Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Účinný od Číslo predpisu Názov predpisu
22.06.2024 139/2024 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Saudskoarabským kráľovstvom o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku 139/2024 účinný od 22.06.2024
22.06.2024 138/2024 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 3. júna 2024 č. 2/2024 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou 138/2024 účinný od 22.06.2024
22.06.2024 137/2024 Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o podrobnostiach týkajúcich sa zmeny podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu 137/2024 účinný od 01.01.2025
19.06.2024 136/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2025 136/2024 účinný od 01.01.2025
19.06.2024 135/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie 135/2024 účinný od 01.07.2024
18.06.2024 134/2024 Opatrenie Národnej banky Slovenska o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou 134/2024 účinný od 01.07.2024
18.06.2024 133/2024 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy v znení vyhlášky č. 492/2023 Z. z. 133/2024 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2024
18.06.2024 132/2024 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete v znení vyhlášky č. 491/2023 Z. z. 132/2024 účinný od 01.07.2024
14.06.2024 131/2024 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 19/2018 z 24. apríla 2024 vo veci vyslovenia súladu ustanovenia § 9 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov 131/2024 účinný od 14.06.2024
14.06.2024 130/2024 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 6/2023 z 15. mája 2024 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 2 ods. 4 prvej vety zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 12 ods. 4 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 130/2024 účinný od 14.06.2024
08.06.2024 129/2024 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení neskorších predpisov 129/2024 účinný od 08.06.2024
08.06.2024 128/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 128/2024 účinný od 08.06.2024
08.06.2024 127/2024 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 127/2024 účinný od 08.06.2024
07.06.2024 126/2024 Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 3. júna 2024 č. 1/2024, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu 126/2024 účinný od 07.06.2024
07.06.2024 125/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 125/2024 účinný od 07.06.2024 do 30.06.2024
01.06.2024 124/2024 Oznámenie Ministerstva dopravy Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia č. 17908/2024/OCL/46393 z 27. mája 2024, ktorým sa dopĺňa letecký predpis L 1 Spôsobilosť leteckého personálu vydaný úpravou č. 3/2008 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 31. januára 2008 v platnom znení 124/2024 účinný od 01.06.2024
01.06.2024 123/2024 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov 123/2024 účinný od 01.06.2024
01.06.2024 122/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov 122/2024 účinný od 01.06.2024
01.06.2024 121/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci 121/2024 účinný od 01.06.2024
01.06.2024 120/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 120/2024 účinný od 01.06.2024
MENU
Hore