Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.01.2013 do 01.01.2014

Platnosť od: 20.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Účinnosť do: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie, Chyba údajov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12JUD5DS6EUPP2ČL0

Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.01.2013 do 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 414/2012 s účinnosťou od 01.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a)

obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v Slovenskej republike, medzi osobami registrovanými ...

b)

obchodovanie s emisnými kvótami znečisťujúcich látok (ďalej len „systém obchodovania“),

c)

práva a povinnosti toho, kto prevádzkuje alebo riadi stacionárnu prevádzku (ďalej len „prevádzkovateľ“), ...

d)

pôsobnosť orgánov štátnej správy.

§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

kvótou jedna tona emisie povolená vypustiť počas určitej doby; ak ide o emisie skleníkových plynov, ...

b)

prevodom kvóty zmena držiteľa kvóty,

c)

emisiou uvoľňovanie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do ovzdušia zo zdrojov v prevádzke alebo ...

d)

skleníkovými plynmi plynné látky uvedené v prílohe č. 2 tabuľke A a iné plynné zložky atmosféry, prírodného ...

e)

znečisťujúcimi látkami látky uvedené v prílohe č. 2 tabuľke B,

f)

prevádzkou

1.

stacionárny technologický celok, v ktorom sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v ...

2.

každý iný technologický celok, ktorý emituje skleníkové plyny, ktorého prevádzkovateľ sa dobrovoľne ...

g)

tonou ekvivalentu oxidu uhličitého jedna metrická tona oxidu uhličitého (CO2) alebo také množstvo akéhokoľvek ...

h)

priznanou jednotkou (AAU) jednotka z priznaného množstva podľa čl. 3 ods. 7 Kjótskeho protokolu,

i)

projektovou aktivitou realizácia projektu, ktorý schválila jedna alebo viaceré krajiny uvedené v prílohe ...

j)

jednotkou zníženia emisií (ERU) jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého vydaná podľa ...

k)

jednotkou certifikovaného zníženia emisií (CER) jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého ...

l)

započítanými emisiami z leteckej dopravy emisie zo všetkých letov patriacich pod letecké činnosti uvedené ...

m)

historickými emisiami z leteckej dopravy priemer ročných emisií v kalendárnych rokoch 2004, 2005 a 2006 ...

n)

kvótou z leteckej dopravy (aEUA alebo EUAA) kvóta oprávňujúca prevádzkovateľa lietadla vypustiť jednu ...

o)

spaľovaním každá oxidácia palív bez ohľadu na to, akým spôsobom sa využíva teplo, elektrická energia ...

§ 3
Povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia
(1)

Na vypúšťanie skleníkových plynov z prevádzky alebo z jej časti do ovzdušia sa vyžaduje povolenie na ...

(2)

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia obsahuje

a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa, pričom
1.
právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné ...
2.
fyzická osoba uvedie meno a priezvisko, bydlisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené; ...
b)
názov a adresu prevádzky,
c)
opis prevádzky a činností v nej vykonávaných vrátane používanej technológie,
d)
opis surovín a pomocných materiálov, ktorých používanie spôsobuje emisie skleníkových plynov,
e)
opis zdrojov emisií skleníkových plynov z prevádzky,
f)
monitorovací plán, ktorý obsahuje návrh postupu alebo schválený postup zisťovania a vykazovania množstva ...
g)
netechnické zhrnutie údajov uvedených v písmenách c) až f),
h)
právoplatné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie stavby,2)
i)
emisie skleníkových plynov pri projektovaných kapacitách upravených o relevantný faktor využitia kapacity, ...
(3)

Prevádzkovateľ, ktorý chce byť dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania, podáva žiadosť o povolenie ...

(4)

Žiadosť podľa odsekov 2 a 3 sa podáva obvodnému úradu životného prostredia.

§ 4
Povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia
(1)

Na vypúšťanie znečisťujúcich látok z prevádzky alebo z jej časti do ovzdušia sa vyžaduje povolenie na ...

(2)

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia obsahuje

a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa, pričom
1.
právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné ...
2.
fyzická osoba uvedie meno a priezvisko, bydlisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené; ...
b)
názov a adresu prevádzky,
c)
kategorizáciu zdroja znečisťovania ovzdušia,3)
d)
návrh postupu alebo schválený postup zisťovania množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok,4)
e)
bilanciu emisií znečisťujúcich látok za posledné tri roky,
f)
právoplatné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie stavby.2)
(3)

Žiadosť podľa odseku 2 podáva prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac ...

§ 5
Podmienky a náležitosti povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia a povolenia na vypúšťanie ...
(1)

Obvodný úrad životného prostredia na základe žiadosti podľa § 3 ods. 2 vydá prevádzkovateľovi povolenie ...

(2)

Obvodný úrad životného prostredia na základe žiadosti podľa § 4 ods. 2 vydá prevádzkovateľovi povolenie ...

(3)

Povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia alebo povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich ...

(4)

Povolenie okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia6) obsahuje

a)
opis činností vykonávaných v prevádzke a emisií z nej,
b)
monitorovací plán, ktorý obsahuje požiadavky na monitorovanie emisií skleníkových plynov určujúce metodiku ...
c)
požiadavky na podávanie správ o emisiách skleníkových plynov podľa osobitného predpisu1) alebo znečisťujúcich ...
d)
povinnosti prevádzkovateľov podľa § 21,
e)
záväzok odovzdávať iné kvóty ako kvóty vydané podľa § 14 a 15 v množstve rovnajúcom sa celkovým emisiám ...
(5)

Lehota na vydanie povolenia je 60 dní odo dňa začatia konania.

(6)

Obvodný úrad životného prostredia do 10 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia zašle kópiu ...

(7)

Povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov z prevádzky, na ktorú bolo vydané integrované povolenie,7) ...

§ 6
Zmena a zrušenie povolenia
(1)

Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť obvodnému úradu životného prostredia každú pripravovanú ...

(2)

Obvodný úrad životného prostredia zruší vydané povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov,

a)
ak zistí, že prevádzkovanie prevádzky bolo ukončené,8)
b)
ak zistí, že prevádzkovanie prevádzky nie je technicky možné,8)
c)
ak zistí, že došlo k zmene podmienok na zaradenie do schémy obchodovania,
d)
a vyradí prevádzku zo schémy obchodovania, ak dôjde k splneniu podmienok podľa písmen a) až c).
(3)

Obvodný úrad životného prostredia zmení povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov, ak sa zmenili podmienky, ...

(4)

Obvodný úrad životného prostredia preskúma povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov každých päť rokov ...

(5)

Práva a povinnosti prevádzkovateľa určené v povolení prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový ...

DRUHÁ ČASŤ

OBCHODOVANIE S KVÓTAMI

§ 7
Účastníci schémy obchodovania
(1)

Účastníkom schémy obchodovania môže byť okrem povinných účastníkov schémy obchodovania a dobrovoľných ...

(2)

Povinným účastníkom schémy obchodovania je prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť ...

(3)

Držiteľom kvóty oprávneným s kvótou obchodovať môže byť len účastník schémy obchodovania.

(4)

Žiadateľ, ktorý chce byť účastníkom schémy obchodovania a nie je povinným účastníkom schémy obchodovania ...

a)
identifikačné údaje, ktorými sú obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby ...
b)
meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
c)
vymedzenie záujmu o účasť v schéme obchodovania,
d)
údaje podľa osobitného predpisu,10) ak ide o žiadateľa, ktorý chce byť účastníkom schémy obchodovania. ...
(5)

Vnútroštátny správca zapíše žiadateľa do registra a zriadi mu účet kvót do 20 pracovných dní odo dňa ...

(6)

Vnútroštátny správca zapíše povinných účastníkov a dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania do registra ...

(7)

Náklady za operácie nad účtami a za správu kvót v registri znáša účastník schémy obchodovania a platí ...

§ 8
Účastníci systému obchodovania
(1)

Účastníkom systému obchodovania môže byť okrem povinných účastníkov systému obchodovania aj každá iná ...

(2)

Držiteľom kvóty oprávneným s kvótou obchodovať môže byť len účastník systému obchodovania.

(3)

Žiadateľ, ktorý chce byť účastníkom systému obchodovania a nie je povinným účastníkom systému obchodovania, ...

a)
identifikačné údaje, ktorými sú obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, právna forma právnickej osoby ...
b)
meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu.
(4)

Správca registra systému zapíše žiadateľa do registra systému a zriadi mu účet kvót do 20 pracovných ...

(5)

Správca registra systému zapíše povinných účastníkov systému obchodovania do registra systému a zriadi ...

(6)

Prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe ...

§ 9
Predloženie zoznamu prevádzok
(1)

Pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné ...

(2)

Ak Komisia nezamietne zápis prevádzky do zoznamu prevádzok vrátane zodpovedajúcich predbežných individuálnych ...

§ 10
Pridelenie kvót skleníkových plynov
(1)

Pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné ...

(2)

Pri významnej zmene kapacity prevádzky, znížení úrovne činnosti prevádzky, znížení a nasledujúcom zvýšení ...

(3)

Pri prideľovaní bezodplatných kvót z rezervy Únie pre nové zdroje novým účastníkom schémy obchodovania ...

(4)

Nový účastník schémy obchodovania predloží ministerstvu žiadosť o pridelenie bezodplatných kvót po určení ...

(5)

Ministerstvo posúdi žiadosť podľa odseku 4 do 60 dní odo dňa jej doručenia a predloží ju Komisii. Do ...

(6)

Kvóty pridelené podľa odsekov 1 a 2 v množstve vypočítanom podľa osobitného predpisu8) zapíše vnútroštátny ...

(7)

Vnútroštátny správca zapíše na pokyn ministerstva kvóty do registra novému účastníkovi schémy obchodovania ...

(8)

Vnútroštátny správca nezapíše v roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom bola prevádzka vyradená ...

(9)

Ak dôjde k zlúčeniu alebo rozdeleniu prevádzok, ministerstvo na základe oznámenia prevádzkovateľa prevádzky ...

(10)

Ministerstvo spravuje priznané jednotky a môže s nimi obchodovať. Nepridelenú časť priznaných jednotiek ...

§ 11
Používanie jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotiek zníženia emisií (ERU) z projektových ...
(1)

Prevádzkovateľ prevádzky alebo prevádzkovateľ lietadla môže požiadať o výmenu jednotiek certifikovaného ...

a)
do 31. marca 2015, ak ide o jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií ...
b)
ak ide o jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) vydané od 1. ...
c)
ak krajiny pôvodu jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER) vydaných od 1. januára 2013 v rámci ...
(2)

V osemročnom obchodovateľnom období začínajúcom sa od 1. januára 2013 môže prevádzkovateľ prevádzky ...

(3)

Jednotky zníženia emisií (ERU) a jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) sa nemôžu použiť, ak ...

a)
v jadrových zariadeniach,
b)
na využívanie územia, na zmeny vo využívaní územia a na lesnícke činnosti,
c)
ak nepriamo znížia alebo obmedzia úroveň emisií z prevádzok podľa § 2 písm. f),
d)
v sektoroch a pre tie skleníkové plyny, ktorých použitie bolo zakázané v súlade s opatreniami prijatými ...
(4)

Povinní účastníci schémy obchodovania a noví účastníci schémy obchodovania môžu na pokrytie emisií skleníkových ...

§ 12
Celkové množstvo kvót a schéma obchodovania s emisnými kvótami pre leteckú dopravu
(1)

Pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné ...

(2)

Ministerstvo zodpovedá za správu schémy obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie vo vzťahu k prevádzkovateľovi ...

a)
mu udelilo prevádzkovú licenciu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ...
b)
je Slovenská republika členským štátom s najväčším odhadovaným započítaným množstvom emisií z leteckej ...
(3)

Prevádzkovateľom lietadla je osoba, ktorá prevádzkuje lietadlo, ktoré vykonáva leteckú činnosť uvedenú ...

§ 13
Monitorovanie a podávanie správ pre leteckú dopravu
(1)

Prevádzkovateľ lietadla, ktorý žiada o bezodplatné pridelenie kvót podľa § 14 ods. 1 alebo podľa § 15 ...

(2)

Prevádzkovateľ lietadla, ktorý žiada o bezodplatné pridelenie kvót podľa § 14 ods. 1 alebo podľa § 15 ...

§ 14
Prideľovanie a vydávanie kvót prevádzkovateľom lietadiel
(1)

Prevádzkovateľ lietadla môže pre každé obchodovateľné obdobie požiadať o bezodplatné pridelenie kvót. ...

(2)

Ministerstvo predloží Komisii žiadosti prijaté podľa odseku 1 najmenej 18 mesiacov pred začiatkom obdobia, ...

(3)

Ministerstvo do troch mesiacov od dátumu prijatia rozhodnutia Komisiou o referenčnej hodnote podľa osobitného ...

a)
celkový počet kvót na dané obdobie pridelený každému prevádzkovateľovi lietadla, ktorého žiadosť predložilo ...
b)
počet kvót pridelený každému prevádzkovateľovi lietadla na každý rok, ktorý sa určí tak, že jeho celkový ...
(4)

Pre obchodovateľné obdobie podľa § 12 ods. 1 zapíše vnútroštátny správca do registra podľa osobitného ...

(5)

Ak dôjde k zlúčeniu prevádzkovateľov lietadiel alebo rozdeleniu prevádzkovateľa lietadla, ministerstvo ...

(6)

Po zlúčení prevádzkovateľov lietadiel nesmie množstvo bezodplatne pridelených kvót presiahnuť súčet ...

(7)

Pri rozdelení prevádzkovateľa lietadla nesmú množstvá bezodplatne pridelených kvót presiahnuť množstvo ...

§ 15
Osobitná rezerva pre určitých prevádzkovateľov lietadiel
(1)

V obchodovateľnom období podľa § 12 ods. 1 sa z celkového množstva kvót, ktoré má ministerstvo prideliť, ...

a)
ktorí začínajú s vykonávaním činností leteckej dopravy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, po ...
b)
ktorých tonokilometre sa zvýšia v priemere o viac ako 18 % ročne v čase medzi sledovaným rokom, za ktorý ...
(2)

Prevádzkovateľ lietadla podľa odseku 1 môže požiadať o bezodplatné pridelenie kvót z osobitnej rezervy ...

(3)

Žiadosť podľa odseku 2 obsahuje

a)
overené údaje o tonokilometroch pre činnosti leteckej prevádzky uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré ...
b)
dokumenty preukazujúce, že kritériá oprávnenosti podľa odseku 1 sú splnené; dokumenty priloží k žiadosti ...
c)
ak ide o prevádzkovateľov lietadla podľa odseku 1 písm. b), aj údaje o
1.
percentuálnom náraste tonokilometrov, ktorý dosiahol prevádzkovateľ lietadla v čase medzi sledovaným ...
2.
absolútnom náraste tonokilometrov, ktorý dosiahol prevádzkovateľ lietadla v čase medzi sledovaným rokom, ...
3.
absolútnom náraste tonokilometrov, ktorý dosiahol prevádzkovateľ lietadla v čase medzi sledovaným rokom, ...
(4)

Ministerstvo predloží Komisii žiadosti, ktoré mu boli predložené podľa odseku 2, najneskôr do šiestich ...

(5)

Ministerstvo do troch mesiacov od prijatia rozhodnutia Komisiou o referenčnej hodnote podľa osobitného ...

a)
z osobitnej rezervy pre každého prevádzkovateľa lietadla, ktorého žiadosť predložilo Komisii podľa odseku ...
1.
tonokilometrami zahrnutými do žiadosti predloženej Komisii podľa odseku 3 písm. a) a odseku 4, ak ide ...
2.
absolútnym nárastom tonokilometrov, ktorý presahuje percento podľa odseku 1 písm. b) a ktoré sú zahrnuté ...
b)
každému prevádzkovateľovi lietadla na každý rok, ktoré sa určí tak, že prídel kvót podľa písmena a) ...
§ 16
Vydanie a pridelenie kvót znečisťujúcich látok
(1)

Obchodovateľné obdobie s kvótami znečisťujúcich látok trvá jeden kalendárny rok.

(2)

Ministerstvo najneskôr deväť mesiacov pred začiatkom obchodovateľného obdobia ustanoví celkové množstvo ...

(3)

Po ustanovení kvót podľa odseku 2 obvodný úrad životného prostredia rozhodnutím bezodplatne pridelí ...

(4)

Obvodný úrad životného prostredia vydá povinným účastníkom systému obchodovania rozhodnutie o pridelení ...

a)
množstva kvót znečisťujúcich látok určeného pre okres v príslušnom obchodovateľnom období,
b)
množstva emisií znečisťujúcej látky vypusteného z prevádzky za predchádzajúce roky,
c)
podnikateľského zámeru v nadväznosti na prevádzkovanie prevádzky,
d)
predpokladanej regionálnej potreby tepla,
e)
programu znižovania emisií z prevádzky,13)
f)
programu na zlepšenie kvality ovzdušia.14)
(5)

Obvodný úrad životného prostredia do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ...

(6)

Pri prevode kvót podľa § 19 ods. 3 sa môžu kvóty určené pre okres podľa odseku 2 prekročiť.

(7)

Informácie o pridelených kvótach a ich prevodoch sa sprístupňujú v registri systému.

(8)

Ak po pridelení kvót podľa odsekov 3 až 5 zostanú na účte kvót ministerstva nepridelené kvóty, ministerstvo ...

§ 17
Vnútroštátny správca
(1)

Pre obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie ...

(2)

Vnútroštátny správca je zodpovedný za správu súboru užívateľských účtov patriacich do právomoci členského ...

(3)

Kvóta je v držbe účastníka schémy obchodovania, ak je v registri zapísaná na jeho účte kvót.

(4)

Jedna kvóta môže byť v držbe len jedného účastníka schémy obchodovania. Kvóta musí byť označená registračným ...

§ 18
Dražba kvót a využitie výnosov
(1)

Pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné ...

(2)

Nepridelené kvóty z rezervy Únie pre nové zdroje podľa § 10 ods. 3 sa poskytujú na obchodovanie formou ...

(3)

Podľa osobitného predpisu15) sa vydraží 15 % kvót určených prevádzkovateľom lietadiel, ktoré boli vydané ...

(4)

Nepridelené kvóty z osobitnej rezervy Únie pre prevádzkovateľov lietadiel podľa § 15 sa poskytujú na ...

(5)

Funkciu aukcionára podľa osobitného predpisu15) vykonáva Exportno-importná banka podľa osobitného predpisu.16) ...

(6)

Výnos získaný z dražieb kvót podľa odsekov 1 až 4 je príjmom kapitoly ministerstva, pričom

a)
50 % sa použije na financovanie projektov reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových ...
b)
10 % sa použije na financovanie schémy štátnej pomoci prevádzkam podľa § 26 ods. 5, v prípade ktorých ...
c)
20 % sa použije na podporu činností na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky.
(7)

Výnos získaný z dražieb kvót podľa odsekov 1 až 4 je do výšky 20 % príjmom Environmentálneho fondu a ...

(8)

Výnosom sa na účely tohto zákona rozumie výnos znížený o poplatky podľa osobitného predpisu.15)

(9)

Výška použiteľného výnosu z dražieb kvót na účely podľa odsekov 6 a 7 sa určí na základe dohody ministerstva ...

(10)

Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch meniť výšku percentuálnej distribúcie použiteľného výnosu ...

§ 19
Register systému, prevod, odovzdanie a zrušenie kvót znečisťujúcich látok
(1)

V registri systému sa sprístupňujú informácie o

a)
vydaných a pridelených kvótach znečisťujúcich látok povinným účastníkom systému obchodovania a o ich ...
b)
prevodoch kvót podľa odseku 3,
c)
množstvách znečisťujúcich látok, pre ktoré boli vydané emisné kvóty, vypustených z prevádzok povinných ...
(2)

Kvóta je v držbe účastníka systému obchodovania, ak je v registri systému zapísaná na jeho účte kvót. ...

(3)

Vydané kvóty znečisťujúcich látok pridelené na príslušné obchodovateľné obdobie sa môžu prenášať medzi ...

(4)

Zakazuje sa prevod kvót, ktoré zvyšujú pridelené kvóty povinnému účastníkovi systému obchodovania, ak ...

(5)

Prevod kvót a ich zaevidovanie v registri systému môžu vykonať splnomocnení zástupcovia určení účastníkmi ...

(6)

Kvóty znečisťujúcich látok odovzdané podľa § 21 ods. 4 písm. b) správca registra systému zruší na základe ...

(7)

Splnomocnený zástupca účastníka systému obchodovania môže sám dobrovoľne zrušiť kvóty, ktoré má držiteľ ...

(8)

Ak nebudú kvóty znečisťujúcich látok vydané pre príslušné obchodovateľné obdobie zrušené podľa odsekov ...

(9)

Ak prevádzkovateľ nevráti do 31. decembra neoprávnene pridelené kvóty podľa § 10 ods. 2, ministerstvo ...

§ 20
Prevod, odovzdanie a zrušenie kvót skleníkových plynov
(1)

Vydané kvóty skleníkových plynov pridelené na príslušné obchodovateľné obdobie sa môžu prenášať medzi ...

a)
účastníkmi schémy obchodovania zo Slovenskej republiky,
b)
účastníkmi schémy obchodovania podľa písmena a) a účastníkmi zahraničnej schémy obchodovania z členského ...
c)
účastníkmi schémy obchodovania podľa písmena a) alebo písmena b) a účastníkmi schémy obchodovania zo ...
(2)

Prevod kvót a ich zaevidovanie sa vykonáva na základe žiadosti majiteľa účtu v registri alebo majiteľ ...

(3)

Kvóty skleníkových plynov vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie alebo štátu ...

(4)

Kvóty skleníkových plynov odovzdané podľa § 21 ods. 1 písm. b) register následne zruší.

(5)

Splnomocnený zástupca, určený držiteľom kvót skleníkových plynov, môže sám dobrovoľne zrušiť kvóty, ...

(6)

Kvóty skleníkových plynov alebo kvóty znečisťujúcich látok nemôžu byť predmetom záložného práva a ani ...

(7)

Prevádzkovateľ lietadla, ktorému boli kvóty pridelené, do 30. apríla každého kalendárneho roka odovzdá ...

(8)

Prevádzkovateľ do 30. apríla každého kalendárneho roka odovzdá množstvo iných kvót ako kvót vydaných ...

(9)

Na účely plnenia záväzkov prevádzkovateľa a prevádzkovateľa lietadla podľa odseku 7 alebo 8 budú uznané ...

(10)

Povinnosť odovzdať kvóty nevzniká pri emisiách, ktoré sa preukázateľne zachytávajú a prevážajú na trvalé ...

§ 21
Povinnosti prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadiel
(1)

Prevádzkovateľ, ktorý je povinným účastníkom schémy obchodovania, okrem prevádzkovateľa, ktorý prevádzkuje ...

a)
predložiť obvodnému úradu životného prostredia, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla ministerstvu, každoročne ...
b)
odovzdať kvóty skleníkových plynov podľa § 20 ods. 7 a 8, pričom povinní účastníci schémy obchodovania ...
c)
plniť povinnosti podľa písmena a) a b) aj v roku nasledujúcom po kalendárnom roku vyradenia prevádzky ...
d)
predložiť ministerstvu správu o emisiách skleníkových plynov a správu o overení správy o emisiách skleníkových ...
(2)

Povinnosti prevádzkovateľa, ktorý je povinným účastníkom schémy obchodovania, platia aj pre dobrovoľného ...

(3)

Prevádzkovateľ, ktorý je povinným účastníkom schémy obchodovania, a prevádzkovateľ lietadla nemôže uskutočňovať ...

(4)

Prevádzkovateľ, ktorý je povinným účastníkom systému obchodovania, je povinný

a)
predložiť obvodnému úradu životného prostredia správu o emisiách znečisťujúcich látok podľa osobitného ...
b)
odovzdať správcovi registra systému do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia podľa osobitného ...
(5)

Prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe ...

a)
predložiť ministerstvu do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti zaslanej ministerstvom riadne podložené ...
b)
nahlásiť ministerstvu každú významnú zmenu kapacity časti prevádzky v lehote do 30 dní odo dňa začiatku ...
c)
nahlásiť ministerstvu zníženie úrovne činnosti časti prevádzky, zníženie a nasledujúce zvýšenie úrovne ...
d)
predložiť ministerstvu každoročne overenú správu o úrovni činnosti častí prevádzky počas príslušného ...
e)
oznámiť obvodnému úradu životného prostredia každú významnú zmenu monitorovacieho plánu podľa osobitného ...
§ 22
Overenie správnosti správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky

Ak nastanú pochybnosti o správnosti overenej správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky, požiada ...

§ 23
Platnosť kvót
(1)

Kvóty skleníkových plynov vydané od 1. januára 2013 sú platné pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce ...

(2)

Vnútroštátny správca štyri mesiace po začiatku každého obchodovateľného obdobia podľa odseku 1 zruší ...

(3)

Kvóty zrušené podľa odseku 2 sa nahradia kvótami podľa osobitného predpisu.9)

(4)

Kvóty znečisťujúcich látok platia len počas obchodovateľného obdobia, pre ktoré boli vydané podľa § ...

§ 24
Oprávnený overovateľ
(1)

Oprávnený overovateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je

a)
akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa osobitného predpisu19) v čase vydania správy ...
b)
odborne spôsobilá fyzická osoba poverená na overovanie správ o emisiách skleníkových plynov spôsobom ...
(2)

Register oprávnených overovateľov vedie ministerstvo.

(3)

Podmienky udelenia, odnímania a vzájomného uznávania akreditácie upravuje osobitný predpis.19)

(4)

Fyzická osoba, ktorá chce byť oprávneným overovateľom (ďalej len „žiadateľ“) v žiadosti o vydanie osvedčenia ...

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko,
b)
vymedzenie kategórií priemyselných činností a druhov prevádzok uvedených v prílohe č. 1, pre ktoré chce ...
c)
obchodné meno zamestnávateľa a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
(5)

Prílohou k žiadosti o vydanie osvedčenia je

a)
overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
b)
doklad o dĺžke odbornej praxe v príslušnom priemyselnom odvetví a v druhu prevádzky,
c)
opis technického a materiálneho vybavenia na výkon činnosti oprávneného overovateľa,
d)
prehľad publikačnej, vedeckej alebo inej odbornej činnosti žiadateľa vo vzťahu ku kategóriám priemyselných ...
(6)

Ministerstvo zapíše do registra oprávnených overovateľov fyzickú osobu, ktorá úspešným zložením skúšky ...

(7)

Na skúšku ministerstvo pripustí fyzickú osobu, ktorá

a)
spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa odseku 8,
b)
spĺňa podmienky odbornej praxe podľa odseku 9,
c)
uhradila správny poplatok podľa osobitného predpisu.23)
(8)

Kvalifikačným predpokladom podľa odseku 7 písm. a) je vysokoškolské vzdelanie technického smeru druhého ...

(9)

Odborná prax podľa odseku 7 písm. b) je činnosť v

a)
oblasti zisťovania množstva vypúšťaných skleníkových plynov,
b)
preverovaní údajov o množstvách vypúšťaných skleníkových plynov,
c)
zisťovaní a preverovaní údajov, ktoré slúžia ako podklad na zisťovanie množstva vypúšťaných skleníkových ...
(10)

Skúšku tvorí písomná časť a ústna časť skúšky, ktoré sa konajú v jeden deň pred skúšobnou komisiou. ...

(11)

Žiadateľovi, ktorý vyhovel skúške, ministerstvo vydá osvedčenie na päť rokov, ktoré obsahuje

a)
meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia oprávneného overovateľa,
b)
rozsah zahŕňajúci vymedzenie kategórií a druhov prevádzok, pre ktoré môže overovať správy,
c)
rozsah zahŕňa vymedzenie činností, pre ktoré môže overovať množstvo bezodplatne pridelených kvót,
d)
identifikačné číslo osvedčenia,
e)
dátum zápisu do registra oprávnených overovateľov,
f)
dátum vydania osvedčenia.
(12)

Ministerstvo môže uložiť fyzickej osobe, ktorá je oprávneným overovateľom, aby sa podrobila preskúšaniu, ...

(13)

Oprávnený overovateľ nemôže overovať správy o emisiách skleníkových plynov predkladané podľa § 21 ods. ...

(14)

Ak oprávnený overovateľ overí správu o emisiách skleníkových plynov predloženú prevádzkovateľom podľa ...

(15)

Osvedčenie zaniká

a)
smrťou oprávneného overovateľa alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
b)
rozhodnutím ministerstva o zrušení osvedčenia,
c)
ak nevyhovel na preskúšaní,
d)
uplynutím času, na ktorý bolo osvedčenie udelené.
(16)

Ministerstvo zruší osvedčenie, ak

a)
oprávnený overovateľ o to požiada,
b)
oprávnený overovateľ prestane spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 7 písm. a) a b).
(17)

Ministerstvo vymaže z registra oprávnených overovateľov fyzickú osobu, ktorá

a)
zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
b)
o to požiada,
c)
nevyhovela na skúšaní.
(18)

Ministerstvo rozhodne o výmaze z registra oprávnených overovateľov fyzickú osobu, ak prestane spĺňať ...

(19)

Ak ministerstvo zistí nedostatky vo výkone činnosti fyzickej osoby, ktorá je oprávneným overovateľom, ...

TRETIA ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA

§ 25
Orgány štátnej správy

Štátnu správu podľa tohto zákona vykonáva

a)

ministerstvo,

b)

obvodný úrad životného prostredia.

§ 26
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo

a)
je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach obchodovania s kvótami,
b)
vykonáva hlavný štátny dozor vo veciach obchodovania s kvótami podľa osobitného predpisu,24)
c)
vypracúva zoznam prevádzok a určuje každé predbežné a konečné celkové ročné množstvo bezodplatne pridelených ...
d)
určuje vnútroštátneho správcu,
e)
predáva kvóty z rezervy kvót skleníkových plynov platných pre obchodovateľné obdobie končiace 31. decembra ...
f)
predáva nepridelené kvóty znečisťujúcich látok podľa § 16 ods. 8,
g)
spravuje nepridelené priznané jednotky a je oprávnené s nimi obchodovať,
h)
oznamuje každoročne do 28. februára vnútroštátnemu správcovi množstvo bezodplatne pridelených kvót podľa ...
i)
je notifikačným orgánom vo vzťahu ku Komisii a podáva jej správy vo veciach obchodovania s kvótami skleníkových ...
j)
uzatvára dohody s tretími krajinami uvedenými v prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré ratifikovali protokol ...
k)
vydáva osvedčenia podľa § 24 ods. 1 písm. b), overuje odbornú spôsobilosť a vedie register oprávnených ...
l)
predkladá Komisii žiadosti podľa § 14 ods. 2 a § 15 ods. 4,
m)
vypočíta a uverejní do troch mesiacov od dátumu prijatia rozhodnutia Komisiou množstvo kvót podľa § ...
n)
ukladá pokuty za iné správne delikty podľa § 28, ak ide o prevádzkovateľa lietadla; a bezodkladne oznámi ...
o)
predkladá každoročne do 31. marca vnútroštátnemu správcovi potvrdenie o správnosti správy podľa § 21 ...
p)
zodpovedá za správu schémy obchodovania s emisnými kvótami Únie vo vzťahu k prevádzkovateľovi lietadla ...
q)
podáva Komisii žiadosť o uloženie zákazu prevádzky prevádzkovateľovi leteckej dopravy,
r)
spravuje register systému,
s)
schvaľuje každú významnú zmenu monitorovacieho plánu na zisťovanie a vykazovanie emisií skleníkových ...
(2)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)
národné emisné stropy25) a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok pre príslušné obchodovateľné obdobie ...
b)
percentuálny podiel pridelených kvót pre každú prevádzku, do ktorého výšky sú prevádzkovatelia oprávnení ...
c)
podmienky a náležitosti skúšky, ktorá preukáže potrebnú úroveň vedomostí o technológiách v príslušných ...
(3)

Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva ...

(4)

Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pripraví a zašle Komisii ...

(5)

Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pripraví a zašle Komisii ...

§ 27
Obvodný úrad životného prostredia
(1)

Obvodný úrad životného prostredia

a)
rozhoduje o vydaní povolení, ich zmene alebo o vyradení prevádzky zo schémy obchodovania alebo systému ...
b)
oznamuje vydanie povolení, ich zmenu alebo vyradenie prevádzky zo schémy obchodovania alebo systému ...
c)
rozhoduje o pridelení kvót znečisťujúcich látok povinným účastníkom systému obchodovania podľa § 16 ...
d)
vykonáva štátny dozor vo veciach obchodovania s kvótami podľa osobitného predpisu,25)
e)
vydáva prevádzkovateľom, ktorí sú povinnými účastníkmi schémy obchodovania alebo dobrovoľnými účastníkmi ...
f)
oznamuje ministerstvu informáciu, ak prevádzkovateľ nepredloží správu podľa § 21 ods.1 písm. a) alebo ...
g)
oznamuje správcovi registra systému množstvá emisií znečisťujúcich látok z prevádzok povinných účastníkov ...
h)
ukladá pokuty za správne delikty podľa § 28,
i)
predkladá každoročne do 31. marca vnútroštátnemu správcovi potvrdenie o správnosti správy podľa § 21 ...
j)
postupuje podľa § 22, ak nastanú pochybnosti o správnosti overenej správy,
k)
schvaľuje každú významnú zmenu monitorovacieho plánu na zisťovanie a vykazovanie emisií skleníkových ...
(2)

Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja rozhoduje v druhom stupni o veciach, v ktorých rozhoduje ...

§ 28
Iné správne delikty
(1)

Obvodný úrad životného prostredia, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla ministerstvo, uloží prevádzkovateľovi, ...

(2)

Obvodný úrad životného prostredia, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla ministerstvo, uloží prevádzkovateľovi ...

a)
nepodá v určenej lehote žiadosť o povolenie podľa § 3 alebo 4 alebo § 36,
b)
nedodržiava požiadavky na monitorovanie emisií skleníkových plynov alebo na podávanie správ o ich emisiách ...
c)
neoznámi údaje podľa § 6 ods. 1 alebo § 13,
d)
nesplní v určenej lehote povinnosti podľa § 21 ods. 1 písm. a) a § 21 ods. 5.
(3)

Pri rozhodovaní o výške pokuty podľa odseku 2 sa prihliada na závažnosť porušenia povinnosti, čas trvania ...

(4)

Pokuta sa uloží do troch rokov odo dňa, keď sa zistilo porušenie povinnosti, najneskôr do piatich rokov ...

(5)

Obvodný úrad životného prostredia pri porušení povinností prevádzkovateľom, ktorý je povinným účastníkom ...

(6)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam povinných účastníkov schémy obchodovania, dobrovoľných ...

(7)

Výnos z pokút je príjmom Environmentálneho fondu.

(8)

Ak si prevádzkovateľ lietadla nesplnil povinnosti podľa tohto zákona a ak sa ich splnenie nepodarilo ...

(9)

Žiadosť o uloženie zákazu prevádzky obsahuje

a)
podrobnosti o sankciách uložených podľa tohto zákona,
b)
odôvodnenie uloženia zákazu prevádzky na území Európskej únie,
c)
odporúčanie týkajúce sa rozsahu zákazu prevádzky na území Európskej únie a podmienky, ktoré by sa mali ...
d)
dôkaz o porušení povinnosti prevádzkovateľa lietadla.
§ 29
Zverejňovanie informácií a prístup k informáciám
(1)

Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje

a)
zoznam prevádzok, v ktorých sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách ...
b)
informácie o projektových aktivitách, na ktorých sa zúčastňuje investor alebo prijímateľ zo Slovenskej ...
c)
informácie o predaji kvót podľa § 26 ods. 1 písm. e) a f).
(2)

Vnútroštátny správca zverejňuje na svojom webovom sídle údaje o overených emisiách skleníkových plynov ...

(3)

Pri nakladaní s informáciami podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia podľa osobitného predpisu.28) ...

(4)

Na účely vykonávania štátnej správy podľa tohto zákona je ministerstvo oprávnené získavať a spracovávať ...

§ 30
Konanie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,30) ak nie je v tomto ...

(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na konanie podľa § 9, 10, 14 a 15, § 26 ods. 1 písm. ...

§ 31
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na výkon činnosti, postup podávania žiadostí o osvedčenie, rozhodovanie o vydaní osvedčenia podľa § ...

§ 32
Podávanie správ
(1)

Ministerstvo každoročne vypracúva a zasiela Komisii do 30. júna správu o uplatňovaní zákona pri obchodovaní ...

(2)

Ministerstvo každoročne vypracúva a zasiela Komisii správu o využití príjmov z obchodovania kvót formou ...

§ 33
Porušenia na trhu dražených produktov
(1)

Osoba sa dopustí porušenia tým, že v rozpore s osobitným predpisom32) manipuluje s trhom s draženými ...

(2)

Zasvätená osoba sa dopustí porušenia tým, že v rozpore s

a)
osobitným predpisom33) použije túto dôvernú informáciu, keď podáva, upravuje alebo sťahuje ponuku na ...
b)
osobitným predpisom34) poskytne dôvernú informáciu inej osobe, pokiaľ k tomuto poskytnutiu nedochádza ...
c)
osobitným predpisom34) odporučí inej osobe alebo presvedčí inú osobu na základe dôvernej informácie, ...
(3)

Zasvätenou osobou podľa odseku 2 sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá získa dôvernú ...

(4)

Osoby, ktoré sú povinné zostavovať zoznam osôb podľa osobitného predpisu,35) a osoba, ktorá môže predkladať ...

(5)

Osoba, ktorá je osobou s riadiacou zodpovednosťou u aukcionára alebo osobou spriaznenou s osobou s riadiacou ...

(6)

Osoba, ktorá vypracúva alebo rozširuje výskumné práce týkajúce sa dražených produktov alebo ktorá vypracúva ...

a)
nevenuje primeranú starostlivosť tomu, aby tieto informácie boli dôkladne uvedené,
b)
neinformuje o svojich záujmoch, alebo
c)
neupozorní na konflikt záujmov týkajúci sa dražených produktov.
(7)

Každá osoba uvedená v osobitnom predpise39) sa dopustí porušenia tým, že v prípade, ak má dôvodné podozrenie, ...

(8)

Za porušenia podľa odsekov 1, 2, 4 až 7 Národná banka Slovenska uloží podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky ...

a)
opatrenie na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, alebo
b)
pokutu do výšky 800 000 EUR alebo
c)
povinnosť uhradiť náhradu rovnajúcu sa hodnote majetkového prospechu osobe, na ktorej úkor bol majetkový ...
(9)

Uložením sankcie podľa odseku 8 nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.40)

(10)

Pokuta podľa odseku 8 je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Výnos ...

(11)

Sankcie podľa odseku 8 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich ...

(12)

Sankcie podľa odseku 8 možno uložiť aj za porušenie právne záväzných aktov Európskej únie upravujúcich ...

§ 34
Dohľad Národnej banky Slovenska
(1)

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad plnením povinností a dodržiavaním zákazov podľa osobitného ...

(2)

Dohľadu Národnej banky Slovenska podlieha na území Slovenskej republiky

a)
osoba, ktorej konanie môže byť manipuláciou s trhom dražených produktov,
b)
osoba, ktorá má prístup k dôvernej informácii,
c)
osoba, ktorá disponuje dôvernou informáciou a pritom vie, alebo by mala vedieť, že ide o dôvernú informáciu, ...
d)
dražiteľ,
e)
osoba s riadiacou zodpovednosťou u dražiteľa,
f)
osoba spriaznená s osobou s riadiacou zodpovednosťou u dražiteľa,
g)
osoba, ktorá vypracúva alebo rozširuje informácie, ktoré nie sú výskumnými prácami týkajúcimi sa dražených ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 35
Prechodné ustanovenia
(1)

Prevádzkovateľ musí mať povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia alebo povolenie na vypúšťanie ...

a)
od 1. januára 2005, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke ...
b)
od 1. januára 2007, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke ...
c)
od 1. januára 2012, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke ...
d)
od 30. júna 2011, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke ...
(2)

Povolenia vydané podľa doterajších predpisov sú platné aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

(3)

Národné emisné stropy, kritériá ich hodnotenia a celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid ...

§ 36

Prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe ...

§ 37

Ak Komisia počas prvých dvoch rokov obdobia uvedeného v § 12 nepridelí Slovenskej republike ako riadiacemu ...

§ 38
(1)

Dobrovoľní účastníci schémy obchodovania môžu na pokrytie emisií skleníkových plynov podľa § 21 ods. ...

(2)

Kvóty, ktoré boli vydané na obchodovateľné obdobie končiace 31. decembra 2012, platia pre toto a nasledujúce ...

§ 39

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 40
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

2.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 711/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú ...

3.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

4.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 177/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...

5.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 178/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

Čl. II

Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. ...

V § 24 ods. 5 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:

„m)
vykonávať funkciu aukcionára podľa osobitného predpisu,11a)“.

Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno n).

„11a) § 18 ods. 5 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. III

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) až n), ktoré znejú:

„i) podporu projektov zameraných na účely reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových ...

„11a) § 2 písm. d) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12a sa citácia „§ 9 ods. 5 a 10 a § 10 ods. 6 zákona č. 572/2004 Z. z. ...

3.

V § 8 ods. 2 sa slová „a) až d)“ nahrádzajú slovami „a) až d) a i) až n)“ a slová „b) a c)“ sa nahrádzajú ...

Čl. IV

(1)

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

(2)

Ustanovenia uvedené v čl. I § 24 ods. 1 písm. b), § 24 ods. 4 až 12 a § 24 ods. 15 až 19 strácajú účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 414/2012 Z. z.

  ZOZNAM ČINNOSTÍ

  Činnosti Skleníkové plyny Výroba primárneho hliníka. Oxid uhličitý a plnofluórované uhľovodíky Výroba ...

  KATEGÓRIE ČINNOSTÍ

  1.

  Schéma obchodovania sa nevzťahuje na prevádzky alebo ich časti používané na výskum, vývoj a testovanie ...

  2.

  Uvádzané prahové hodnoty sa vo všeobecnosti vzťahujú na projektované výrobné kapacity alebo na iné výstupy. ...

  3.

  V prípade menovitého tepelného príkonu spaľovacích zariadení je prahová hodnota stanovená na úrovni ...

  4.

  Prevádzky, ktoré sa posudzujú podľa výrobnej kapacity (t, m3/čas) a tieto prevádzky majú výrobnú kapacitu ...

  5.

  Keď sa zistí, že prahová hodnota kapacity akejkoľvek činnosti uvedenej v tejto prílohe sa v nejakom ...

  6.

  Od 1. januára 2012 sa do kategórie činností uvedených v tabuľke D zahŕňajú všetky lety s príletom na ...

  Tabuľka A

  Tabuľka B

  Tabuľka C

  Tabuľka D

  Príloha č. 2 k zákonu č. 414/2012 Z. z.

  ZOZNAM SKLENÍKOVÝCH PLYNOV A ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK

  Oxid siričitý (SO2) Oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2) ...

  Tabuľka A

  SKLENÍKOVÉ PLYNY

  Tabuľka B

  ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY

  Príloha č. 3 k zákonu č. 414/2012 Z. z.

  ZÁSADY MONITOROVANIA TONOKILOMETROV Z ČINNOSTÍ LETECKEJ DOPRAVY A PODÁVANIE SPRÁV O TONOKILOMETROCH

  Každý prevádzkovateľ lietadla zahrnie informácie podľa § 14 ods. 1 alebo § 15 ods. 2 do svojej žiadosti: ...

  Na účely podávania žiadostí o pridelenie kvót v súlade s § 14 ods. 1 alebo § 15 ods. 2 sa rozsah činnosti ...

  tonokilometre = vzdialenosť x užitočné zaťaženie,

  kde

  „vzdialenosť“ znamená vzdialenosť po ortodróme medzi letiskom odletu a letiskom príletu plus dodatočný ...

  „užitočné zaťaženie“ znamená celkovú hmotnosť prepravovaného nákladu, poštovej zásielky a cestujúcich. ...

  a)

  počet cestujúcich je počet osôb na palube okrem posádky,

  b)

  prevádzkovateľ lietadla sa môže rozhodnúť, či uplatní skutočnú alebo normalizovanú hmotnosť cestujúcich ...

  Podávanie správ o údajoch o tonokilometroch na účely § 14 a 15

  A.

  Údaje na identifikáciu prevádzkovateľa lietadla

  a)

  obchodné meno prevádzkovateľa lietadla,

  b)

  jeho riadiaci členský štát, adresu vrátane PSČ a štátu,

  c)

  jeho adresu vrátane PSČ a štátu, ak sú odlišné od jeho kontaktnej adresy v riadiacom členskom štáte, ...

  d)

  registračné čísla lietadiel a typov lietadiel používaných v období, na ktoré sa vzťahuje žiadosť, na ...

  e)

  čísla osvedčenia prevádzkovateľa lietadla a prevádzkovej licencie, na základe ktorých sa vykonávali ...

  f)

  adresy, telefónne, faxové čísla a e-mail kontaktnej osoby a

  g)

  obchodné meno a meno a priezvisko majiteľa lietadla.

  B.

  Údaje o tonokilometroch

  a)

  počet letov podľa dvojíc letísk,

  b)

  počet osobokilometrov podľa dvojíc letísk,

  c)

  počet tonokilometrov podľa dvojíc letísk,

  d)

  zvolená metóda výpočtu hmotnosti cestujúcich a zapísanej batožiny,

  e)

  celkový počet tonokilometrov na všetky lety uskutočnené počas roka, na ktorý sa vzťahuje správa, spadajúce ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 414/2012 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania ...

Poznámky

 • 1)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových ...
 • 2)  § 76 až 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 3)  § 33 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
 • 4)  § 26 ods. 3 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z.
 • 5)  § 33 písm. i) zákona č. 137/2010 Z. z.
 • 6)  § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z. ...
 • 7)  Príloha č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného ...
 • 8)  Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2011/278/EÚ zo dňa 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá ...
 • 9)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1193/2011 zo dňa 18. novembra 2011, ktorým sa zriaďuje register Únie na obdobie ...
 • 10)  Prílohy III, V, VI a VII nariadenia Komisie (EÚ) č. 1193/2011.
 • 11)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 550/2011 zo dňa 7. júna 2011, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu ...
 • 12)  Rozhodnutie Komisie zo dňa 26. septembra 2011 o referenčných hodnotách na bezplatné pridelenie emisných ...
 • 13)  § 15 ods. 1 písm. m) zákona č. 137/2010 Z. z.
 • 14)  § 11 zákona č. 137/2010 Z. z.
 • 15)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1031/2010 zo dňa 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch ...
 • 16)  Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. ...
 • 17)  § 9 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z.
 • 18)  § 59 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 600/2012 zo dňa 21. júna 2012 o overovaní správ o emisiách, správ o tonokilometroch ...
 • 20)  Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení ...
 • 21)  § 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov. ...
 • 22)  § 5 zákona č. 401/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Položka č. 171k prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch ...
 • 24)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 25)  § 4 ods. 4 zákona č. 137/2010 Z. z.
 • 26)  Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie.
 • 27)  § 3 ods. 1 a § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 401/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 29)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 30)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 32)  Čl. 41 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
 • 33)  Čl. 38 ods. 1 alebo 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
 • 34)  Čl. 39 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
 • 35)  Čl. 42 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
 • 36)  § 132c ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení ...
 • 37)  Čl. 42 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
 • 38)  Čl. 42 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
 • 39)  Čl. 59 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
 • 40)  Napríklad Trestný zákon v znení neskorších predpisov, Zákonník práce v znení neskorších predpisov. ...
 • 41)  Čl. 37 až 42 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
 • 42)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 43)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách ...
 • 44)  Čl. 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Načítavam znenie...
MENU
Hore