Zákon o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 375/2015 účinný od 15.12.2015 do 30.12.2015

Platnosť od: 15.12.2015
Účinnosť od: 15.12.2015
Účinnosť do: 30.12.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústavné právo, Správne právo, Obchodné právo, Štát, Kontrolný systém, Štátna správa, Národné hospodárstvo, Štátne orgány, Kontrolné orgány, Správa a privatizácia národného majetku
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS2EUPPČL0

Zákon o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 375/2015 účinný od 15.12.2015 do 30.12.2015
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 375/2015 s účinnosťou od 15.12.2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 2
(3)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) určí na účel podľa odseku 2 právnickú osobu, ktorej jediným akcionárom je štát, alebo právnickú osobu, ktorej jediným zakladateľom je štát, najneskôr do 31. decembra 2015.

Čl. XVI

Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 568/2008 Z. z., zákona č. 266/2010 Z. z., zákona č. 181/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 181/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z. a zákona č. 272/2015 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 1 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „V Slovenskej republike môžu pôsobiť politické strany a politické hnutia (ďalej len „strana“) podľa tohto zákona a práva Európskej únie.“ a v druhej vete sa slová „politickej strany a politického hnutia (ďalej len „strana“)“ nahrádzajú slovom „strany“.
2.
Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Stranám a poslancom za strany, ktoré nie sú zriadené podľa tohto zákona, sa zakazuje zriaďovať na území Slovenskej republiky ich kancelárie.“.

3.
V § 7 ods. 9 písm. e) sa za slová „§ 2“ vkladajú slová „ods. 1“.
4.
V § 17 ods. 1 sa za slová „§ 2“ vkladajú slová „ods. 1“.
7.
V § 31 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo uloží strane pokutu od 600 eur do 3500 eur, ak strana alebo jej poslanec porušil ustanovenie § 2 ods. 2.“.

Čl. XIX

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2015 okrem bodu 27 v čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 31. decembra 2015 a okrem § 1, § 2 ods. 1, 2, 4 až 6, § 3 až 7 v čl. I, čl. II, bodov 1 až 26 a 28 až 35 v čl. III, čl. IV až XV, bodov 5 a 6 v čl. XVI a čl. XVII a XVIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)

  § 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 2)

  § 99 ods. 8 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  Napríklad § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  § 13 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  § 105 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 644/2006 Z. z.

 • 8)

  § 22 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore