Všetky konsolidované znenia predpisu 92/1991

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.09.2018 177/2018 Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.09.2018
2 01.02.2017 315/2016 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 315/2016 účinný od 01.02.2017 do 31.08.2018
3 01.07.2016 125/2016 Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2016 účinný od 01.07.2016 do 31.01.2017
4 01.01.2016 375/2015 Zákon o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 375/2015 účinný od 01.01.2016 do 30.06.2016
5 31.12.2015 375/2015 Zákon o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 375/2015 účinný od 31.12.2015 do 31.12.2015
6 01.12.2015 259/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 259/2015 účinný od 01.12.2015 do 30.12.2015
7 01.07.2015 117/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 117/2015 účinný od 01.07.2015 do 30.11.2015
8 01.08.2014 197/2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 197/2014 účinný od 01.08.2014 do 30.06.2015
9 30.12.2013 435/2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 435/2013 účinný od 30.12.2013 do 31.07.2014
10 01.10.2012 286/2012 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 286/2012 účinný od 01.10.2012 do 29.12.2013
11 09.03.2012 91/2012 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 91/2012 účinný od 09.03.2012 do 30.09.2012
12 31.12.2011 520/2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 520/2011 účinný od 31.12.2011 do 08.03.2012
13 26.05.2011 153/2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov 153/2011 účinný od 26.05.2011 do 30.12.2011
14 01.07.2010 38/2010 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 38/2010 účinný od 01.07.2010 do 25.05.2011
15 01.01.2010 563/2009 Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2010 do 30.06.2010
16 05.05.2009 160/2009 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov 160/2009 účinný od 05.05.2009 do 31.12.2009
17 01.12.2006 595/2006 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov 595/2006 účinný od 01.12.2006 do 04.05.2009
18 01.01.2005 523/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.01.2005 do 30.11.2006
19 30.12.2004 717/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 717/2004 účinný od 30.12.2004 do 31.12.2004
20 01.07.2004 359/2004 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 359/2004 účinný od 01.07.2004 do 29.12.2004
21 01.01.2004 564/2003 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 173/1993 Z. z. o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby 564/2003 účinný od 01.01.2004 do 30.06.2004
22 01.01.2003 291/2002 Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.01.2003 do 31.12.2003
23 01.10.2002 465/2002 Zákon o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov 465/2002 účinný od 01.10.2002 do 31.12.2002
24 01.09.2002 292/2002 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 292/2002 účinný od 01.09.2002 do 30.09.2002
25 15.01.2002 13/2002 Zákon o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 13/2002 účinný od 15.01.2002 do 31.08.2002
26 01.01.2001 441/2000 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 441/2000 účinný od 01.01.2001 do 14.01.2002
27 13.04.2000 122/2000 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 122/2000 účinný od 13.04.2000 do 31.12.2000
28 12.10.1999 253/1999 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 253/1999 účinný od 12.10.1999 do 12.04.2000
29 16.07.1998 221/1998 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. júna 1998 vo veci vyslovenia nesúladu § 24 ods. 9 písm. a) až e) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky 221/1998 účinný od 16.07.1998 do 11.10.1999
30 30.07.1997 210/1997 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 210/1997 účinný od 30.07.1997 do 15.07.1998
211/1997 Zákon o revitalizácii podnikov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 211/1997 účinný od 30.07.1997 do 15.07.1998
31 11.12.1996 352/1996 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 14. novembra 1996 vo veci vyslovenia nesúladu § 10 ods. 1 a 10 a § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky 352/1996 účinný od 11.12.1996 do 29.07.1997
32 19.11.1996 322/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 322/1996 účinný od 19.11.1996 do 10.12.1996
33 28.02.1996 56/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 56/1996 účinný od 28.02.1996 do 18.11.1996
34 05.01.1996 účinný od 05.01.1996 do 27.02.1996
35 01.01.1996 304/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte na rok 1996 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 304/1995 účinný od 01.01.1996 do 04.01.1996
36 14.09.1995 190/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov 190/1995 účinný od 14.09.1995 do 31.12.1995
37 01.01.1995 374/1994 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia Slovenskej republiky v roku 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 374/1994 účinný od 01.01.1995 do 13.09.1995
38 30.12.1994 369/1994 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 369/1994 účinný od 30.12.1994 do 31.12.1994
39 13.09.1994 244/1994 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 244/1994 účinný od 13.09.1994 do 29.12.1994
40 20.07.1994 172/1994 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 65/1994 Z. z. 172/1994 účinný od 20.07.1994 do 12.09.1994
41 24.03.1994 60/1994 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam 60/1994 účinný od 24.03.1994 do 19.07.1994
42 01.01.1994 278/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993 účinný od 01.01.1994 do 23.03.1994
43 09.08.1993 172/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 172/1993 účinný od 09.08.1993 do 31.12.1993
44 01.01.1993 264/1992 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, zrušuje zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 264/1992 účinný od 01.01.1993 do 08.08.1993
17/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým a mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 17/1993 účinný od 01.01.1993 do 08.08.1993
45 31.12.1992 účinný od 31.12.1992 do 31.12.1992
46 08.12.1992 544/1992 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 544/1992 účinný od 08.12.1992 do 30.12.1992
47 28.02.1992 92/1992 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 92/1992 účinný od 28.02.1992 do 07.12.1992
48 01.04.1991 účinný od 01.04.1991 do 27.02.1992
MENU
Hore