Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o inšpekčných knihách 322/2001 účinný od 01.09.2001 do 30.09.2007

Platnosť od: 23.08.2001
Účinnosť od: 01.09.2001
Účinnosť do: 30.09.2007
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné spoločnosti a družstvá, Živnostenské podnikanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o inšpekčných knihách 322/2001 účinný od 01.09.2001 do 30.09.2007
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 322/2001 s účinnosťou od 01.09.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

o inšpekčných knihách

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z. z. ustanovuje:

§ 1
(1)

Inšpekčná kniha je dokladom podnikateľa,1) do ktorého zapisujú živnostenské úrady a ďalšie orgány podľa osobitných predpisov2) záznamy o zisteniach z kontroly dodržiavania povinností a podmienok prevádzkovania živnosti vyplývajúcich podnikateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „záznamy“). Okrem toho sa do inšpekčnej knihy zapisujú navrhnuté opatrenia alebo uložené opatrenia, ako aj lehoty na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou.

(2)

Inšpekčná kniha je zviazaná a jej listy sa označujú postupným číselným radom.

(3)

Vnútorná strana obalu inšpekčnej knihy alebo jej titulný list obsahuje tieto údaje:

a)

obchodné meno podnikateľa,

b)

predmet podnikania,

c)

adresu prevádzkarne alebo združenej prevádzkarne, alebo prevádzkarní podnikateľa umiestnených v priestoroch so spoločným súpisným číslom a orientačným číslom; označenie „trhové miesto“ pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na trhovom mieste,

d)

počet listov inšpekčnej knihy,

e)

evidenčné číslo živnostenského listu alebo koncesnej listiny,

f)

číslo a dátum autorizácie inšpekčnej knihy živnostenským úradom, odtlačok úradnej pečiatky a podpis zamestnanca, ktorý autorizáciu vykonal.

(4)

V inšpekčnej knihe sa uvádzajú okrem údajov podľa odseku 3 aj osobné údaje3) ustanoveného zodpovedného zástupcu,4) ak sa v prevádzkarni prevádzkuje remeselná, viazaná alebo koncesovaná živnosť.

§ 2
(1)

Autorizáciu inšpekčnej knihy vykoná živnostenský úrad po ohlásení zriadenia prevádzkarne alebo združenej prevádzkarne, alebo prevádzkarní umiestnených v priestoroch, ktoré majú spoločné súpisné číslo a orientačné číslo, alebo po oznámení trhového miesta, alebo ak treba nahradiť autorizovanú inšpekčnú knihu. Autorizáciu inšpekčnej knihy vykoná živnostenský úrad aj po zapísaní zmien údajov podľa § 3 ods. 1.

(2)

Inšpekčná kniha uložená v prevádzkarni alebo v združenej prevádzkarni je autorizovaná, ak miestne príslušný živnostenský úrad overí správnosť údajov zapísaných v inšpekčnej knihe podľa § 1 ods. 3 písm. a) až e) a zapíše do nej údaje ustanovené v § 1 ods. 3 písm. f).

(3)

Inšpekčná kniha uložená na trhovom mieste je autorizovaná, ak živnostenský úrad, ktorý vydal živnostenský list alebo koncesnú listinu, overí správnosť údajov zapísaných v inšpekčnej knihe podľa § 1 ods. 3 písm. a) až e) a zapíše do nej údaje ustanovené v § 1 ods. 3 písm. f).

(4)

Číslo autorizácie je poradové číslo, pod ktorým inšpekčnú knihu autorizoval živnostenský úrad.

(5)

Dôvodom nahradenia autorizovanej inšpekčnej knihy je najmä jej strata, poškodenie alebo vypísanie.

§ 3
(1)

Údaje podľa § 1 ods. 3 písm. a) až e) a odseku 4 a ich zmeny zapisuje do inšpekčnej knihy podnikateľ alebo ním poverená osoba.

(2)

Záznamy, opatrenia a lehoty zapisované do inšpekčnej knihy obsahujú aj údaj o tom, kto ich vykonal alebo uložil, ako aj podpis podnikateľa, prípadne ním poverenej osoby a jeho zamestnanca, ktorého sa zistenie kontroly týka.

§ 4

Inšpekčnú knihu, do ktorej už nemožno robiť ďalšie záznamy, počas troch rokov od posledného záznamu uchováva podnikateľ.

§ 5

Inšpekčné knihy vedené podľa doterajších predpisov upravia podnikatelia podľa tejto vyhlášky do 31. marca 2002.

§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 133/1994 Z. z. o inšpekčných knihách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 232/1998 Z. z.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2001.

Ivan Šimko v. r.

Poznámky

 • 1)

  § 5 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z. z.

 • 2)

  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly.

 • 3)

  § 45 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.

 • 4)

  § 11 ods. 7 a 8 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore