Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Účinný od Číslo predpisu Názov predpisu
29.09.2023 382/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky k Dodatkovému protokolu k Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúci sa trestnoprávneho postihu činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov 382/2023 účinný od 29.09.2023
29.09.2023 381/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 381/2023 účinný od 01.10.2023
29.09.2023 380/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Stolica 380/2023 účinný od 01.01.2024
28.09.2023 379/2023 Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2024/2025 379/2023 účinný od 28.09.2023
28.09.2023 378/2023 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2024 378/2023 účinný od 01.01.2024
28.09.2023 377/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi 377/2023 účinný od 01.10.2023
28.09.2023 376/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú číselníky trestných činov a trestov 376/2023 účinný od 01.10.2023
28.09.2023 375/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Devínska Kobyla 375/2023 účinný od 01.01.2024
27.09.2023 374/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 26. septembra 2023 č. MF/010575/2023-119, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení opatrenia z 19. januára 2022 č. MF/004274/2022-119 374/2023 účinný od 27.09.2023
27.09.2023 373/2023 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2024 373/2023 účinný od 27.09.2023
27.09.2023 372/2023 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sume minimálnej mzdy na rok 2024 372/2023 účinný od 27.09.2023
27.09.2023 371/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 521/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 471/2022 Z. z. 371/2023 účinný od 01.10.2023
26.09.2023 370/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností 370/2023 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2023
22.09.2023 368/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 368/2023 účinný od 01.10.2023
21.09.2023 367/2023 Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu 367/2023 účinný od 25.09.2023
21.09.2023 366/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje uplatňovanie niektorých opatrení po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 366/2023 účinný od 01.10.2023
19.09.2023 365/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Chryzostoma Korca 365/2023 účinný od 19.09.2023
16.09.2023 364/2023 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky 364/2023 účinný od 16.09.2023
15.09.2023 363/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov 363/2023 účinný od 01.11.2023 do 31.12.2023
15.09.2023 362/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 226/2023 Z. z. 362/2023 účinný od 01.10.2023
15.09.2023 361/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov 361/2023 účinný od 15.09.2023 do 30.09.2023
15.09.2023 360/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov 360/2023 účinný od 15.09.2023
14.09.2023 359/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov 359/2023 účinný od 15.09.2023
13.09.2023 358/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní obmedzovacích prostriedkov a vedení registra obmedzovacích prostriedkov 358/2023 účinný od 15.09.2023
13.09.2023 357/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2024 357/2023 účinný od 15.09.2023
09.09.2023 356/2023 Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov 356/2023 účinný od 09.09.2023
06.09.2023 355/2023 Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení neskorších predpisov 355/2023 účinný od 01.01.2024
06.09.2023 354/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch 354/2023 účinný od 06.09.2023
05.09.2023 353/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 411/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 353/2023 účinný od 01.01.2024
05.09.2023 352/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa 352/2023 účinný od 01.01.2024
05.09.2023 351/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde 351/2023 účinný od 01.01.2024
MENU
Hore