Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 120/2024 účinný od 01.06.2024

Platnosť od: 01.06.2024
Účinnosť od: 01.06.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Živnostenské podnikanie, Správne poplatky, Zdravé životné podmienky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 120/2024 účinný od 01.06.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 120/2024 s účinnosťou od 01.06.2024

Legislatívny proces k zákonu 120/2024

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 475/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 119/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 242/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 220/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 304/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 533/2021 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 551/2021 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 517/2022 Z. z. a zákona č. 205/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 5 ods. 4 písmeno v) znie:

„v)
vedie register výrobcov a dovozcov výživových doplnkov a potravín na osobitné výživové účely9) a register minerálnych vôd a pramenitých vôd,“.

2.
V § 5 ods. 4 písm. an) sa vypúšťajú slová „a nových potravín“.
3.
V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Do vymenovania regionálneho hygienika podľa predchádzajúcej vety, hlavný hygienik môže obsadiť miesto regionálneho hygienika s predchádzajúcim súhlasom ministra zdravotníctva Slovenskej republiky, najdlhšie však na šesť mesiacov.“.
4.
V § 13 ods. 4 písmeno i) znie:

„i)
rozhoduje o návrhoch na činnosti na pracovisku spojené s expozíciou pri výrobe, spracovaní, manipulácii, skladovaní, preprave a zneškodňovaní
1.
látok alebo zmesí, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako karcinogén kategórie 1A alebo kategórie 1B podľa osobitného predpisu,17a) alebo látok, zmesí alebo pracovných procesov s rizikom chemickej karcinogenity uvedených v osobitnom predpise alebo látok alebo zmesí uvoľňovaných v pracovných procesoch, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise (ďalej len „karcinogénny faktor“),

2.
látok alebo zmesí, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako mutagén zárodočných buniek kategórie 1A alebo kategórie 1B podľa osobitného predpisu17a) (ďalej len „mutagénny faktor“),

3.
látok alebo zmesí, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako reprodukčne toxická látka kategórie 1A alebo kategórie 1B podľa osobitného predpisu17a) (ďalej len „reprodukčne toxický faktor“),“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) Príloha I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.“.

5.
V § 26 ods. 2 sa za slovo „súdu32)“ vkladajú slová „pobytovou formou alebo v ktorom sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou na základe dohody32a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) § 45 ods. 4 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6.
V § 26 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosti podľa odseku 4 písm. j) sa nevzťahujú na zariadenia sociálnych služieb rodinného typu.33aaa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33aaa znie:

„33aaa) § 13 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7.
V § 26 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7)
Povinnosť zabezpečiť, aby do výrobných a skladovacích priestorov nevstupovali neoprávnené osoby podľa odseku 4 písm. a) sa nevzťahuje na poskytovateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb rodinného typu,33aaa) a to na vstup zamestnancov poskytovateľa tejto sociálnej služby a prijímateľov sociálnej služby v tomto zariadení. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb rodinného typu sa môže zúčastňovať prípravy alebo podávania pokrmov alebo nápojov a súvisiacej manipulácie s potravinami v bytovej jednotke tohto zariadenia, v ktorej je ubytovaný, ak má potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

8.
V § 30 ods. 1 písm. j) jedenásty bod znie:

„11.
karcinogénny faktor, mutagénny faktor alebo reprodukčne toxický faktor,“.

9.
V § 30e ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5.
ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie pri expozícii karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom,“.

10.
V § 30e ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
ak bude vykonávať prácu zaradenú do druhej kategórie pri expozícii karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom.“.

11.
V § 30e ods. 9 písm. e) sa za slovo „faktormi“ vkladajú slová „podľa § 30 ods. 1 písm. j) jedenásteho bodu“.
12.
V § 30e sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11)
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa odseku 1 písm. a) piateho bodu sa vykonávajú jeden raz za tri roky.“.

Doterajšie odseky 11 až 22 sa označujú ako odseky 12 až 23.

13.
V § 30e ods. 20 sa slová „odseku 20“ nahrádzajú slovami „odseku 21“.
14.
V § 30e ods. 23 sa slová „odseku 21“ nahrádzajú slovami „odseku 22“.
15.
V § 34 ods. 3 až 5 sa slová „(§ 30e ods. 12)“ nahrádzajú slovami „(§ 30e ods. 13)“.
16.
§ 40 vrátane nadpisu znie:

㤠40
Ochrana zamestnancov pri práci s karcinogénnymi faktormi, mutagénnymi faktormi alebo reprodukčne toxickými faktormi
Zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú činnosti, pri ktorých sú alebo môžu byť exponovaní karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom, je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom technické, organizačné a iné opatrenia a plniť povinnosti, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu zamestnancov karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.“.

17.
V § 52 ods. 1 písm. q) sa vypúšťajú slová „alebo nových potravín“.
18.
V § 57 ods. 18 sa slová „4 a 7“ nahrádzajú slovami „4 a 8“.
19.
V § 57 ods. 22 písm. m) sa slová „§ 30e ods. 14“ nahrádzajú slovami „§ 30e ods. 15“.
20.
V § 57 ods. 29 písmeno f) znie:

„f)
nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia alebo neplní povinnosti na ochranu zamestnancov pri práci s karcinogénnymi faktormi, mutagénnymi faktormi alebo reprodukčne toxickými faktormi podľa § 40,“.

21.
Za § 63o sa vkladá § 63p, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠63p
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2024
(1)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, u ktorej sa na pracovisku vykonávali činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním reprodukčne toxických faktorov pred 1. júnom 2024, je povinná najneskôr do 31. decembra 2024 predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie návrh podľa § 13 ods. 4 písm. i) v znení účinnom od 1. júna 2024.

(2)
Zamestnávateľ zabezpečí prvé posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu u zamestnanca exponovaného karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom podľa § 30e ods. 1 písm. a) piateho bodu najneskôr do 31. decembra 2024.“.

22.
Príloha č. 9 sa dopĺňa dvadsiatym prvým bodom, ktorý znie:

„21.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/431 z 9. marca 2022, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (Ú. v. EÚ L 88, 16. 3. 2022).“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 402/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 490/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 114/2022 Z. z., zákona č. 122/2022 Z. z., zákona č. 180/2022 Z. z., zákona č. 181/2022 Z. z., zákona č. 246/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 253/2022 Z. z., zákona č. 264/2022 Z. z., zákona č. 265/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z., zákona č. 408/2022 Z. z., zákona č. 427/2022 Z. z., zákona č. 429/2022 Z. z., zákona č. 59/2023 Z. z., zákona č. 109/2023 Z. z., zákona č. 119/2023 Z. z., zákona č. 135/2023 Z. z., zákona č. 146/2023 Z. z., zákona č. 183/2023 Z. z., zákona č. 192/2023 Z. z., zákona č. 287/2023 Z. z., zákona č. 293/2023 Z. z., zákona č. 309/2023 Z. z., zákona č. 331/2023 Z. z., zákona č. 332/2023 Z. z. a zákona č. 530/2023 Z. z. sa mení takto:

V sadzobníku správnych poplatkov, časti VIII. FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, položke 150 písmeno ab) znie:

„ab)
oznámenie o umiestnení výživového doplnku na trh v Slovenskej republike .............. 30 eur,“.

Čl. III

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 56/2020 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 127/2021 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 176/2022 Z. z., zákona č. 351/2022 Z. z., zákona č. 394/2022 Z. z., zákona č. 181/2023 Z. z., zákona č. 182/2023 Z. z., zákona č. 263/2023 Z. z., zákona č. 276/2023 Z. z. a zákona č. 506/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 15a ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na študijné odbory a učebné odbory, v ktorých sa praktické vyučovanie poskytuje formou odborného výcviku, a na študijné odbory a učebné odbory v nadväzujúcich formách odborného vzdelávania a prípravy.“.
2.
§ 15a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Škola splní rozsah vyučovania telesnej a športovej výchovy podľa odsekov 4 a 5 aj započítaním hodín športových výcvikov, kurzov pohybových aktivít v prírode, športovej prípravy a pohybových aktivít organizovaných v škole mimo vyučovacích hodín a v školskom klube detí tak, aby celkový počet hodín telesnej a športovej výchovy počas školského roka po prepočítaní zodpovedal týždennému rozsahu podľa odsekov 4 a 5; rozsah a spôsob ich započítania sa uvádza v rámcových učebných plánoch.“.

3.
V § 110 ods. 5 sa číslo „10“ nahrádza číslom „13“.
4.
V § 144 odsek 10 znie:

„(10)
Neprítomnosť dieťaťa alebo neplnoletého žiaka ospravedlňuje škola na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.“.

5.
V § 144 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 až 13, ktoré znejú:

„(11)
Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá najviac 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní a súhrnne počas mesiaca najviac 10 vyučovacích dní, neprítomnosť sa ospravedlňuje bez predloženia potvrdenia od lekára. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá viac ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní alebo súhrnne počas mesiaca viac ako 10 vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára.

(12)
Ak neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z dôvodu ochorenia trvá najviac 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní a súhrnne počas mesiaca najviac 14 vyučovacích dní, neprítomnosť sa ospravedlňuje bez predloženia potvrdenia od lekára. Ak neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z dôvodu ochorenia trvá viac ako 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní alebo súhrnne počas mesiaca viac ako 14 vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára.

(13)
Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť neprítomnosti, najmä pri opakovanej neprítomnosti; to platí aj ak ide o ospravedlňovanie podľa odseku 11 alebo odseku 12.“.

Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 14 a 15.

6.
V § 144 ods. 14 sa číslo „10“ nahrádza číslom „13“.
7.
V § 144 ods. 15 sa číslo „11“ nahrádza číslom „14“.
8.
V § 150 ods. 8 písm. h) sa na konci slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
9.
V § 150 sa odsek 8 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
zvýšení počtu vyučovacích dní podľa § 144 ods. 11 alebo ods. 12.“.

Čl. IV

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 331/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 289/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 280/2019 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 89/2020 Z. z., zákona č. 218/2021 Z. z., zákona č. 484/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z., zákona č. 199/2022 Z. z., zákona č. 345/2022 Z. z., zákona č. 494/2022 Z. z. a zákona č. 205/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 13 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Zariadenie, v ktorom sa poskytuje pobytová sociálna služba uvedená v § 34 až 39, je zariadením rodinného typu, ak sa sociálna služba v tomto zariadení poskytuje v bytovej budove najviac pre
a)
šesť prijímateľov sociálnej služby v jednej bytovej jednotke a

b)
dvanásť prijímateľov sociálnej služby vo viacerých bytových jednotkách so spoločným hlavným vstupom k týmto bytovým jednotkám z verejnej komunikácie.“.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

2.
V § 13 ods. 8 sa slová „Odsek 6“ nahrádzajú slovami „Odsek 7“.
3.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Poskytovateľ sociálnej služby v zariadení rodinného typu môže pri poskytovaní sociálnej služby namiesto poskytovania stravovania utvárať podmienky na prípravu stravy, ak
a)
má na to vytvorené priestorové podmienky, personálne podmienky, materiálne podmienky, finančné podmienky a hygienické podmienky,

b)
utváranie podmienok na prípravu stravy sa uplatňuje samostatne na bytovú jednotku a

c)
funkčné dôsledky zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby umožňujú prípravu stravy prijímateľom sociálnej služby.“.

4.
V § 18 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Utváranie podmienok na prípravu stravy podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu v zariadení rodinného typu zahŕňa aj
a)
utvorenie podmienok na prípravu stravy v rozsahu zodpovedajúcom celodennému stravovaniu v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou alebo týždennou pobytovou sociálnou službou podľa § 17 ods. 3 až 5,

b)
dohľad poskytovateľa sociálnej služby pri
1.
úkonoch starostlivosti o domácnosť podľa prílohy č. 4 časti II súvisiacich s prípravou stravy a

2.
dodržiavaní zásad hygieny a bezpečnosti potravín pri príprave stravy, zásad zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby.“.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

5.
V § 22 sa slová „§ 35, 36, 38 a 39“ nahrádzajú slovami „§ 26, 35, 36, 38 a 39“.
6.
§ 26 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Poskytovateľ sociálnej služby v útulku môže poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.“.

7.
V § 34 odsek 5 znie:

„(5)
Sociálna služba v zariadení podporovaného bývania musí spĺňať podmienky ustanovené v § 13 ods. 6 pre zariadenie rodinného typu.“.

8.
§ 61 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
Opatrovateľ je v zariadení oprávnený poskytovať úkony uvedené v prílohe č. 4 časti I písm. f) druhom bode až piatom bode len na základe písomného poverenia poskytovateľa sociálnej služby udeleného na návrh kvalifikovanej osoby zodpovednej za odborné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení,28b) ktoré obsahuje zoznam úkonov podľa prílohy č. 4 časti I písm. f) druhého bodu až piateho bodu, ktoré je opatrovateľ oprávnený vykonávať, a dobu platnosti poverenia. Písomné poverenie podľa prvej vety možno udeliť najdlhšie na obdobie šiestich mesiacov, a to aj opakovane.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:

„28b) § 20 ods. 1 písm. e) desiaty bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

9.
V prílohe č. 4 časti I písmeno f) znie:

„f)
dodržiavanie liečebného režimu
1.
nákup liekov,

2.
podávanie liekov a aplikácia mastí,

3.
kontrola glykémie glukomerom,

4.
odmeranie krvného tlaku, pulzu a telesnej teploty,

5.
aplikácia liečiva subkutánne (napríklad inzulínu),

6.
polohovanie.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I, čl. II a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2024.

Zuzana Čaputová v. r. v z. Peter Žiga v. r. v z. Robert Kaliňák v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore