Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení neskorších predpisov 129/2024 účinný od 08.06.2024

Platnosť od: 08.06.2024
Účinnosť od: 08.06.2024
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení neskorších predpisov 129/2024 účinný od 08.06.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 129/2024 s účinnosťou od 08.06.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 5 zákona č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení vyhlášky č. 271/2017 Z. z., vyhlášky č. 37/2018 Z. z., vyhlášky č. 354/2019 Z. z. a vyhlášky č. 472/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 odsek 2 znie:

„(2)
Komisie sú najmenej päťčlenné. Členmi komisie sú zástupcovia ministerstva, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti a iní odborníci z oblasti súvisiacej s účelom, na ktorý má byť dotácia poskytnutá. Funkčné obdobie člena komisie je jeden rok. Minister môže vymenovať člena komisie aj opakovane, najviac však na tri funkčné obdobia. Členstvo v komisii je nezastupiteľné.“.

2.
V § 2 ods. 3 písmeno a) znie:

„a)
uplynutím funkčného obdobia,“.

3.
V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a rozhodujú podľa kritérií pre vyhodnocovanie žiadostí“.
4.
V § 5 ods. 5 prvá veta znie: „Ak je to potrebné pre náležité posúdenie žiadostí, môže ministerstvo vyzvať žiadateľov, ktorých žiadosti získali priemer bodového ohodnotenia žiadosti viac ako 60 bodov, na účasť na rokovaní komisie na účel ústnej prezentácie projektu uvedeného v žiadosti.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Boris Susko v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore