Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum doručenia: 21.09.2011
Dátum ZZ: 29.12.2011
Čiastka ZZ: 149
Číslo ZZ: 520/2011


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

1Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zá
kon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektor
é zákony (ďalej len "návrh zákona") vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011.
Zámerom predkladaného návrhu zákona je predovšetkým
·implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ
, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v sú
vislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (smernica o prospekte),
·implementovať smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. nove...
...
MENU
Hore