Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 92/1991 účinný od 01.09.2018

Platnosť od: 22.03.1991
Účinnosť od: 01.09.2018
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST48JUD22612DS19EUPP16ČL0

Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 92/1991 účinný od 01.09.2018
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 92/1991 s účinnosťou od 01.09.2018 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018§ 10a

(1)
Rozhodnutie o prevode majetku podniku obsahuje
a)
identifikáciu projektu,
b)
označenie schváleného spôsobu prevodu majetku,
c)
účtovnú hodnotu majetku jednotlivých samostatne prevádzaných jednotiek zodpovedajúcich projektu o prevode majetku, ktorý bol týmto rozhodnutím určený na realizáciu,
d)
v prípade existencie majetku nepoužiteľného na podnikateľské účely jeho účtovnú hodnotu po odpočítaní prípadných výnosov z jeho realizácie a spôsob naloženia s týmto majetkom,
e)
prípadnú skutočnosť, že s prevodom prevádzaného majetku je spojený vznik nového záväzku nadobúdateľa s uvedením jeho rozsahu a sankcií za jeho neplnenie,
f)
prípadnú skutočnosť, že projekt o prevode majetku alebo jeho časť bude realizovať Slovenský pozemkový fond,
g)
prípadnú skutočnosť, že v rámci projektu o prevode majetku sa bezodplatne prevádzajú viacúčelové sklady a majetok civilnej ochrany,
h)
prípadnú skutočnosť, že ministerstvo uzatvorí na základe rozhodnutia vlády s nadobúdateľom zmluvu o úhrade nákladov vynaložených na vyporiadanie ekologických záväzkov vzniknutých pred prevodom majetku,
ch)
spôsob vyporiadania nároku oprávnených osôb4e),
i)
prípadné ďalšie podmienky.
(2)
Rozhodnutie o prevode majetku priamym predajom vopred určenému záujemcovi obsahuje okrem náležitostí uvedených v odseku 1
a)
spôsob výberu nadobúdateľa,
b)
označenie nadobúdateľa prevádzaného majetku s uvedením jeho identifikačného čísla organizácie alebo rodného čísla,
c)
spôsob určenia kúpnej ceny; ak je kúpna cena určená dohodou, uvedie sa absolútna suma,
d)
platobné podmienky vrátane preukázania zdroja zaplatenia kúpnej ceny alebo prvej splátky, ak platobné podmienky určujú zaplatenie kúpnej ceny v splátkach, a preukázanie pôvodu finančných prostriedkov podľa osobitného predpisu4f).
(3)
Rozhodnutie o prevode majetku verejnou súťažou obsahuje okrem náležitostí uvedených v odseku 1
a)
podmienky verejnej súťaže a kritériá na posúdenie ich splnenia, ktoré ministerstvo po vyhlásení víťaza súťaže nemôže meniť,
b)
vymedzenie okruhu účastníkov prevodu majetku.
(4)
Rozhodnutie o prevode majetku vložením prevádzaného majetku do obchodnej spoločnosti a rozhodnutie o prevode majetkovej účasti štátu obsahuje okrem náležitostí uvedených v odseku 1
a)
spôsob prevodu majetku akcií (obchodných podielov) vyjadrený percentuálnymi podielmi jednotlivých spôsobov prevodu majetku akcií (obchodných podielov), prípadne percentuálne podiely predávané jednotlivým nadobúdateľom,
b)
prípadnú existenciu akcií s osobitnými právami,
c)
prípadnú zmenu v návrhu na obsadenie orgánov obchodnej spoločnosti,
d)
pri predaji akcií (obchodného podielu) za dohodnutú kúpnu cenu cenu jednej akcie (obchodného podielu) alebo dohodnutú celkovú cenu,
e)
určenie podielu na výmenu dlhopisov ministerstva za akcie ministerstva.
(5)
Rozhodnutie o prevode majetku verejnou ponukou akcií obsahuje
a)
spôsob prevodu majetku akcií,
b)
podmienky verejnej ponuky akcií,
c)
ďalšie podmienky určené vládou.
(6)
Odsek 4 sa na rozhodnutie o prevode majetku verejnou ponukou akcií nepoužije.
(7)
V rozhodnutí o prevode majetku verejnou ponukou akcií môže vláda spojiť prevod majetku verejnou ponukou akcií s prevodom majetku priamym predajom. Rozhodnutie o prevode majetku verejnou ponukou akcií v spojení s prevodom majetku priamym predajom obsahuje okrem náležitostí uvedených v odseku 5 primerane náležitosti rozhodnutia o prevode majetku uvedené v odsekoch 1, 2 a 4.
(8)
Vláda môže rozhodnutím o prevode majetku uložiť ministerstvu zabezpečenie predaja podľa odsekov 5 a 7.
(9)
Prílohu projektu o prevode majetku vybraného rozhodnutím o prevode majetku na realizáciu tvorí súpis nehnuteľného majetku podľa údajov katastra nehnuteľností.
(10)
Pri projekte o prevode majetkovej účasti možno rozhodnutím o prevode majetku uložiť ministerstvu zabezpečenie predaja, prípadne vyporiadanie nároku osoby oprávnenej podľa osobitných predpisov.2)
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore