Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1957

1 1/1957 Vyhláška ministerstva spravodlivosti o úplnom znení trestného zákona
2 2/1957 Nariadenie, ktorým sa určuje sídlo a obvod Ľudového súdu v Šuranoch a mení obvod Ľudového súdu v Nových Zámkoch
3 3/1957 Nariadenie o zriadení Povereníctva štátnej kontroly
4 4/1957 Nariadenie o organizácii filmového podnikania
5 5/1957 Nariadenie, ktorým sa rozširuje pôsobnosť národných výborov vo veciach výkupu poľnohospodárskych výrobkov a zjednocujú predpisy na tomto úseku
6 6/1957 Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o hospodárskych stavebných zmluvách
7 7/1957 Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o organizácii výkonných orgánov národných výborov
8 8/1957 Vládne nariadenie o vojenských zdravotníkoch
9 9/1957 Nariadenie o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov
10 10/1957 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národných výboroch
11 11/1957 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o voľbách do národných výborov
12 12/1957 Vyhláška o úplnom znení zákona o voľbách do národných výborov
13 13/1957 Zákon o čestnom odznaku „Materstvo"
14 14/1957 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje trestný zákon správny č. 88/1950 Zb.
15 15/1957 Nariadenie o odmenách k štátnym cenám Klementa Gottwalda
16 16/1957 Vyhláška o vydaní pamätných strieborných desaťkorunákov k oslavám J. A. Komenského v roku 1957
17 17/1957 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 103/1951 Zb. o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti
18 18/1957 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti
19 19/1957 Vyhláška o úplnom znení zákona č. 103/1951 Zb. o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti
20 20/1957 Vyhláška o úplnom znení zákona č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti
21 21/1957 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia
22 22/1957 Vyhláška Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu, ktorou sa určujú orgány rád ďalších miestnych národných výborov ako stavebný úrad prvej stolice
23 23/1957 Zákon o podnikových fondoch pracujúcich
24 24/1957 Zákon o kárnom (disciplinárnom) stíhaní rozkrádania a poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve
25 25/1957 Rozpočtový zákon na rok 1957
26 26/1957 Zákon o notárskych poplatkoch
27 27/1957 Vyhláška o vydaní pamätných strieborných desaťkorunákov k oslavám 250. výročia založenia inžinierskych škôl v Prahe
28 28/1957 Nariadenie o organizácii a pôsobnosti vysokých škôl a ich zložiek
29 29/1957 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o niektorých zmenách Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a o Protokole o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, spísaných v Montreali 14. júna 1954
30 30/1957 Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o notárskych poplatkoch
31 31/1957 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o vyrovnaní otvorených majetkových otázok
32 32/1957 Zákon o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách
33 33/1957 Zákon o sociálnom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl
34 34/1957 Zákon o vynálezoch, objavoch a zlepšovacích návrhoch
35 35/1957 Zákon o technickej normalizácii
36 36/1957 Zákon o voľbách sudcov a sudcov z ľudu ľudových a krajských súdov a o úprave niektorých ich pomerov
37 37/1957 Zákon o kárnej zodpovednosti sudcov ľudových a krajských súdov
38 38/1957 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o právnych stykoch v občianskych, rodinných a trestných veciach so Záverečným protokolom
39 39/1957 Zákon o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc
40 40/1957 Nariadenie ministra vnútra o zovňajšom označení Pomocníkov Pohraničnej stráže
41 41/1957 Zákon o využití nerastného bohatstva (banský zákon)
42 42/1957 Nariadenie ministra školstva a kultúry o označovaní absolventov Inštitútu telesnej výchovy a športu
43 43/1957 Nariadenie o vynálezoch
44 44/1957 Nariadenie o objavoch
45 45/1957 Nariadenie o zlepšovacích návrhoch
46 46/1957 Nariadenie o technickej normalizácii
47 47/1957 Nariadenie o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami 1 Kčs
48 48/1957 Vyhláška ministra financií o vydaní mincí 1 Kčs
49 49/1957 Nariadenie o výkupe poľnohospodárskych výrobkov
50 50/1957 Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ministerstvo pracovných síl a Povereníctvo pracovných síl
51 51/1957 Nariadenie ministrov spravodlivosti, vnútra a národnej obrany o registri trestov
52 52/1957 Nariadenie ministra financií o ďalšej zmene nariadenia o správnych poplatkoch
53 53/1957 Zákon, ktorým sa mení zákon o Československej akadémii vied
54 54/1957 Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení zákona č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách
55 55/1957 Zákon o divadelnej činnosti (divadelný zákon)
56 56/1957 Zákon o umeleckej remeselnej práci a o ľudovej umeleckej výrobe
57 57/1957 Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a juhoslovanskými občanmi
58 58/1957 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti ľudského života na mori dohodnutom 10. júna 1948 v Londýne
59 59/1957 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci na poli sociálnej politiky so Záverečným protokolom
60 60/1957 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky
61 61/1957 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva
62 62/1957 Nariadenie o novej organizácii rozhlasu a televízie
63 63/1957 Nariadenie, ktorým sa zrušuje Štátna inšpekcia úrody poľnohospodárskych plodín
64 64/1957 Nariadenie o miestnej bezpečnosti
65 65/1957 Nariadenie o trestnej právomoci miestnych národných výborov
66 66/1957 Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene v stave viazanosti Dohovorom o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov
67 67/1957 Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene v okruhu zmluvných strán viazaných Protokolom o doložkách o rozhodcovi
68 68/1957 Zákon o umelom prerušení tehotnosti
69 69/1957 Zákon o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1958 a 1959
70 70/1957 Zákon o Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa
71 71/1957 Zákon, ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia zákonov o dani zo mzdy, pôdohospodárskej dani, dani z príjmov obyvateľstva a živnostenskej dani
72 72/1957 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Prvom dodatkovom protokole k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy z 5. apríla 1948
73 73/1957 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Prvom dodatkovom protokole k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o sociálnom poistení z 5. apríla 1948
74 74/1957 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva
75 75/1957 Zákon o občianskych preukazoch
76 76/1957 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o hlásení obyvateľstva a o povoľovaní pobytu cudzincom
77 77/1957 Vládní nařízení o změně sídla okresního národního výboru v Karlových Varech
78 78/1957 Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu v Ostrově a mění obvod lidového soudu v Karlových Varech
79 79/1957 Zákon o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon)
80 80/1957 Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon)
81 81/1957 Zákon o koncertnej a inej hudobnej činnosti
82 82/1957 Zákon o estrádach, artistických produkciách a ľudovej zábave
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore