Články k predpisu 747/2004

VPLYV HARMONIZÁCIE NA REGULÁCIU SUBJEKTOV FINANČNÉHO TRHU

Abstrakt
Regulácia subjektov finančného trhu sa v poslednom čase v značnej miere precizovala a sprísňovala. Na druhej strane práve sprísnenie regulácie podporilo neoprávnené podnikanie na finančnom trhu. Okrem toho snahy o harmonizáciu vedú k neustálym zmenám legislatívy a pribúdajúce nové právne predpisy EÚ zaťažujú činnosť vykonávanú národnými regulátormi vrátane NBS. V rámci tohto príspevku sa budeme hlbšie zaoberať tak negatívnymi ako aj pozitívnymi faktormi určujúcimi potrebu regulácie ako takej. Okrem toho sa pokúsime zodpovedať otázku potreby regulácie vo všeobecnosti a rovnako tak aj miery únosnosti detailnej regulácie, ktorá je dôsledkom prehlbujúcej harmonizácie na finančnom trhu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
dohľad nad finančným trhom
Priradené k predpisu:
747/2004 paragrafy: 1


Vydané: 29.08.2020
Autor: JUDr., Yana Daudrikh, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Yana Daudrikh, PhD.

Podnikatelia ako subjekty zásahov orgánov dohľadu nad finančným trhom do podnikania – slovenská právna úprava

Abstrakt
So zásahmi orgánov verejnej moci do života fyzických a právnických osôb, podnikateľských i nepodnikateľských subjektov, sa stretávame prakticky každodenne v rôznej intenzite. Niektoré z nich môžu spôsobovať nezamýšľané, niekedy až neželateľné následky, ktoré môžu viesť k diskusii o zmysle takej ingerencie. Naopak mnohé z nich sa v priebehu historického vývoja osvedčili, zdokonalili a preukázali ako nevyhnutne potrebné na účely efektívneho fungovania štátu a zabezpečenie právnej istoty pre jeho občanov azahraničné subjekty pôsobiace na jeho území. Osobitne dôležitou je oblasť podnikateľských vzťahov, ktorej zdravý vývoj napĺňa znaky vyváženej trhovej ekonomiky ako jednej zo súčastí stability štátu. Základnú garanciu týchto princípov v európskom meradle poskytuje európske právo, ako aj jednotlivé národné ústavné úpravy.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
dohľad nad finančným trhom
Priradené k predpisu:
747/2004 paragrafy: 1


Vydané: 01.10.2006
Autor: doc. JUDr., Ľubomír Čunderlík, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Ľubomír Čunderlík, PhD.
MENU
Hore