Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 127/2024 účinný od 08.06.2024

Platnosť od: 08.06.2024
Účinnosť od: 08.06.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenské právo, Ochrana životného prostredia, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Príroda a krajina
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 127/2024 účinný od 08.06.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 127/2024 s účinnosťou od 08.06.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 240/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 310/2018 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 6/2022 Z. z., zákona č. 377/2022 Z. z. a zákona č. 272/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 40 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
ak je vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s nežiaducim výskytom medveďa hnedého podľa osobitného predpisu.68a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:

„68a) § 3 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 127/2024 Z. z.“.

2.
V § 81 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r)
povolenie výnimky podľa § 40 ods. 3 v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie podľa osobitného predpisu.112a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 112a znie:

„112a) § 3b ods. 2 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 127/2024 Z. z.“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 252/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 568/2005 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 176/2021 Z. z., zákona č. 55/2022 Z. z., zákona č. 146/2023 Z. z. a zákona č. 205/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „smogová situácia,1ba)“ vkladajú slová „nežiaduci výskyt medveďa hnedého,“.
2.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
nežiaduci výskyt medveďa hnedého je mimoriadna udalosť, ktorá je vyhodnotená ako stav, ktorý predstavuje riziko ohrozenia života, zdravia alebo vzniku škôd na úrode, hospodárskych zvieratách alebo závažných škôd na majetku v súvislosti s výskytom medveďa hnedého na území, na ktorom je vyhlásená mimoriadna situácia.“.

3.
V § 3b sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
na území, v ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s nežiaducim výskytom medveďa hnedého, nevytvárať a neudržiavať miesta, na ktoré sa vykladá návnada s cieľom prilákať medveďa hnedého; ak v čase vyhlásenia tejto mimoriadnej situácie sú vytvorené takéto miesta, príslušná obec alebo užívateľ poľovného revíru, v ktorom sa uvedené miesta nachádzajú, je povinný prijať také opatrenia, aby miesta, na ktorých bola vyložená návnada s cieľom prilákať medveďa hnedého, boli bez zbytočného odkladu odstránené.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r.v z. Peter Žiga v. r.v z. Robert Kaliňák v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore