Všetky konsolidované znenia predpisu 515/2008

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.08.2015 128/2015 Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2015 účinný od 01.08.2015
2 15.03.2013 39/2013 Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 15.03.2013 do 31.07.2015
3 01.01.2013 414/2012 Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.01.2013 do 14.03.2013
4 01.12.2012 351/2012 Zákon, o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov 351/2012 účinný od 01.12.2012 do 31.12.2012
5 01.11.2012 321/2012 Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 321/2012 účinný od 01.11.2012 do 30.11.2012
6 01.06.2010 137/2010 Zákon o ovzduší 137/2010 účinný od 01.06.2010 do 31.10.2012
7 01.05.2010 119/2010 Zákon o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 119/2010 účinný od 01.05.2010 do 31.05.2010
8 01.02.2010 7/2010 Zákon o ochrane pred povodňami 7/2010 účinný od 01.02.2010 do 30.04.2010
9 01.01.2009 účinný od 01.01.2009 do 31.01.2010
MENU
Hore