Všetky konsolidované znenia predpisu 582/2004

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.04.2024 205/2023 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 205/2023 účinný od 01.04.2024
2 01.11.2023 278/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 278/2023 účinný od 01.11.2023 do 31.03.2024
3 01.10.2023 198/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 198/2023 účinný od 01.10.2023 do 31.10.2023
4 01.09.2023 2/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2/2023 účinný od 01.09.2023 do 30.09.2023
5 01.11.2022 335/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 335/2022 účinný od 01.11.2022 do 31.08.2023
6 01.09.2022 249/2022 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia 249/2022 účinný od 01.09.2022 do 31.10.2022
7 15.06.2022 178/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 178/2022 účinný od 15.06.2022 do 31.08.2022
8 30.03.2022 92/2022 Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine 92/2022 účinný od 30.03.2022 do 14.06.2022
9 11.12.2021 470/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 470/2021 účinný od 11.12.2021 do 29.03.2022
10 01.01.2021 354/2020 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 354/2020 účinný od 01.01.2021 do 10.12.2021
11 01.07.2020 460/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 460/2019 účinný od 01.07.2020 do 31.12.2020
12 01.01.2020 369/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 369/2019 účinný od 01.01.2020 do 30.06.2020
13 01.09.2019 221/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 221/2019 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019
14 01.01.2019 312/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 312/2018 účinný od 01.01.2019 do 31.08.2019
15 01.05.2018 112/2018 Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 112/2018 účinný od 01.05.2018 do 31.12.2018
16 01.01.2018 292/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 292/2017 účinný od 01.01.2018 do 30.04.2018
243/2017 Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 243/2017 účinný od 01.01.2018 do 30.04.2018
17 01.07.2016 79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.07.2016 do 31.12.2017
18 01.01.2016 79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.01.2016 do 30.06.2016
19 01.01.2015 361/2014 Zákon o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov 361/2014 účinný od 01.01.2015 do 31.12.2015
20 01.12.2014 333/2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 333/2014 účinný od 01.12.2014 do 31.12.2014
21 15.10.2014 268/2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 268/2014 účinný od 15.10.2014 do 30.11.2014
22 01.01.2014 484/2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 484/2013 účinný od 01.01.2014 do 14.10.2014
23 01.12.2013 347/2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 347/2013 účinný od 01.12.2013 do 31.12.2013
24 01.01.2013 343/2012 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2012 účinný od 01.01.2013 do 30.11.2013
25 01.12.2012 460/2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 460/2011 účinný od 01.12.2012 do 31.12.2012
286/2012 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 286/2012 účinný od 01.12.2012 do 31.12.2012
26 01.07.2012 68/2012 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 68/2012 účinný od 01.07.2012 do 30.11.2012
27 01.01.2012 460/2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 460/2011 účinný od 01.01.2012 do 30.06.2012
548/2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 548/2011 účinný od 01.01.2012 do 30.06.2012
28 01.12.2011 406/2011 Zákon o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 406/2011 účinný od 01.12.2011 do 31.12.2011
29 01.03.2011 527/2010 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 527/2010 účinný od 01.03.2011 do 30.11.2011
30 29.12.2010 527/2010 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 527/2010 účinný od 29.12.2010 do 28.02.2011
31 01.12.2009 467/2009 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 467/2009 účinný od 01.12.2009 do 28.12.2010
32 01.01.2009 465/2008 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 465/2008 účinný od 01.01.2009 do 30.11.2009
535/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré zákony 535/2008 účinný od 01.01.2009 do 30.11.2009
33 01.01.2008 460/2007 Zákon o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov 460/2007 účinný od 01.01.2008 do 31.12.2008
34 01.12.2007 538/2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 538/2007 účinný od 01.12.2007 do 31.12.2007
35 01.01.2007 120/2006 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 120/2006 účinný od 01.01.2007 do 30.11.2007
36 01.12.2005 517/2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 517/2005 účinný od 01.12.2005 do 31.12.2006
37 01.05.2005 171/2005 Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 171/2005 účinný od 01.05.2005 do 30.11.2005
38 01.01.2005 733/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 733/2004 účinný od 01.01.2005 do 30.04.2005
747/2004 Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 747/2004 účinný od 01.01.2005 do 30.04.2005
39 01.11.2004 účinný od 01.11.2004 do 31.12.2004
MENU
Hore