebo predvolania na vykonanie vyšetrovacieho úkonu.

(4)

Čísluje sa každý list vyšetrovacieho spisu od čísla listu 1 okrem obsahu spisu vzostupne až po posledný list. Spis sa previaže, pričom sa konce špagáta zalepia lepiacou páskou, ktorá sa označí odtlačkom okrúhlej pečiatky útvaru bez štátneho znaku a podpisom policajta.

(5)

Za administratívne vedenie vyšetrovacieho spisu zodpovedá policajt, ktorému bola vec pridelená. Ak vyšetrovanie vykonáva špecializovaný tím, zodpovedá za administratívne vedenie spisu policajt, ktorého určí riaditeľ útvaru, pri ktorom bol špecializovaný tím zriadený, alebo vedúci tohto tímu.

§ 7 - Overenie rovnopisu vyšetrovacieho spisu
(1)

Rovnopis vyšetrovacieho spisu na účel jeho predloženia prokurátorovi alebo súdu overí policajt uvedený v § 6 ods. 5. O overení vyhotoví záznam, z ktorého bude zrejmé, že v rovnopise založený spisový materiál svojím označením, obsahom a číslovaním listov je zhodný s označením, obsahom a číslovaním listov v origináli vyšetrovacieho spisu, čo potvrdí slovami „Vyhotovený rovnopis súhlasí s originálom“, vlastnoručným podpisom pod čitateľne vypísanou hodnosťou, menom a priezviskom a odtlačkom okrúhlej pečiatky útvaru bez štátneho znaku.

(2)

Záznam podľa odseku 1 obsahuje aj údaj o mieste a dátume jeho vyhotovenia.

§ 8 - Tvorba a zoradenie zväzkov vyšetrovacieho spisu
(1)

Pri tvorbe a zoraďovaní listín vo zväzkoch vyšetrovacieho spisu sa postupuje primerane podľa § 6. Jednotlivé zväzky sa označujú rímskymi číslicami od I vzostupne ďalej.

(2)

Ak má vyšetrovací spis viac ako dva zväzky, do zväzku č. I sa za obsah spisu založí rovnopis obsahu spisu zväzku č. II a ďalších zväzkov.

§ 9 - Predloženie vyšetrovacieho spisu pred jeho konečným zoradením
(1)

Ak sa predkladá vyšetrovací spis prokurátorovi alebo súdu, treba listy očíslovať a vyhotoviť obsah predkladaného vyšetrovacieho spisu.

(2)

Po vrátení veci na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania policajt založí nový zväzok a pokračuje v číslovaní listov písomností bez prerušenia; v obsahu spisu založenom vo zväzku č. I vyznačí založenie nového zväzku.

(3)

Prevzatie vráteného spisu potvrdí preberajúci útvar v obsahu spisu odtlačkom prezenčnej pečiatky, v ktorej vyznačí dátum prijatia, číslo spisu a počet príloh.

§ 10 - Predloženie vyšetrovacieho spisu prokuratúre
(1)

Po predložení vyšetrovacieho spisu prokuratúre sa prevzatie spisu prokuratúrou vyznačí v obsahu spisu odtlačkom pečiatky prokuratúry a uvedením dátumu.

(2)

Ak prokurátor zakladá do vyšetrovacieho spisu ďalšie písomnosti, pokračuje v číslovaní listov bez prerušenia a prokurátor to vyznačí aj v obsahu spisu.

(3)

Ustanovenia § 3, 4, 5, 8 a 9 sa primerane použijú aj pri tvorbe spisu prokurátorom.

§ 11 - Predloženie vyšetrovacieho spisu súdu
(1)

Po predložení vyšetrovacieho spisu súdu sa prevzatie spisu súdom vyznačí v obsahu spisu odtlačkom pečiatky súdu a uvedením dátumu.

(2)

Ak súd zakladá do spisu ďalšie listiny, pokračuje sa v číslovaní listov bez prerušenia a súd to vyznačí aj v obsahu spisu.

(3)

Podrobnosti o tvorbe spisu súdom upravuje osobitný predpis.3)

§ 12 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Daniel Lipšic v. r.

Poznámky

 • 1)

  § 10 ods. 8 a 9 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.

 • 1a)

  § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 2)

  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 3)

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.

Načítavam znenie...
MENU
Hore