Podzákonné predpisy k predpisu 455/1991

 1. neplatnýVyhláška ktorou sa upravuje kategorizácia pohostinských prevádzkarní a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín a kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried 125/1995 účinný od 26.06.1995 do 01.11.2001
 2. neplatnýRek. vyhláška o inšpekčných knihách 133/1994 účinný od 25.07.1998 do 01.09.2001
 3. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 133/1994 Z.z. o inšpekčných knihách 232/1998 účinný od 25.07.1998 do 01.09.2001
 4. platnýVyhláška ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried 277/2008 účinný od 01.08.2008
 5. neplatnýVyhláška o inšpekčných knihách 322/2001 účinný od 01.09.2001 do 01.10.2007
 6. neplatnýVyhláška o podrobnostiach obsahu teoretických vedomostí a praktických znalostí, ktoré sa vyžadujú pri prevádzkovaní živnosti, spôsobe vykonania kvalifikačnej skúšky a pri vydaní osvedčenia o jej vykonaní 323/2001 účinný od 01.09.2001 do 31.12.2011
 7. neplatnýVyhláška ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried 419/2001 účinný od 01.11.2001 do 31.07.2008
 8. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 323/2001 Z. z. o podrobnostiach obsahu teoretických vedomostí a praktických znalostí, ktoré sa vyžadujú pri prevádzkovaní živnosti, spôsobe vykonania kvalifikačnej skúšky a pri vydaní osvedčenia o jej vykonaní 470/2007 účinný od 01.11.2007 do 31.12.2011
 9. neplatnýVyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kusovej evidencii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín 475/2006 účinný od 01.09.2006 do 14.01.2012
 10. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 518/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii liekov 477/2006 účinný od 01.09.2006 do 30.11.2011
 11. platnýVyhláška o požiadavkách na kvalitu, získavanie, prepravu od zdroja na miesto úpravy a plnenia, úpravu, kontrolu kvality, balenie, označovanie a uvádzanie na trh prírodných liečivých vôd 480/2006 účinný od 01.09.2006
 12. platnýVyhláška o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostía na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfúziologických zariadeniach 487/2006 účinný od 31.08.2006
 13. neplatnýVyhláška o zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe 499/2007 účinný od 15.11.2007 do 31.12.2009
 14. platnýVyhláška k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností 525/1992 účinný od 20.11.1992
MENU
Hore