Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v znení vyhlášky č. 96/2009 Z. z. 408/2019 účinný od 01.01.2020

Platnosť od: 29.11.2019
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo procesné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v znení vyhlášky č. 96/2009 Z. z. 408/2019 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 408/2019 s účinnosťou od 01.01.2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v znení vyhlášky č. 96/2009 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 561 ods. 3 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v znení vyhlášky č. 96/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 2 písm. c) sa na konci spojka „a“ nahrádza čiarkou.
2.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
poznámka „Domáce násilie“, ak je poškodeným obeť trestného činu domáceho násilia.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Gábor Gál v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore