Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o inšpekčných knihách 322/2001 účinný od 01.09.2001 do 30.09.2007

Platnosť od: 23.08.2001
Účinnosť od: 01.09.2001
Účinnosť do: 30.09.2007
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné spoločnosti a družstvá, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o inšpekčných knihách 322/2001 účinný od 01.09.2001 do 30.09.2007
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 322/2001 s účinnosťou od 01.09.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

o inšpekčných knihách

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

§ 1
(1)

Inšpekčná kniha je dokladom podnikateľa,1) do ktorého zapisujú živnostenské úrady a ďalšie ...

(2)

Inšpekčná kniha je zviazaná a jej listy sa označujú postupným číselným radom.

(3)

Vnútorná strana obalu inšpekčnej knihy alebo jej titulný list obsahuje tieto údaje:

a)

obchodné meno podnikateľa,

b)

predmet podnikania,

c)

adresu prevádzkarne alebo združenej prevádzkarne, alebo prevádzkarní podnikateľa umiestnených ...

d)

počet listov inšpekčnej knihy,

e)

evidenčné číslo živnostenského listu alebo koncesnej listiny,

f)

číslo a dátum autorizácie inšpekčnej knihy živnostenským úradom, odtlačok úradnej pečiatky ...

(4)

V inšpekčnej knihe sa uvádzajú okrem údajov podľa odseku 3 aj osobné údaje3) ustanoveného zodpovedného ...

§ 2
(1)

Autorizáciu inšpekčnej knihy vykoná živnostenský úrad po ohlásení zriadenia prevádzkarne alebo ...

(2)

Inšpekčná kniha uložená v prevádzkarni alebo v združenej prevádzkarni je autorizovaná, ak miestne ...

(3)

Inšpekčná kniha uložená na trhovom mieste je autorizovaná, ak živnostenský úrad, ktorý vydal ...

(4)

Číslo autorizácie je poradové číslo, pod ktorým inšpekčnú knihu autorizoval živnostenský ...

(5)

Dôvodom nahradenia autorizovanej inšpekčnej knihy je najmä jej strata, poškodenie alebo vypísanie. ...

§ 3
(1)

Údaje podľa § 1 ods. 3 písm. a) až e) a odseku 4 a ich zmeny zapisuje do inšpekčnej knihy podnikateľ ...

(2)

Záznamy, opatrenia a lehoty zapisované do inšpekčnej knihy obsahujú aj údaj o tom, kto ich vykonal ...

§ 4

Inšpekčnú knihu, do ktorej už nemožno robiť ďalšie záznamy, počas troch rokov od posledného ...

§ 5

Inšpekčné knihy vedené podľa doterajších predpisov upravia podnikatelia podľa tejto vyhlášky ...

§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 133/1994 Z. z. o inšpekčných ...

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2001.

Ivan Šimko v. r.

Poznámky

  • 1)  § 5 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona ...
  • 2)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej ...
  • 3)  § 45 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 ...
  • 4)  § 11 ods. 7 a 8 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore