Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71931
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 312/2018 účinný od 01.01.2019 do 30.06.2019


Platnosť od: 14.11.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 30.06.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Správne poplatky, Odpady, nakladanie s odpadmi, Odpadové hospodárstvo, Stavebníctvo a architektúra, Miestne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 312/2018 účinný od 01.01.2019 do 30.06.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 312/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 312/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 15 ods. 2 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „do troch pracovných dní“ a slová ...

2.

V § 15 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Na základe oznámenia podľa odsekov 1 a 2 príslušný orgán štátnej správy odpadového ...

3.

V § 15 ods. 7 sa za slová „konanie o určenie zodpovednej osoby“ vkladajú slová „za nezákonné ...

4.

V § 15 ods. 10 a 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zároveň určí primeranú lehotu na ...

5.

V § 15 odsek 14 znie:

„(14) V prípadoch uvedených v odsekoch 7 a 12 príslušný orgán štátnej správy odpadového ...

6.

V § 15 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Ak orgán Policajného zboru neoznámi do 30 dní ...

7.

V § 16 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem ...

8.

V § 17 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak v § 97 ods. 1 písm. e) druhom ...

9.

V § 19 ods. 1 sa vypúšťajú písmená g) a h).

Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená g) až i).

10.

V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
požiadať o písomné potvrdenie podľa § 24 ods. 5 a 9.“.

11.

V § 19 odsek 3 znie:

„(3) Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia ...

12.

Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:

„§ 19a (1) Vlastník pozemku, na ktorom sa nachádza skládka odpadov, ktorý je dotknutý rozhodnutím ...

13.

V § 20 ods. 3 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ...

14.

V § 20 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Odpadová ortuť sa dočasne uskladňuje v povrchových zariadeniach určených a vybavených ...

Doterajšie odseky 7 až 8 sa označujú ako odseky 8 až 9.

15.

V § 21 ods. 3 úvodnej vete a písmenách a) až f), h), l) až o), q), r) a t) a ods. 5 sa za slovo ...

16.

§ 24 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Účelová finančná rezerva § 24 (1) Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 40a a 40b znejú:

„40a) § 32 zákona č. 39/2013 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z. 40b) Napríklad zákon ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 45 sa vypúšťa.

18.

V § 27 ods. 5 sa slová „§ 73 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 73 ods. 9“.

19.

V § 27 ods. 7 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom ...

20.

V § 27 ods. 11 sa slová „e) a g).“ nahrádzajú slovami „e), g) a l).“.

21.

V § 27 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Obec nemôže vypovedať zmluvu s organizáciou ...

22.

V § 27 ods. 16 sa za slová „odseku 15“ vkladajú slová „prvej vety“.

23.

V § 28 ods. 4 písm. d) sa prvý bod dopĺňa podbodom 1.4, ktorý znie:

„1.4 viesť sumárnu evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov ...

25.

V § 28 ods. 4 písm. g), § 44 ods. 8 písm. e) a § 105 ods. 3 písm. i) sa slová „s celoslovenským ...

26.

V § 28 ods. 4 písm. h) sa za slovo „výrobcov“ vkladajú slová „obsahujúci identifikačné ...

27.

V § 28 ods. 4 písmeno m) znie:

„m) zabezpečiť, aby členom orgánov organizácie zodpovednosti výrobcov neboli vyplácané odmeny ...

28.

V § 28 ods. 4 písmená q) a r) znejú:

„q) plniť povinnosti vyplývajúce z rozdelenia zodpovednosti určeného koordinačným centrom, ...

29.

V § 28 ods. 4 písm. z) sa slová „písmen a) a c) až h)“ nahrádzajú slovami „písmen c), ...

30.

V § 28 sa odsek 4 dopĺňa písmenami aa) až ae), ktoré znejú:

„aa) plniť povinnosti vyplývajúce z jej určenia za zodpovednú osobu koordinačným centrom v ...

31.

V § 28 ods. 5 písm. f) sa slová „súhrnnému trhovému podielu jej zastúpených výrobcov“ nahrádzajú ...

32.

V § 28 ods. 10 sa slová „písm. a) a c) až h)“ nahrádzajú slovami „písm. c), d), f) až ...

33.

V § 28 ods. 12 písmeno c) znie:

„c) pozostáva aj z dvoch zástupcov štátu, ktorých navrhuje minister životného prostredia Slovenskej ...

34.

V § 29 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom príslušným podľa vyhradeného prúdu odpadu pochádzajúceho ...

35.

V § 29 ods. 1 písm. j) a ods. 2 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú ...

36.

V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) oznámiť koordinačnému centru do 25 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka množstvo batérií ...

37.

V 29 ods. 2 písm. g) sa slová „na viazanom bankovom účte v prospech Environmentálneho fondu“ ...

38.

V § 30 ods. 1 sa slová „Registri výrobcov vyhradeného prúdu odpadu“ nahrádzajú slovami „Registri ...

39.

V § 31 ods. 11 písm. b), e) a i) sa za slovo „individuálne“ vkladajú slová „[§ 29 ods. 1 ...

40.

V § 31 ods. 11 písm. k) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

41.

V § 31 ods. 11 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zverejniť ju na svojom webovom ...

42.

V § 31 ods. 17 písmeno d) znie:

„d) pozostáva aj z 1. dvoch zástupcov štátu, ktorých navrhuje minister, pričom týmto návrhom ...

43.

V § 40 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu.“. ...

44.

V § 41 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „a to spôsobom ustanoveným vykonávacím ...

45.

V § 41 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „ustanovenými vykonávacím predpisom [§ ...

46.

V § 44 ods. 8 písmeno q) znie:

„q) oznámiť koordinačnému centru presahujúce množstvo vzťahujúce sa k súhrnným cieľom zberu ...

47.

V § 44 sa odsek 8 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

„u) oznámiť koordinačnému centru do 25 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka množstvo batérií ...

48.

V § 44 ods. 9 písm. c) prvom bode sa vypúšťajú slová „vrátane ich prípravy na opätovné ...

49.

V § 44 ods. 9 písm. d) sa vypúšťajú slová „prípravu na opätovné použitie,“.

50.

§ 51a sa vypúšťa.

51.

V § 52 odsek 24 znie:

„(24) Trhový podiel organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly pre príslušný kalendárny rok ...

52.

V § 52 sa vypúšťa odsek 25.

Doterajšie odseky 26 až 30 sa označujú ako odseky 25 až 29.

53.

§ 52 sa dopĺňa odsekom 30, ktorý znie:

„(30) Ministerstvo vypočíta a zverejní každoročne na svojom webovom sídle ciele zberu pre organizáciu ...

54.

V § 54 ods. 1 písm. e) sa slová „jeho zberového podielu“ nahrádzajú slovami „cieľov zberu ...

55.

V § 54 ods. 6 a § 74 ods. 4 sa slová „i) až k)“ nahrádzajú slovami „i) až l)“.

56.

V § 57 ods. 2 a § 75 ods. 2 sa slová „zberového podielu“ nahrádzajú slovami „cieľov zberu ...

57.

V § 59 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d)
vypočítať si trhový podiel organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly,“.

58.

V § 59 ods. 9 sa slová „viac ako 50 %, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu ...

59.

§ 60 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:

„(21) Mobilný zber starých vozidiel je zber starých vozidiel bez zariadenia na zber starých vozidiel ...

60.

V § 61 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) zabezpečiť zber starých vozidiel od konečných používateľov na celom území Slovenskej ...

61.

V § 73 odsek 5 znie:

„(5) Uvedenie neobalového výrobku na trh je na účely tohto oddielu zákona prvé dodanie neobalového ...

62.

V § 73 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.

Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 7 až 10.

63.

V § 73 ods. 10 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

64.

V § 74 ods. 1 písm. a) sa slová „svojho zberového podielu“ nahrádzajú slovami „cieľov zberu ...

65.

Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 79a Recyklácia lodí (1) Recykláciu lodí v zariadení na recykláciu lodí ustanovujú osobitné ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 107b až 107f znejú:

„107b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 o recyklácii ...

66.

V § 81 ods. 7 písm. c) sa slová „vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber ...

67.

V § 81 ods. 21 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.

68.

§ 81 sa dopĺňa odsekom 25, ktorý znie:

„(25) Obec je povinná nahlásiť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má uzatvorený ...

69.

Za § 88 sa vkladá § 88a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 88a Cezhraničná preprava použitých batérií a akumulátorov podľa § 42 ods. 6 a použitých ...

70.

V § 89 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa šiesty bod.

71.

V § 91 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
podmienky vykonávania autorizovanej činnosti, ak je to potrebné.“.

72.

V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
podmienky vykonávania autorizovanej činnosti, ak je to potrebné.“.

73.

V § 94 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 28 ods. 4 písm. a), c), d), e) až g), h) alebo r)“ nahrádzajú ...

74.

V § 94 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) držiteľ autorizácie opakovane nezabezpečí splnenie povinnosti uvedenej v § 28 ods. 4 písm. ...

75.

V § 94 ods. 3 písm. e) sa slová „§ 44 ods. 8 písm. a), c), d) e) alebo f)“ nahrádzajú slovami ...

76.

V § 94 ods. 4 písm. e) sa slová „§ 29 ods. 1 písm. a) a c), e) alebo j)“ nahrádzajú slovami ...

77.

V § 97 ods. 1 písm. e) druhom bode sa za slovo „odpadov“ vkladajú slová „okrem zariadenia ...

78.

V § 97 ods. 1 písm. s) sa na konci pripájajú slová „pre vlastníka pozemku“.

79.

V § 97 sa odsek 1 dopĺňa písmenami w) a x), ktoré znejú:

„w) prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí, x) schválenie plánu na recykláciu lode.“. ...

80.

V § 97 ods. 2 písm. a) a § 113 ods. 4 sa slová „až v)“ nahrádzajú slovami „až w)“.

81.

V § 97 ods. 3 úvodnej vete sa slová „a v)“ nahrádzajú slovami „až w)“.

82.

V § 97 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Súhlas podľa odseku 1 písm. p) sa neudeľuje na činnosť kontroly, testovania, opravy, regenerácie ...

Doterajšie odseky 11 až 18 sa označujú ako odseky 12 až 19.

83.

V § 97 ods. 18 sa slová „odseku 16“ nahrádzajú slovami „odseku 17“.

84.

V § 97 ods. 19 sa slová „odseku 17“ nahrádzajú slovami „odseku 18“.

85.

V § 99 ods. 1 písm. b) piatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem jednoduchých stavieb ...

86.

V § 105 ods. 2 písm. q) sa vypúšťajú slová „a vydá mu potvrdenie o tom“.

87.

V § 105 ods. 2 písmeno z) znie:

„z) zverejňuje údaje potrebné pre výpočet trhového a zberového podielu podľa § 27 ods. 4 ...

88.

V § 105 sa odsek 2 dopĺňa písmenami aj) a ak), ktoré znejú:

„aj) udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí podľa § 97 ods. 1 písm. ...

89.

V § 105 ods. 3 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „vzor potvrdenia na čerpanie účelovej ...

90.

V § 105 ods. 3 písm. k) sa vypúšťajú slová „podrobnosti o náležitostiach oznámenia k cezhraničnému ...

91.

V § 105 ods. 3 písm. l) sa na konci pripájajú slová „podrobnosti o cezhraničnej preprave použitých ...

92.

V § 105 ods. 3 písm. m) sa slová „spôsob výpočtu trhového a zberového podielu výrobcu obalov ...

93.

V § 105 ods. 3 písmeno z) znie:

„z)
podrobnosti o náležitostiach oznámenia k cezhraničnému pohybu odpadov,“.

94.

§ 106 sa dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) je oprávnená vykonávať kontrolu zariadenia na recykláciu lodí podľa § 79a, g) monitoruje ...

95.

V § 108 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) vydáva potvrdenie o uzavretí skládky odpadov podľa § 97 ods. 13, záväzné stanovisko k ...

96.

V § 108 ods. 1 písm. e) druhom bode sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“. ...

97.

V § 108 sa odsek 1 dopĺňa písmenami r) až u), ktoré znejú:

„r) rozhoduje o obmedzení činnosti alebo o zastavení činnosti prevádzky skládky odpadov alebo ...

98.

V § 111 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) prepravované použité batérie a akumulátory, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6, nie ...

99.

V § 112 ods. 4 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

100.

V § 112 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) bezodkladne zabezpečiť povereného zamestnanca, ktorý poskytne súčinnosť osobe vykonávajúcej ...

101.

§ 112 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Ak prevádzkovateľ skládky odpadov nemá vytvorenú účelovú finančnú rezervu v zákonom ...

102.

V § 113 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
vydávanie potvrdenia podľa § 97 ods. 13, 14 a § 24 ods. 5 a 9,“.

103.

V § 113 ods. 2 písmeno e) znie:

„e)
rozhodnutie podľa § 114a ods. 1,“.

104.

V § 113 ods. 2 písmeno q) znie:

„q)
konanie podľa § 97 ods. 1 písm. x),“.

105.

V § 113 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r)
konanie a rozhodnutie podľa § 114c s výnimkou doručovania rozhodnutia.148a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 148a znie:

„148a) § 24 a 26 zákona č. 71/1967 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

106.

V § 114 ods. 1 písm. b) piatom bode sa slová „§ 24 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. ...

107.

V § 114 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

108.

Za § 114 sa vkladajú § 114a až 114c, ktoré vrátane nadpisu nad § 114a znejú:

„Osobitné úpravy k skládkam odpadov § 114a (1) Ak ide o plnenie povinnosti prevádzkovateľa skládky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 148b až 148e znejú:

„148b) § 32 ods. 1 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z. 148c) ...

109.

V § 116 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Po právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty ...

110.

V § 117 ods. 1 sa slová „§ 19 ods. 1 písm. b), c), e), g), h), j)“ nahrádzajú slovami „§ ...

111.

V § 117 ods. 2 sa slová „§ 19 ods. 1 písm. i), k)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 písm. ...

112.

V § 117 odsek 3 znie:

„(3) Pokutu od 1 200 eur do 120 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového ...

113.

V § 117 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „§ 114 ods. ...

114.

V § 117 odsek 5 znie:

„(5) Pokutu od 2 000 eur do 250 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového ...

115.

V § 117 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „§ 135e ...

116.

Za § 135d sa vkladá § 135e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 135e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (1) Prevádzkovateľ skládky ...

117.

Za § 136 sa vkladá § 136a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 136a Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019 Zrušuje sa vyhláška ...

118.

V prílohe č. 3 II. časti bode 1 podbode 1.1 písm. b) a podbode 1.2 písm. b) sa na konci pripájajú ...

119.

Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá znie:

„Príloha č. 3a k zákonu č. 79/2015 Z. z. Cieľ zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových ...

120.

V prílohe č. 6 druhej časti piatom a šiestom bode sa slová „s akýmkoľvek vonkajším rozmerom ...

121.

Za prílohu č. 8 sa vkladá príloha č. 8a, ktorá znie:

„Príloha č. 8a k zákonu č. 79/2015 Z. z. Prípustná miera znečistenia oddelene zbieranej zložky ...

Čl. II

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona ...

1.

§ 58 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak ide o uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie, stavebník ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4aa a 4ab znejú:

„4aa) § 11a ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ...

2.

V § 139b sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Stavebné práce za účelom uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej ...

Doterajšie odseky 6 až 15 sa označujú ako odseky 7 až 16.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

V prílohe v Sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie sa položka 162 dopĺňa ...

„al) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí 50 ...

ČI. IV

Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení ...

1.

V § 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ústredie inšpekcie je oprávnené na účel zosúladenia ...

2.

V § 9 ods. 3 sa slovo „vedúci“ nahrádza slovami „generálny tajomník“.

ČI. V

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

1.

V § 77 ods. 9 písm. b) sa za slová „zberných nádob“ vkladajú slová „a kompostovacích zásobníkov“. ...

2.

V § 78 ods. 2 sa za slová „so zabezpečením“ vkladajú slová „kompostovacích zásobníkov ...

Čl. VI

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ...

1.

V § 26 odsek 8 znie:

„(8) Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55a znie:

„55a) § 114c ods. 13 písm. b), ods. 14 a 15 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 ...

2.

§ 26 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Na prevádzkovateľa skládky odpadov alebo jej časti uvedenej do prevádzky do 30. júna 2001, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55b znie:

„55b) § 114c zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.“.

3.

V § 32 ods. 1 písm. c) sa slová „potvrdenie na čerpanie finančnej rezervy“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:

„60a) § 24 ods. 5 a 9 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.“.

4.

V § 32 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

„k) ukladá opatrenie na nápravu podľa § 35a ods. 1 a zabezpečuje vykonanie opatrenia na nápravu ...

5.

Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 35a Osobitné opatrenie na nápravu na účel uzavretia skládky odpadov (1) Inšpekcia môže ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 63b znie:

„63b) § 24 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.“.

6.

V § 36 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak prevádzkovateľ bezodkladne nezabezpečí povereného ...

7.

Za § 40e sa vkladá § 40f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 40f Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019 K skládke odpadov alebo ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I, bodov 17 a 24 a § 59 ods. 1 písm. ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore