Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje kategorizácia pohostinských prevádzkarní a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín a kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried 125/1995 účinný od 26.06.1995 do 31.10.2001

Platnosť od: 26.06.1995
Účinnosť od: 26.06.1995
Účinnosť do: 31.10.2001
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Živnostenské podnikanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje kategorizácia pohostinských prevádzkarní a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín a kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried 125/1995 účinný od 26.06.1995 do 31.10.2001
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 125/1995 s účinnosťou od 26.06.1995
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa upravuje kategorizácia pohostinských prevádzkarní a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín a kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Na zabezpečenie jednotného označovania a zaraďovania pohostinských prevádzkarní a ubytovacích zariadení a v záujme dosiahnutia požadovanej akosti, rozsahu a úrovne poskytovaných služieb sa upravuje kategorizácia pohostinských prevádzkarní a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto vyhlášky, a kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto vyhlášky (ďalej len „kategorizácie“).

§ 2

Kategorizácie ustanovujú záväzné pravidlá označovania pohostinských prevádzkarní a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín a záväzné pravidlá označovania ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried. Vzťahujú sa na všetky právnické osoby a fyzické osoby oprávnené prevádzkovať pohostinskú činnosť a ubytovanie podľa osobitného predpisu1). Pohostinské prevádzkarne a ubytovacie zariadenia, na ktoré sa vyhláška vzťahuje, sa zaraďujú do jednotlivých kategórií, skupín a tried podľa toho, či spĺňajú alebo nespĺňajú klasifikačné znaky pre jednotlivé kategórie, skupiny alebo triedy ustanovené v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

§ 3

Kontrolu dodržiavania podmienok ustanovených touto vyhláškou vykonávajú príslušné orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov.2)

§ 4

Označenie a zaradenie pohostinských prevádzkarní a ubytovacích zariadení vykonané pred účinnosťou tejto vyhlášky uvedú právnické osoby a fyzické osoby uvedené v § 2 do súladu s ustanoveniami tejto vyhlášky do šiestich mesiacov odo dňa jej účinnosti.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ján Ducký v. r.

Prílohy

  Príloha č.1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/1995 Z. z.

  KATEGORIZÁCIA POHOSTINSKÝCH PREVÁDZKARNÍ A KLASIFIKAČNÉ ZNAKY NA ICH ZARAĎOVANIE DO SKUPÍN

  I.

  NÁZVOSLOVIE

  Na účely tejto vyhlášky sa nasledujúcimi pojmami rozumie:

  Pohostinské prevádzkarne sú priestory v objektoch, v ktorých sa pripravujú pokrmy a nápoje, uskutočňuje sa predaj jedál a nápojov, prípadne doplnkový predaj polotovarov a tovarov potravinárskeho charakteru a poskytujú sa služby s tým súvisiace. Pohostinská prevádzkareň môže zahŕňať viac pohostinských odbytových stredísk s rozdielnymi kategóriami a skupinami.

  Pohostinské odbytové stredisko (ďalej len „odbytové stredisko") je samostatná organizačná časť pohostinskej prevádzkarne prístupná hosťom. Odbytové strediská sú súčasťou aj ubytovacích zariadení hotelového typu a penziónov.

  Sezónne odbytové stredisko poskytuje pohostinské služby maximálne deväť mesiacov v roku.

  Kategória odbytového strediska určuje druh a charakter odbytovej činnosti a s tým spojený rozsah poskytovaných služieb.

  Skupina odbytového strediska stanovuje požiadavky na vybavenie odbytovej plochy a úroveň poskytovaných služieb.

  Odbytová plocha zahŕňa podlahovú plochu miestnosti odbytového strediska, v ktorom sa uskutočňuje stravovanie, spoločenská a zábavná činnosť hostí. Do odbytovej plochy rozhodujúcej na určenie kapacity strediska sa nezahŕňajú plochy zabraté stabilným zariadením (napr. výčapné pulty, samoobslužné linky vrátane zápultí až po ich prednú hranu, chladiace pulty a vitríny, plochy na hudobnú reprodukciu, tanečné parkety, sociálne vybavenie, technické zariadenia a ďalšie pevne zabudované zariadenia).

  Zádverie je stavebne oddelený vstupný priestor.

  II.

  SPOLOČNÉ USTANOVENIA

  1.

  Odbytové strediská sa zaraďujú podľa charakteru činností a rozsahu poskytovaných služieb do kategórií a podľa vybavenia a úrovne poskytovaných služieb do skupín.

  2.

  Požiadavky podľa tejto vyhlášky na vybavenie, druh, rozsah a úroveň poskytovaných služieb v jednotlivých kategóriách a skupinách sú minimálne. Na príslušné zaradenie musí stredisko spĺňať všetky stanovené požiadavky.

  3.

  Základné zadelenie odbytových stredísk do kategórií a skupín:

  - reštaurácia - I., II. a III. skupina,

  - motorest,

  - denný bar, aperitívbar, snackbar, grilbar, pizzeria,

  - jedáleň so samoobsluhou,

  - kaviareň - I. a II. skupina, espresso, libresso,

  - vináreň - I. a II. skupina, viecha, pivnica, piváreň,

  - nočný bar, varieté, dancingklub - I. a II. skupina, diskoklub (len II. skupina), biliardklub,

  - hostinec,

  - bistro,

  - bufet.

  Pre zariadenia, ktoré sú v prevádzke maximálne deväť mesiacov v kalendárnom roku, sú kategórie odvodené od služieb a funkcií stravovacích stredísk a stredísk občerstvenia:

  - reštaurácia - II. a III. skupina,

  - denný bar,

  - jedáleň so samoobsluhou,

  - bistro,

  - bufet.

  4.

  Charakteristika jednotlivých odbytových stredísk a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do kategórií a skupín sú uvedené v tabuľkovej časti tejto vyhlášky.

  5.

  Odbytové strediská zaraďuje v súlade s touto vyhláškou do kategórií a skupín prevádzkovateľ, ktorý ich prevádzkuje.

  6.

  V rámci jednotlivých kategórií možno zriaďovať sezónne a príležitostné odbytové strediská (terasy, átriá, záhrady, predzáhradky, salóniky, sály a pod.) poskytujúce služby v kategórii a skupine, do ktorej je zaradené príslušné odbytové stredisko.

  7.

  Vybavenie, označenie, vstupné a hygienické priestory odbytových stredísk, ktoré sú súčasťou ubytovacieho zariadenia hotelového typu a penziónu, sa riešia v súlade s celkovým prevádzkovým diagramom a kategóriou a triedou ubytovacieho zariadenia.

  III.

  VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

  1.

  Pohostinská prevádzkareň je na vhodnom a viditeľnom mieste označená podľa osobitných predpisov1).

  2.

  Názov prevádzkarne alebo odbytového strediska môže byť doplnený podľa špecifických podmienok, ktoré bližšie charakterizujú jeho prevádzku alebo špecializáciu, prípadne vyjadrujú symbol, tradíciu, historický vzťah k miestu a pod.

  3.

  V odbytovom stredisku je hosťom k dispozícii jedálny a nápojový lístok alebo cenník v závislosti od kategórie, do ktorej je odbytové stredisko zaradené (pozri tabuľkovú časť). Tie obsahujú ceny ponúkaných jedál, nápojov, tovaru a služieb vo vzťahu k určeným podmienkam.2)

  4.

  Jednotlivé miestnosti prístupné hosťom sú v prevádzke označené viditeľnými nápismi alebo piktogramami.

  5.

  Vo všetkých odbytových strediskách sú hosťom počas konzumácie jedál k dispozícii na stole základné dochucovacie prostriedky (soľ, čierne korenie a červená mletá sladká paprika). Ostatné dochucovacie prostriedky (cukor, ocot, olej, kečup, worcester a i.) sú k dispozícii hosťom v prípade objednávky jedla v odbytových strediskách I. a II. skupiny.

  6.

  Všetky odbytové strediská majú pre hosťov WC so splachovacím zariadením oddelene pre ženy a oddelene pre mužov. Každá kabína WC musí byť uzamykateľná. Steny WC sú minimálne do výšky 180 cm obložené keramickým obkladom alebo iným nepriepustným materiálom.3) Zabezpečené je stále udržiavanie čistoty.

  7.

  Požiadavky týkajúce sa zabezpečenia užívania odbytových stredísk osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu upravuje osobitný predpis4).

  8.

  Všetky odbytové strediská sú vetrané ( v I. skupine majú účinnú klimatizáciu), osvetlené a vo vykurovacom období vykurované.5) Ak nie je ďalej ustanovené inak, konzumácia je v sede pri stole a obsluhu hostí pri stole zabezpečujú pracovníci prevádzkovateľa.

  9.

  Okná odbytových stredísk sú vybavené záclonami a v odbytových strediskách I. a II. skupiny aj nepriehľadnými závesmi alebo žalúziami.

  10.

  Vnútorné zariadenie odbytových stredísk musí byť dobre udržiavané, riad na podávanie jedál a nápojov nesmie byť poškodený.

  11.

  Rozsah a úroveň poskytovaných služieb stanovených pre jednotlivé kategórie a skupiny odbytových stredísk vrátane salónikov, sál a pod. treba v primeranom rozsahu zachovať aj pri banketoch, routoch, recepciách a pod., keď možno primerane znížiť plochu pripadajúcu na jedno miesto pri stole.

  12.

  V odbytových strediskách, kde sa jedlá a nápoje podávajú v nenávratných obaloch, musí byť k dispozícii dostatok uzatvárateľných nádob na odpadky.

  IV.

  KLASIFIKAČNÉ ZNAKY PRE POHOSTINSKÉ ODBYTOVÉ STREDISKÁ

  Kategória Skupina Základná charakteristika pohostinského odbytového strediska
  Reštaurácia
  Salónik
  I, II., III. Poskytuje stravovacie služby so širokou ponukou jedál a nápojov. Prevádzkarne s výrazným a špecializovaným
  sortimentom jedál a osobitne upraveným interiérom môžu mať vo svojom názve charakteristické označenie (podľa
  podávania národných, dietetických a iných špecializovaných jedál: ázijská, vegetariánska, rybia, koliba, salaš a pod.).
  Motorest Poskytuje stravovacie služby pri autostrádach a hlavných cestách s možnosťou parkovania motorových vozidiel hostí
  v bezprostrednej blízkosti zariadenia.
  Denný bar
  Aperitívbar
  Grilbar
  Snackbar
  Pizzeria
  Poskytuje občerstvenie s obsluhou, vybraný sortiment studených a teplých jedál pripravovaných formou rýchleho
  stravovania. Špecializovanou formou je aperitívbar, grilbar, pizzeria, ktoré ponúkajú a predávajú vybraný sortiment
  teplých a studených jedál, teplých a studených nápojov aj cukrárskych výrobkov.
  Jedáleň
  so samoobsluhou
  Poskytuje stravovanie a doplnkové občerstvenie v miestach s vysokou frekvenciou návštevníkov a s dopytom po
  stravovacích službách. Jedlá a nápoje sa podávajú formou samoobsluhy.
  Kaviareň
  Espresso
  Libresso
  I, II. Poskytuje prevažne služby spoločensko-zábavného charakteru doplnené o stravovacie služby a občerstvenie. Slúži
  na dlhší pobyt hostí, poskytuje vybraný sortiment teplých a studených nápojov, cukrárskych výrobkov, teplých a
  studených jedál, predovšetkým charakteru predjedál.
  Vináreň
  Viecha
  Pivnica
  Piváreň
  I, II. Poskytuje špecializované služby zamerané na podávanie vybraných druhov nápojov so širokým zastúpením jednotlivých značiek (víno, pivo). Jedlá sa podávajú vo vybranom sortimente studenej kuchyne a teplé jedlá formou minútok
  a teplých predkrmov.
  Nočný bar
  Varieté
  Dancingklub
  Diskoklub
  Biliardklub
  I, II.
  I , II.
  I , II.
  II.
  Poskytuje špecializované služby zamerané na zábavu a dlhší pobyt hostí, vybraný sortiment teplých jedál na
  objednávku, výrobky studenej kuchyne a široký sortiment teplých i studených nápojov. Súčasťou sú rôzne druhy
  zábavných a kultúrnych činností (hudba, tanec, video a pod.).
  Hostinec Zabezpečuje predaj nápojov (i cez ulicu) a jednoduchého občerstvenia. Jeho súčasťou môže byť aj zariadenie pre
  spoločenský pobyt hosťa. Môžu sa podávať aj teplé a studené jedlá.
  Bistro Poskytuje rýchle stravovanie a občerstvenie, pričom sa vychádza zo samoobslužnej formy podávania jednotne
  upravených a vybraných druhov jedál a nápojov, zvyčajne už overených druhov jedál (hamburgery, hranolčeky, toasty,
  šaláty, ovocné poháre a pod.).
  Bufet Poskytuje samoobslužné rýchle občerstvenie a doplnkové stravovanie. Konzumácia jedál sa uskutočňuje väčšinou
  bez sedenia za stolom.

  Stredisko
  Vybavenosť
  Reštaurácia
  I. skupina
  Reštaurácia
  II. skupina
  Reštaurácia
  III . skupina
  Motorest
  1. Vstupné
  priestory
  - vstupná hala so šatňou, s telefónom, s priestorom na
  upravenie sa a s hygienickým
  zariadením dimenzovaným
  podľa kapacity (počtu stoličiek)
  - samostatný vstupný priestor
  so šatňou, s telefónom a s hygienickým zariadením di-
  menzovaným podľa kapacity
  (počtu stoličiek), odkladanie
  šatstva môže byť riešené ako
  súčasť priestoru odbytovej
  plochy
  - zádverie so vstupným priestorom, s telefónom a s hygie-
  nickým zariadením dimenzovaným podľa kapacity (počtu
  stoličiek), odkladanie šatstva
  môže byť riešené ako súčasť
  odbytovej plochy
  - zádverie so vstupným priestorom, s telefónom a s hygie-
  nickým zariadením dimenzovaným podľa kapacity (počtu
  stoličiek), odkladanie šatstva
  môže byť riešené ako súčasť
  odbytovej plochy
  2. Hygienické
  priestory
  - 1 kabína WC vždy oddelene pre
  mužov a oddelene pre ženy do
  kapacity 20 stoličiek, potom
  vždy na každých 30 stoličiek 1
  kabína WC pre ženy a na
  každých 50 stoličiek 1 kabína
  WC pre mužov, k 1 kabíne WC
  pre mužov patrí 1 pisoár
  - 1 kabína WC vždy oddelene pre
  mužov a oddelene pre ženy do
  kapacity 20 stoličiek, potom
  vždy na každých 30 stoličiek 1
  kabína WC pre ženy a na
  každých 50 stoličiek 1 kabína
  WC pre mužov, k 1 kabíne WC
  pre mužov patrí 1 pisoár
  - 1 kabína WC vždy oddelene pre
  mužov a oddelene pre ženy do
  kapacity 20 stoličiek, potom
  vždy na každých 30 stoličiek 1
  kabína WC pre ženy a na
  každých 50 stoličiek 1 kabína
  WC pre mužov, k 1 kabíne WC
  pre mužov patri 1 pisoár
  - 1 kabína WC vždy oddelene pre
  mužov a oddelene pre ženy do
  kapacity 20 stoličiek, potom
  vždy na každých 30 stoličiek 1
  kabína WC pre ženy a na
  každých 50 stoličiek 1 kabína
  WC pre mužov, k 1 kabíne WC
  pre mužov patri 1 pisoár
  - pred vstupom do kabín WC je
  umyváreň, vždy na 1 kabínu
  WC 1 umývadlo, pri vyšších kapacitách na 2 kabíny WC
  1 umývadlo
  - pred vstupom do kabín WC je
  umyváreň, vždy na 1 kabínu
  WC 1 umývadlo, pri vyšších kapacitách na 2 kabíny WC
  1 umývadlo
  - pred vstupom do kabín WC je
  umyváreň, vždy na 1 kabínu
  WC 1 umývadlo, pri vyšších kapacitách na 2 kabíny WC
  1 umývadlo
  - pred vstupom do kabín WC je
  umyváreň, vždy na 1 kabínu
  WC 1 umývadlo, pri vyšších kapacitách na 2 kabíny WC
  1 umývadlo
  - pri autostrádach je súčasťou
  hygienických priestorov aj
  miestnosť na prebaľovanie batoliat
  - každá kabína WC má kefu na
  čistenie misy a toaletný papier,
  kabína WC pre ženy má navyše
  uzatvárateľhú nádobu na
  odpadky
  - každá kabína WC má kefu na
  čistenie misy a toaletný papier,
  kabína WC pre ženy má navyše
  uzatvárateľnú nádobu na
  odpadky
  - každá kabína WC má kefu na
  čistenie misy a toaletný papier,
  kabína WC pre ženy má navyše
  uzatvárateľnú nádobu na
  odpadky
  - každá kabína WC má kefu na
  čistenie misy a toaletný papier,
  kabína WC pre ženy má navyše
  uzatvárateľnú nádobu na
  odpadky
  - každé umývadlo má tečúcu
  teplú a studenú vodu, mydlo
  alebo nádobu s tekutým
  mydlom, uterák alebo sušič
  rúk a zrkadlo
  - každé umývadlo má tečúcu
  teplú a studenú vodu, mydlo
  alebo nádobu s tekutým
  mydlom, uterák alebo sušič
  rúk a zrkadlo
  - každé umývadlo má tečúcu
  teplú a studenú vodu, mydlo
  alebo nádobu s tekutým
  mydlom, uterák alebo sušič
  rúk a zrkadlo
  - každé umývadlo má tečúcu
  teplú a studenú vodu, mydlo
  alebo nádobu s tekutým
  mydlom, uterák alebo sušič
  rúk a zrkadlo
  - každá umyváreň má uzatváratelhú nádobu na odpadky - každá umyváreň má uzatvárateľnú nádobu na odpadky - každá umyváreň má uzatváratelhú nádobu na odpadky - každá umyváreň má uzatvára-
  telhú nádobu na odpadky
  - v motorestoch s kapacitou do
  50 stoličiek je súčasťou hygienických priestorov 1 sprchova-
  cia kabína, na každých
  50 stoličiek sa navrhuje vždy
  1 sprchovacia kabína
  3. Štandard
  odbytovej
  plochy
  - na 1 stoličku min. 1,8 m2 - na 1 stoličku min. 1,6 m2 - na 1 stoličku min. 1,4 m2 - na 1 stoličku min. 1,4 m2
  - pre reštaurácie, ktoré sú
  súčasťou botelov, na 1 stoličku min. 1,2 m2
  - pre reštaurácie, ktoré sú
  súčasťou botelov, na 1 stoličku min. 1,2 m2
  4. Zariadenie - zariadenie strediska je
  jednotné, dobre udržiavané a
  čistené, riešené podľa individuálneho návrhu, atypicky
  - zariadenie strediska je
  jednotné, dobre udržiavané a
  čistené
  - zariadenie strediska je
  jednotné, dobre udržiavané a
  čistené
  - zariadenie strediska je
  jednotné, dobre udržiavané a
  čistené
  - min. rozmer stola pre 2 osoby
  80 x 80 cm (kruhový priemer
  85 cm) alebo 80 x 120 cm pre
  4 osoby
  - min. rozmer stola pre 2 osoby
  60 x 80 cm (kruhový priemer
  85 cm) alebo 80 x 120 cm pre
  4 osoby
  - min. rozmer stola pre 2 osoby
  60 x 80 cm (kruhový priemer
  85 cm) alebo 75 x 110 cm pre
  4 osoby
  - min. rozmer stola pre 2 osoby
  60 x 80 cm (kruhový priemer
  85 cm) alebo 75 x 110 cm pre
  4 osoby
  - min. 25 % z celkovej stoličkovej kapacity je pri 2-miest-
  nych stoloch
  - min. 20 % z celkovej stoličkovej kapacity je pri 2-miest-
  nych stoloch
  - stoličky majú operadlo na
  chrbát a na ruky
  - stoličky majú operadlo - stoličky majú operadlo - stoličky majú operadlo
  - pre deti sú k dispozícii detské
  stoličky alebo podkladacie podušky
  - pre deti sú k dispozícii detské
  stoličky alebo podkladacie podušky
  - pre deti sú k dispozícii detské
  stoličky alebo podkladacie podušky
  - pre deti sú k dispozícii detské
  stoličky alebo podkladacie podušky
  - priestor odbytovej plochy má
  výtvarne riešenú dlažbu, časti
  priechodov sú pokryté kobercami, ak podlaha nie je
  výtvarne riešená, je pokrytá
  kobercami
  - priestor odbytovej plochy má
  jednoduchú dlažbu, časti
  priechodov sú pokryté kobercami
  - priestor odbytovej plochy má
  jednoduchú dlažbu, časti
  priechodov môžu byť pokryté
  kobercami
  - priestor odbytovej plochy má
  jednoduchú dlažbu, časti
  priechodov sú pokryté kobercami
  - stoly sú pokryté čistými, nepoškodenými obrusmi, ktoré v
  špecializovaných stravovacích
  zariadeniach môžu byť nahradené inou formou prestierania
  - stoly sú pokryté čistými, nepoškodenými obrusmi alebo
  leštený povrch stolov pokrýva
  textilné prestieranie
  - stoly sú pokryté čistými, nepoškodenými obrusmi alebo
  leštený povrch stolov pokrýva
  jednorazové papierové prestieranie
  - stoly sú pokryté čistými, nepoškodenými obrusmi alebo
  leštený povrch stolov pokrýva
  jednorazové papierové prestieranie
  - na každom stole je tlačený,
  vkusne riešený jedálny a nápojový lístok v troch cudzoja-
  zyčných mutáciách s dennou
  vložkou
  - na každom stole je tlačený
  alebo strojom písaný jedálny a
  nápojový lístok v dvoch cudzojazyčných mutáciách
  s dennou vložkou
  - na každom stole je tlačený
  alebo strojom písaný denný jedálny a nápojový lístok vo vhodnom obale
  - na každom stole je tlačený
  alebo strojom písaný jedálny a
  nápojový lístok vo vhodnom
  obale v dvoch cudzojazyčných
  mutáciách s dennou vložkou
  - prestieranie stola dopĺňajú ná-
  dobky so základnými dochucovacími prostriedkami, vázička
  s kvetmi a svietnik, ktorý
  môže nahrádzať aj samostatná stolová lampa
  - prestieranie stola dopĺňajú nádobky so základnými dochuco-
  vacími prostriedkami a vázička s kvetmi
  - prestieranie stola dopĺňajú nádobky so základnými dochucovacími prostriedkami - prestieranie stola dopĺňajú nádobky so základnými dochuco-
  vacími prostriedkami a vázička s kvetmi
  - ostatné dochucovacie prostriedky sú k dispozícii na príručnom stole - ostatné dochucovacie prostriedky sú k dispozícii na prí-
  ručnom stole
  - jedlá sa podávajú podľa
  gastronomickej úpravy na misách, tymbáloch, vo varnom
  skle, v porceláne s predkladacím príborom alebo sa do-
  končujú pred hosťom (dochucovanie, miešanie šalátov,
  porciovanie a pod.)
  - jedlá sa podávajú na tanieroch, vybrané druhy na mi-
  sách, v porceláne, vo varnom
  skle podľa gastronomickej
  úpravy s predkladacím príborom
  - jedlá sa podávajú na tanie-
  roch
  - jedlá sa podávajú na tanieroch
  - servírovací riad na podávanie
  jedál je jednotný:
  • strieborné alebo postriebrené
  príbory
  • porcelánové jedálenské
  súpravy
  • nápojové súpravy
  • súpravy doplnkového inventára - vázy, nádobky na
  dochucovanie a pod.
  • pre 1 hosťa je k dispozícii
  1 textilný a 1 viacvrstvový
  papierový obrúsok
  - servírovací riad na podávanie
  jedál je jednotný:
  • antikorové príbory
  • porcelánové jedálenské
  súpravy
  • nápojové súpravy
  • súpravy doplnkového
  inventára - vázy, nádobky
  na dochucovanie a pod.
  • obrúsky pre hostí sú celé,
  papierové viacvrstvové
  - servírovací riad na podávanie
  jedál je jednotný:
  • antikorové príbory
  • porcelánové jedálenské
  súpravy
  • nápojové súpravy
  • súpravy doplnkového
  inventára - vázy, nádobky
  na dochucovanie a pod.
  • obrúsky pre hostí sú celé,
  papierové
  - servírovací riad na podávanie
  jedál je jednotný:
  • antikorové príbory
  • porcelánové jedálenské
  súpravy
  • nápojové súpravy
  • súpravy doplnkového
  inventára - vázy, nádobky
  na dochucovanie a pod.
  • obrúsky pre hostí sú celé,
  papierové
  - nápoje, predjedlá, šaláty a
  cukrárske výrobky sú na ponukových vozíkoch
  - nápoje, predjedlá, šaláty a
  cukrárske výrobky sú v ponukových vitrínach, na bufeto-
  vých stoloch alebo sa
  ponúkajú z mís
  - nápoje, predjedlá, šaláty a
  cukrárske výrobky sú vo vitrínach alebo na pultoch
  - nápoje, predjedlá, šaláty a
  cukrárske výrobky sú vo vitrínach alebo na pultoch
  - v prípade špecifického charakteru reštaurácie môže servíro-
  vací riad vyjadrovať charakter
  zariadenia (drevené paličky,
  keramické taniere aj poháre,
  drevené podnosy a pod.)
  - v prípade špecifického charakteru reštaurácie môže servíro-
  vací riad vyjadrovať charakter
  zariadenia (drevené paličky,
  keramické taniere aj poháre,
  drevené podnosy a pod.)
  - odbytovú plochu zariadenia
  dopĺňa samostatná a oddelená
  časť - salóniky na uzavreté
  spoločenské udalosti
  - odbytová plocha zariadenia sa
  môže pohyblivými stenami
  alebo prenosnými paravánmi
  členiť na samostatné priestory
  - salóniky na uzavreté spoločenské udalosti
  - obsluhujúci personál má
  jednotné, spoločenské, vkusné
  a čisté oblečenie
  - obsluhujúci personál má
  jednotné, vkusné a čisté oblečenie
  - obsluhujúci personál má
  jednotné, vkusné a čisté oblečenie
  - obsluhujúci personál má
  jednotné, vkusné a čisté oblečenie
  - zabezpečené je uvádzanie
  hostí k stolom, rezervácia stolov a ich úprava kvetmi, príp.
  zeleňou
  - zabezpečená je rezervácia stolov
  - priestor odbytovej plochy má
  účinnú klimatizáciu, estetické
  osvetlenie, vo vykurovacom
  období sa priestory vykurujú
  - priestor odbytovej plochy má
  zabezpečené dokonalé vetranie
  a estetické osvetlenie, vo vykurovacom období sa priestory
  vykurujú
  - priestor odbytovej plochy má
  zabezpečené dokonalé vetranie
  a estetické osvetlenie, vo vykurovacom období sa priestory
  vykurujú
  - priestor odbytovej plochy má
  zabezpečené dokonalé vetranie a estetické osvetlenie, vo
  vykurovacom období sa
  priestory vykurujú
  - tam, kde nie je stavebne oddelená jedáleň pre fajčiarov, je
  fajčenie počas výdaja raňajok,
  obedov a večeri zakázané*,
  spotrebiteľ však musí byť o
  tom vhodným spôsobom
  informovaný
  - tam, kde nie je stavebne oddelená jedáleň pre fajčiarov, je
  fajčenie počas výdaja raňajok,
  obedov a večeri zakázané*,
  spotrebiteľ však musí byť o
  tom vhodným spôsobom
  informovaný
  - tam, kde nie je stavebne oddelená jedáleň pre fajčiarov, je
  fajčenie počas výdaja raňajok,
  obedov a večeri zakázané*,
  spotrebiteľ však musí byť o
  tom vhodným spôsobom
  informovaný
  - tam, kde nie je stavebne oddelená jedáleň pre fajčiarov, je
  fajčenie počas výdaja raňajok,
  obedov a večeri zakázané*,
  spotrebiteľ však musí byť o
  tom vhodným spôsobom
  informovaný
  - súčasťou môže byť navyše
  • samostatný výčap piva
  - súčasťou je navyše
  • denný bar alebo snackbar
  (zaradený podľa tejto vyhlášky)
  • priľahlé parkovisko
  zodpove dajúcej kapacity
  • zabezpečený predaj drobných predmetov pre moto-
  ristov
  * Zákon Slovenskej národnej rady č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami.

  Stredisko
  Vybavenosť
  Denný bar Aperitívbar Grilbar Snackbar Pizzeria
  1. Vstupné
  priestory
  - do strediska sa môže
  vstupovať priamo cez
  zádverie
  - do strediska sa môže
  vstupovať priamo cez
  zádverie
  - do strediska sa môže
  vstupovať priamo cez
  zádverie
  - do strediska sa môže
  vstupovať priamo cez
  zádverie
  - do strediska sa môže
  vstupovať priamo
  - odkladanie šatstva je
  riešené ako súčasť
  odbytovej plochy
  (šatňový kút alebo ve-
  šiaky)
  - odkladanie šatstva je
  riešené ako súčasť
  odbytovej plochy
  (šatňový kút alebo ve-
  šiaky)
  - odkladanie šatstva je
  riešené ako súčasť
  odbytovej plochy
  (šatňový kút alebo ve-
  šiaky)
  - odkladanie šatstva je
  riešené ako súčasť
  odbytovej plochy
  (šatňový kút alebo ve-
  šiaky)
  - odkladanie šatstva je
  riešené ako súčasť
  odbytovej plochy
  (šatňový kút alebo ve-
  šiaky)
  - hostia majú k dispozí-
  cii telefón
  - hostia majú k dispozí-
  cii telefón
  - hostia majú k dispozí-
  cii telefón
  - hostia majú k dispozí-
  cii telefón
  - hostia majú k dispozí-
  cii telefón
  2. Hygienické
  priestory
  - 1 kabína WC vždy
  oddelene pre mužov a
  oddelene pre ženy do
  kapacity 20 stoliaek,
  potom vždy na každých
  30 stoliaek 1 kabína
  WC pre ženy a na
  každých 50 stoliaek 1
  kabína WC pre mužov,
  k 1 kabíne WC pre
  mužov patri 1 pisoár
  - 1 kabína WC vždy odde-
  lene pre mužov a odde-
  lene pre ženy do kapaci-
  ty 20 stoličiek, potom
  vždy na každých 30 sto-
  liaek 1 kabína WC pre
  ženy a na každých 50
  stoliaek 1 kabína WC
  pre mužov, k 1 kabíne
  WC pre mužov patrí 1
  pisoár
  - 1 kabína WC vždy odde-
  lene pre mužov a odde-
  lene pre ženy do kapaci-
  ty 20 stoličiek, potom
  vždy na každých 30 sto-
  liaek 1 kabína WC pre
  ženy a na každých 50
  stoliaek 1 kabína WC
  pre mužov, k 1 kabíne
  WC pre mužov patri 1
  pisoár
  - 1 kabína WC vždy odde-
  lene pre mužov a odde-
  lene pre ženy do kapaci-
  ty 20 stoličiek, potom
  vždy na každých 30 sto-
  ličiek 1 kabína WC pre
  ženy a na každých 50
  stoličiek 1 kabína WC
  pre mužov, k 1 kabíne
  WC pre mužov patrí 1
  pisoár
  - 1 kabína WC vždy odde-
  lene pre mužov a odde-
  lene pre ženy do kapaci-
  ty 20 stoličiek, potom
  vždy na každých 30 sto-
  liaek 1 kabína WC pre
  ženy a na každých 50
  stoliaek 1 kabína WC
  pre mužov, k 1 kabíne
  WC pre mužov patrí 1
  pisoár
  - pred vstupom do kabín
  WC je umyváreň, vždy
  na 1 kabínu WC 1
  umývadlo, pri vyšších
  kapacitách na 2 kabíny
  WC 1 umývadlo
  - pred vstupom do kabín
  WC je umyváreň, vždy
  na 1 kabínu WC 1
  umývadlo, pri vyšších
  kapacitách na 2 kabíny
  WC 1 umývadlo
  - pred vstupom do kabín
  WC je umyváreň, vždy
  na 1 kabínu WC 1
  umývadlo, pri vyšších
  kapacitách na 2 kabíny
  WC 1 umývadlo
  - pred vstupom do kabín
  WC je umyváreň, vždy
  na 1 kabínu WC 1
  umývadlo, pri vyšších
  kapacitách na 2 kabíny
  WC 1 umývadlo
  - pred vstupom do kabín
  WC je umyváreň, vždy
  na 1 kabínu WC 1
  umývadlo, pri vyšších
  kapacitách na 2 kabíny
  WC 1 umývadlo
  - každá kabína WC má
  kefu na čistenie misy a
  toaletný papier, kabína
  WC pre ženy má navy-
  še uzatváratelhú ná-
  dobu na odpadky
  - každá kabína WC má
  kefu na čistenie misy a
  toaletný papier, kabína
  WC pre ženy má navy-
  še uzatvárateľnú ná-
  dobu na odpadky
  - každá kabína WC má
  kefu na čistenie misy a
  toaletný papier, kabína
  WC pre ženy má navy-
  še uzatvárateľnú ná-
  dobu na odpadky
  - každá kabína WC má
  kefu na ästenie misy a
  toaletný papier, kabína
  WC pre ženy má navy-
  še uzatváratelhú ná-
  dobu na odpadky
  - každá kabína WC má
  kefu na ästenie misy a
  toaletný papier, kabína
  WC pre ženy má navy-
  še uzatváratelhú ná-
  dobu na odpadky
  - každé umývadlo má
  tečúcu teplú a studenú
  vodu, mydlo alebo ná-
  dobu s tekutým
  mydlom, uterák alebo
  sušič rúk a zrkadlo
  - každé umývadlo má
  tečúcu teplú a studenú
  vodu, mydlo alebo ná-
  dobu s tekutým
  mydlom, uterák alebo
  sušič rúk a zrkadlo
  - každé umývadlo má
  tečúcu teplú a studenú
  vodu, mydlo alebo ná-
  dobu s tekutým
  mydlom, uterák alebo
  sušič rúk a zrkadlo
  - každé umývadlo má
  tečúcu teplú a studenú
  vodu, mydlo alebo ná-
  dobu s tekutým
  mydlom, uterák alebo
  sušič rúk a zrkadlo
  - každé umývadlo má
  tečúcu teplú a studenú
  vodu, mydlo alebo ná-
  dobu s tekutým
  mydlom, uterák alebo
  sušič rúk a zrkadlo
  - každá umyváreň má
  uzatváratelhú nádobu
  na odpadky
  - každá umyváreň má
  uzatvárateľnú nádobu
  na odpadky
  - každá umyváreň má
  uzatváratelhú nádobu
  na odpadky
  - každá umyváreň má
  uzatváratelhú nádobu
  na odpadky
  - každá umyváreň má
  uzatváratelhú nádobu
  na odpadky
  3. Štandard
  odbytovej
  plochy
  -minimálne
  1,4 m2/1 stoličku
  - minimálne
  1,4 m2/1 stoličku
  - minimálne
  1,4 m2/1 stoličku
  - minimálne
  1,4 m2/1 stoličku
  - minimálne
  1,4 m2/1 stoličku
  4. Zariadenie - zariadenie strediska
  je jednotné, dobre
  udržiavané a čistené
  - zariadenie strediska
  je jednotné, dobre
  udržiavané a čistené
  - zariadenie strediska
  je jednotné, dobre
  udržiavané a čistené
  - zariadenie strediska
  je jednotné, dobre
  udržiavané a čistené
  - zariadenie strediska
  je jednotné, dobre
  udržiavané a čistené
  - min. rozmery stola
  60 x 80 cm pre 2
  osoby (kruhový prie-
  mer 80 cm) alebo
  75 x 110 cm pre 4
  osoby
  - min. rozmery stola
  60 x 80 cm pre 2
  osoby (kruhový prie-
  mer 80 cm) alebo
  75 x 110 cm pre 4
  osoby
  - min. rozmery stola
  60 x 80 cm pre 2
  osoby (kruhový prie-
  mer 80 cm) alebo
  75 x 110 cm pre 4
  osoby
  - min. rozmery stola
  60 x 80 cm pre 2
  osoby (kruhový prie-
  mer 80 cm) alebo
  75 x 110 cm pre 4
  osoby
  - min. rozmery stola
  60 x 80 cm pre 2
  osoby (kruhový prie-
  mer 80 cm) alebo
  75 x 110 cm pre 4
  osoby
  - 20 % stoličkovej ka-
  pacity je pri stoloch
  pre 2 osoby
  - 20 % stoličkovej ka-
  pacity je pri stoloch
  pre 2 osoby
  - 20 % stoličkovej ka-
  pacity je pri stoloch
  pre 2 osoby
  - 20 % stoličkovej ka-
  pacity je pri stoloch
  pre 2 osoby
  - 20 % stoličkovej ka-
  pacity je pri stoloch
  pre 2 osoby
  - stoličky majú ope-
  radlo
  - stoličky majú ope-
  radlo
  - stoličky majú ope-
  radlo
  - stoličky majú ope-
  radlo
  - stoličky majú ope-
  radlo
  - pre deti sú k dispo-
  zícii podkladacie po-
  dušky
  - pre deti sú k dispo-
  zícii podkladacie po-
  dušky
  - pre deti sú k dispo-
  zícii podkladacie po-
  dušky
  - pre deti sú k dispo-
  zícii podkladacie po-
  dušky
  - pre deti sú k dispo-
  zícii podkladacie po-
  dušky
  - stolové zariadenie je
  kombinované s ba-
  rovým pultom
  - stolové zariadenie je
  kombinované s ba-
  rovým pultom
  - stolové zariadenie je
  kombinované s ba-
  rovým pultom
  - stolové zariadenie je
  kombinované s ba-
  rovým pultom
  - stolové zariadenie je
  kombinované s ba-
  rovým pultom
  - podávajú sa teplé
  a studené nápoje, vý-
  robky studenej
  kuchyne, vybrané
  teplé jedlá jedno-
  duchého minútko-
  vého sortimentu a
  cukrárske výrobky
  - podávajú sa teplé,
  studené a miešané
  nápoje, výrobky stu-
  denej kuchyne a
  cukrárske výrobky
  - podávajú sa teplé a
  studené nápoje, vý-
  robky studenej kuchy-
  ne, vybrané teplé
  jedlá a cukrárske vý-
  robky, jedlá sú väčši-
  nou pripravované na
  grile priamo pred
  hosťom
  - podávajú sa teplé
  a studené nápoje, vý-
  robky studenej kuchy-
  ne, vybrané teplé
  jedlá a cukrárske vý-
  robky
  - podáva sa sortiment
  jedál zastúpený
  múčnymi výrobkami -
  pizza, špagety, va-
  ječné a múčne špecia-
  lity a rôzne druhy
  teplých a studených
  nápojov
  - jedlá sa podávajú na
  tanieroch, vybrané
  druhy na misách
  s podávacím príborom
  - jedlá sa podávajú na
  tanieroch
  - jedlá sa podávajú na
  tanieroch, vybrané
  druhy na misách
  s podávacím príborom
  - jedlá sa podávajú na
  tanieroch, vybrané
  druhy na misách s po-
  dávacím príborom
  - jedlá sa podávajú na
  tanieroch, vybrané
  druhy na misách s po-
  dávacím príborom
  - servírovací riad na po-
  dávanie jedál je
  jednotný ako v reš-
  taurácii III. sk.
  - servírovací riad na po-
  dávanie jedál je
  jednotný ako v reš-
  taurácii III. sk.
  - servírovací riad na po-
  dávanie jedál je
  jednotný ako v reš-
  taurácii III. sk.
  - servírovací riad na po-
  dávanie jedál je
  jednotný ako v reš-
  taurácii III. sk.
  - servírovací riad na po-
  dávanie jedál je
  jednotný ako v reš-
  taurácii III. sk.
  - obrúsky sú celé, pa-
  pierové
  - obrúsky sú celé, pa-
  pierové
  - obrúsky sú celé, pa-
  pierové
  - obrúsky sú celé, pa-
  pierové
  - obrúsky sú celé, pa-
  pierové
  - ponuka studených
  jedál, nápojov a cuk-
  rárskych výrobkov je
  vystavená vo vitrí-
  nach alebo na misách
  - ponuka studených
  jedál, nápojov a cuk-
  rárskych výrobkov je
  vystavená vo vitrí-
  nach alebo na misách
  - ponuka studených
  jedál, nápojov a cuk-
  rárskych výrobkov je
  vystavená vo vitrí-
  nach alebo na misách
  - ponuka studených
  jedál, nápojov a cuk-
  rárskych výrobkov je
  vystavená vo vitrí-
  nach alebo na misách
  - ponuka studených
  jedál, nápojov a cuk-
  rárskych výrobkov je
  vystavená vo vitrí-
  nach alebo na misách
  - na stole je jednoduché,
  nepoškodené textilné
  prestieranie, vázička
  s kvetmi, tlačený
  alebo strojom písaný
  jedálny a nápojový
  lístok vo vhodnom
  obale v jednej
  cudzojazyčnej mutácii
  - na stole je jednoduché,
  nepoškodené textilné
  prestieranie, vázička
  s kvetmi, tlačený
  alebo strojom písaný
  jedálny a nápojový
  lístok vo vhodnom
  obale v jednej
  cudzojazyčnej mutácii
  - na stole je jednoduché,
  nepoškodené textilné
  prestieranie, vázička
  s kvetmi, tlačený
  alebo strojom písaný
  jedálny a nápojový
  lístok vo vhodnom
  obale v jednej
  cudzojazyčnej mutácii
  - na stole je jednoduché,
  nepoškodené textilné
  prestieranie, vázička
  s kvetmi, tlačený
  alebo strojom písaný
  jedálny a nápojový
  lístok vo vhodnom
  obale v jednej
  cudzojazyčnej mutácii
  - na stole je jednoduché,
  nepoškodené textilné
  prestieranie, vázička
  s kvetmi, tlačený
  alebo strojom písaný
  jedálny a nápojový
  lístok vo vhodnom
  obale v jednej
  cudzojazyčnej mutácii
  - obsluhujúci personál
  má jednotné, vkusné
  a čisté oblečenie
  - obsluhujúci personál
  má jednotné, vkusné
  a čisté oblečenie
  - obsluhujúci personál
  má jednotné, vkusné
  a čisté oblečenie
  - obsluhujúci personál
  má jednotné, vkusné
  a čisté oblečenie
  - obsluhujúci personál
  má jednotné, vkusné
  a čisté oblečenie
  - priestor má jednodu-
  chú dlažbu, ktorá
  môže byť kombi-
  novaná s kobercami
  - priestor má jednodu-
  chú dlažbu, ktorá
  môže byť kombi-
  novaná s kobercami
  - priestor má jednodu-
  chú dlažbu, ktorá
  môže byť kombi-
  novaná s kobercami
  - priestor má jednodu-
  chú dlažbu, ktorá
  môže byť kombi-
  novaná s kobercami
  - priestor má jednodu-
  chú dlažbu, ktorá
  môže byť kombi-
  novaná s kobercami
  - priestor odbytovej
  plochy je dokonale
  vetraný, osvetlený a
  vo vykurovacom ob-
  dobí sa vykuruje
  - priestor odbytovej
  plochy je dokonale
  vetraný, osvetlený a
  vo vykurovacom ob-
  dobí sa vykuruje
  - priestor odbytovej
  plochy je dokonale
  vetraný, osvetlený a
  vo vykurovacom ob-
  dobí sa vykuruje
  - priestor odbytovej
  plochy je dokonale
  vetraný, osvetlený a
  vo vykurovacom ob-
  dobí sa vykuruje
  - priestor odbytovej
  plochy je dokonale
  vetraný, osvetlený a
  vo vykurovacom ob-
  dobí sa vykuruje
  - tam, kde nie je sta-
  vebne oddelená jedá-
  leň pre fajčiarov, je
  fajčenie počas výdaja
  raňajok, obedov a ve-
  čeri zakázané,* spo-
  trebiteľ však musí byť
  o tom vhodným spôso-
  bom informovaný
  - tam, kde nie je sta-
  vebne oddelená jedá-
  leň pre fajčiarov, je
  fajčenie počas výdaja
  raňajok, obedov a ve-
  čeri zakázané,* spo-
  trebiteľ však musí byť
  o tom vhodným spôso-
  bom informovaný
  - tam, kde nie je sta-
  vebne oddelená jedá-
  leň pre fajčiarov, je
  fajčenie počas výdaja
  raňajok, obedov a ve-
  čeri zakázané,* spo-
  trebiteľ však musí byť
  o tom vhodným spôso-
  bom informovaný
  - tam, kde nie je sta-
  vebne oddelená jedá-
  leň pre fajčiarov, je
  fajčenie počas výdaja
  raňajok, obedov a ve-
  čeri zakázané,* spo-
  trebiteľ však musí byť
  o tom vhodným spôso-
  bom informovaný
  * Zákon Slovenskej národnej rady č. 46/1989 Zb.

  Stredisko
  Vybavenosť
  Jedáleň so samoobsluhou
  1. Vstupné
  priestory
  - do zariadenia sa môže vstupovať priamo, odkladanie šatstva je riešené ako súčasť odbytovej plochy
  2. Hygienické
  priestory
  - minimálne 1 kabína WC oddelene pre mužov a oddelene pre ženy, k 1 kabíne WC pre mužov patrí 1 pisoár
  - každá kabína WC má kefu na čistenie záchodovej misy, toaletný papier a kabína WC pre ženy má navyše uzatvárateľnú nádobu na
  odpadky
  - pred vstupom do kabín WC je priestor s umývadlom, so sušičom rúk, so zrkadlom a s uzatvárateľnou nádobou na odpadky
  - umývadlo má tečúcu teplú a studenú vodu, mydlo alebo nádobu s tekutým mydlom
  3. Štandard
  odbytovej
  plochy
  - minimálne 1,2 m2/ 1 stoličku
  4. Zariadenie - zariadenie je jednotné, jednoducho riešené s použitím štandardných predmetov
  - priestor odbytovej plochy má jednoduchú dlažbu, je vetraný, osvetlený a vo vykurovacom období sa vykuruje
  - stoly majú ľahko umývateľnú, leštenú hornú plochu
  - odbytový priestor umožňuje konzumáciu jedál posediačky pri stoloch
  -jedlá a nápoje sa podávajú na jednotnom servírovacom riade, príbory sú antikorové a obrúsky celé, papierové
  -jedlá sa vydávajú cez samoobslužný pult priamo na tanieroch
  - na dobre viditeľnom mieste je umiestnený zoznam jedál a nápojov s cenami, cudzincom sa poskytuje jedálny a nápojový lístok v jednej
  cudzojazyčnej mutácii
  - obsluhujúci personál má jednotné, jednoduché a čisté oblečenie
  - v priestore odbytovej plochy sa nemá fajčiť

  Stredisko
  Vybavenosť
  Kaviareň
  I. skupina
  Kaviareň
  II . skupina
  Espresso
  Libresso
  1. Vstupné
  priestory
  - vstupná hala so šatňou, s telefónom,
  s priestorom na upravenie sa a s hygienic-
  kým zariadením dimenzovaným podľa ka-
  pacity (počtu stoličiek)
  - samostatný vstupný priestor so šatňou,
  s telefónom a s hygienickým zariadením
  dimenzovaným podľa kapacity (počtu
  stoličiek)
  - odkladanie šatstva sa môže riešiť ako
  súčasť priestoru odbytovej plochy
  - vstup do strediska môže byť cez zádverie
  alebo priamo
  - hostia majú k dispozícii telefón a miesto
  na odkladanie šatstva (vešiakový kút
  alebo vešiak) v rámci odbytovej plochy
  2. Hygienické
  priestory
  - 1 kabína WC vždy oddelene pre mužov
  a oddelene pre ženy do kapacity 20 sto-
  ličiek, potom vždy na každých 30 stoličiek
  1 kabína WC pre ženy a na každých 50
  stoličiek 1 kabína WC pre mužov, k 1 ka-
  bíne WC pre mužov patri 1 pisoár
  - 1 kabína WC vždy oddelene pre mužov
  a oddelene pre ženy do kapacity 20 sto-
  ličiek, potom vždy na každých 30 stoličiek
  1 kabína WC pre ženy a na každých 50
  stoličiek 1 kabína WC pre mužov, k 1 ka-
  bíne WC pre mužov patri 1 pisoár
  - 1 kabína WC vždy oddelene pre mužov
  a oddelene pre ženy do kapacity 20 sto-
  ličiek, potom vždy na každých 30 stoličiek
  1 kabína WC pre ženy a na každých 50
  stoličiek 1 kabína WC pre mužov, k 1 ka-
  bíne WC pre mužov patri 1 pisoár
  - pred vstupom do kabín WC je umyváreň,
  vždy na 1 kabínu WC 1 umývadlo, pri
  vyšších kapacitách na 2 kabíny WC 1
  umývadlo
  - pred vstupom do kabín WC je umyváreň,
  vždy na 1 kabínu WC 1 umývadlo, pri
  vyšších kapacitách na 2 kabíny WC 1
  umývadlo
  - pred vstupom do kabín WC je umyváreň,
  vždy na 1 kabínu WC 1 umývadlo, pri
  vyšších kapacitách na 2 kabíny WC 1
  umývadlo
  - každá kabína WC má kefu na čistenie
  misy a toaletný papier, kabína WC pre
  ženy má navyše uzatvárateľnú nádobu na
  odpadky
  - každá kabína WC má kefu na čistenie
  misy a toaletný papier, kabína WC pre
  ženy má navyše uzatvárateľnú nádobu na
  odpadky
  - každá kabína WC má kefu na čistenie
  misy a toaletný papier, kabína WC pre
  ženy má navyše uzatvárateľnú nádobu na
  odpadky
  - každé umývadlo má tečúcu teplú a stu-
  denú vodu, mydlo alebo nádobu s teku-
  tým mydlom, uterák alebo sušič rúk
  a zrkadlo
  - každé umývadlo má tečúcu teplú a stu-
  denú vodu, mydlo alebo nádobu s teku-
  tým mydlom, uterák alebo sušič rúk
  a zrkadlo
  - každé umývadlo má tečúcu teplú a stu-
  denú vodu, mydlo alebo nádobu s teku-
  tým mydlom, uterák alebo sušič rúk
  a zrkadlo
  - každá umyváreň má uzatvárateľnú ná-
  dobu na odpadky
  - každá umyváreň má uzatvárateľnú ná-
  dobu na odpadky
  - každá umyváreň má uzatvárateľnú ná-
  dobu na odpadky
  3. Štandard
  odbytovej
  plochy
  - minimálne 1,6 m2/l stoličku - minimálne 1,4 m2/1 stoličku - minimálne 1,3 m2/l stoličku
  4. Zariadenie - zariadenie strediska je jednotné, dobre
  udržiavané a čistené, riešené podľa indivi-
  duálneho návrhu
  - zariadenie strediska je jednotné, dobre
  udržiavané a čistené
  - zariadenie strediska je jednotné, dobre
  udržiavané a čistené
  - sedenie je prispôsobené na dlhší pobyt
  (čalúnený alebo štýlový sedací nábytok,
  kreslá a boxy)
  - sedenie je prispôsobené na dlhší pobyt
  (čalúnený alebo štýlový sedací nábytok,
  kreslá a boxy)
  - sedenie je prispôsobené na dlhší pobyt
  (čalúnený alebo štýlový sedací nábytok,
  kreslá a boxy)
  - v odbytovom stredisku je k dispozícii na čí-
  tanie domáca a zahraničná tlač a možnosť
  požičiavania spoločenských hier, v špecia-
  lizovaných strediskách je možnosť sledo-
  vať televíziu, video alebo produkciu (repro-
  dukciu) hudby, možnosť tancovať a pod.,
  súčasťou zariadenia môže byť aj barový
  pult
  - v odbytovom stredisku je k dispozícii na
  čítanie domáca a zahraničná tlač a mož-
  nosť požičiavania spoločenských hier, v
  špecializovaných strediskách je možnosť
  sledovať televíziu, video alebo produkciu
  (reprodukciu) hudby, možnosť tancovať
  a pod., súčasťou zariadenia môže byť aj
  barový pult
  - v odbytovom stredisku libressa je
  súčasťou zariadenia funkčná knižnica, v
  ktorej sú vybrané druhy domácej a zahra-
  ničnej tlače, noviny, časopisy a novinky
  vytipovaných druhov kníh, súčasťou môže
  byť aj predaj kníh, novín a časopisov
  - stoly sú pokryté čistými, nepoškodenými
  textilnými obrusmi alebo majú leštenú
  hornú dosku a pri podávaní jedál sú
  pokryté nepoškodeným prestieraním
  - stoly majú leštenú hornú dosku a pri po-
  dávaní jedál sú pokryté čistým, nepoško-
  deným prestieraním
  - stoly majú leštený povrch, na ktorých je
  jednoduché prestieranie
  - na každom stole je tlačený alebo strojom
  písaný nápojový a jedálny lístok v graficky
  riešenom obale v dvoch cudzojazyčných
  mutáciách
  - na každom stole je tlačený alebo strojom
  písaný nápojový a jedálny lístok v tvrdom
  obale v jednej cudzojazyčnej mutácii
  - na každom stole je tlačený alebo strojom
  písaný nápojový a jedálny lístok vo
  vhodnom obale alebo na stojane v jednej
  cudzojazyčnej mutácii
  - prestieranie stola dopĺňa vázička s kvetmi
  a popolník
  - prestieranie stola dopĺňa vázička s kvetmi
  a popolník
  - prestieranie stola dopĺňa vázička s kvetmi
  a popolník
  - riad na podávanie nápojov a jedál je
  jednotný
  - riad na podávanie nápojov a jedál je
  jednotný
  - riad na podávanie nápojov a jedál je
  jednotný
  - jedlá sa podávajú na objednávku na strie-
  bornom, postriebrenom alebo antikoro-
  vom riade s predkladacím príborom
  - jedlá sa podávajú priamo na tanieroch - jedlá sa podávajú priamo na tanieroch
  - príbory sú strieborné alebo postriebrené,
  prípadne štýlovo riešené z antikora
  - príbory sú antikorové - príbory sú antikorové
  - obrúsky sú textilné - obrúsky sú celé, papierové - obrúsky sú celé, papierové
  - vybraný sortiment cukrárskych výrobkov
  a výrobkov studenej kuchyne sa ponúka
  z ponukových vozíkov pri stole hosťa
  - vybraný sortiment cukrárskych výrobkov
  a výrobkov studenej kuchyne je vystavený
  v sklených vitrínach a na ponukových
  vozíkoch
  - vybraný sortiment cukrárskych výrobkov
  a výrobkov studenej kuchyne je vystavený
  v sklených vitrínach
  - obsluhujúci personál má jednotné,
  vkusné a čisté spoločenské oblečenie
  - obsluhujúci personál má jednotné,
  vkusné a čisté spoločenské oblečenie
  - obsluhujúci personál má jednotné,
  vkusné a čisté oblečenie
  - podlaha odbytového strediska je pokrytá
  kobercom, ak nie je inak výtvarne riešená
  - hlavné uličky medzi stolmi sú pokryté
  kobercami, ak nie je podlaha výtvarne
  riešená
  - priestor má jednoduchú dlažbu
  kombinovanú kobercami
  - priestor odbytovej plochy má účinnú kli-
  matizáciu, estetické osvetlenie a vo vyku-
  rovacom období sa vykuruje
  - priestor odbytovej plochy má dokonalé
  vetranie, estetické osvetlenie a vo vykuro-
  vacom období sa vykuruje
  - priestor odbytovej plochy má dokonalé
  vetranie, estetické osvetlenie a vo vykuro-
  vacom období sa vykuruje
  - v stredisku je časť odbytovej plochy vyhra-
  dená pre nefajčiarov
  - v stredisku je časť odbytovej plochy vy-
  hradená pre nefajčiarov
  - v stredisku je časť odbytovej plochy vy-
  hradená pre nefajčiarov

  Stredisko
  Vybavenosť
  Vináreň
  I. skupina
  Vináreň
  II. skupina
  Viecha Pivnica Piváreň
  1. Vstupné
  priestory
  - vstupná hala so
  šatňou, s priestorom
  na upravenie sa, s te-
  lefónom a s hygie-
  nickým zariadením di-
  menzovaným podľa
  kapacity (počtu stoli-
  čiek)
  - samostatný vstupný
  priestor so šatňou,
  s telefónom a s hygie-
  nickým zariadením di-
  menzovaným podľa
  kapacity (počtu stoli-
  čiek)
  - vstup do strediska
  môže byť cez zádverie
  alebo priamo
  - miesto na odkladanie
  šatstva (šatňový kút
  alebo vešiak) tvorí
  súčasť odbytovej
  plochy
  - vstup do strediska
  môže byť cez zádverie
  alebo priamo
  - miesto na odkladanie
  šatstva (šatňový kút
  alebo vešiak) tvorí
  súčasť odbytovej
  plochy
  - vstup do strediska
  môže byť cez zádverie
  alebo priamo
  - miesto na odkladanie
  šatstva (šatňový kút
  alebo vešiak) tvorí
  súčasť odbytovej
  plochy
  2. Hygienické
  priestory
  - 1 kabína WC vždy
  oddelene pre mužov a
  oddelene pre ženy do
  kapacity 20 stoličiek,
  potom vždy na
  každých 30 stoličiek 1
  kabína WC pre ženy a
  na každých 50 stoli-
  čiek 1 kabína WC pre
  mužov, k 1 kabíne WC
  pre mužov patrí 1 pi-
  soár
  - 1 kabína WC vždy
  oddelene pre mužov a
  oddelene pre ženy do
  kapacity 20 stoličiek,
  potom vždy na
  každých 30 stoličiek 1
  kabína WC pre ženy a
  na každých 50 stoli-
  čiek 1 kabína WC pre
  mužov, k 1 kabíne WC
  pre mužov patrí 1 pi-
  soár
  - 1 kabína WC vždy
  oddelene pre mužov a
  oddelene pre ženy do
  kapacity 20 stoličiek,
  potom vždy na
  každých 30 stoličiek 1
  kabína WC pre ženy a
  na každých 50 stoli-
  čiek 1 kabína WC pre
  mužov, k 1 kabíne WC
  pre mužov patrí 1 pi-
  soár
  - 1 kabína WC vždy
  oddelene pre mužov a
  oddelene pre ženy do
  kapacity 20 stoličiek,
  potom vždy na
  každých 30 stoličiek 1
  kabína WC pre ženy a
  na každých 50 stoli-
  čiek 1 kabína WC pre
  mužov, k 1 kabíne WC
  pre mužov patrí 1 pi-
  soár
  - 1 kabína WC vždy
  oddelene pre mužov a
  oddelene pre ženy do
  kapacity 20 stoličiek,
  potom vždy na
  každých 30 stoličiek 1
  kabína WC pre ženy a
  na každých 50 stoli-
  čiek 1 kabína WC pre
  mužov, k 1 kabíne WC
  pre mužov patrí 1 pi-
  soár
  - pred vstupom do kabín
  WC je umyváreň, vždy
  na 1 kabínu WC 1
  umývadlo, pri vyšších
  kapacitách na 2 kabí-
  ny WC 1 umývadlo
  - pred vstupom do kabín
  WC je umyváreň, vždy
  na 1 kabínu WC 1
  umývadlo, pri vyšších
  kapacitách na 2 kabí-
  ny WC 1 umývadlo
  - pred vstupom do kabín
  WC je umyváreň, vždy
  na 1 kabínu WC 1
  umývadlo, pri vyšších
  kapacitách na 2 kabí-
  ny WC 1 umývadlo
  - pred vstupom do kabín
  WC je umyváreň, vždy
  na 1 kabínu WC 1
  umývadlo, pri vyšších
  kapacitách na 2 kabí-
  ny WC 1 umývadlo
  - pred vstupom do kabín
  WC je umyváreň, vždy
  na 1 kabínu WC 1
  umývadlo, pri vyšších
  kapacitách na 2 kabí-
  ny WC 1 umývadlo
  - každá kabína WC má
  kefu na čistenie misy,
  toaletný papier a kabí-
  na WC pre ženy má na-
  vyše uzatvárateľnú ná-
  dobu na odpadky
  - každá kabína WC má
  kefu na čistenie misy,
  toaletný papier a kabí-
  na WC pre ženy má na-
  vyše uzatvárateľnú ná-
  dobu na odpadky
  - každá kabína WC má
  kefu na čistenie misy,
  toaletný papier a kabí-
  na WC pre ženy má na-
  vyše uzatvárateľnú ná-
  dobu na odpadky
  - každá kabína WC má
  kefu na čistenie misy,
  toaletný papier a kabí-
  na WC pre ženy má na-
  vyše uzatváratelhú ná-
  dobu na odpadky
  - každá kabína WC má
  kefu na čistenie misy,
  toaletný papier a kabí-
  na WC pre ženy má na-
  vyše uzatváratelhú ná-
  dobu na odpadky
  - každé umývadlo má
  tečúcu teplú a stu-
  denú vodu, mydlo
  alebo nádobu s te-
  kutým mydlom, uterák
  alebo sušič rúk a
  zrkadlo
  - každé umývadlo má
  tečúcu teplú a stu-
  denú vodu, mydlo
  alebo nádobu s te-
  kutým mydlom, uterák
  alebo sušič rúk a
  zrkadlo
  - každé umývadlo má
  tečúcu teplú a stu-
  denú vodu, mydlo
  alebo nádobu s te-
  kutým mydlom, uterák
  alebo sušič rúk a
  zrkadlo
  - každé umývadlo má
  tečúcu teplú a stu-
  denú vodu, mydlo
  alebo nádobu s te-
  kutým mydlom, uterák
  alebo sušič rúk a
  zrkadlo
  - každé umývadlo má
  tečúcu teplú a stu-
  denú vodu, mydlo
  alebo nádobu s te-
  kutým mydlom, uterák
  alebo sušič rúk a
  zrkadlo
  - každá umyváreň má
  uzatvárateľnú nádobu
  na odpadky
  - každá umyváreň má
  uzatvárateľnú nádobu
  na odpadky
  - každá umyváreň má
  uzatváratelhú nádobu
  na odpadky
  - každá umyváreň má
  uzatváratelhú nádobu
  na odpadky
  - každá umyváreň má
  uzatváratelhú nádobu
  na odpadky
  3. Štandard
  odbytovej
  plochy
  -minimálne
  1,6 m2/1 stoličku
  - minimálne
  1,4 m2/1 stoličku
  - minimálne
  1,3 m2/1 stoličku
  - minimálne
  1,3 m2/1 stoličku
  - minimálne
  1,3 m2/1 stoličku
  4. Zariadenie - zariadenie je jednotné,
  individuálne na-
  vrhnuté, dobre udržia-
  vané a čistené
  - zariadenie je jednotné,
  dobre udržiavané a
  čistené
  - zariadenie je jednotné,
  dobre udržiavané a
  čistené
  - zariadenie je jednotné,
  dobre udržiavané a
  čistené
  - zariadenie je jednotné,
  dobre udržiavané a
  čistené
  - sedenie je prispôsobe-
  né na dlhší pobyt, časť
  priestoru je vyhradená
  pre nefajčiarov
  - sedenie je prispôsobe-
  né na dlhší pobyt, časť
  priestoru je vyhradená
  pre nefajčiarov
  - časť priestoru môže
  byť vyhradená pre ne-
  fajčiarov
  - časť priestoru môže
  byť vyhradená pre ne-
  fajčiarov
  - časť priestoru môže
  byť vyhradená pre ne-
  fajčiarov
  - stoly sú pokryté čistý-
  mi, nepoškodenými
  obrusmi, alebo ak
  majú leštenú hornú
  dosku, sú pokryté ne-
  poškodeným
  textilným prestieraním
  - stoly sú pokryté čistý-
  mi, nepoškodenými
  obrusmi, alebo ak
  majú leštenú hornú
  dosku, sú pokryté ne-
  poškodeným
  textilným prestieraním
  - stoly majú leštenú
  alebo ľahko umýva-
  teľnú hornú plochu,
  pri podávaní jedál sú
  pokryté nepoškode-
  ným prestieraním
  - stoly majú leštenú
  alebo ľahko umýva-
  teľnú hornú plochu,
  pri podávaní jedál sú
  pokryté nepoškode-
  ným prestieraním
  - stoly majú leštenú
  alebo ľahko umýva-
  teľnú hornú plochu,
  pri podávaní jedál sú
  pokryté nepoškode-
  ným prestieraním
  - na každom stole je tla-
  čený jedálny a nápojo-
  vý lístok v graficky rie-
  šenom obale v dvoch
  cudzojazyčných mutá-
  ciách
  - na každom stole je tla-
  čený alebo strojom pí-
  saný jedálny a nápojo-
  vý lístok vo vhodnom
  obale v jednej cudzoja-
  zyčnej mutácii
  - na požiadanie sa po-
  skytne strojom písaný
  jedálny lístok, nápojo-
  vý lístok je vo
  vhodnom stojane
  umiestnený na stole
  - na každom stole je
  strojom písaný je-
  dálny a nápojový
  lístok vo vhodnom
  obale v jednej cudzoja-
  zyčnej mutácii
  - na požiadanie sa po-
  skytne strojom písaný
  jedálny lístok, nápojo-
  vý lístok je vo
  vhodnom stojane
  umiestnený na stole
  - prestieranie stola
  dopĺňa svietnik, popol-
  ník a vázička s kvetmi
  - prestieranie stola
  dopĺňa svietnik, popol-
  ník a vázička s kvetmi
  - prestieranie stola
  dopĺňa popolník
  - prestieranie stola
  dopĺňa popolník
  - prestieranie stola
  dopĺňa popolník
  -jedlá sa podávajú na
  striebornom,
  postriebrenom alebo
  antikorovom riade,
  iba tam, kde to cha-
  rakter vyžaduje, sa po-
  dávajú na sklených,
  keramických, porcelá-
  nových, príp. na dreve-
  ných misách
  -jedlá sa podávajú na
  tanieroch alebo mi-
  sách s predkladacím
  príborom
  - jedlá sa podávajú na
  tanieroch
  - jedlá sa podávajú na
  tanieroch
  - jedlá sa podávajú na
  tanieroch
  - v odbytovom stredisku
  sa podávajú pre-
  dovšetkým rôzne
  druhy značkových vín
  a vybrané druhy
  teplých jedál-
  minútky, studené
  predkrmy a drobné
  slané pečivo
  - v stredisku sa podá-
  vajú predovšetkým
  rôzne druhy značko-
  vých vín a vybrané
  druhy teplých jedál -
  minútky, studené
  predkrmy a drobné
  slané pečivo
  - stredisko je špecializo-
  vané na podávanie su-
  dového, fľaškového
  vína a špeciálnych stu-
  dených a teplých jedál
  - stredisko je zamerané
  na podávanie piva a
  špeciálnych druhov
  hotových a minútko-
  vých jedál a drobného
  slaného pečiva
  - stredisko je zamerané
  na podávanie piva a
  pokrmov vhodne
  dopĺňajúcich konzu-
  máciu piva
  - riad na podávanie
  jedál a nápojov je
  jednotný
  - riad na podávanie
  jedál a nápojov je
  jednotný
  - riad na podávanie
  jedál a nápojov je
  jednotný
  - riad na podávanie
  jedál a nápojov je
  jednotný
  - riad na podávanie
  jedál a nápojov je
  jednotný
  - príbory sú strieborné,
  postriebrené alebo
  štýlovo riešené
  z iných materiálov
  - príbory sú antikorové - príbory sú antikorové - príbory sú antikorové - príbory sú antikorové
  - obrúsky sú textilné - obrúsky sú celé, pa-
  pierové
  - obrúsky sú celé, pa-
  pierové
  - obrúsky sú celé, pa-
  pierové
  - obrúsky sú celé, pa-
  pierové
  - pri stole sa ponúkajú
  z vozíkov aperitívy,
  studené predkrmy,
  šaláty, dezerty, di-
  gestívy a pod.
  - ponuka nápojov, stu-
  dených predkrmov,
  šalátov atď. je vysta-
  vená v chladených
  vitrínach
  - zabezpečené je
  uvádzanie hostí k sto-
  lom, rezervovanie sto-
  lov a ich úprava
  kvetmi, príp. zeleňou
  - zabezpečené je re-
  zervovanie stolov
  - obsluhujúci personál
  má jednotné, spolo-
  čenské, vkusné a
  čisté oblečenie
  - obsluhujúci personál
  má jednotné, vkusné
  a čisté oblečenie
  - obsluhujúci personál
  má jednotné, vkusné
  a čisté oblečenie
  - obsluhujúci personál
  má jednotné, vkusné
  a čisté oblečenie
  - obsluhujúci personál
  má jednotné, vkusné
  a čisté oblečenie
  - podlaha strediska je
  pokrytá kobercom, ak
  nie je riešená výtvarne
  - hlavné uličky medzi
  stolmi sú pokryté ko-
  bercami, ak nie je po-
  dlaha riešená
  výtvarne
  - priestor odbytovej
  plochy má jedno-
  duchú dlažbu
  - priestor odbytovej
  plochy má jedno-
  duchú dlažbu
  - priestor odbytovej
  plochy má jedno-
  duchú dlažbu
  - odbytová plocha stre-
  diska sa môže po-
  hyblivými stenami
  alebo paravánmi čle-
  niť na samostatné
  priestory na uzavreté
  spoločenské udalosti
  - odbytová plocha stre-
  diska sa môže po-
  hyblivými stenami
  alebo paravánmi čle-
  niť na samostatné
  priestory na uzavreté
  spoločenské udalosti
  - stredisko má klimati-
  začné zariadenie,
  estetické osvetlenie a
  vo vykurovacom obdo-
  bí sa vykuruje
  - stredisko má dobré
  vetranie, osvetlenie a
  vo vykurovacom obdo-
  bí sa vykuruje
  - stredisko má dobré
  vetranie, osvetlenie a
  vo vykurovacom obdo-
  bí sa vykuruje
  - stredisko má dobré
  vetranie, osvetlenie a
  vo vykurovacom obdo-
  bí sa vykuruje
  - stredisko má dobré
  vetranie, osvetlenie a
  vo vykurovacom obdo-
  bí sa vykuruje

  Stredisko
  Vybavenosť
  Nočný bar, varieté,
  dancingklub
  I. skupina
  Nočný bar, varieté, dancingklub,
  diskoklub
  II . skupina
  Biliardklub
  1. Vstupné
  priestory
  - vstup cez halu so šatňou, s telefónom, s
  priestorom na upravenie sa a s hygie-
  nickými priestormi dimenzovanými podľa
  kapacity (počtu stoličiek)
  - vstup cez samostatný priestor so šatňou,
  s telefónom a s hygienickými priestormi
  dimenzovanými podľa kapacity (počtu sto-
  ličiek)
  - vstup môže byť priamo cez zádverie, na
  odkladanie šatstva sú vešiaky alebo
  vešiakový kút
  - pri vstupe je pokladňa
  2. Hygienické
  priestory
  - 1 kabína WC vždy oddelene pre mužov a
  oddelene pre ženy do kapacity 20 stoli-
  čiek, potom vždy na každých 30 stoličiek
  1 kabína WC pre ženy a na každých 50
  stoličiek 1 kabína WC pre mužov, k 1 ka-
  bíne WC pre mužov patri 1 pisoár
  - 1 kabína WC vždy oddelene pre mužov a
  oddelene pre ženy do kapacity 20 stoli-
  čiek, potom vždy na každých 30 stoličiek
  1 kabína WC pre ženy a na každých 50
  stoličiek 1 kabína WC pre mužov, k 1 ka-
  bíne WC pre mužov patri 1 pisoár
  - minimálne 1 kabína WC oddelene pre
  mužov a oddelene pre ženy, k 1 kabíne
  WC pre mužov patrí 1 pisoár
  - pred vstupom do kabín WC je umyváreň,
  vždy na 1 kabínu WC 1 umývadlo, pri
  vyšších kapacitách na 2 kabíny WC 1
  umývadlo
  - pred vstupom do kabín WC je umyváreň,
  vždy na 1 kabínu WC 1 umývadlo, pri
  vyšších kapacitách na 2 kabíny WC 1
  umývadlo
  - pred vstupom do kabín WC je umyváreň,
  vždy na 1 kabínu WC 1 umývadlo, pri
  vyšších kapacitách na 2 kabíny WC 1
  umývadlo
  - každá kabína WC má kefu na čistenie
  misy a toaletný papier, kabína WC pre
  ženy má navyše uzatvárateľnú nádobu na
  odpadky
  - každá kabína WC má kefu na čistenie
  misy a toaletný papier, kabína WC pre
  ženy má navyše uzatvárateľnú nádobu na
  odpadky
  - každá kabína WC má kefu na čistenie
  misy a toaletný papier, kabína WC pre
  ženy má navyše uzatváratelhú nádobu na
  odpadky
  - každé umývadlo má tečúcu teplú a stu-
  denú vodu, mydlo alebo nádobu s teku-
  tým mydlom, uterák alebo sušič rúk a
  zrkadlo
  - každé umývadlo má tečúcu teplú a stu-
  denú vodu, mydlo alebo nádobu s teku-
  tým mydlom, uterák alebo sušič rúk a
  zrkadlo
  - každé umývadlo má tečúcu teplú a stu-
  denú vodu, mydlo alebo nádobu s teku-
  tým mydlom, uterák alebo sušič rúk a
  zrkadlo
  - každá umyváreň má uzatvárateľnú nádo-
  bu na odpadky
  - každá umyváreň má uzatvárateľnú nádo-
  bu na odpadky
  - každá umyváreň má uzatváratelhú nádo-
  bu na odpadky
  3. Štandard
  odbytovej
  plochy
  - minimálne 1,8 m2/l stoličku - minimálne 1,6 m2/l stoličku - minimálne 1,4 m2/1 stoličku
  4. Zariadenie - zariadenie je jednotné, individuálne
  navrhnuté, dobre udržiavané a čistené, se-
  denie je prispôsobené na dlhší pobyt
  (čalúnený alebo štýlový sedací nábytok,
  kreslá a boxy)
  - zariadenie je jednotné, dobre udržiavané a
  čistené, sedenie je prispôsobené na dlhší
  pobyt (čalúnený alebo štýlový sedací náby-
  tok, kreslá a boxy)
  - zariadenie je jednotné, jednoducho rie-
  šené, dobre udržiavané a čistené, časť
  odbytovej plochy môže mať jednoduchý
  čalúnený sedací nábytok
  - súčasťou zariadenia je barový pult so se-
  dačkami, tanečný parket a pódium, kto-
  rých zriaďovacia plocha sa do odbytovej
  plochy nepočíta
  - súčasťou zariadenia je barový pult so se-
  dačkami, tanečný parket a pódium, kto-
  rých zriaďovacia plocha sa do odbytovej
  plochy nepočíta
  - k odbytovej ploche patri barový pult so se-
  dačkami a priestor s biliardovými stolmi,
  ktorých zriaďovacia plocha sa do odbyto-
  vej plochy nepočíta
  - priestor odbytovej plochy je pokrytý ko-
  bercami, ak podlaha strediska nie je rieše-
  ná výtvarne
  - hlavné uličky medzi stolmi sú pokryté ko-
  bercami, ak nie je podlaha riešená
  výtvarne
  - priestor odbytovej plochy má jednoduchú
  dlažbu, ktorá môže byť v priestore na se-
  denie doplnená kobercami
  - stoly sú pokryté nepoškodenými, čistými
  textilnými obrusmi
  - na každom stole je tlačený jedálny a nápo-
  jový lístok v graficky riešenom obale v
  dvoch cudzojazyčných mutáciách
  - stoly sú pokryté nepoškodenými, čistými
  textilnými obrusmi alebo leštený povrch
  stolov pokrýva textilné prestieranie
  - na každom stole je tlačený alebo strojom
  písaný jedálny a nápojový lístok v tvrdom
  obale v dvoch cudzojazyčných mutáciách
  - stoly majú leštený povrch s jednoduchým
  čistým prestieraním
  -jedálny a nápojový lístok je tlačený alebo
  písaný strojom vo vhodnom obale a hosťo-
  vi sa poskytne na požiadanie, pre
  cudzincov je k dispozícii v jednej cudzoja-
  zyčnej mutácii
  - podávajú sa rôzne druhy značkových ná-
  pojov, vybrané druhy jedál - minútky,
  drobné slané pečivo, výrobky studenej
  kuchyne, príp. cukrárske výrobky
  - podávajú sa rôzne druhy značkových ná-
  pojov, vybrané druhy jedál - minútky,
  drobné slané pečivo, výrobky studenej
  kuchyne, príp. cukrárske výrobky
  - podávajú sa rôzne druhy nápojov, jedlá
  studenej kuchyne a teplé jedlá - minútky
  alebo predjedla
  - prestieranie stola dopĺňa vázička s kvetmi,
  popolník a svietnik
  - prestieranie stola dopĺňa vázička s kvetmi,
  popolník a svietnik alebo samostatné
  elektrické svietidlo
  - jednoduché prestieranie dopĺňa popolník
  -jedlá sa podávajú na striebornom,
  postriebrenom alebo antikorovom riade s
  predkladacím príborom
  - jedlá sa podávajú priamo na tanieroch
  alebo na misách s predkladacím príborom
  - jedlá sa podávajú priamo na tanieroch
  - riad na podávanie jedál a nápojov je
  jednotný
  - riad na podávanie jedál a nápojov je jed-
  notný
  - riad na podávanie jedál a nápojov je jednotný
  - príbory sú strieborné, postriebrené alebo
  štýlovo riešené z iných materiálov
  - príbory sú antikorové - príbory sú antikorové
  - obrúsky sú textilné - obrúsky sú textilné alebo celé, papierové - obrúsky sú celé, papierové
  - obsluhujúci personál má jednotné, spolo-
  čenské, vkusné a čisté oblečenie
  - obsluhujúci personál má jednotné, spolo-
  čenské, vkusné a čisté oblečenie
  - obsluhujúci personál má jednotné, jednoduché
  a čisté oblečenie
  - v odbytovom stredisku je živá hudba - v odbytovom stredisku je reprodukovaná
  (disko) hudba alebo živá hudba
  - priestor odbytovej plochy má dokonalú kli-
  matizáciu
  - priestor odbytovej plochy má dokonalé
  vetranie
  - priestor odbytovej plochy má dokonalé
  vetranie
  - stredisko je esteticky osvetlené a vo vyku-
  rovacom období sa vykuruje
  - stredisko je esteticky osvetlené a vo vyku-
  rovacom období sa vykuruje
  - stredisko je osvetlené a vo vykurovacom
  období sa vykuruje
  - časť priestorov môže byť vyhradená pre
  nefajčiarov
  - časť priestorov môže byť vyhradená pre
  nefajčiarov
  - časť priestorov môže byť vyhradená pre
  nefajčiarov

  Stredisko
  Vybavenosť
  Hostinec
  1. Vstupné
  priestory
  - vstup do strediska môže byť priamo cez zádverie
  - na odkladanie šatstva je k dispozícii vešiakový kút alebo vešiak v rámci odbytovej plochy
  2. Hygienické
  priestory
  - minimálne 1 kabína WC oddelene pre mužov a oddelene pre ženy, k 1 kabíne WC pre mužov patrí 1 pisoár
  - pred vstupom do kabín WC je oddelený priestor, v ktorom je umývadlo s tečúcou vodou, s mydlom alebo s nádobou s tekutým
  mydlom, uterák alebo sušič rúk, zrkadlo a uzatvárateľná nádoba na odpadky
  - každá kabína WC má kefu na čistenie misy, toaletný papier a kabína WC pre ženy má navyše uzatvárateľnú nádobu na odpadky
  3. Štandard
  odbytovej
  plochy
  - minimálne 1,2 m2/l stoličku
  4. Zariadenie - jednotné, jednoducho riešené s použitím štandardných predmetov, dobre udržiavané a čistené, súčasťou zariadenia môže byť aj
  výčapný pult
  - priestor odbytovej plochy má jednoduchú dlažbu
  - stoly majú ľahko umývateľnú hornú plochu alebo sú pokryté umývateľnými obrusmi
  - prestieranie stola dopĺňajú popolníky
  - súčasťou zariadenia môže byť aj zariadenie určené na spoločenské posedenie (televízor, biliard, spoločenské hry a pod.)
  - odbytový priestor umožňuje konzumáciu jedál a nápojov posediačky pri stoloch
  - na dobre viditeľnom mieste je umiestnený zoznam jedál a nápojov s cenami
  - jedlá a nápoje sa podávajú na jednotnom servírovacom riade
  - príbory sú antikorové a obrúsky celé, papierové
  - obsluhujúci personál má jednotné, jednoduché a čisté oblečenie
  - stredisko má vetranie, osvetlenie a vo vykurovacom období sa vykuruje

  Stredisko
  Vybavenosť
  Bistro Bufet*
  1. Vstupné
  priestory
  - vstup môže byť priamy, odkladanie šatstva je riešené ako
  súčasť odbytovej plochy
  - vstup je priamy, na odkladanie šatstva sú k dispozícii vešiaky
  alebo vešiakové steny
  2. Hygienické
  priestory
  - minimálne 1 kabína WC oddelene pre mužov a oddelene pre
  ženy, k 1 kabíne WC pre mužov patrí 1 pisoár
  - minimálne 1 kabína WC oddelene pre mužov a oddelene pre
  ženy, k 1 kabíne WC pre mužov patrí 1 pisoár
  - pred vstupom do kabín WC je oddelený priestor, v ktorom je
  umývadlo s tečúcou vodou, s mydlom alebo s nádobou s teku-
  tým mydlom, uterák alebo sušič rúk, zrkadlo a uzatvárateľná
  nádoba na odpadky
  - pred vstupom do kabín WC je oddelený priestor, v ktorom je
  umývadlo s tečúcou vodou, s mydlom alebo s nádobou s teku-
  tým mydlom, uterák alebo sušič rúk, zrkadlo a uzatvárateľná
  nádoba na odpadky
  - každá kabína WC má kefu na čistenie misy, toaletný papier
  a kabína WC pre ženy má navyše uzatvárateľnú nádobu
  na odpadky
  - každá kabína WC má kefu na čistenie misy, toaletný papier
  a kabína WC pre ženy má navyše uzatvárateľnú nádobu
  na odpadky
  3. Štandard
  odbytovej
  plochy
  - minimálne 1,2 m2/l stoličku - minimálne 1,2 m2/l stoličku, ak má odbytové stredisko priestor
  na sedenie
  4. Zariadenie - jednotné, jednoducho riešené s použitím štandardných
  predmetov, dobre udržiavané a čistené
  - jednotné, jednoducho riešené s použitím štandardných
  predmetov, dobre udržiavané a čistené
  - priestor odbytovej plochy má jednoduchú dlažbu - priestor odbytovej plochy má jednoduchú dlažbu
  - stoly majú ľahko umývateľnú hornú plochu - stoly majú ľahko umývateľnú hornú plochu
  - odbytový priestor umožňuje konzumáciu jedál posediačky pri
  stoloch
  - časť odbytovej plochy môže byť aj na konzumáciu jedál
  posediačky pri stoloch
  - jedlá sa podávajú na tanieroch alebo v estetických ne-
  návratných obaloch s antikorovými alebo s nenávratnými prí-
  bormi
  a s celými, papierovými obrúskami
  - jedlá sa podávajú na tanieroch alebo v estetických nenávrat-
  ných obaloch s antikorovými alebo s nenávratnými príbormi
  a s celými, papierovými obrúskami
  - jedlá sa vydávajú cez samoobslužný pult, kde je umiestnený
  na dobre viditeľnom mieste zoznam jedál a nápojov s cenami;
  pre cudzincov sa poskytuje jedálny a nápojový lístok v jednej
  cudzojazyčnej mutácii
  - jedlá sa vydávajú cez samoobslužný pult, kde je umiestnený na
  dobre viditeľnom mieste zoznam jedál a nápojov s cenami
  - obsluhujúci personál má jednotné, jednoduché a čisté oblečenie - obsluhujúci personál má jednotné, jednoduché a čisté oblečenie
  - stredisko má vetranie, osvetlenie a vo vykurovacom období sa
  vykuruje
  - stredisko má vetranie, osvetlenie a vo vykurovacom období sa
  vykuruje
  - v priestore odbytovej plochy sa nemá fajčiť alebo časť priestoru
  je vyhradená pre nefajčiarov
  - v priestore bufetu sa nemá fajčiť
  * Klasifikačné znaky určené pre kategóriu „bufetár sa vzťahujú aj na prevádzkarne „lahôdky, v ktorých sa pripravujú a podávajú jedlá a nápoje.

  Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/1995 Z. z.

  KATEGORIZÁCIA UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ A KLASIFIKAČNÉ ZNAKY NA ICH ZARAĎOVANIE DO TRIED

  I.

  NÁZVOSLOVIE

  Na účely tejto vyhlášky sa ubytovacími zariadeniami rozumie:

  Verejné ubytovacie zariadenie (ďalej len „ubytovacie zariadenie“) je objekt, priestor alebo plocha, kde sa verejnosti poskytuje za úhradu prechodné ubytovanie a s ním spojené služby.

  Sezónne ubytovacie zariadenie je ubytovacie zariadenie poskytujúce ubytovacie služby maximálne 9 mesiacov v roku.

  Kategória určuje druh ubytovacieho zariadenia.

  Trieda stanovuje minimálne požiadavky na vybavenie, úroveň a rozsah služieb spojených s ubytovaním.

  Vstupné priestory:

  Hotelová hala zabezpečuje prvý styk s hosťom. Plocha haly má rozmermi zodpovedať kategórii hotela. Súčasťou hotelovej haly je vrátnica, recepcia, pokladnica, zmenáreň, telefónne kabíny, prípadne iné priestory na poskytovanie ďalších služieb. V nadväznosti na hotelovú halu sa nachádzajú osobné, prípadne aj nákladné výťahy slúžiace na prepravu batožiny hostí.

  Vrátnica je priestor určený pre hotelového vrátnika, kde sa sústreďujú najmä kľúče od hotelových izieb. Od priestoru pre návštevníkov je oddelená pultom.

  Recepcia je priestor určený na prijímanie hostí a vybavovanie agendy s hosťami. Od priestoru pre návštevníkov je oddelená pultom.

  Ubytovací objekt (ďalej len „objekt“) je samostatná, stavebne oddelená uzamykateľná časť ubytovacieho zariadenia alebo samostatné ubytovacie zariadenie (napr. chata, zrub, bungalov, prázdninový dom a pod.).

  Ubytovacia časť je časť ubytovacieho zariadenia zahŕňajúca izby hostí, vstupné priestory slúžiace na prijímanie a vybavovanie hostí (hotelovú halu, recepciu, vrátnicu) a horizontálne aj vertikálne komunikácie pre hostí.

  Izba (kajuta) hosťa (ďalej len „izba“) je uzamykateľný ubytovací priestor, ktorý musí byť vetrateľný, obytná časť osvetlená denným svetlom a vo vykurovacom období sa musí vykurovať.1) Zahŕňa obytnú plochu izby, prípadne predsieň a hygienické zariadenie.

  Obytná plocha (časť) izby je podlahová plocha miestnosti, v ktorej sú umiestnené lôžka. Do obytnej plochy sa nezahŕňa plocha predsiene, hygienického zariadenia, balkóna ani lodžie. Za predsieň sa považuje aj vstupný priestor, ktorý nie je oddelený samostatnými dverami.

  Apartmán je súbor dvoch alebo viacerých miestností na ubytovanie hostí. Jedna z týchto miestností spĺňa podmienky obývacej miestnosti. Apartmán je vybavený hygienickým zariadením.

  Obývacia miestnosť je časť ubytovacieho objektu alebo apartmánu určená na denný pobyt hosťa. V obývacej miestnosti nie sú umiestnené stále lôžka. Miestnosť je vybavená stolom a stoličkami v počte zhodnom s počtom stálych lôžok umiestnených v ubytovacom objekte alebo v apartmáne a čalúnenými kreslami alebo pohovkou.

  Zariadenie izieb sa skladá z nábytku a interiérových doplnkov.

  Vybavenosť izieb dopĺňa zariadenie. Slúži na spríjemnenie pobytu hostí, uľahčenie ich komunikácie a informovanosti (rozhlasový prijímač, televízor, minibar, telefón atď.). Do vybavenosti patria aj drobné predmety dennej potreby, ako sú poháre na pitie, čistiace potreby atď.

  Odbytová časť je časť ubytovacieho zariadenia, ktorá zahŕňa priestory odbytových stredísk zabezpečujúcich stravovaciu, spoločenskú a zábavnú činnosť.

  Odbytové stredisko je samostatná organizačná časť ubytovacieho zariadenia, v ktorom sa zabezpečuje stravovanie, prípadne spoločenská a zábavná činnosť.

  Hygienické zariadenie je stavebne oddelený osvetlený priestor určený na osobnú hygienu a s tým súvisiace potreby hostí. Patrí doň samostatná kúpeľňa, kúpeľňa spolu s WC, samostatné WC, hygienická bunka a spoločné WC.

  Samostatná kúpeľňa je stavebne oddelený vetrateľný a osvetlený priestor, v ktorom je umiestnená vaňa s ručnou sprchou (alebo samostatná sprcha) s tečúcou teplou a studenou vodou a umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou. Pri umývadle je odkladacia plocha alebo skrinka a dostupná elektrická zásuvka s označením napätia na použitie elektrických spotrebičov (holiaceho strojčeka, ondulovacích klieští), ktorá je v blízkosti zrkadla. Kúpeľňa je vybavená vešiakmi na uteráky, osušky a na odev, predložkou pred vaňu alebo pred sprchu a uzatvárateľnou nádobou na odpadky. Kúpeľňa môže byť súčasťou izby hosťa.

  Kúpeľňa spolu s WC je stavebne oddelený vetrateľný a osvetlený priestor, v ktorom je umiestnené umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou, vaňa s ručnou sprchou (alebo samostatná sprcha) s tečúcou teplou a studenou vodou a splachovacia záchodová misa (ďalej len „WC“). Pri umývadle je odkladacia plocha alebo skrinka a dostupná elektrická zásuvka s označením napätia, ktorá je v blízkosti zrkadla. Kúpeľňa je vybavená vešiakmi na uteráky, osušky a na odev, predložkou pred vaňu alebo pred sprchu, uzatvárateľnou nádobou na odpadky, skrinkou alebo držiakom s toaletným papierom a kefou na čistenie záchodovej misy. Kúpeľňa spolu s WC môže byť súčasťou izby hosťa.

  Hygienická bunka je sprcha a umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou a WC spolu v jednom stavebne oddelenom, osvetlenom a úsporne riešenom vetrateľnom priestore. Musí mať dostupnú elektrickú zásuvku s označením napätia na použitie elektrických spotrebičov v blízkosti zrkadla, skrinku alebo držiak s toaletným papierom, kefu na čistenie záchodovej misy a vešiak na uteráky a odev. Hygienická bunka môže byť súčasťou izby hosťa.

  Samostatné WC je stavebne oddelený vetrateľný a osvetlený priestor, v ktorom je umiestnená splachovacia záchodová misa, uzatvárateľná nádoba na odpadky, skrinka alebo držiak s toaletným papierom a kefa na čistenie záchodovej misy. Zabezpečená je možnosť umytia rúk po použití WC. Samostatné WC môže byť súčasťou izby hosťa.

  Spoločné WC sú splachovacie záchodové misy v oddelených uzamykateľných kabínach so spoločnou predsieňou a umývadlami v počte zhodnom s počtom WC. Celý priestor je osvetlený a vetrateľný. Každá kabína má skrinku alebo držiak s toaletným papierom, kefu na čistenie záchodovej misy a kabína pre ženy má navyše uzatvárateľnú nádobu na odpadky.

  Spoločenské priestory a kultúrne zariadenia:

  Salóny umožňujú v hoteli usporiadať a organizovať rôzne kultúrne, vedecké a spoločenské podujatia. Ich riešenie má byť variabilné, aby v prípade potreby umožňovalo usporiadať väčšie podujatia.

  Klubové priestory a miestnosti vyčlenené na spoločenské hry umožňujú hosťom spoločenské vyžitie a zaujímavé trávenie voľného času (kasíno, herne, kluby, čitáreň), v hoteloch nachádzajúcich sa v rekreačných oblastiach kultúrne zariadenia dopĺňa knižnica.

  Časť služieb zahŕňa priestory, v ktorých sa ubytovaným hosťom poskytujú služby spojené s ubytovaním.

  Rekreačno-športové zariadenia sú určené predovšetkým na aktívny odpočinok ubytovaných hostí. Možno ich umiestniť v interiéri hotela (posilňovňu, saunu, bazén atď.) alebo v exteriéri, v zázemí hotela (tenisové dvorce, minigolf, bedmintonové ihrisko, klzisko atď.). Rekreačno-športové zariadenia budované v rámci hotela sú komunikačne spojené s ubytovacou časťou a so zariadeniami služieb. Rekreačno-športové zariadenia umiestnené v exteriéri sa budujú pri hoteloch v rekreačných oblastiach, ktoré musia návštevníkom zabezpečiť širšie možnosti na realizáciu pohybových aktivít ako hotely v meste. Každá trieda hotela má určený minimálny počet rekreačno-športových zariadení podľa individuálneho výberu (tabuľka č. 1).

  Hotelové služby zabezpečujú servis jedál a nápojov v izbách, čistenie odevov a topánok, pranie a žehlenie bielizne hosťom.

  Ostatné služby zabezpečujú poskytovanie informácií, rezervácie rôzneho druhu, služby osobného charakteru, medzi ktoré patrí napr. kozmetika, kaderníctvo, manikúra a pedikúra.

  Obchodné zariadenia sú umiestnené v nadväznosti na hotelovú halu. Základný sortiment tovaru v každom hoteli musí obsahovať toaletné a hygienické potreby, pohľadnice, turistické mapy, ktoré sa môžu predávať aj v recepcii. Sortiment ďalších obchodných zariadení je voliteľný. Sú to rôzne butiky, predajne umeleckých spomienkových predmetov, skla, klenotov, značkového alkoholu a cukroviniek, kvetov, propagačných publikácií a iné.

  Výťahy zabezpečujú vertikálnu prepravu v hoteli. Delia sa na osobné a nákladné. Počet výťahov závisí od kapacity a triedy ubytovacieho zariadenia, ako aj od počtu podlaží. Výťahová šachta nesmie susediť s izbami hostí.

  II.

  SPOLOČNÉ USTANOVENIA

  1.

  Ubytovacie zariadenia sa delia podľa druhu na kategórie a podľa vybavenia, úrovne a rozsahu poskytovaných služieb na triedy. Triedy sa označujú hviezdičkami od najnižšej triedy (*) po najvyššiu triedu (*****).

  2.

  Požiadavky na vybavenie, druh, rozsah a úroveň poskytovaných služieb v jednotlivých kategóriách a triedach, ktoré sa uvádzajú v tejto vyhláške, treba považovať za minimálne. Príslušné ubytovacie zariadenia musia mať všetky stanovené náležitosti.

  3.

  Základné rozdelenie ubytovacích zariadení do kategórií a do tried:

  Kategórie Triedy
  Hotel ** *** **** *****
  Garni hotel * ** ***
  Horský hotel * ** ***
  Motel * ** *** ****
  Tranzitný hotel * ** *** ****
  Botel ** ***
  Penzión * **
  Turistická ubytovňa * **
  Chatová osada * ** ***
  Kemping * ** *** ****
  Ubytovanie v súkromí
  izba * ** ***
  objekt * ** ***

  4.

  Klasifikačné znaky jednotlivých kategórií ubytovacích zariadení na zaraďovanie do tried sú uvedené v tabuľkovej časti.

  5.

  Ubytovacie zariadenia zaraďuje do kategórií a do tried v súlade s týmto predpisom prevádzkovateľ poskytujúci ubytovacie služby. Kategorizáciu pohostinských prevádzkarní upravuje Kategorizácia pohostinských prevádzkarní a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín.

  6.

  Pohostinské odbytové strediská, ktoré sú súčasťou ubytovacieho zariadenia hotelového typu a penziónu, sa zriaďujú v súlade s celkovým prevádzkovým diagramom, kategóriou a triedou ubytovacieho zariadenia.

  7.

  Ubytovacie zariadenia, ktoré táto norma neobsahuje, sa zaradia do tej kategórie a triedy, ktorej svojím charakterom, rozsahom a úrovňou poskytovaných služieb najväčšmi zodpovedajú. Platí to aj pre ubytovacie zariadenia umiestnené v objektoch mimoriadneho kultúrneho, historického alebo pamiatkového významu.

  8.

  Ubytovacie zariadenie sa zaraďuje do tej kategórie a triedy, ktorej zodpovedá najväčší počet stavebne oddelených jednotiek (izba, ubytovací objekt), rozsah a úroveň poskytovaných služieb a ostatné vybavenie ubytovacieho zariadenia. Zostávajúce jednotky sa zaradia do tej kategórie a triedy, ktorej svojím vybavením zodpovedajú.

  III.

  VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

  1.

  Každé ubytovacie zariadenie je na vhodnom a viditeľnom mieste označené podľa osobitných predpisov2) a je hosťom prístupné celých 24 hodín.

  2.

  Názov ubytovacieho zariadenia alebo jeho odbytových stredísk možno doplniť podľa špecifických podmienok, ktoré bližšie charakterizujú jeho prevádzku alebo špecializáciu, prípadne miestne tradície.

  3.

  Na viditeľnom a hosťom prístupnom mieste je vyvesený cenník služieb3) a ubytovací a reklamačný poriadok.

  4.

  V záujme dobrej orientácie hostí sú jednotlivé priestory ubytovacích zariadení označené viditeľnými nápismi.

  5.

  Pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s hosťami, používajú jednotné a vkusné pracovné odevy určené prevádzkovateľom. Z oblečenia musí byť zrejmé, že ide o personál ubytovacieho zariadenia.

  6.

  Výmena posteľnej bielizne, uterákov a osušiek za čisté sa uskutočňuje podľa kategórie a triedy ubytovacieho zariadenia v časových intervaloch uvedených v tabuľkovej časti. Okrem toho sa bielizeň vymieňa po skončení pobytu hosťa.

  7.

  V ubytovacom zariadení je k dispozícii telefón pripojený na verejnú telefónnu sieť.

  8.

  Hosť ubytovaný v izbe vybavenej trezorom je informovaný o výške záruky na cenné veci uložené v trezore vrátane peňažnej hotovosti.

  9.

  Pri telefóne v hosťovskej izbe je číslo SOS, niekoľkojazyčný a zrozumiteľný návod na obsluhu a čísla vnútrohotelových spojení.

  10.

  Ubytovacie objekty a izby hostí v ubytovacích zariadeniach sú označené číslami. V ubytovacom zariadení je vyznačený smer najkratšej únikovej cesty.

  11.

  Príležitostné lôžko možno upraviť na stále lôžko až na požiadanie hosťa z nábytku slúžiaceho na denný odpočinok hosťa, ak zodpovedá rozmerom stanoveným v tabuľkovej časti. Na požiadanie hosťa možno do izby umiestniť aj detské lôžko, ktoré sa nepočíta do počtu lôžok a prísteliek v zmysle tohto predpisu.

  12.

  Poschodové lôžka sa pripúšťajú iba v kategóriách a triedach vyznačených v tabuľkovej časti za predpokladu, že svetlá výška miestností je minimálne 260 cm. Horné lôžko musí mať zábranu (zábradlie) a pod matracom nepriepustnú podložku. Prístup k hornému lôžku musí byť zabezpečený rebríkom.

  13.

  Na oknách ubytovacích objektov a izieb hostí sú záclony a nepriehľadné závesy alebo žalúzie.

  14.

  Umývadlá, vane a sprchy s prívodom teplej a studenej vody majú zmiešavacie batérie.

  15.

  Požiadavky týkajúce sa zabezpečenia užívania ubytovacích zariadení osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu upravuje osobitný predpis.4)

  16.

  Každé ubytovacie zariadenie má k dispozícii dostatočne výdatný zdroj pitnej vody.

  17.

  Vnútorné zariadenie ubytovacích zariadení a jeho časti sú dobre udržiavané, nepoškodené a funkčné. Udržiavanie čistoty a výmenu uterákov, osušiek a posteľnej bielizne (plachiet a obliečok) za čisté vykonávajú pracovníci prevádzkovateľa.

  18.

  Miestnosti, ktoré hostia používajú individuálne (napr. izbu hosťa, obývaciu miestnosť, hygienické zariadenie), majú aspoň jedno elektrické svietidlo ovládané vypínačom umiestneným pri vstupe. Pri hlave každého stáleho lôžka je elektrické svietidlo. Elektrické zásuvky majú označené napätie. Všetky miestnosti sa vo vykurovacom období vykurujú.1)

  19.

  Všetky hygienické zariadenia musia mať zabezpečené účinné vetranie a ľahko umývateľné podlahy a steny (do výšky 180 cm). Najvhodnejším materiálom sú keramické dlaždice a obkladačky (triedy *** a vyššie), v zariadeniach ostatných tried sa môže použiť ľahko umývateľná povrchová úprava.

  20.

  Ku každému ubytovaciemu zariadeniu je umožnený príjazd motorovým vozidlom (okrem horských hotelov).

  21.

  Pre ubytovanie v súkromí platí znenie článkov 6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20.

  IV.

  KLASIFIKAČNÉ ZNAKY NA ZARAĎOVANIE UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ HOTELOVÉHO TYPU

  1.

  Hotely

  Hotel je ubytovacie zariadenie slúžiace na prechodné ubytovanie hostí, ktoré má viac ako 10 izieb.

  Dependance hotela je vedľajšia budova bez vlastnej recepcie, organizačne súvisiaca s hotelom, ktorý zabezpečuje pre dependance celý rozsah služieb zodpovedajúci príslušnej triede a nie je vzdialený viac ako 300 m. Dependance poskytuje iba ubytovanie.

  Hotel sa buduje v nadväznosti na sústredenú obchodnú, administratívnu, bankovú, vedecko-výskumnú a kultúrno-spoločenskú vybavenosť, v strediskách cestovného ruchu, rekreačných sídlach, kúpeľných sídlach a v rekreačných zónach mestských sídiel. Návštevníkom spravidla poskytuje okrem ubytovania, stravovania a služieb aj priestory a zariadenia potrebné na služobný pobyt a rekreačno-športové služby na aktívne trávenie voľného času.

  Garni hotel je určený predovšetkým na krátkodobé prechodné pobyty. Návštevníkom poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela, ale s obmedzeným rozsahom stravovania zredukovaným spravidla na podávanie raňajok.

  Horský hotel je určený na náročné športovo-rekreačné pobyty. Spravidla je umiestnený v ťažko prístupnom teréne, nezriedka bez priameho napojenia na cestnú sieť (napr. prístupnosť visutou lanovkou). Návštevníkom poskytuje rozsah služieb zodpovedajúci maximálne triede ***.

  Motel je ubytovacie zariadenie určené na prechodné ubytovanie motoristov. Buduje sa spravidla pri hlavných cestných trasách a autostrádach. Návštevníkom zabezpečuje parkovanie motorového vozidla v areáli motela.

  Tranzitný hotel je určený predovšetkým na krátkodobé ubytovanie tranzitných návštevníkov – jednotlivcov aj celých skupín. Buduje sa v okrajových častiach sídiel – pri hlavných komunikáciách, letiskách a pri železničných staniciach. Návštevníkom poskytuje rozsah služieb zodpovedajúci maximálne triede ****.

  Požiadavky na vybavenosť hotelov pri zaraďovaní do tried

  Pri zaraďovaní hotelov do tried treba brať do úvahy:

  – náročnosť architektonického riešenia stavby,

  – riešenie interiérov a použité materiály,

  – plošné štandardy ubytovacích, stravovacích a spoločenských priestorov,

  – rozsah sortimentu poskytovaných služieb,

  – zariadenia na trávenie voľného času,

  – rozsah uplatnenia moderných technických a technologických zariadení

  *

  Jednoduchá stavba s účelným riešením interiérov, s použitím najnižších plošných štandardov, s minimálnym rozsahom poskytovaných služieb

  **

  Nenáročná stavba so štandardným riešením interiérov, s použitím vyšších plošných štandardov a s uplatnením súčasného stupňa technickej a technologickej vybavenosti

  ***

  Stavba má náročné architektonicko-dispozičné riešenie. Zariadenie interiérov je neštandardné, uplatňujú sa v ňom pohodlné a komfortné prvky. Hotel je vybavený najmodernejšou technikou a technológiou

  ****

  Architektonicko-dispozičné riešenie stavby má vysokú výtvarnú hodnotu. Zariadenie interiérov je nadštandardné, prvotriedne a elegantné, zodpovedá vysokým estetickým požiadavkám. Hotel je vybavený najmodernejšími technickými a technologickými zariadeniami.

  *****

  Stavba hotela má najvyššie architektonicko-dispozičné a výtvarné riešenie. Zariadenie interiérov je luxusné až exkluzívne, zodpovedajúce najnáročnejším funkčným a estetickým požiadavkám. Hotel je vybavený najmodernejšími technickými a technologickými zariadeniami

  KLASIFIKAČNÉ ZNAKY UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ HOTELOVÉHO TYPU

  Hotely
  ***** * * * * * * * * * *
  1. Vstupné
  priestory
  - vrátnica s nepretrži-
  tou službou
  - vrátnica s nepretrži-
  tou službou
  - recepcia s nepretrži
  tou službou
  - recepcia s nepretrži-
  tou službou
  - recepcia s nepretrži-
  tou vrátnickou
  službou
  - recepcia s nepretrži-
  tou vrátnickou
  službou
  - recepcia s nepretrži-
  tou vrátnickou
  službou
  - vnútorný televízny
  okruh
  - vnútorný televízny
  okruh
  - informácie - informácie - informácie - informácie - informácie
  - zmenáreň - zmenáreň - zmenáreň
  - priestor na spolo-
  čenský styk hostí
  - priestor na spolo-
  čenský styk hostí
  - priestor na spolo-
  čenský styk hostí
  - vyhradený priestor na
  spoločenský styk hostí
  2. Pohostinské
  odbytové
  strediská
  Povinný počet stoli-
  čiek v odbytových
  strediskách na
  lôžka v % pre uby-
  tovaných hostí
  100 % 90% 80%
  60 % garni (miestnosť
  na podávanie raňajok)
  60%
  40 % garni (miestnosť
  na podávanie raňajok)
  50%
  40 % garni (miestnosť
  na podávanie raňajok)
  Počet odbytových
  stredísk*)
  - 2 reštaurácie, z toho
  min. 1 v I. skupine
  - 1 reštaurácia v I. sku-
  pine
  - 1 reštaurácia v II.
  skupine
  - 1 reštaurácia v III.
  skupine
  - 1 reštaurácia v III.
  skupine
  - 3 odbytové strediská
  s dennou pre-
  vádzkou, z toho min.
  1 v I. skupine
  - 2 odbytové strediská
  s dennou pre-
  vádzkou, z toho min.
  1 v I. skupine
  - 1 odbytové stredisko
  s dennou prevádzkou
  - 1 odbytové stredisko
  s dennou prevádzkou
  - 1 odbytové stredisko
  s nočnou prevádzkou
  v I. skupine
  - 1 odbytové stredisko
  s nočnou prevádzkou
  v I. skupine
  - 1 odbytové stredisko
  s nočnou prevádzkou
  v II. skupine
  3. Ubytovacie
  priestory
  Plošné
  štandardy***)
  Hotel 1/1 izba 16 m2
  kúpeľňa 4 m2
  samostatné WC 1,8 m2
  1/2 izba 22 m2
  kúpeľňa 5 m2
  samostatné WC 1,8 m2
  1/1 izba 14 m2
  kúpeľňa 3 m2
  samostatné WC 1,8 m2
  1/2 izba 20 m2
  kúpeľňa 4 m2
  samostatné WC 1,8 m2
  1/1 izba 12 m2
  kúpeľňa 3 m2
  WC 1,5 m2
  1/2 izba 16 m2
  kúpeľňa 3 m2
  WC 1,5 m2
  1/1 izba 9 m2
  hygienická bunka
  3,8 m2 **)
  1/2 izba 12,6 m2
  hygienická bunka
  3,8 m2 **)
  1/1 izba 9 m2
  1/2 izba 12 m2
  - hygienické zariadenie
  na každom
  ubytovacom
  podlaží spoločné
  predsieň so zabudova-
  nou skriňou: min. 3 m2
  voľnej plochy
  predsieň so zabudova-
  nou skriňou: min. 3 m2
  voľnej plochy
  predsieň: 2,8 m2 voľnej
  plochy
  predsieň: 2,2 m2 voľnej
  plochy
  apartmány: apartmány: apartmány:
  - na 30 izieb 1 apartmán - na 40 izieb 1 apartmán - min. 1 apartmán
  - plocha apartmánu bez
  predsiene a hygie-
  nického zariadenia 34
  m2
  - plocha apartmánu bez
  predsiene a hygie-
  nického zariadenia 30
  m2
  - plocha apartmánu bez
  predsiene a hygie-
  nického zariadenia 28
  m2
  Garni hotel ako hotel ako hotel ako hotel
  Motel ako hotel ako hotel ako hotel ako hotel
  Tranzitný hotel ako hotel ako hotel ako hotel ako hotel
  Horský hotel 1/1 izba 11 m2
  kúpeľňa 3 m2
  WC 1,5 m2
  1/1 izba 9 m2
  hygienická
  bunka 4 m2 **)
  1/1 izba 9,6 m2
  1/2 izba 13 m2
  1/2 izba 16 m2
  kúpeľňa 3 m2
  WC 1,5 m2
  1/2 izba 13 m2
  hygienická bunka 4 m2
  hygienické zariadenie
  na každom ubytovacom
  podlaží
  predsieň: 2,8 m2 voľnej
  plochy
  predsieň: 2,2 m2 voľnej
  plochy
  Vybavenosť
  izieb
  - ústredné kúrenie s kli-
  matizáciou
  - ústredné kúrenie
  s termostatom
  - ústredné kúrenie - zabezpečené vykurova-
  nie
  - zabezpečené vykurova-
  nie
  - farebný televízor, sate-
  litný alebo káblový prí-
  jem, diaľkové ovláda-
  nie
  - farebný televízor, sate-
  litný alebo káblový prí-
  jem
  - farebný televízor
  - rozhlasový prijímač - rozhlasový prijímač - rozhlasový prijímač - rozhlasový prijímač
  - telefón umožňujúci
  priame spojenie z izby
  - telefón umožňujúci
  priame spojenie z izby
  - telefónne spojenie cez
  centrálu
  - telefónne spojenie cez
  centrálu
  - bezpečnostná skrinka
  - trezor na uloženie
  cenných vecí
  - bezpečnostná skrinka,
  resp. centrálny trezor
  v recepcii
  - centrálny trezor v re-
  cepcii
  - centrálny trezor v re-
  cepcii
  - centrálny trezor v re-
  cepcii
  - minibar alebo
  chladnička
  - minibar alebo
  chladnička
  - chladnička
  - hlavné osvetlenie - hlavné osvetlenie - hlavné osvetlenie - hlavné osvetlenie - hlavné osvetlenie
  - stolová lampa - stolová lampa
  - nočná lampa na každé
  stále lôžko
  - nočná lampa na každé
  stále lôžko
  - nočná lampa na každé
  stále lôžko
  - nočná lampa na každé
  stále lôžko
  - nočná lampa na každé
  stále lôžko
  - prikrývka a obliečka
  na každé lôžko
  - prikrývka a obliečka
  na každé lôžko
  - prikrývka a obliečka
  na každé lôžko
  - prikrývka a obliečka
  na každé lôžko
  - prikrývka a obliečka
  na každé lôžko
  - poduška a obliečka na
  každé lôžko
  - poduška a obliečka na
  každé lôžko
  - poduška a obliečka na
  každé lôžko
  - poduška a obliečka na
  každé lôžko
  - poduška a obliečka na
  každé lôžko
  - plachta na každé
  lôžko
  - plachta na každé
  lôžko
  - plachta na každé
  lôžko
  - plachta na každé
  lôžko
  - plachta na každé
  lôžko
  Zariadenie izieb
  (nábytok a
  doplnky)
  - 1 až 2 stále lôžka
  s min. rozmermi
  100 x 200 cm
  dvojlôžko min.
  200 x 200 cm
  - 1 až 2 stále lôžka
  s min. rozmermi
  100 x 200 cm
  dvojlôžko min.
  200 x 200 cm
  - 1 až 2 stále lôžka
  s min. rozmermi
  90 x 200 cm
  - 1 až 2 stále lôžka
  s min. rozmermi
  90 x 200 cm
  - 1 až 2 stále lôžka
  s min. rozmermi
  90 x 200 cm
  - nočný stolík na každé
  stále lôžko
  - nočný stolík na každé
  stále lôžko
  - nočný stolík alebo po-
  lička na každé stále
  lôžko
  - nočný stolík alebo po-
  lička na každé stále
  lôžko
  - nočný stolík alebo po-
  lička na každé stále
  lôžko
  - stôl a písací stôl - stôl
  - toaletný stolík - konferenčný stolík - konferenčný stolík
  - 1 čalúnená stolička
  na 1 lôžko
  - 1 čalúnená stolička
  na 1 lôžko
  - 1 čalúnená stolička
  na 1 lôžko
  - 1 čalúnená stolička
  na 1 lôžko
  - 1 stolička na 1 lôžko
  - 1 čalúnené kreslo na
  1 lôžko
  - 1 čalúnené kreslo na
  1 lôžko
  - skriňa na šaty (4 ks
  kombinovaných vešia-
  kov/1 lôžko), ak nie
  je predsieň
  - priestor na kufre, ak
  nie je predsieň
  - stôl (stolík)
  - skriňa na šaty (4 ks
  kombinovaných vešia-
  kov/ 1 lôžko)- priestor na kufre
  - stolík
  - 3/4-ové zrkadlo
  - koberce
  - 3/4-ové zrkadlo
  - koberce
  - zrkadlo
  - koberce
  - zrkadlo - zrkadlo
  - nehorľavý kôš na
  odpadky
  - nehorľavý kôš na
  odpadky
  - nehorľavý kôš na
  odpadky
  - nehorľavý kôš na
  odpadky
  - nehorľavý kôš na
  odpadky
  Predsieň - skriňa na bielizeň a
  obleky (6 ks kombino-
  vaných vešiakov/1 lôž-
  ko)
  - skriňa na bielizeň a
  obleky (6 ks kombino-
  vaných vešiakov/1
  lôžko)
  - skriňa na bielizeň a
  obleky (5 ks kombino-
  vaných vešiakov/1 lôž-
  ko)
  - v izbe bez predsiene
  zabezpečiť zvukovú
  izoláciu vstupných
  dverí
  - odkladacie miesto na
  kufre
  - odkladacie miesto na
  kufre
  - odkladacie miesto na
  kufre
  - nika s vešiakovou ste-
  nou
  - nika s vešiakovou ste-
  nou
  - vešiaková stena - ak je predsieň:
  • vešiaková stena
  • skriňa na šaty
  (4 ks kombinovaných
  vešiakov/1 lôžko)
  • miesto na kufre
  • zrkadlo
  - 3/4-ové zrkadlo - 3/4-ové zrkadlo - 3/4-ové zrkadlo
  - zvuková izolácia na
  dverách i oknách
  - zvuková izolácia na
  dverách i oknách
  Ostatná vybave-
  nosť izieb
  - návod na obsluhu te-
  lefónu
  - návod na obsluhu te-
  lefónu
  - návod na obsluhu te-
  lefónu
  - návod na obsluhu te-
  lefónu
  -pero - pero - pero
  - poznámkový blok - poznámkový blok - poznámkový blok
  - obal obsahujúci ponu-
  kový lístok služieb ho-
  tela, prevádzkový čas
  stredísk poskytujúcich
  služby, pohľadnice ho-
  tela, listový papier s
  obálkou, sprievodcu po
  meste
  - obal obsahujúci ponu-
  kový lístok služieb ho-
  tela, prevádzkový čas
  stredísk poskytujúcich
  služby, pohľadnice ho-
  tela, listový papier s
  obálkou, sprievodcu po
  meste
  - obal obsahujúci ponu-
  kový lístok služieb ho-
  tela, prevádzkový čas
  stredísk poskytujúcich
  služby, sprievodcu po
  meste alebo malú
  orientačnú mapu
  mesta
  - hotelové informácie (po-
  nukový lístok a pre-
  vádzkový čas odbyto-
  vých stredísk)
  - hotelové informácie (po-
  nukový lístok a pre-
  vádzkový čas odbyto-
  vých stredísk)
  - poháre na pitie (1 ks/1
  lôžko)
  - poháre na pitie (1 ks/1
  lôžko)
  - poháre na pitie (1 ks/1
  lôžko)
  - poháre na pitie (1 ks/1 lôžko) - poháre na pitie (1 ks/1 lôžko)
  -podnos - podnos - podnos - podnos - podnos
  - potreby na šitie - potreby na šitie - potreby na šitie - potreby na šitie
  - skrinka s čistiacimi
  potrebami na topánky
  a šaty
  -obuvák
  - skrinka s čistiacimi
  potrebami na topánky
  a šaty
  - obuvák
  - skrinka s čistiacimi
  potrebami na topánky
  a šaty
  - obuvák
  - čistiace potreby na to-
  pánky a šaty- obuvák
  - otvárač na fľaše - otvárač na fľaše - otvárač na fľaše - otvárač na fľaše - otvárač na fľaše
  Chodby
  ubytovacej
  časti
  - podlahová krytina
  tlmiaca zvuk
  - podlahová krytina
  tlmiaca zvuk
  - podlahová krytina
  tlmiaca zvuk
  - podlahová krytina tlmiaca zvuk - podlahová krytina tlmiaca zvuk
  4. Hygienické
  zariadenia
  100 % izieb má vlastné
  hygienické zariadenie
  100 % izieb má vlastné
  hygienické zariadenie, z
  toho max. 30 % izieb
  môže mať kúpeľňu bez
  vane, len so sprchou
  100 % izieb má vlastné
  hygienické zariadenie, z
  toho max. 50 % izieb
  môže mať kúpeľňu bez
  vane, len so sprchou
  minimálne 50 % izieb
  má vlastné hygienické
  zariadenie:
  - v každej izbe bez
  vlastného hygienického
  zariadenia umývadlo s tečúcou
  teplou a studenou vodou
  - v každej izbe bez
  vlastného hygienického
  zariadenia umývadlo s tečúcou
  teplou a studenou vodou
  - hygienické zariadenia - na každom podlaží ako v triede* na každom podlaží
  • na 10 lôžok 1 kúpeľňa
  • na 10 izieb
  1 samostatné WC s
  umývadlom pre ženy
  1 samostatné
  WC s umývadlom
  pre mužov
  1/1 izba:
  - kúpeľňa: vaňa,
  sprcha, umývadlo s
  pultom, bidet
  1/1 izba:
  - kúpeľňa: vaňa, sprcha,
  umývadlo s pultom
  - samostatné WC s umý-
  vadlom
  - samostatné WC s umý-
  vadlom
  1/2 izba:
  - kúpeľňa: vaňa, sprcha,
  2 umývadlá s
  pultom, bidet
  1/2 izba:
  - kúpeľňa: vaňa, sprcha,
  2 umývadlá s pultom
  Vybavenosť
  hygienických
  zariadení
  - samostatné WC s
  umývadlom
  - samostatné WC s
  umývadlom
  apartmán: apartmán: apartmán:
  - kúpeľňa: vaňa,
  sprcha, 2 umývadlá s
  pultom, bidet
  - kúpeľňa: vaňa,
  sprcha, 2 umývadlá s
  pultom, bidet
  - kúpeľňa: vaňa,
  sprcha, 2 umývadlá s
  pultom
  - samostatné WC s
  umývadlom
  - samostatné WC s
  umývadlom
  výmena bielizne: výmena bielizne: výmena bielizne: výmena bielizne: výmena bielizne:
  - uteráky a osušky
  každý deň
  - uteráky a osušky
  každý deň
  - uteráky a osušky
  každý deň
  - uteráky každé dva
  dni
  - uteráky každé tri dni
  - posteľná bielizeň
  každý deň
  - posteľná bielizeň
  každý deň
  - posteľná bielizeň
  každé dva dni
  - posteľná bielizeň
  každé 4 dni
  - posteľná bielizeň raz
  za týždeň
  - froté plášť každé dva
  dni
  - zrkadlo - zrkadlo - zrkadlo - zrkadlo - zrkadlo
  - elektrický sušič
  vlasov
  - elektrický sušič
  vlasov
  - osobná váha
  - 2 uteráky na 1 lôžko - 2 uteráky na 1 lôžko - 2 uteráky na 1 lôžko - 2 uteráky na 1 lôžko - 2 uteráky na 1 lôžko
  - 1 osuška na 1 lôžko - 1 osuška na 1 lôžko - 1 osuška na 1 lôžko
  - 1 kúpacia čiapka na
  1 lôžko
  - 1 froté plášť na 1 lôžko
  - jednorazové papuče
  - zrkadlo na holenie
  - poháre na čistenie
  zubov (1 ks/1 lôžko)
  v hygienickom balení
  - poháre na čistenie
  zubov (1 ks/1 lôžko)
  v hygienickom balení
  - poháre na čistenie
  zubov (1 ks/1 lôžko)
  - poháre na čistenie
  zubov (1 ks/1 lôžko)
  - poháre na čistenie
  zubov (1 ks/1 lôžko)
  - toaletné mydlo a telo-
  vý šampón (1 ks/1 lôž-
  ko)
  - toaletné mydlo a telo-
  vý šampón (1 ks/1 lôž-
  ko)
  - 1 toaletné mydlo na
  každé lôžko
  - 1 toaletné mydlo na
  každé lôžko
  - 1 toaletné mydlo na
  každé lôžko
  - 1 vlasový šampón na
  1 lôžko
  - 1 vlasový šampón na
  1 lôžko
  - 1 vlasový šampón na
  1 lôžko
  - vatové tampóny - vatové tampóny - vatové tampóny
  - stierky na rúž
  - vrecko na bielizeň - vrecko na bielizeň
  - vrecko na hygienické
  vložky (aj s cudzoja-
  zyčným textom)
  - vrecko na hygienické
  vložky (aj s cudzoja-
  zyčným textom)
  - vrecko na hygienické
  vložky
  - vrecko na hygienické
  vložky
  - vrecko na hygienické
  vložky
  - froté predložka pred
  vaňu
  - froté predložka pred
  vaňu
  - predložka pred vaňu
  - WC papier - WC papier - WC papier - WC papier - WC papier
  - predložka na podlahe
  WC
  - predložka na podlahe
  WC
  - predložka na podlahe
  WC
  - uzatvárateľná nádoba
  na odpadky
  - uzatvárateľná nádoba
  na odpadky
  - uzatvárateľná nádoba
  na odpadky
  - uzatvárateľná nádoba
  na odpadky
  - uzatvárateľná nádoba
  na odpadky
  - kefa na čistenie
  záchodovej misy
  - kefa na čistenie
  záchodovej misy
  - kefa na čistenie
  záchodovej misy
  - kefa na čistenie
  záchodovej misy
  - kefa na čistenie
  záchodovej misy
  - uterák na sa-
  mostatnom WC
  - uterák na sa-
  mostatnom WC
  5. Spoločenské
  priestory
  a kultúrne
  zariadenia
  - hotelová hala - hotelová hala - hotelová hala
  - salóniky - salóniky - salóniky
  - klubové priestory - klubové priestory
  - miestnosti vyčlenené
  na spoločenské hry
  bridž, šach, biliard
  atď.
  - knižnica V garni hoteloch
  možno za spoločenskú
  miestnosť počítať
  miestnosť na podáva-
  nie raňajok.
  V garni hoteloch
  možno za spoločenskú
  miestnosť počítať
  miestnosť na podáva-
  nie raňajok.
  - knižnica s čitárňou
  6. Rekreačno-športo-
  vé zariadenia
  Hotel - sauna - sauna
  - masážna miestnosť
  -krytý bazén
  - solárium
  - fitnesscentrum (min.
  6 posiľňovacích zaria-
  dení)
  - min. 3 voliteľné
  rekreačno-športové
  zariadenia (tab. č. 1)
  - min. 2 voliteľné
  rekreačno-športové
  zariadenia (tab. č. 1)
  7. Služby
  Hotelové služby - úschova batožín
  - odnáška batožín do
  hotelovej izby
  - úschova batožín
  - odnáška batožín do
  hotelovej izby
  - úschova batožín - úschova batožín - úschova batožín
  Čistenie
  a pranie
  - čistenie topánok - čistenie topánok - stroj na čistenie topá-
  nok
  - stroj na čistenie topá-
  nok
  - stroj na čistenie topá-
  nok
  - čistenie oblekov
  - pranie a žehlenie bie-
  lizne návštevníkom
  do 24 h
  - čistenie oblekov
  - pranie a žehlenie bie-
  lizne návštevníkom
  do 24 h
  - čistenie oblekov
  - pranie a žehlenie bie-
  lizne návštevníkom
  do 24 h
  Nápojový servis
  v izbách
  - minibar má 100 %
  izieb
  - minibar má 100 %
  izieb
  - minibar má 100 %
  izieb
  - nepretržité zabezpeče-
  nie teplých a stude-
  ných nápojov na po-
  schodí
  - nepretržité zabezpeče-
  nie teplých a stude-
  ných nápojov na po-
  schodí
  Servis jedál
  v izbách
  - nepretržité podávanie
  teplých jedál v izbách
  (malý jedálny lístok,
  min. 6 teplých jedál)
  - podávanie teplých
  jedál v izbách (malý
  jedálny lístok, min. 4
  teplé jedlá) od 6.00 h
  do záverečnej hodiny
  nočného strediska
  - podávanie teplých jedál
  v izbách, min. 3 teplé
  jedlá od 12.00 do
  15.00 h, od 19,00 h
  do záverečnej hodiny
  nočného strediska
  - podávanie raňajok v
  izbe
  - podávanie raňajok v
  izbe
  Ostatné služby
  Hotel - rezervačné služby
  - napojenie na služby
  cestovných kancelárií
  - holičstvo a ka-
  derníctvo
  - manikúra, pedikúra
  - kozmetika
  - kopírovacie a rozmno-
  žovacie služby
  - poskytovanie pi-
  sárskych služieb
  - fax pre ubytovaných
  hostí
  - miestnosť s počítačo-
  vou technikou na pre-
  nájom pre ubytova-
  ných hostí
  - mobilný telefón
  - tlmočnícke služby
  - sprostredkovanie po-
  žičiavania automobi-
  lov
  - taxislužba
  - min. 8 z uvedených
  služieb v triede *****
  - min. 5 z uvedených
  služieb v triede *****
  - min. 2 z uvedených
  služieb v triede *****
  - telefón: na 30 izieb
  1 kabína
  8. Obchodné zariade-
  nia
  - min. 7 sortimentných
  skupín uvedených v
  tab. č. 2
  - min. 5 sortimentných
  skupín uvedených v
  tab. č. 2
  - toaletné a hygienické
  potreby
  - toaletné a hygienické
  potreby
  - toaletné a hygienické
  potreby
  - pohľadnice, turistické
  mapy, obrázkové pro-
  pagačné publikácie
  - pohľadnice, turistické
  mapy
  - ostatné voliteľné
  9. Výťahy
  Osobné výťahy - od 1. podlažia (príze-
  mia) vyššie
  - od 1. podlažia (príze-
  mia) vyššie
  - od 1. podlažia (príze-
  mia) vyššie
  - od 4. podlažia (3. po-
  schodia) vyššie
  - od 5. podlažia (4. po-
  schodia) vyššie
  - na 50 izieb 1 osobný
  výťah s obsluhou
  min. pre 6 osôb
  - na 60 izieb 1 osobný
  výťah s obsluhou
  min. pre 6 osôb
  - na 70 izieb 1 osobný
  výťah min. pre 6 osôb
  10. Parkovanie
  automobilov
  Hotel - nepretržite strážené
  parkovisko automobi-
  lov
  - nepretržite strážené
  parkovisko automobi-
  lov
  - nepretržite strážené
  parkovisko automobi-
  lov
  - zabezpečené parkovis-
  ko automobilov
  - zabezpečené parkovis-
  ko automobilov
  - na 3 lôžka 1 stále
  miesto na parkova-
  nie,
  z toho 40 %
  v hotelovej garáži
  - na 4 lôžka 1 stále
  miesto na parkova-
  nie,
  z toho 30 %
  v hotelovej garáži
  - na 6 lôžok 1 stále
  miesto na parkovanie
  - na 6 lôžok 1 stále
  miesto na parkovanie
  - na 7 lôžok 1 stále
  miesto na parkovanie
  Motel - na 1 izbu 1 miesto na
  parkovanie v areáli
  motela, resp. v garáži
  motela
  - na 1 izbu 1 miesto na
  parkovanie v areáli
  motela
  - na 1 izbu 1 miesto v
  areáli motela
  - na 1 izbu 1 miesto v
  areáli motela
  Odporúčanie - min. 10 % izieb vyčle-
  niť pre nefajčiarov
  - min. 10 % izieb vyčle-
  niť pre nefajčiarov
  *) Plošné štandardy obsahuje Kategorizácia pohostinských prevádzkarní a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín.
  **) Ak má izba vlastné hygienické zariadenie.
  ***) V rámci stanovených plošných štandardov sa na žiadosť hosťa pripúšťa maximálne 1 príležitostné lôžko. Ďalšie príležitostné lôžko možno na
  žiadosť hosťa umiestniť iba vtedy, ak je obytná plocha izby najmenej o 2,5 m2 väčšia, ako je stanovené v plošných štandardoch.

  2.

  Botely

  Botel je ubytovacie zariadenie hotelového typu umiestnené na trvale zakotvenej lodi, ktoré má viac ako 10 kajút. Kajuty môžu mať len stále lôžka.

  Botely sú podľa klasifikačných znakov zaradené do troch tried:

  *

  Jednoduché ubytovacie zariadenie poskytujúce prechodné ubytovanie v dvojlôžkových kajutách. Riešenie interiérov je účelné. Návštevníkom zabezpečuje stravovanie a základné služby. Podľa dĺžky využitia môže byť sezónne, ak je umiestnené v strediskách letnej rekreácie a vodných športov, alebo celoročné, ak je umiestnené vo väčších sídlach, kde môže nahrádzať hotelové zariadenie.

  **

  Celoročné ubytovacie zariadenie poskytujúce prechodné ubytovanie v dvojlôžkových kajutách. Riešenie interiérov je štandardné. Návštevníkom zabezpečuje okrem stravovania aj priestor na spoločenský styk hostí a rozšírený sortiment poskytovaných služieb.

  ***

  Celoročné ubytovacie zariadenie, ktoré okrem športovo-rekreačných zariadení poskytuje návštevníkom rovnakú vybavenosť a komfort ako hotel ***.

  KLASIFIKAČNÉ ZNAKY BOTELOV

  Botely
  * * * * * *
  1. Vstupné priestory - recepcia s nepretržitou vrátnickou
  službou
  - recepcia s nepretržitou vrátnickou
  službou
  - recepcia s nepretržitou vrátnickou
  službou
  - informácie - informácie - informácie
  - zmenáreň
  2. Pohostinské
  strediská
  Povinný počet stoli-
  čiek na lôžka v % pre
  ubytovaných hostí
  80% 60% 50%
  Odbytové strediská*) - reštaurácia v II. skupine
  - 2 strediská s dennou prevádzkou
  - reštaurácia v III. skupine
  - 1 stredisko s dennou prevádzkou
  - reštaurácia v III. skupine
  3. Ubytovacie priestory
  Plošné štandardy 1/1 kajuta 10 m2
  hygienická bunka 3,2 m2
  l/2 kajuta 14 m2
  hygienická bunka 3,2 m2
  1/2 kajuta 12,6 m2
  hygienická bunka 3,2 m2 **)
  l/2 kajuta 12 m2
  hygienické zariadenia spoločné
  Vybavenosť kajút - ústredné kúrenie - zabezpečené vykurovanie - zabezpečené vykurovanie len pri celo-
  ročnej prevádzke
  - farebný televízor
  - rozhlasový prijímač
  - chladnička
  - 100 % izieb má telefón umožňujúci napo-
  jenie na verejnú telefónnu sieť
  - rozhlasový prijímač- 100 % izieb má telefón umožňujúci
  napojenie na verejnú telefónnu sieť
  - hlavné osvetlenie
  - nočná lampa na každé stále lôžko
  - prikrývka a obliečka na každé lôžko
  - poduška a obliečka na každé lôžko
  - plachta na každé lôžko
  - hlavné osvetlenie
  - nočná lampa na každé stále lôžko
  - prikrývka a obliečka na každé lôžko
  - poduška a obliečka na každé lôžko
  - plachta na každé lôžko
  - hlavné osvetlenie
  - nočná lampa na každé stále lôžko
  - prikrývka a obliečka na každé lôžko
  - poduška a obliečka na každé lôžko
  - plachta na každé lôžko
  Zariadenie kajút - 1 až 2 stále lôžka s min. rozmermi
  90 x 200 cm
  - 1 nočný stolík alebo polička na1 lôžko
  - stolík
  - 1 čalúnená stolička na 1 lôžko
  - skriňa na šaty (5 ks vešiakov/1 lôžko)
  - priestor na kufre
  - zrkadlo
  - koberec
  - nehorľavý kôš na odpadky
  - 1 až 2 stále lôžka s min. rozmermi
  90 x 200 cm
  - 1 nočný stolík alebo polička na1 lôžko
  - stolík
  - l stolička na 1 lôžko
  - skriňa na šaty (4 ks vešiakov/1 lôžko)
  - priestor na kufre
  - zrkadlo
  - podlahy pokryté podlahovou krytinou
  - nehorľavý kôš na odpadky
  - 1 až 2 stále lôžka s min. rozmermi
  85 x 200 cm
  - 1 nočný stolík alebo polička na 1 lôžko
  - stolík
  - 1 stolička na 1 lôžko
  - skriňa na šaty (4 ks vešiakov/1 lôžko)- zrkadlo
  - podlahy pokryté podlahovou krytinou
  - nehorľavý kôš na odpadky
  Ostatná vybavenosť
  kajút
  - návod na obsluhu telefónu - návod na obsluhu telefónu
  - botelové informácie
  - poháre na pitie (1 ks/1 lôžko)
  - podnos
  - botelové informácie
  - poháre na pitie (1 ks/1 lôžko)
  - podnos
  - botelové informácie
  - poháre na pitie (1ks/1 lôžko)
  - podnos
  - skrinka s čistiacimi potrebami
  na šaty a topánky
  - potreby na šitie
  - obuvák
  - otvárač na fľaše - otvárač na fľaše - otvárač na fľaše
  Chodby ubytovacej
  časti
  - podlahová krytina tlmiaca zvuk - podlahová krytina tlmiaca zvuk - podlahová krytina tlmiaca zvuk
  4. Hygienické zariade-
  nia
  - 100 % izieb má vlastnú hygienickú
  bunku
  - minimálne 30 % izieb má vlastnú hygie-
  nickú bunku
  - v každej izbe bez vlastného hygienického
  zariadenia umývadlo s tečúcou teplou
  a studenou vodou
  - v každej izbe umývadlo s tečúcou teplou
  a studenou vodou
  - na každých 10 lôžok 1 sprchovacia kabí-
  na
  - na každých 10 izieb 1 samostatné WC
  s umývadlom pre ženy, 1 samostatné
  WC s umývadlom pre mužov
  - ostatné hygienické zariadenia ako v trie-
  de **
  výmena bielizne:
  - uteráky a osušky každý deň
  - posteľná bielizeň každé 2 dni
  výmena bielizne:
  - uteráky každé 2 dni
  - posteľná bielizeň každé 4 dni
  výmena bielizne:
  - uteráky každé 3 dni
  - posteľná bielizeň raz za týždeň
  Vybavenosť hygie-
  nických zariadení
  - 1 osuška na 1 lôžko
  - 2 uteráky na1 lôžko
  - zrkadlo
  - poháre na čistenie zubov (1 ks/1 lôžko)
  - toaletné mydlo (1ks/1 lôžko)
  - 2 uteráky na 1 lôžko
  - zrkadlo
  - poháre na čistenie zubov (1 ks/1 lôžko)
  - toaletné mydlo (1ks/1 lôžko)
  - 2 uteráky na1 lôžko
  - zrkadlo
  - poháre na čistenie zubov (1 ks/1 lôžko)
  - toaletné mydlo (1ks/1 lôžko)
  - vlasový šampón (1ks/1 lôžko)
  - vatové tampóny
  - vrecko na hygienické vložky
  - WC papier
  - vrecko na hygienické vložky
  - WC papier
  - vrecko na hygienické vložky
  - WC papier
  - predložka pred sprchu
  - predložka na podlahe WC
  - uzatvárateľná nádoba na odpadky
  - kefa na čistenie záchodovej misy
  - uzatvárateľná nádoba na odpadky
  - kefa na čistenie záchodovej misy
  - uzatvárateľná nádoba na odpadky
  - kefa na čistenie záchodovej misy
  5. Spoločenské priesto-
  ry a kultúrne zariade-
  nia
  - za spoločenské priestory sa môžu počí-
  tať odbytové strediská s dennou pre-
  vádzkou
  - za spoločenské priestory sa môže počítať
  odbytové stredisko s dennou prevádzkou
  6. Služby
  Botelové služby - stroj na čistenie topánok - stroj na čistenie topánok
  - čistenie oblekov
  - pranie a žehlenie bielizne návštevníkov
  do 24 h
  - nápojový servis v izbách v čase pre-
  vádzky odbytových stredísk
  - podávanie teplých jedál v izbách v čase
  prevádzky odbytových stredísk
  Ostatné služby - rezervačné služby - rezervačné služby
  - napojenie na služby cestovných kancelá-
  rií
  - centrálny trezor na uloženie cenných
  vecí hostí
  - centrálny trezor na uloženie cenných
  vecí hostí
  - centrálny trezor na uloženie cenných vecí
  hostí
  7. Obchodné
  zariadenia (resp.
  obchodné služby)
  - toaletné a hygienické potreby
  - pohľadnice, turistické mapy
  - toaletné a hygienické potreby
  - pohľadnice, turistické mapy
  - toaletné a hygienické potreby
  - pohľadnice, turistické mapy
  - drobné spomienkové predmety - drobné spomienkové predmety
  8. Bezpečnostné
  zariadenia
  - protipožiarna elektrická signalizácia na-
  pojená na centrálny signalizátor s
  nepretržitou službou
  - protipožiarna elektrická signalizácia na-
  pojená na centrálny signalizátor s
  nepretržitou službou
  - protipožiarna elektrická signalizácia na-
  pojená na centrálny signalizátor s
  nepretržitou službou
  - dobre viditeľné označenie únikových
  východov
  - dobre viditeľné označenie únikových
  východov
  - dobre viditeľné označenie únikových
  východov
  9. Technická
  infraštruktúra
  - napojenie na elektrickú sieť - napojenie na elektrickú sieť - napojenie na elektrickú sieť
  - napojenie na verejnú kanalizáciu cez
  prečerpávaciu stanicu alebo vlastná
  čistička odpadových vôd
  - napojenie na verejnú kanalizáciu cez
  prečerpávaciu stanicu alebo vlastná
  čistička odpadových vôd
  - napojenie na verejnú kanalizáciu cez
  prečerpávaciu stanicu alebo vlastná
  čistička odpadových vôd
  10. Prístupnosť botela - zabezpečený príjazd motorovým vo-
  zidlom k botelu
  - zabezpečený príjazd motorovým vo-
  zidlom k botelu
  - zabezpečený príjazd motorovým vozidlom
  k botelu
  *) Plošné štandardy obsahuje Kategorizácia pohostinských prevádzkarní a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín.
  **) Ak má izba vlastné hygienické zariadenie.

  3.

  Penzióny

  Penzión je jednoduché ubytovacie zariadenie hotelového typu minimálne s 5 izbami a maximálne so 4 stálymi lôžkami v 1 izbe. Návštevníkom zabezpečuje podávanie raňajok, prípadne aj celodennú stravu, a poskytuje základné služby.

  Penzióny sú podľa klasifikačných znakov rozpracovaných v tabuľkovej časti zaradené do dvoch tried:

  *

  Ubytovacie zariadenie poskytujúce prechodné ubytovanie spravidla v dvojlôžkových až štvorlôžkových izbách (podľa skladby a nárokov predpokladanej klientely). Zariadenie interiérov je jednoduché a účelné. Zabezpečuje základné služby a podávanie raňajok.

  **

  Ubytovacie zariadenie poskytujúce prechodné ubytovanie maximálne v trojlôžkových izbách s možnosťou prístelky. Zariadenie interiérov je štandardné, vkusné a ľahko sa udržiava. Návštevníkom zabezpečuje stravovanie aspoň v rozsahu polpenzie a základné služby.

  KLASIFIKAČNÉ ZNAKY UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ PENZIÓNOVÉHO TYPU

  Penzióny
  * * *
  1. Vstupné priestory -
  príjem hosti
  - vrátnica, recepcia alebo prijímacia kancelária - vrátnica, recepcia alebo prijímacia kancelária
  - vstupná hala - vstupná predsieň
  - informačný panel so všetkými základnými informáciami o uby-
  tovacom zariadení vrátane informácií o bezpečnostnom zaistení
  objektu
  - informačný panel so všetkými základnými informáciami o uby-
  tovacom zariadení vrátane informácií o bezpečnostnom zaistení
  objektu
  - 1 telefónna kabína alebo telefónny automat vo vstupnej hale
  2. Pohostinské
  odbytové strediská
  - reštaurácia pre ubytovaných hostí - miestnosť na podávanie raňajok
  Povinný počet stoli-
  čiek na lôžka v %
  - 60 % z počtu lôžok - 50 % z počtu lôžok
  3. Ubytovacie priestory
  Lôžkové kapacity - od 11 lôžok - od 5 lôžok
  Plošné štandardy 1/1 izba 9 m2
  1/2 izba 12,6 m2
  1/3 izba 18 m2
  1/1 izba 8 m2
  1/2 izba l2 m2
  1/3 izba 16 m2
  1/4 izba 20 m2
  Pripúšťa sa max. 1 príležitostné lôžko za predpokladu, že obytná
  plocha izby je min. o 1 m2 väčšia ako stanovené plošné štandardy.
  Pripúšťa sa max. 1 príležitostné lôžko za predpokladu, že obytná
  plocha izby je min. o 1 m2 väčšia ako stanovené plošné štandardy.
  Zariadenie izieb - v 1 izbe max. 3 stále lôžka
  - min. rozmery lôžka 90 x 200 cm
  - stôl
  - 1 stolička na 1 lôžko
  - nočný stolík alebo polička na každé stále lôžko
  - šatníková skriňa (4 ks vešiakov/1 lôžko)
  - zrkadlo
  - nehorľavý kôš na odpadky
  - v 1 izbe max. 4 stále lôžka
  - min. rozmery lôžka 90 x 200 cm
  - stôl
  - 1 stolička na 1 lôžko
  - nočný stolík alebo polička na každé stále lôžko
  - šatníková skriňa (4 ks vešiakov/1 lôžko)
  - zrkadlo
  - nehorľavý kôš na odpadky
  Vybavenosť izieb - vykurovanie zabezpečené prevádzkovateľom
  - rozhlasový prijímač
  - hlavné osvetlenie
  - nočná lampa na každé stále lôžko
  - osvetlenie nad umývadlom (ak izba nemá vlastné samostatné
  hygienické zariadenie)
  - elektrické zásuvky s označením napätia
  - vchodové dvere do izby bez predsiene musia byť zvukovo izolova-

  - podlahy izieb pokryté podlahovou krytinou
  - vykurovanie zabezpečené prevádzkovateľom- hlavné osvetlenie
  - nočná lampa na každé stále lôžko
  - osvetlenie nad umývadlom- elektrické zásuvky s označením napätia
  - podlahy izieb pokryté podlahovou krytinou
  Ostatná vybavenosť - poháre na pitie (1ks/1 lôžko)
  - otvárač na fľaše
  - podnos
  - čistiace potreby na obuv
  - kefa na šaty
  - obuvák
  - poháre na pitie (1ks/1 lôžko)
  - otvárač na fľaše
  - podnos
  Chodby ubytovacej časti - podlahová krytina tlmiaca zvuk - podlahová krytina tlmiaca zvuk
  4. Hygienické
  zariadenia
  Plošné štandardy - min. 30 % izieb má vlastnú hygienickú bunku
  - celková plocha hygienickej bunky min. 3,2 m2
  - v každej izbe bez vlastnej hygienickej bunky umývadlo s
  tečúcou teplou a studenou vodou
  - v každej izbe umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou
  - na každom poschodí, kde nemajú izby vlastné hygienické zaria-
  denie, musí byť na 10 lôžok
  - na každom poschodí musí byť na 10 lôžok
  • 1 kúpeľňa - plocha 3 m2
  • WC s umývadlom s teplou a studenou vodou - plocha 1,8 m2
  • kúpeľňa - plocha 3 m2
  • WC s umývadlom s teplou a studenou vodou - plocha 1,8 m2
  Vybavenosť hygie-
  nických zariadení
  - 2 uteráky na každé lôžko
  - 1 toaletné mydlo na každé lôžko
  - vrecko na hygienické vložky
  - poháre na čistenie zubov (1 ks/1 lôžko)
  - WC papier
  - uzatvárateľná nádoba na odpadky
  - kefa na čistenie záchodovej misy
  - 2 uteráky na každé lôžko
  - 1 toaletné mydlo na každé lôžko
  - vrecko na hygienické vložky
  - poháre na čistenie zubov (1 ks/1 lôžko)
  - WC papier
  - uzatvárateľná nádoba na odpadky
  - kefa na čistenie záchodovej misy
  výmena bielizne:
  - uteráky každé dva dni
  - posteľná bielizeň každé štyri dni
  výmena bielizne:
  - uteráky každé tri dni
  - posteľná bielizeň raz za týždeň
  5. Kultúrno-spolo-
  čenské priestory
  - miestnosť na sledovanie televíznych programov a na spolo-
  čenské hry
  6. Služby - poskytovanie informácií
  - požičiavanie cestovných a leteckých poriadkov
  - požičiavanie žehličky a dosky na žehlenie
  - poskytovanie informácií
  - požičiavanie cestovných a leteckých poriadkov
  - požičiavanie žehličky a dosky na žehlenie
  - požičiavanie sušičov na vlasy
  - vybavovanie odkazov pre ubytovaných hostí
  - zabezpečenie lekárskej pomoci
  - príjem a distribúcia pošty ubytovaných hostí
  - vybavovanie odkazov pre ubytovaných hostí
  - zabezpečenie lekárskej pomoci
  - príjem a distribúcia pošty ubytovaných hostí
  - požičiavanie spoločenských hier a spoločenských potrieb
  7. Pohotovostný predaj
  v recepcii,
  resp. v prijímacej
  kancelárii
  - toaletné a hygienické potreby - toaletné a hygienické potreby
  - pohľadnice, turistické mapy
  8. Výťahy
  Osobné výťahy - v štvorpodlažných a viacpodlažných objektoch - v päťpodlažných a viacpodlažných objektoch
  9. Parkovanie automobi-
  lov
  - na 6 lôžok 1 stále miesto na parkovanie priamo pri penzióne
  alebo rezervované v primeranej dochádzkovej vzdialenosti
  - na 7 lôžok 1 stále miesto na parkovanie priamo pri penzióne
  alebo rezervované v primeranej dochádzkovej vzdialenosti

  V.

  KLASIFIKAČNÉ ZNAKY NA ZARAĎOVANIE ĎALŠÍCH UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ

  1.

  Turistické ubytovne

  Turistická ubytovňa je ubytovacie zariadenie s väčším počtom lôžok v izbách ako v ostatných ubytovacích zariadeniach, ktoré majú spoločné hygienické zariadenia. Turistická ubytovňa je určená prevažne na prechodné ubytovanie pre väčšie skupiny ľudí, školskú mládež, športovcov, zájazdy a pod.

  Turistické ubytovne sú zaradené do dvoch tried:

  *

  Celoročné jednoduché ubytovacie zariadenie s počtom lôžok šesť až desať v jednej izbe. Riešenie interiérov je účelné a ľahko sa udržiava. Návštevníkom sú k dispozícii spoločné hygienické zariadenia.

  **

  Celoročné ubytovacie zariadenie maximálne so šiestimi lôžkami v jednej izbe. Izby majú väčší plošný štandard a účelne riešený interiér. Návštevníkom sú k dispozícii spoločné hygienické zariadenia s väčším počtom umývadiel na rovnaký počet osôb ako v triede *.

  KLASIFIKAČNÉ ZNAKY TURISTICKÝCH UBYTOVNÍ

  Turistické ubytovne
  * * *
  1. Vstupný priestor -
  príjem hosti
  - prijímacia kancelária - prijímacia kancelária
  - informačný panel so všetkými základnými informáciami o uby-
  tovni, vrátane času prevádzky, prístupný hosťom počas 24 h
  - informačný panel so všetkými základnými informáciami o uby-
  tovni, vrátane času prevádzky, prístupný hosťom počas 24 h
  - telefónna kabína, resp. telefónny automat
  2. Ubytovacie
  priestory
  Plošné štandardy - v 1 izbe max. 6 lôžok
  - na 1 lôžko min. 5 m2
  - na 1 poschodové lôžko min. 13 m3
  - v 1 izbe max. 10 lôžok
  - na 1 lôžko min. 4,5 m2
  - na 1 poschodové lôžko min. 12 m3
  Zariadenie izieb - stále lôžka s min. rozmermi 90 x 200 cm
  - stôl
  - 4 stoličky
  - priestor (nika) na uloženie odevov
  - 3 ks kombinovaných vešiakov na šaty
  - stojanový vešiak, resp. vešiaková stena
  - stále lôžka s min. rozmermi 90 x 200 cm
  - stôl
  - 4 stoličky
  - priestor (nika) na uloženie odevov
  - 3 ks kombinovaných vešiakov na šaty
  - stojanový vešiak, resp. vešiaková stena
  Vybavenosť izieb - poháre na pitie (1 ks/1 lôžko)
  - hlavné osvetlenie
  - nočná lampa na každé stále lôžko
  - podlaha pokrytá podlahovou krytinou
  - uzatvárateľná nádoba na odpadky
  - prikrývka a obliečka na prikrývku na každé lôžko
  - poduška a obliečka na podušku na každé lôžko
  - plachta na každé lôžko
  - 1 uterák na každé lôžko
  - poháre na pitie (1 ks/1 lôžko)
  - hlavné osvetlenie
  - nočná lampa na každé stále lôžko
  - podlaha pokrytá podlahovou krytinou
  - uzatvárateľná nádoba na odpadky
  - prikrývka a obliečka na prikrývku na každé lôžko
  - poduška a obliečka na podušku na každé lôžko
  - plachta na každé lôžko
  - 1 uterák na každé lôžko
  3. Hygienické zariadenia
  Umyvárne - na každých 20 stálych lôžok 4 umývadlá
  s tečúcou teplou a studenou vodou, so zrkadlom a s poličkou,
  z toho 2 pre ženy
  2 pre mužov
  - pri každom umývadle elektrická zásuvka s označením napätia
  - vo vykurovacom období vykurované
  - na každých 20 stálych lôžok 2 umývadlá s tečúcou vodou,
  zrkadlom a poličkou,
  z toho 1 pre ženy
  1 pre mužov
  - pri každom umývadle elektrická zásuvka s označením napätia
  - vo vykurovacom období vykurované
  Sprchy - na každých 20 stálych lôžok 2 sprchy
  s tečúcou teplou a studenou vodou,
  z toho 1 pre ženy
  1 pre mužov
  - na každých 20 stálych lôžok 2 sprchy s tečúcou vodou, teplá
  voda k dispozícii 2 hodiny večer,
  z toho 1 pre ženy
  1 pre mužov
  WC - na každých 20 stálych lôžok 2 WC,
  z toho 1 pre ženy
  1 pre mužov
  - na každých 20 stálych lôžok 2 WC,
  z toho 1 pre ženy
  1 pre mužov
  Vybavenosť hygie-
  nických zariadení
  - WC papier
  - uzatvárateľná nádoba na odpadky
  - kefa na čistenie záchodovej misy
  - WC papier
  - uzatvárateľná nádoba na odpadky
  - kefa na čistenie záchodovej misy
  výmena bielizne:
  - uteráky každé dva dni
  - posteľná bielizeň raz za týždeň
  výmena bielizne:
  - uteráky každé tri dni
  - posteľná bielizeň raz za týždeň
  4. Služby - poskytovanie informácií
  - požičiavanie cestovných poriadkov
  - vybavovanie odkazov pre ubytovaných hostí
  - príjem a distribúcia pošty hostí
  - zabezpečenie lekárskej pomoci
  - poskytovanie informácií
  - požičiavanie cestovných poriadkov
  - vybavovanie odkazov pre ubytovaných hostí
  - príjem a distribúcia pošty hostí
  - zabezpečenie lekárskej pomoci
  5. Parkovanie automobi-
  lov
  - zabezpečený príjazd motorovým vozidlom
  k ubytovaciemu zariadeniu
  - zabezpečený príjazd motorovým vozidlom
  k ubytovaciemu zariadeniu

  2.

  Chatové osady

  Chatová osada (ďalej len „CHO“) je ubytovacie zariadenie na prechodné ubytovanie návštevníkov výhradne v ubytovacích objektoch prevádzkovateľa v dvojlôžkových až štvorlôžkových izbách.

  Chatové osady sú zaradené do troch tried:

  *

  Sezónne ubytovacie zariadenie skladajúce sa z jednoduchých ubytovacích objektov bez vlastného hygienického zariadenia a vykurovania.

  **

  Ubytovacie zariadenie s predĺženou sezónou využitia. Návštevníkom poskytuje ubytovanie v ubytovacích objektoch s väčším plošným štandardom, základným hygienickým zariadením (umývadlom s tečúcou vodou) a možnosťou vykurovania.

  ***

  Celoročné ubytovacie zariadenie skladajúce sa z vykurovaných ubytovacích objektov s komfortne zariadeným interiérom, vlastným hygienickým zariadením, kuchynkou, samostatnou spálňou a obytnou miestnosťou.

  Chatová osada môže byť vybudovaná ako

  a)

  samostatný areál, ktorý musí spĺňať všetky náležitosti uvedené v tabuľkovej časti,

  b)

  súčasť kempingu, pre ktorú platia rovnaké klasifikačné znaky ako pre samostatný areál, ale vstupné priestory s recepciou a všetky ostatné zariadenia a vybavenosť sú spoločné,

  c)

  dependance hotelového zariadenia, kde hotelové zariadenie poskytuje pre hostí ubytovaných v CHO celý rozsah služieb zodpovedajúci príslušnej triede CHO.

  Dochádzková vzdialenosť pre dependance:

  – CHO zaradená do triedy * a ** maximálne 500 m,

  – CHO zaradená do triedy *** maximálne 400 m.

  KLASIFIKAČNÉ ZNAKY CHATOVÝCH OSÁD

  Chatové osady
  * * * * * *
  1. Vstupné priestory - príjem hostí - prijímacia kancelária s nepretržitou pre-
  vádzkou*)
  - informačný panel so všetkými základný-
  mi informáciami o chatovej osade vrátane
  orientačného plánu
  - prijímacia kancelária s nepretržitou pre-
  vádzkou*)
  - informačný panel so všetkými základnými
  informáciami o chatovej osade vrátane
  orientačného plánu
  - prijímacia kancelária s vymedzenými prijí-
  macími hodinami (6.00-22.00 h)*)
  - informačný panel so všetkými základnými
  informáciami o chatovej osade vrátane
  orientačného plánu
  - na 10 ubytovacích objektov 1 telefónna
  kabína, resp. telefónny automat
  - telefónny automat
  2. Pohostinské odbytové
  strediská
  - v areáli CHO zabezpečené celodenné
  občerstvenie a predaj základných potravín
  - v areáli CHO alebo v dochádzkovej vzdia-
  lenosti do 400 m zabezpečené celodenné
  stravovanie ubytovaných hostí
  - v areáli CHO alebo v dochádzkovej vzdiale-
  nosti do 500 m zabezpečené celodenné stra-
  vovanie ubytovaných hostí, občerstvenie a
  predaj základných potravín;
  na každých 80 stálych lôžok v ubytovacích
  objektoch bez vlastnej kuchyne
  k dispozícii samoobslužná kuchyňa vyba-
  vená
  - v areáli CHO alebo v dochádzkovej vzdiale-
  nosti do 500 m zabezpečené celodenné
  stravovanie ubytovaných hostí, občerstve-
  nie a predaj základných potravín;
  na každých 100 stálych lôžok v ubytova-
  cích objektoch bez vlastnej kuchyne
  k dispozícii samoobslužná kuchyňa vyba-
  vená
  • 2 drezmi s výlevkami na umývanie riadu
  s tečúcou teplou a studenou vodou
  • 4 dvojplatničkovými varičmi
  • 4 miestami pri pracovnom stole;
  miestnosť na konzumáciu pripravených
  jedál má min. 16 miest pri stole; plocha
  na 1 stoličku min. 1,3 m2
  • 2 drezmi s výlevkami na umývanie riadu
  s tečúcou teplou a studenou vodou
  • 4 dvojplatničkovými varičmi
  • 4 miestami pri pracovnom stole;
  miestnosť na konzumáciu
  pripravených jedál má min. 16 miest
  pri stole; plocha na 1 stoličku
  min. 1,2 m2
  3. Ubytovacie objekty
  Druh ubytovacieho
  objektu
  - chaty, bungalovy:
  každý objekt má predsieň, kuchynku,
  obývaciu miestnosť, najmenej 1 spálňu
  a hygienické zariadenie
  - zruby, chaty:
  každý objekt má predsieň, hygienický
  kút a obývaciu spálňu
  - zruby, chatky:
  každý objekt má predsieň alebo krytú te-
  rasu a 1 obývaciu spálňu
  Lôžkové kapacity - 1 spálňa má - ubytovací objekt alebo samostatná prenajímaná časť má - ubytovací objekt alebo samostatná prenajímaná časť má
  • max. 3 stále lôžka
  • max. 1 príležitostné lôžko
  • max. 4 stále lôžka
  • max. 1 príležitostné lôžko
  • max. 4 stále lôžka
  • max. 1 príležitostné lôžko
  Plošné štandardy - min. 6 m2 na 1 lôžko - min. 5 m2 na 1 lôžko - min. 4,5 m2 na 1 lôžko
  - min. 13 m3 na 1 poschodové lôžko - min. 12 m3 na 1 poschodové lôžko
  - tam, kde sa počíta s príležitostným
  lôžkom navyše, treba zväčšiť plochu
  priestoru na spanie o 1 m2
  - tam, kde sa počíta s príležitostným
  lôžkom navyše, treba zväčšiť plochu
  priestoru na spanie o 1 m2, resp. o 2,6 m3
  - tam, kde sa počíta s príležitostným
  lôžkom navyše, treba zväčšiť plochu
  priestoru na spanie o 1 m2, resp. o
  2,6 m3
  Vybavenosť ubytova-
  cích objektov
  - vykurovanie zabezpečené prevádzkovate-
  ľom
  - pri celoročnej prevádzke vykurovanie za-
  bezpečené prevádzkovateľom
  - farebný televízor v 50 % objektov
  - rozhlasový prijímač - rozhlasový prijímač
  - hlavné osvetlenie
  - nočná lampa na každé stále lôžko
  - elektrické zásuvky s označením
  napätia
  - prikrývka a obliečka na každé lôžko
  - poduška a obliečka na každé lôžko
  - plachta na každé lôžko
  - hlavné osvetlenie
  - nočná lampa na každé stále lôžko
  - elektrické zásuvky s označením
  napätia
  - prikrývka a obliečka na každé lôžko
  - poduška a obliečka na každé lôžko
  - plachta na každé lôžko
  - hlavné osvetlenie
  - nočná lampa na každé stále lôžko
  - elektrické zásuvky s označením
  napätia
  - prikrývka a obliečka na každé lôžko
  - poduška a obliečka na každé lôžko
  - plachta na každé lôžko
  kuchynka:
  • elektrická dvojplatnička
  • drez na umývanie riadu s tečúcou
  teplou a studenou vodou
  • skrinka na riad
  • súprava kuchynského riadu
  • riad na stolovanie - 1 súprava na
  osobu
  • príbory - 1 súprava na osobu
  • chladnička min. 120 l
  Ostatná vybavenosť - informácie chatovej osady
  - poháre na pitie (1 ks/1 lôžko)
  - podnos
  - otvárač na fľaše
  - čistiace potreby na topánky a šaty
  - obuvák
  - metlička na podlahu
  - lopatka na smeti
  - vedro na vodu
  - handra na podlahu
  - informácie chatovej osady
  - poháre na pitie (1 ks/1 lôžko)
  - podnos
  - otvárač na fľaše
  - čistiace potreby na topánky a šaty- metlička na podlahu
  - lopatka na smeti
  - vedro na vodu
  - handra na podlahu
  - informácie chatovej osady
  - poháre na pitie (1 ks/1 lôžko)
  - podnos
  - otvárač na fľaše- metlička na podlahu
  - lopatka na smeti
  - vedro na vodu
  - handra na podlahu
  Zariadenie ubytova-
  cích objektov
  spálne:.
  - stále lôžka s min. rozmermi
  90 x 200 cm.
  - 1 nočný stolík alebo polička na každé
  stále lôžko
  izby:
  - stále lôžka s min. rozmermi
  90 x 200 cm
  - 1 nočný stolík alebo polička na každé
  stále lôžko
  izby:
  - stále lôžka s min. rozmermi
  90 x 200 cm
  - polička na každé stále lôžko
  obývacia miestnosť:.
  - stôl (príp. v kuchynke)
  - konferenčný stolík
  - 1 stolička na 1 lôžko (príp. v kuchynke)
  - čalúnené kreslá
  - skriňa s bielizníkom (5 ks vešiakov/1
  lôžko)
  - priestor na uloženie batožiny
  - zrkadlo
  - uzatvárateľná nádoba na odpadky
  - stôl
  - 1 stolička na 1 lôžko- skriňa s bielizníkom (4 ks vešiakov/1 lôž-
  ko)
  - priestor na uloženie batožiny
  - zrkadlo
  - uzatvárateľná nádoba na odpadky
  - stôl
  - 1 stolička na 1 lôžko- skriňa alebo nika (3 ks vešiakov/1 lôž-
  ko)
  - vešiak na vrchný odev, ak nie je predsieň
  - zrkadlo
  - uzatvárateľná nádoba na odpadky
  predsieň:
  - vešiaková stena
  - polička na topánky
  predsieň:
  - vešiaková stena
  predsieň:
  - vešiaková stena
  4. Hygienické zariadenia
  Umývadlá so
  zrkadlom a s poličkou
  - hygienické zariadenie (umývadlo a
  sprcha s tečúcou teplou a studenou
  vodou, WC) je súčasťou ubytovacieho
  objektu
  - každý ubytovací objekt má oddelený
  priestor na umývadlo s tečúcou vodou (hy-
  gienický kút)
  - na 100 stálych lôžok bez hygienického za-
  riadenia 12 umývadiel s tečúcou vodou v
  spoločných objektoch hygienických zaria-
  dení,
  z toho 6 pre ženy
  6 pre mužov
  - celková plocha hygienického zariadenia
  3,2 m2
  - min. 25 % ubytovacích objektov má za-
  bezpečenú aj teplú vodu (prietokové ohrie-
  vače)
  Sprchy - v rámci každého ubytovacieho objektu - na 90 stálych lôžok 8 spŕch s tečúcou
  teplou a studenou vodou v kabínach s
  oddeleným prezliekacím priestorom,
  z toho 4 pre ženy
  4 pre mužov
  - na 100 stálych lôžok 6 spŕch s tečúcou
  teplou a studenou vodou v kabínach s
  oddeleným prezliekacím priestorom,
  z toho 3 pre ženy
  3 pre mužov
  WC - v rámci každého ubytovacieho objektu - na 90 stálych lôžok
  6 WC a 3 umývadlá pre ženy
  3 WC, 4 pisoáre a 3 umývadlá pre
  mužov; dochádzková vzdialenosť do 80 m
  - na 100 stálych lôžok
  6 WC a 3 umývadlá pre ženy
  3 WC, 4 pisoáre a 2 umývadlá pre
  mužov;
  dochádzková vzdialenosť do 80 m
  Vybavenosť hygie-
  nických zariadení
  spoločné WC:
  - WC papier
  - uzatvárateľná nádoba na odpadky
  - kefa na čistenie záchodovej misy
  - sušič na ruky
  spoločné WC:
  - WC papier
  - uzatvárateľná nádoba na odpadky
  - kefa na čistenie záchodovej misy
  - sušič na ruky
  ubytovací objekt:
  - 2 uteráky na 1 lôžko
  - 1 osuška na 1 lôžko
  - poháre na čistenie zubov (1 ks/1 lôžko)
  - 1 toaletné mydlo na 1 lôžko
  - vrecko na hygienické vložky
  - WC papier
  - uzatvárateľná nádoba na odpadky
  - kefa na čistenie záchodovej misyvýmena bielizne:
  - uteráky a osušky každé dva dni
  - posteľná bielizeň každé 4 dni
  ubytovací objekt:
  - 2 uteráky na 1 lôžko- poháre na čistenie zubov (1 ks/1 lôžko)
  - 1 toaletné mydlo na 1 lôžko- WC papier
  - uzatvárateľná nádoba na odpadky
  - kefa na čistenie záchodovej misyvýmena bielizne:
  - uteráky a osušky každé dva dni
  - posteľná bielizeň raz za týždeň
  ubytovací objekt:
  - 2 uteráky na 1 lôžko- 1 toaletné mydlo na 1 lôžko
  - uzatvárateľná nádoba na odpadkyvýmena bielizne:
  - uteráky každé tri dni
  - posteľná bielizeň raz za týždeň
  5. Kultúrno-spoločenské
  priestory
  - spoločenská miestnosť s farebným televí-
  zorom, videorekordérom a rozhlasovým
  prijímačom
  - herňa na spoločenské hry
  na 100 stálych lôžok 30 miest
  na sedenie
  - spoločenská miestnosť s farebným televí-
  zorom a rozhlasovým prijímačom- herňa na spoločenské hry
  na 100 stálych lôžok 20-30 miest
  na sedenie
  - spoločenská miestnosť s televízorom
  a rozhlasovým prijímačomna 100 stálych lôžok min. 10 miest na se-
  denie
  6. Rekreačno-športo-
  vá vybavenosť
  interiér:
  CHO musí mať utvorené podmienky min.
  na 2 z rekreačno-športových činností uve-
  dených v tab. č. 1
  interiér:
  CHO musí mať utvorené podmienky min.
  na 1 z rekreačno-športových činností uve-
  dených v tab. č. 1
  exteriér:
  CHO musí mať 3 z rekreačno-športových
  zariadení uvedených v tab. č. 1
  exteriér:
  CHO musí mať vytvorené možnosti na
  realizáciu min. 2 rekreačno-športových
  aktivít uvedených v tab. č. 1
  exteriér:
  CHO musí mať vytvorené možnosti na
  realizáciu 2 rekreačno-športových aktivít
  uvedených v tab. č. 1
  7. Služby - poskytovanie informácií
  - zmenáreň
  - požičiavanie spoločenských hier
  - poskytovanie dennej tlače v spolo-
  čenskej miestnosti
  - požičiavanie športových potrieb
  - pohotovostný servis na opravu športo-
  vých potrieb
  - zabezpečenie lekárskej pomoci
  - samoobslužná práčovňa: na 80 stálych
  lôžok 2 automatické práčky
  - požičiavanie dosky na žehlenie a žehli-
  čiek
  - poskytovanie informácií
  - požičiavanie spoločenských hier- požičiavanie športových potrieb
  - pohotovostný servis na opravu športových
  potrieb
  - zabezpečenie lekárskej pomoci
  - samoobslužná práčovňa: na 100 stálych
  lôžok 2 automatické práčky
  - požičiavanie dosky na žehlenie a žehli-
  čiek
  - poskytovanie informácií- pohotovostný servis na opravu športo-
  vých potrieb
  - zabezpečenie lekárskej pomoci
  - samoobslužná práčovňa: na 100 stálych
  lôžok 2 automatické práčky
  - požičiavanie dosky na žehlenie a žehli-
  čiek
  8. Obchodná vybave-
  nosť
  - toaletné a hygienické potreby
  - pohľadnice a turistické mapy, obrázkové
  publikácie
  - toaletné a hygienické potreby
  - pohľadnice a turistické mapy
  - toaletné a hygienické potreby
  - pohľadnice a turistické mapy
  - celodenný predaj základných potravín - celodenný predaj základných potravín - predaj základných potravín vo vymedze-
  ných hodinách
  9. Doprava
  Vnútroareálové
  komunikácie
  - spevnené chodníky pre peších
  - bezprašné prístupové komunikácie so
  spevneným povrchom pre osobné auto-
  mobily
  - vnútroareálové autoobrátky
  - osvetlenie vstupného priestoru a
  hlavných prístupových komunikácií za
  zníženej viditeľnosti
  - osvetlenie peších komunikácií za zníže-
  nej viditeľnosti
  - spevnené chodníky pre peších
  - bezprašné prístupové komunikácie so
  spevneným povrchom pre osobné auto-
  mobily
  - vnútroareálové autoobrátky
  - osvetlenie vstupného priestoru a hlavných
  prístupových komunikácií za zníženej vidi-
  teľnosti
  - osvetlenie peších komunikácií za zníženej
  viditeľnosti
  - spevnené chodníky pre peších
  - bezprašné prístupové komunikácie so
  spevneným povrchom pre osobné auto-
  mobily
  - vnútroareálové autoobrátky
  - osvetlenie vstupného priestoru a
  hlavných prístupových komunikácií za
  zníženej viditeľnosti
  - osvetlenie peších komunikácií za zníženej
  viditeľnosti
  Komunikácie pred
  areálom
  - prístupová spevnená komunikácia
  - parkovací priestor pred prijímacou
  kanceláriou pre registrujúcich sa
  návštevníkov
  - prístupová spevnená komunikácia
  - parkovací priestor pred prijímacou
  kanceláriou pre registrujúcich sa
  návštevníkov
  - prístupová spevnená komunikácia
  - parkovací priestor pred prijímacou
  kanceláriou pre registrujúcich sa
  návštevníkov
  10. Plošné štandardy
  základnej ubytova-
  cej jednotky
  - bungalov min. 30 m2
  - parkovacia plocha min. 8 m2
  - voľná plocha min. 36 m2
  - chata (zrub) min. 24 m2
  - parkovacia plocha min. 8 m2
  - voľná plocha min. 26 m2
  - chatka min. 20 m2
  - parkovacia plocha min. 8 m2
  - voľná plocha min. 20 m2
  11. Zber odpadkov - kryté nádoby (smetníky, kontajnery)
  alebo hrubostenné igelitové vrecia na
  stojanoch
  - vyprázdňujú sa alebo odvážajú denne- obsah nádob l liter denne na l hosťa
  - kryté nádoby (smetníky, kontajnery)
  alebo hrubostenné igelitové vrecia na
  stojanoch
  - vyprázdňujú sa alebo odvážajú každé
  2 dni
  - obsah nádob 1 liter denne na 1 hosťa.
  - kryté nádoby (smetníky, kontajnery)
  alebo hrubostenné igelitové vrecia na
  stojanoch
  - vyprázdňujú sa alebo odvážajú dvakrát
  za týždeň
  - obsah nádob 1 liter denne na 1 hosťa
  *) Zriadenie prijímacej kancelárie nie je povinné, ak je chatová osada dependance hotela. Tieto služby zabezpečuje vrátnica a recepcia hotela.

  3.

  Kempingy

  Kemping je ubytovacie zariadenie, ktoré umožňuje návštevníkom ubytovať sa vo vlastnom ubytovacom zariadení (v stanoch, obytných prívesoch a pod.), prípadne v ubytovacom objekte prevádzkovateľa (v chate, zrube, bungalove) v areáli kempingu. Návštevníkom poskytuje okrem základnej hygienickej vybavenosti aj možnosť stravovania, základné služby, rekreačno-športovú, kultúrno-spoločenskú a obchodnú vybavenosť v rozsahu príslušnej triedy.

  Kempingy sú podľa klasifikačných znakov rozpracovaných v tabuľkovej časti zaradené do štyroch tried:

  *

  Sezónne ubytovacie zariadenie vyhradené len na ubytovanie vo vlastných zariadeniach návštevníkov.

  **

  Sezónne ubytovacie zariadenie, ktoré umožňuje návštevníkom ubytovať sa nielen vo vlastných ubytovacích zariadeniach, ale aj v ubytovacích objektoch prevádzkovateľa na úrovni chatovej osady *.

  ***

  Ubytovacie zariadenie s predĺženou prevádzkovou sezónou, ktoré umožňuje návštevníkom ubytovať sa nielen vo vlastných ubytovacích zariadeniach, ale aj v ubytovacích objektoch prevádzkovateľa na úrovni chatovej osady **.

  ****

  Celoročné ubytovacie zariadenie, ktoré umožňuje návštevníkom ubytovať sa nielen vo vlastných ubytovacích zariadeniach, ale aj v ubytovacích objektoch prevádzkovateľa na úrovni chatovej osady ***.

  Podmienky umiestnenia kempingov

  Umiestnenie kempingu v konkrétnom prostredí vytvára svojimi prírodnými danosťami a bioklimatickými podmienkami predpoklady na aktívny oddych návštevníkov a z hľadiska územno-technických podmienok umožňuje vybudovať všetky potrebné zariadenia a služby vyhovujúce prevádzkovým, hygienickým a estetickým požiadavkám.

  Kempingy sa budujú

  – v strediskách cestovného ruchu,

  – v okrajových častiach mestských sídiel,

  – v blízkosti hlavných komunikácií,

  – pri nástupných centrách na krátkodobé výlety do atraktívneho okolia.

  KLASIFIKAČNÉ ZNAKY KEMPINGOV

  Kempingy
  * * * * * * * * * *
  1. Vymedzenie priestoru
  na kempovanie
  - vymedzenie priestoru
  kempingov vhodným
  oplotením alebo prirodze-
  nou bariérou
  - vymedzenie priestoru
  kempingov vhodným
  oplotením alebo prirodze-
  nou bariérou
  - vymedzenie priestoru
  kempingov vhodným
  oplotením alebo prirodzenou
  bariérou
  - vymedzenie priestoru
  kempingov vhodným
  oplotením alebo prirodzenou
  bariérou
  - vyznačenie hranice stano-
  víšť a očíslovanie miest
  - vyznačenie hranice stanovíšť
  a očíslovanie miest
  - vyznačenie hranice stanovíšť
  a očíslovanie miest
  - stanovištia sú vymedzené spo-
  ločne medzi vnútrokempingo-
  vými komunikáciami
  2. Vstupné priestory - prijímacia kancelária s ne-
  pretržitou službou
  - prijímacia kancelária s nepre-
  tržitou službou
  - prijímacia kancelária - prijímacia kancelária
  - informačný panel so všetký-
  mi základnými informáciami
  vrátane oznamu o počte voľ-
  ných miest
  - informačný panel so všetký-
  mi základnými informáciami
  vrátane oznamu o počte voľ-
  ných miest
  - informačný panel so všetký-
  mi základnými informácia-
  mi
  vrátane oznamu o počte voľ-
  ných miest
  - informačný panel so všetký-
  mi základnými informáciami
  - orientačný plán kempingu
  - lekárnička prvej pomoci
  - 1 telefónna kabína, resp. au-
  tomat na 150 miest
  - orientačný plán kempingu
  - lekárnička prvej pomoci
  - 1 telefónna kabína, resp. au-
  tomat na 150 miest
  - orientačný plán kempingu
  - lekárnička prvej pomoci
  - telefónny automat
  - orientačný plán kempingu
  - lekárnička prvej pomoci
  3. Plošné štandardy
  Základná kempovacia
  jednotka
  Stan a osobný automobil 70 m2 70 m2 60 m2 60 m2
  Samostatný stan 40 m2 40 m2 30 m2 30 m2
  Obytný príves a osobný
  automobil, obytné moto-
  rové vozidlo
  60 m2 60 m2
  4. Pohostinské odbytové
  strediská
  - občerstvenie v areáli
  kempingu
  - občerstvenie v areáli
  kempingu
  - v dochádzkovej vzdialenosti
  do 500 m zabezpečené
  občerstvenie
  - v dochádzkovej vzdialenosti
  do 500 m zabezpečené
  občerstvenie
  - pre ubytovaných návštevní-
  kov sú k dispozícii 2 pohos-
  tinské odbytové strediská,z toho
  • 1 v areáli kempingu
  • 1 v dochádzkovej vzdiale-
  nosti do 500 m;
  aspoň jedno z uvedených
  stredísk musí zabezpečovať
  celodenné stravovanie
  - v areáli kempingu zabezpeče-
  né celodenné stravovanie
  ubytovaných hostí v pohostin-
  ských odbytových strediskách
  - v areáli kempingu alebo
  v dochádzkovej vzdialenosti
  do 500 m zabezpečené
  celodenné stravovanie
  ubytovaných hostí
  - samoobslužná kuchyňa: na
  80 hostí vo vlastných ubyto-
  vacích zariadeniach*) sú
  k dispozícii:
  - samoobslužná kuchyňa:
  na 80 hostí sú k dispozícii
  - samoobslužná kuchyňa:
  na 80 hostí sú k dispozícii
  - samoobslužná kuchyňa:
  na 100 hostí sú k dispozícii
  • 3 drezy s výlevkami na
  umývanie riadu s tečúcou
  teplou a studenou vodou
  • 4 dvojplatničkové variče
  • 4 miesta pri pracovnom
  stole
  - miestnosť vyhradená na
  konzumáciu pripravených
  pokrmov:
  • min. 24 miest pri stole
  • na 1 miesto min. 1,3 m2
  - otvorené ohnisko s miesta-
  mi na sedenie
  - kryté ohnisko s miestami
  na sedenie
  • 3 drezy s výlevkami na
  umývanie riadu s tečúcou
  teplou a studenou vodou
  • 4 dvojplatničkové variče
  • 4 miesta pri pracovnom sto-
  le
  - miestnosť vyhradená na
  konzumáciu pripravených
  pokrmov:
  • min. 24 miest pri stole
  • na 1 miesto min. 1,3 m2
  - otvorené ohnisko s miestami
  na sedenie
  - kryté ohnisko s miestami na
  sedenie
  • 2 drezy s výlevkami na
  umývanie riadu s tečúcou
  teplou a studenou vodou
  • 4 dvojplatničkové variče
  • 4 miesta pri pracovnom
  stole
  - miestnosť vyhradená na
  konzumáciu pripravených
  pokrmov:
  • min. 20 miest pri stole
  • na 1 miesto min. 1,2 m2
  - otvorené ohnisko s miestami
  na sedenie
  - kryté ohnisko s miestami na
  sedenie
  • 2 drezy s výlevkami na
  umývanie riadu s tečúcou
  teplou a studenou vodou
  • 4 dvojplatničkové variče
  • 4 miesta pri pracovnom
  stole
  - miestnosť vyhradená na
  konzumáciu pripravených
  pokrmov:
  • min. 16 miest pri stole
  • na 1 miesto min. 1,2 m2
  - otvorené ohnisko s miestami
  na sedenie
  - kryté ohnisko s miestami na
  sedenie
  5. Ubytovacie
  zariadenia
  - ubytovanie vo vlastných za-
  riadeniach hostí:
  • v prenosných stanoch
  • v obytných automobiloch
  • v obytných prívesoch
  - všetky stanovištia s
  elektrickou prípojkou
  - stanovištia oddelené zeleňou
  - ubytovanie v ubytovacích ob-
  jektoch prevádzkovateľa**):
  • chaty alebo bungalovy
  - ubytovanie vo vlastných za-
  riadeniach hostí:
  • v prenosných stanoch
  • v obytných automobiloch
  • v obytných prívesoch
  - min. 50 % stanovíšť s
  elektrickou prípojkou- ubytovanie v ubytovacích
  objektoch prevádzkovateľa**):
  • zruby alebo chaty **)
  - ubytovanie vo vlastných za-
  riadeniach hostí:
  • v prenosných stanoch
  - ubytovanie vo vlastných za-
  riadeniach hostí:
  • v prenosných stanoch
  - ubytovanie v ubytovacích
  objektoch prevádzkovateľa**):
  • chatky
  6. Hygienické
  zariadenia
  Umyvárne***) - na 90 hostí****)
  • 14 umývadiel so zrkadlom
  a s poličkou v sa-
  mostatných kabínach, z
  toho
  7 pre ženy
  7 pre mužov
  v stavebne oddelených
  umyvárňach
  - tečúca teplá a studená voda
  nepretržite k dispozícii
  - pri každom umývadle
  elektrická zásuvka s označe-
  ním napätia
  - na 90 hostí****)
  • 8 umývadiel so zrkadlom
  a s poličkou v samostat-
  ných kabínach, z toho
  4 pre ženy
  4 pre mužov
  v stavebne oddelených
  umyvárňach- tečúca teplá a studená voda
  nepretržite k dispozícii
  - pri každom umývadle elek-
  trická zásuvka s označením
  napätia
  - na 100 hostí
  • 10 umývadiel so zrkadlom
  a s poličkou, z toho
  5 pre ženy
  5 pre mužov
  v stavebne oddelených
  umyvárňach- tečúca voda nepretržite k
  dispozícii
  - pri každom umývadle
  elektrická zásuvka s označe-
  ním napätia
  - na 100 hostí
  • 10 umývadiel so zrkadlom
  a s poličkou, z toho
  5 pre ženy
  5 pre mužov
  v stavebne oddelených
  umyvárňach- tečúca voda nepretržite k
  dispozícii
  - pri každom umývadle elek-
  trická zásuvka s označením
  napätia
  Sprchy***) - na 100 hostí**** )
  • 10 spŕch s tečúcou teplou
  a studenou vodou v samo-
  statných kabínach,
  z toho
  5 kabín pre ženy
  5 kabín pre mužov
  - na 100 hostí
  • 8 spŕch s tečúcou teplou
  a studenou vodou v samo-
  statných kabínach,
  z toho
  4 kabíny pre ženy
  4 kabíny pre mužov
  - na 100 hostí
  • 6 spŕch s tečúcou teplou
  a studenou vodou
  vsamostatných kabínach,
  z toho
  3 kabíny pre ženy
  3 kabíny pre mužov
  - na 100 hostí
  • 4 sprchy s tečúcou vodou
  v samostatných kabínach,
  z toho
  2 kabíny pre ženy
  2 kabíny pre mužov
  - teplá voda k dispozícii
  nepretržite 2 h večer
  WC - na 90 hostí
  6 WC pre ženy
  3 WC a 4 pisoáre pre mužov
  - na 90 hostí
  6 WC pre ženy
  3 WC a 4 pisoáre pre mužov
  - na 100 hostí
  6 WC pre ženy
  3 WC a 4 pisoáre pre mužov
  - na 100 hostí
  5 WC pre ženy
  3 WC a 4 pisoáre pre mužov
  Vybavenosť WC - uzatvárateľná nádoba na
  odpadky
  - WC papier
  - kefa na čistenie záchodovej misy
  - uzatvárateľná nádoba na
  odpadky
  - WC papier
  - kefa na čistenie záchodovej misy
  - uzatvárateľná nádoba na
  odpadky
  - WC papier
  - kefa na čistenie záchodovej misy
  - uzatvárateľná nádoba na
  odpadky
  - WC papier
  - kefa na čistenie záchodovej misy
  Dochádzková
  dostupnosť hygie-
  - do 80 m od ubytovacieho za-
  riadenia
  - do 80 m od ubytovacieho za-
  riadenia
  - do 100 m od ubytovacieho za-
  riadenia
  - do 100 m od ubytovacieho za-
  riadenia
  nických zariadení - vzdialenosť spoločných hygi-
  enických zariadení od ubyto-
  vacích objektov musí byť
  min. 10 m
  - vzdialenosť spoločných hygi-
  enických zariadení od ubyto-
  vacích objektov musí byť
  min. 10 m
  - vzdialenosť spoločných hygie-
  nických zariadení od ubyto-
  vacích objektov musí byť
  min. 10 m
  - vzdialenosť spoločných hygie-
  nických zariadení od ubytova-
  cích objektov musí byť min.
  10 m
  Zber odpadkov - uzatvárateľné nádoby na
  pevný odpad, resp. hru-
  bostenné igelitové vrecia v
  stojanoch
  - objem odpadkových nádob
  1 liter denne na 1 hosťa
  - uzatvárateľné nádoby na
  pevný odpad, resp. hru-
  bostenné igelitové vrecia v
  stojanoch
  - objem odpadkových nádob
  1 liter denne na 1 hosťa
  - uzatvárateľné nádoby na
  pevný odpad, resp. hru-
  bostenné igelitové vrecia v
  stojanoch
  - objem odpadkových nádob
  1 liter denne na 1 hosťa
  - uzatvárateľné nádoby na
  pevný odpad, resp. hru-
  bostenné igelitové vrecia v
  stojanoch
  - objem odpadkových nádob
  1 liter denne na 1 hosťa
  Odvoz odpadkov - každý deň - každý deň - každé 2 dni - dvakrát za týždeň
  7. Kultúrno-spoločenské
  priestory
  - spoločenská miestnosť s fa-
  rebným televízorom, videore-
  kordérom a rozhlasovým prijí-
  mačom
  - spoločenská miestnosť s fa-
  rebným televízorom, videore-
  kordérom a rozhlasovým prijí-
  mačom
  - spoločenská miestnosť s fa-
  rebným televízorom a rozhlaso-
  vým prijímačom
  - spoločenská miestnosť s fa-
  rebným televízorom a rozhlaso-
  vým prijímačom
  • na 100 hostí min.
  20 miest na sedenie
  • na 100 hosti min.
  20 miest na sedenie
  • na 100 hosti min.
  20 miest na sedenie
  - herňa na spoločenské hry
  • na 100 hostí min. 10 miestna
  sedenie
  - herňa na spoločenské hry
  • na 100 hostí min. 8 miest
  na sedenie
  8. Rekreačno-športová
  vybavenosť
  - vybudované min. 4 rekre-
  ačno-športové zariadenia
  z uvedených v tab. č. 1
  - vybudované min. 4 rekre-
  ačno-športové zariadenia
  z uvedených v tab. č. 1
  - vytvorené možností na realizáciu 2
  rekreačňo-športových aktivít
  súbežne v rámci kempingu alebov
  dochádzkovej vzdialenosti do 500 m
  - vytvorené možnosti na realizáciu 2
  rekreeačno-športových aktivít
  súbežne v rámci kempingu alebo v
  dochádzkovej vzdialenosti do 500 m
  - detské ihrisko - detské ihrisko - detské ihrisko
  - v dochádzkovej vzdialenosti do
  300 m utvorené
  podmienky na realizáciu
  dalších, min. 2 rekreačno- -
  športových aktivít
  - v dochádzkovej vzdialenosti do
  300 m utvorené
  podmienky na realizáciu
  ďalších, min. 2 rekreačno—
  športových aktivít
  9. Služby - poskytovanie informácií
  - zmenáreň
  - poskytovanie informácií
  - zmenáreň
  - poskytovanie informácií - poskytovanie informácií
  - požičiavanie žehličiek a po-
  skytovanie miestnosti
  na žehlenie bielizne
  - samoobslužná práčovňa
  na 100 hostí
  • 6 vaničiek na pranie s
  tečúcou teplou a studenou
  vodou
  • 2 automatické práčky
  - požičiavanie žehličiek a po-
  skytovanie miestnosti
  na žehlenie bielizne
  - samoobslužná práčovňa
  na 100 hostí
  • 6 vaničiek na pranie s tečú-
  cou teplou a studenou vo-
  dou
  • 1 automatická práčka
  - požičiavanie žehličiek a po-
  skytovanie miestnosti
  na žehlenie bielizne
  - samoobslužná práčovňa
  na 100 hostí
  • 5 vaničiek na pranie s
  tečúcou teplou a studenou
  vodou
  • 1 automatická práčka
  - požičiavanie žehličiek a po-
  skytovanie miestnosti
  na žehlenie bielizne
  - samoobslužná práčovňa
  na 100 hostí
  • 5 vaničiek na pranie s
  tečúcou teplou a studenou
  vodou
  - požičiavanie sušičov na
  vlasy
  - požičiavanie sušičov na vlasy
  - požičiavanie spoločenských
  hier
  - požičiavanie spoločenských
  hier
  - požičiavanie spoločenských
  hier
  - požičiavanie dennej tlače - požičiavanie dennej tlače
  - požičiavanie športových
  potrieb
  - požičiavanie športových
  potrieb
  - požičiavanie športových
  potrieb
  - pohotovostný servis na opra-
  vu športových potrieb
  - zabezpečovanie lekárskej po-
  moci
  - úschova cenností
  - rozhlas - ozvučenie areálu
  - objednávanie taxíkov
  - pohotovostný servis na opra-
  vu športových potrieb
  - zabezpečovanie lekárskej po-
  moci
  - úschova cenností
  - rozhlas - ozvučenie areálu
  - objednávanie taxíkov
  - pohotovostný servis na opra-
  vu športových potrieb
  - zabezpečovanie lekárskej po-
  moci
  - úschova cenností
  - rozhlas - ozvučenie areálu
  - objednávanie taxíkov
  - pohotovostný servis na opra-
  vu športových potrieb
  - zabezpečovanie lekárskej po-
  moci- objednávanie taxíkov
  10. Obchodná
  vybavenosť
  - toaletné a hygienické potreby - toaletné a hygienické potreby - toaletné a hygienické potreby - toaletné a hygienické potreby
  - pohľadnice a turistické
  mapy, obrázkové publikácie
  - pohľadnice a turistické
  mapy
  - pohľadnice a turistické
  mapy
  - spomienkové predmety - spomienkové predmety
  - celodenný predaj základ-
  ných potravín
  - celodenný predaj
  základných potravín
  - predaj základných potravín
  vo vymedzených hodinách
  (ambulantný predaj)
  - v dochádzkovej vzdialenosti
  do 500 m zabezpečený predaj
  základných potravín
  11. Doprava
  Komunikácie pred
  vstupom do kempin-
  gu
  - napojenie na verejnú cestnú
  sieť
  - napojenie na verejnú cestnú
  sieť
  - napojenie na verejnú cestnú
  sieť
  - napojenie na verejnú cestnú
  sieť
  - spevnené prístupové komu-
  nikácie označené infor-
  mačnými a dopravnými
  značkami
  - spevnené prístupové komuni-
  kácie označené infor-
  mačnými a dopravnými
  značkami
  - spevnené prístupové komuni-
  kácie označené infor-
  mačnými a dopravnými
  značkami
  - spevnené prístupové komuni-
  kácie označené informačnými
  a dopravnými značkami
  - parkovací priestor pred prijí-
  macou kanceláriou pre re-
  gistrujúcich sa hostí
  - parkovací priestor pred prijí-
  macou kanceláriou pre re-
  gistrujúcich sa hostí
  - parkovací priestor pred prijí-
  macou kanceláriou pre re-
  gistrujúcich sa hostí
  - parkovací priestor pred prijí-
  macou kanceláriou pre re-
  gistrujúcich sa hostí
  Vnútrokempingové
  komunikácie
  - spevnené chodníky pre pe-
  ších
  - bezprašné a spevnené ko-
  munikácie pre osobné auto-
  mobily (jednosmerné alebo
  obojsmerné)
  - vnútrokempingové auto-
  obrátky
  - spevnené chodníky pre pe-
  ších
  - bezprašné a spevnené komu-
  nikácie pre osobné automobi-
  ly (jednosmerné alebo
  obojsmerné)
  - vnútrokempingové auto-
  obrátky
  - spevnené chodníky pre pe-
  ších
  - bezprašné a spevnené komu-
  nikácie pre osobné automobi-
  ly (jednosmerné alebo
  obojsmerné)
  - vnútrokempingové auto-
  obrátky
  - spevnené chodníky pre peších- bezprašné a spevnené komu-
  nikácie pre osobné automobi-
  ly (jednosmerné alebo
  obojsmerné)
  - vnútrokempingové auto-
  obrátky
  - osvetlenie vstupu, hlavných
  komunikácií a chodníkov
  pre peších za zníženej vidi-
  teľnosti
  - osvetlenie vstupu, hlavných
  komunikácií a chodníkov
  pre peších za zníženej vidi-
  teľnosti
  - osvetlenie vstupu, hlavných
  komunikácií a chodníkov
  pre peších za zníženej vidi-
  teľnosti
  - osvetlenie vstupu, hlavných
  komunikácií a chodníkov
  pre peších za zníženej vidi-
  teľnosti
  12. Technická
  infraštruktúra
  Zdroj vody - napojenie na zdroj pitnej a
  úžitkovej vody
  - napojenie na zdroj pitnej a
  úžitkovej vody
  - napojenie na zdroj pitnej a
  úžitkovej vody
  - napojenie na zdroj pitnej a
  úžitkovej vody
  Stoková sústava - povrchové odvedenie dažďo-
  vej vody
  • zabezpečenie proti prívalu
  - povrchové odvedenie dažďo-
  vej vody
  • zabezpečenie proti prívalu
  - povrchové odvedenie dažďo-
  vej vody
  • zabezpečenie proti prívalu
  - povrchové odvedenie dažďo-
  vej vody
  • zabezpečenie proti prívalu
  Kanalizácia - odvedenie splaškov
  • do čistiarne odpadových
  vôd
  • napojenie na verejnú kana-
  lizačnú sieť
  - odvedenie splaškov
  • do čistiarne odpadových
  vôd
  • napojenie na verejnú kana-
  lizačnú sieť
  - odvedenie splaškov
  • do čistiarne odpadových vôd• napojenie na verejnú
  kanalizačnú sieť
  - odvedenie splaškov
  • do čistiarne odpadových
  vôd
  • napojenie na verejnú
  kanalizačnú sieť
  Prívod energie - spotrebný zdroj
  (transformačná stanica a
  pod.) na prívod z nadrade-
  ných sietí
  - spotrebný zdroj
  (transformačná stanica a
  pod.) na prívod z nadrade-
  ných sietí
  - spotrebný zdroj
  (transformačná stanica a
  pod.) na prívod z nadrade-
  ných sietí
  - spotrebný zdroj
  (transformačná stanica a
  pod.) na prívod
  z nadradených sietí
  *) Nezapočítavajú sa hostia ubytovaní v ubytovacích objektoch s vlastnou kuchynkou.
  **) Spracované samostatne v rámci chatovej osady.
  ***) Vo vykurovacom období sú vykurované.
  ****) Nezapočítavajú sa hostia ubytovaní v ubytovacích objektoch s vlastným hygienickým zariadením.

  KLASIFIKAČNÉ ZNAKY UBYTOVANIA V SÚKROMÍ

  Izba
  * * * * * *
  1. Vstupné priestory - vchod do izby je z domovej chodby,
  neobývanej haly alebo predsiene
  - vchod do izby je z domovej chodby alebo
  haly (predsiene)
  - prístup do izby je dostatočne
  osvetlený
  - ubytovaným hosťom je umožnený
  prístup po celých 24 hodín
  - prístup do izby je dostatočne
  osvetlený
  - ubytovaným hosťom je umožnený
  prístup po celých 24 hodín
  - prístup do izby je dostatočne
  osvetlený
  - ubytovaným hosťom je umožnený
  prístup po celých 24 hodín
  - v budove, v ktorej je izba, je možnosť
  použitia telefónu zapojeného na verejnú
  telefónnu sieť
  2. Ubytovacie
  priestory - izba
  - min. 5 m2 na 1 lôžko
  - izba je
  • nepriechodná
  • uzamykateľná
  • priamo osvetlená denným svetlom
  • vetrateľná
  • vo vykurovacom období
  vykurovaná;
  vykurovanie je ústredné, etážové,
  elektrické alebo plynové s
  uzavretým okruhom spaľovania
  • denne upratovaná
  - min. 4,5 m2 na 1 lôžko
  - izba je
  • nepriechodná
  • uzamykateľná
  • priamo osvetlená denným svetlom
  • vetrateľná
  • vo vykurovacom období vykurovaná• denne upratovaná
  - min. 4 m2 na 1 lôžko
  - izba je
  • nepriechodná
  • uzamykateľná
  • priamo osvetlená denným svetlom
  • vetrateľná
  • vo vykurovacom období vykurovaná• denne upratovaná
  Zariadenie izby - max. 2 lôžka
  - min. rozmery lôžka 90 x 200 cm
  - nočný stolík alebo polička na každé lôžko
  - stôl alebo stolík
  - čalúnené stoličky alebo kreslá
  (1 ks/1 lôžko)
  - šatníková skriňa (4 ks kombinovaných
  vešiakov/1 lôžko)
  - zrkadlo
  - uzatvárateľná nádoba na odpadky
  - max. 3 lôžka
  - min. rozmery lôžka 90 x 200 cm
  - nočný stolík alebo polička na každé lôžko
  - stôl alebo stolík
  - stoličky (1 ks/1 lôžko)- šatníková skriňa (3 ks kombinovaných ve-
  šiakov/ 1 lôžko)
  - zrkadlo
  - uzatvárateľná nádoba na odpadky
  - max. 4 lôžka
  - min. rozmery lôžka 90 x 200 cm
  - nočný stolík alebo polička na každé lôžko
  - stôl alebo stolík
  - stoličky (1 ks/1 lôžko)- šatníková skriňa (3 ks kombinovaných
  vešiakov/1 lôžko)
  - zrkadlo
  - uzatvárateľná nádoba na odpadky
  Vybavenosť izby - hlavné elektrické osvetlenie
  - nočná lampa na každé lôžko
  - rozhlasový prijímač
  - farebný televízor
  - elektrická zásuvka s označením napätia
  - poháre na pitie (1 ks/1 lôžko)
  - podnos
  - otvárač na fľaše
  - poháre na čistenie zubov (1 ks/1 lôžko)
  - obuvák
  - 1 uterák na 1 lôžko- 1 osuška na 1 lôžko
  - prikrývka a obliečka na každé lôžko
  - poduška a obliečka na každé lôžko
  - plachta na každé lôžko
  - hlavné elektrické osvetlenie
  - nočná lampa na každé lôžko
  - rozhlasový prijímač- elektrická zásuvka s označením napätia
  - poháre na pitie (1 ks/1 lôžko)
  - podnos
  - otvárač na fľaše
  - poháre na čistenie zubov (1 ks/1 lôžko)
  - obuvák
  - 1 uterák na 1 lôžko
  - prikrývka a obliečka na každé lôžko
  - poduška a obliečka na každé lôžko
  - plachta na každé lôžko
  - hlavné elektrické osvetlenie
  - nočná lampa na každé lôžko- elektrická zásuvka s označením napätia
  - poháre na pitie (1 ks/1 lôžko)
  - podnos
  - otvárač na fľaše
  - poháre na čistenie zubov (1 ks/1 lôžko)
  - obuvák
  - 1 uterák na 1 lôžko
  - prikrývka a obliečka na každé lôžko
  - poduška a obliečka na každé lôžko
  - plachta na každé lôžko
  - podlaha izby pokrytá kobercomvýmena bielizne:
  - uteráky a osušky každé tri dni
  - posteľná bielizeň raz za týždeň
  - podlaha izby pokrytá podlahovou krytinouvýmena bielizne:
  - uteráky každé tri dni
  - posteľná bielizeň raz za týždeň
  - podlaha izby pokrytá podlahovou krytinouvýmena bielizne:
  - uteráky každé tri dni
  - posteľná bielizeň raz za týždeň
  3. Hygienické zariadenie - k dispozícii kúpeľňa s tečúcou teplou
  a studenou vodou- k dispozícii WC so splachovacím zariade-
  ním, toaletným papierom a možnosťou
  umytia rúk
  - k dispozícii kúpeľňa s tečúcou teplou
  a studenou vodou- k dispozícii WC so splachovacím zariade-
  ním, toaletným papierom a možnosťou
  umytia rúk
  - k dispozícii umývadlo s tečúcou teplou
  a studenou vodou, pri ňom odkladacia
  plocha alebo skrinka na toaletné
  potreby, vešiaky na odev a uteráky
  - k dispozícii WC so splachovacím zariade-
  ním, toaletným papierom a možnosťou
  umytia rúk

  Objekt
  * * * * * *
  1. Priestor objektu - vo vykurovacom období vykurovaný
  - pri objekte je uzatvárateľná nádoba na
  odpadky alebo hrubostenné igelitové
  vrece na stojane, ktoré treba týždenne
  vyprázdňovať
  - v objekte je okrem min. jednej stavebne
  oddelenej spálne aj obývacia miestnosť,
  kuchyňa, predsieň, kúpeľňa a WC
  - vo vykurovacom období vykurovaný
  - pri objekte je uzatvárateľná nádoba na
  odpadky alebo hrubostenné igelitové
  vrece na stojane, ktoré treba týždenne
  vyprázdňovať
  - v objekte je okrem stavebne oddelených
  priestorov na spanie aj obývacia
  miestnosť, k dispozícii je tepelný zdroj na
  prípravu jedál, umývadlo s tečúcou
  vodou, prípadne aj WC
  - vo vykurovacom období vykurovaný
  - pri objekte je uzatvárateľná nádoba na
  odpadky alebo hrubostenné igelitové
  vrece na stojane, ktoré treba týždenne
  vyprázdňovať
  - v objekte je spravidla jedna miestnosť,
  ktorá zároveň plní aj funkciu obývacej
  miestnosti
  Zariadenie objektu izby:
  - max. 3 lôžka (len spálňa)
  - min. rozmery lôžka 90 x 200 cm
  - min. 5 m2 na 1 lôžko- nočný stolík alebo polička na každé lôžko
  - stôl
  izby:
  - max. 4 lôžka (len spálňové priestory)
  - min. rozmery lôžka 90 x 200 cm
  - min. 4 m2 na 1 lôžko- nočný stolík alebo polička na každé lôžko
  - stôl
  izby:
  - max. 4 lôžka
  - min. rozmery lôžka 90 x 200 cm
  - min. 4 m2 na 1 lôžko alebo 9 m3 na
  1 poschodové lôžko
  - nočný stolík alebo polička na každé lôžko
  - stôl
  - konferenčný stolík
  - čalúnené stoličky (1 ks/1 lôžko)
  - kreslá
  - šatníková skriňa (4 ks kombinovaných
  vešiakov/1 lôžko)
  - zrkadlo
  - nehorľavý kôš na odpadky
  - stoličky (1 ks/1 lôžko)
  - šatníková skriňa (3 ks kombinovaných vešiakov/ 1 lôžko)
  - zrkadlo
  - nehorľavý kôš na odpadky
  - stoličky (1 ks/1 lôžko)
  - šatníková skriňa (3 ks kombinovaných
  vešiakov/1 lôžko)
  - zrkadlo
  - uzatvárateľná nádoba na odpadky
  Vybavenosť objektu - hlavné elektrické osvetlenie
  - nočná lampa na každé lôžko
  - elektrické zásuvky s označením napätia
  - hlavné elektrické osvetlenie
  - nočná lampa na každé lôžko
  - elektrické zásuvky s označením napätia
  - hlavné elektrické osvetlenie
  - nočná lampa na každé lôžko
  - elektrické zásuvky s označením napätia
  - rozhlasový prijímač - rozhlasový prijímač
  - farebný televízor
  - prikrývka a obliečka na každé lôžko
  - poduška a obliečka na každé lôžko
  - plachta na každé lôžko
  - 1 uterák na 1 lôžko
  - prikrývka a obliečka na každé lôžko
  - poduška a obliečka na každé lôžko
  - plachta na každé lôžko
  - 1 uterák na 1 lôžko
  - prikrývka a obliečka na každé lôžko
  - poduška a obliečka na každé lôžko
  - plachta na každé lôžko
  - 1 uterák na 1 lôžko
  - 1 osuška na 1 lôžko
  - poháre na pitie (1 ks/1 lôžko)
  - poháre na čistenie zubov (1 ks/1 lôžko)
  - podnos
  - otvárač na fľaše
  - obuvák
  - poháre na pitie (1 ks/1 lôžko)
  - poháre na čistenie zubov (1 ks/1 lôžko)
  - podnos
  - otvárač na fľaše
  - obuvák
  - poháre na pitie (1 ks/1 lôžko)
  - poháre na čistenie zubov (1 ks/1 lôžko)
  - podnos
  - otvárač na fľaše
  - obuvák
  výmena bielizne:
  - uteráky a osušky každé tri dni
  - posteľná bielizeň raz za týždeň
  výmena bielizne:
  - uteráky každé tri dni
  - posteľná bielizeň raz za týždeň
  výmena bielizne:
  - uteráky každé tri dni
  - posteľná bielizeň raz za týždeň
  Ostatná vybavenosť
  objektu
  - tepelný zdroj na prípravu jedál
  - drez s výlevkou na umývanie riadu
  s tečúcou teplou a studenou vodou
  - skrinka na riad
  - súprava kuchynského riadu
  - tepelný zdroj na prípravu jedál
  - drez s výlevkou na umývanie riadu
  s tečúcou vodou
  - skrinka na riad
  - súprava kuchynského riadu
  - stolový porcelánový riad
  • súprava pre 1 osobu
  - príbory
  • súprava pre 1 osobu
  - stolový porcelánový riad
  • súprava pre 1 osobu
  - príbory
  • súprava pre 1 osobu
  - chladnička
  - metlička na podlahu
  - lopatka na smeti
  - handra na podlahu
  - vedro na vodu
  - uzatvárateľná nádoba na odpadky
  - vešiaková stena v predsieni
  - polička na topánky v predsieni
  - metlička na podlahu
  - lopatka na smeti
  - handra na podlahu
  - vedro na vodu
  - uzatvárateľná nádoba na odpadky
  - metlička na podlahu
  - lopatka na smeti
  - handra na podlahu
  - vedro na vodu
  - nádoba na pitnú vodu s min. objemom
  10 l (ak nie je v objekte pitná voda)
  2. Hygienické
  zariadenia
  - kúpeľňa s tečúcou teplou a studenou
  vodou, odkladacia plocha alebo skrinka
  na toaletné potreby, elektrická zásuvka
  s označením napätia v blízkosti zrkadla
  - WC so splachovacím zariadením
  a s toaletným papierom
  - umývadlo s tečúcou vodou, odkladacia
  plocha alebo skrinka na toaletné
  potreby, elektrická zásuvka s označe-
  ním napätia v blízkosti zrkadla
  - ak sa WC nenachádza v rekreačnom
  objekte, musí byť v dochádzkovej
  vzdialenosti do 50 m od objektu
  - ak nie je v objekte pitná voda a WC,
  hostia musia mať k dispozícii zdravotne
  neškodný a dostatočne výdatný zdroj
  pitnej vody v dochádzkovej vzdialenosti
  do 100 m od objektu a WC v dochádzko-
  vej vzdialenosti do 50 m od objektu

  REKREAČNO-ŠPORTOVÁ VYBAVENOSŤ

  Tabuľka č. 1

  Interiér Exteriér - leto Exteriér - zima
  - posilňovňa minimálne so
  6 posilňovacími náradiami
  - krytý bazén
  - vírivkový bazénik (whirpool)
  - masážna miestnosť
  - sauna
  - solárium
  - gymnastická sála
  - miestnosť na stolný tenis
  - tenisová hala
  - kolkáreň
  - herňa pre deti
  - otvorený bazén - sezónny
  - nekrytý bazén s celoročnou
  prevádzkou
  - prírodná vodná plocha
  - pláž pri vodnej ploche
  - trávnaté plochy na slnenie
  - zabudované stoly na stolný tenis
  - volejbalové ihrisko
  - bedmintonové ihrisko
  - tenisový kurt
  - ihrisko pre squash
  - minigolfové ihrisko
  - možnosť jazdy na koni (prípadne
  vlastná stajňa)
  - zabezpečenie výučby špecifických
  rekreačno-športových činností
  • inštruktor tenisu, jazdy na koni,
  windsurfingu, vodného lyžovania
  atď.
  - klzisko
  - ľadová plocha na bowling
  - sánkarská lúka
  - lyžiarska zjazdovka
  - lyžiarsky vlek
  - lyžiarska bežecká trať
  - zabezpečenie výučby lyžovania
  (lyžiarsky inštruktor)

  Tabuľka č. 2

  ZARIADENIA HOTELOVÝCH SLUŽIEB
  - informačná služba
  - zmenáreň
  - presný čas
  - rezervačné služby napojené na počítačový systém
  - napojenie na služby cestovných kancelárií, sprievodcovské služby, príp. zabezpečenie horského vodcu
  - nosenie batožiny
  - úschova batožiny
  - čistenie topánok
  - čistenie oblekov
  - pranie bielizne do 24 hodín
  - nápojový servis v izbách
  - servis jedál v izbách
  - sprostredkovanie požičiavania osobných automobilov
  - hotelová taxislužba
  - dozor detí
  - požičiavanie športových potrieb (bicyklov, tenisových rakiet, lyží atď.)
  ZARIADENIA SLUŽIEB OSOBNÉHO CHARAKTERU
  - holičstvo a kaderníctvo
  - manikúra, pedikúra
  - kozmetika
  - klasická masáž
  ŠPECIÁLNE ZARIADENIA SLUŽIEB V MESTSKÝCH HOTELOCH
  - prekladateľské a tlmočnícke služby vrátane kabín na poskytovanie simultánneho prekladania
  - kopírovacie a rozmnožovacie zariadenia pre hostí
  - prenajímateľné miestnosti s počítačovou technikou
  - poskytovanie pisárskych služieb
  - mobilný telefón
  - fotoautomat
  - konferenčná sála s videotechnikou a ozvučením
  - fax pre ubytovaných hostí
  OBCHODNÁ VYBAVENOSŤ
  - butik - kozmetika
  - suveníry - umelecké pamiatkové predmety
  - klenoty - hodiny
  - cukrovinky - značkový alkohol
  - kvety
  - pohľadnice, turistické mapy, propagačné publikácie
  - toaletné a hygienické potreby

Poznámky

 • 1)

  § 38 a 39 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.

 • 2)

  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 417/1991 Zb. (úplné znenie č. 32/1992 Zb.).Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa.

 • 1)

  § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.§ 30 ods. 1 živnostenského zákona v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.

 • 3)

  Výnos Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 2869/88-B/2-08 o hygienických požiadavkách na zriaďovanie a prevádzku zariadení spoločného stravovania (č. 3/1988 Vestníka Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky) registrovaný v čiastke 27/1988 Zb.Úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-1629/1978-B/3-06 o hygienických požiadavkách na pracovné prostredie (č. 7/1978 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky) registrovaná v čiastke 20/1978 Zb.

 • 4)

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1994 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

 • 5)

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 206/1991 Zb. o hospodárení s teplom, riadení sústav centralizovaného zásobovania teplom a o ochranných pásmach.

 • 1)

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 206/1991 Zb. o hospodárení s teplom, riadení sústav centralizovaného zásobovania teplom a o ochranných pásmach v platnom znení.

 • 2)

  § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.§ 30 ods. 1 živnostenského zákona.

 • 3)

  Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.

 • 4)

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1994 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Načítavam znenie...
MENU
Hore