Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried 277/2008 účinný od 01.08.2008

Platnosť od: 25.07.2008
Účinnosť od: 01.08.2008
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Živnostenské podnikanie, Byty

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried 277/2008 účinný od 01.08.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 277/2008 s účinnosťou od 01.08.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií ...

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje druhy kategórií a triedy ubytovacích zariadení, ako aj klasifikačné ...

§ 2
Základné pojmy
a)

ubytovacím zariadením budova, priestor alebo plocha, v ktorom sa verejnosti celoročne poskytuje za ...

b)

kategóriou ubytovacieho zariadenia určenie druhu ubytovacieho zariadenia podľa § 3 na základe splnených ...

c)

triedou určenie minimálnych požiadaviek na vybavenie ubytovacieho zariadenia podľa jednotlivých ...

§ 3
Kategórie a triedy ubytovacích zariadení

Ubytovacie zariadenia sa na základe klasifikačných znakov a fakultatívnych znakov zaraďujú podľa ...

§ 4
Charakteristika jednotlivých druhov kategórií a tried ubytovacích zariadení
(1)

Hotel je ubytovacie zariadenie slúžiace na prechodné ubytovanie hostí, ktoré má viac ako desať ...

(2)

Garni hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel, ktoré poskytuje hosťom rozsah služieb stanovený ...

(3)

Horský hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel umiestnené v horskom teréne, nezriedka bez ...

(4)

Kongresový hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel určené na realizovanie kongresových podujatí, ...

(5)

Wellness hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel určené predovšetkým na špecifické prechodné ...

(6)

Kúpeľný hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel. Nachádza sa v miestach, ktoré majú štatút ...

(7)

Boutique hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel s nižším počtom izieb, ktoré sa spravidla ...

(8)

Apartmánový hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel, ktoré poskytuje ubytovanie v apartmánoch. ...

(9)

Dependance hotela je vedľajšia budova bez vlastnej recepcie organizačne súvisiaca s hotelom, ktorý ...

(10)

Motel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel, ktoré sa spravidla buduje pri hlavných cestných ...

(11)

Botel je ubytovacie zariadenie hotelového typu umiestnené na trvalo zakotvenej lodi, ktoré má viac ...

(12)

Penzión je jednoduché ubytovacie zariadenie hotelového typu najmenej s piatimi izbami a najviac so ...

(13)

Apartmánový dom je ubytovacie zariadenie, ktoré je prevádzkované zvyčajne len v sezóne a poskytuje ...

(14)

Turistická ubytovňa je jednoduché ubytovacie zariadenie s väčším počtom lôžok v izbách. Hostia ...

(15)

Chatová osada je ubytovacie zariadenie na prechodné ubytovanie hostí výhradne v ubytovacích objektoch ...

a)

samostatný areál, ktorý spĺňa všetky náležitosti uvedené v tabuľkovej časti prílohy,

b)

súčasť kempingu, pre ktorú platia rovnaké klasifikačné znaky ako pre samostatný areál chatovej ...

c)

dependance hotelového zariadenia, ktoré poskytuje pre hostí ubytovaných v chatovej osade celý rozsah ...

(16)

Kemping je ubytovacie zariadenie, ktoré vo svojom areáli umožňuje hosťom ubytovať sa vo vlastných ...

(17)

Táborisko je jednoduché sezónne ubytovacie zariadenie na ubytovanie hostí v ich vlastných ubytovacích ...

(18)

Ubytovanie v súkromí predstavuje ubytovanie hostí v izbách rodinných domov alebo je na tento účel ...

a)

vybavenosť podľa objektu,

b)

hygienické zariadenie podľa izby,

c)

vstupné priestory podľa izby,

d)

výmena bielizne rovnako ako pre izbu alebo objekt.

§ 5
Charakteristika jednotlivých častí ubytovacích zariadení a požiadavky na ich vybavenosť
(1)

Vstupné priestory do ubytovacieho zariadenia spravidla tvorí hotelová hala s recepciou alebo prijímacia ...

(2)

Hotelová hala nadväzuje na vchod do hotela a zabezpečuje prvý kontakt s hosťom. V hotelovej hale ...

(3)

Recepcia alebo prijímacia kancelária je priestor určený na prijímanie hostí a vybavovanie agendy ...

(4)

Ubytovací objekt je samostatná stavebne oddelená uzamykateľná časť ubytovacieho zariadenia alebo ...

(5)

Ubytovacia časť je časť ubytovacieho zariadenia zahŕňajúca izby hostí, vstupné priestory slúžiace ...

(6)

Izba alebo kajuta hosťa je uzamykateľný a vetrateľný ubytovací priestor, ktorého obytná časť ...

(7)

Obytná plocha izby alebo kajuty je podlahová plocha miestnosti, v ktorej sú umiestnené lôžka. ...

(8)

Apartmán je súbor dvoch alebo viacerých miestností na ubytovanie hostí. Jedna z týchto miestností ...

(9)

Štúdio je izba, ktorej súčasťou je kuchynský kút a hygienické zariadenie.

(10)

Obývacia miestnosť je časť ubytovacieho objektu, apartmánu alebo apartmánového bytu určená ...

(11)

Vybavenosť izieb tvorí zariadenie a ďalšie doplnky slúžiace na spríjemnenie pobytu hostí, uľahčenie ...

(12)

Pohostinské odbytové stredisko je samostatná organizačná časť ubytovacieho zariadenia, ktorá ...

(13)

Reštaurácia je pohostinské odbytové stredisko zabezpečujúce predovšetkým celodenné stravovanie ...

(14)

Hygienické zariadenie je stavebne oddelený, osvetlený priestor určený na osobnú hygienu a s tým ...

a)

samostatná kúpeľňa – stavebne oddelený, vetrateľný a osvetlený priestor, v ktorom je umiestnená ...

b)

kúpeľňa spoločná s WC – stavebne oddelený, vetrateľný a osvetlený priestor, v ktorom je umiestnené ...

c)

hygienická bunka – sprcha a umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou a WC spolu v jednom stavebne ...

d)

samostatné WC – stavebne oddelený, vetrateľný a osvetlený priestor, v ktorom je splachovacia ...

e)

spoločná umyváreň – stavebne oddelený, vetrateľný a osvetlený priestor, v ktorom je umiestnený ...

f)

spoločné WC – splachovacie záchodové misy v oddelených uzamykateľných kabínach so spoločnou ...

(15)

Spoločenské priestory sú

a)

salóny, v ktorých sa spravidla usporadúvajú rôzne spoločenské podujatia,

b)

klubové priestory a miestnosti vyčlenené na spoločenské hry, ktoré spravidla slúžia na spoločenské ...

(16)

Fakultatívne znaky predstavujú ďalšie služby poskytované ubytovaným hosťom podľa individuálneho ...

(17)

Kempingová jednotka je vyhradený plošný útvar v kempingu na individuálne umiestnenie stanových ...

(18)

Kempingová parcela je vyhradený plošný útvar v kempingu na individuálne umiestnenie mobilného ...

§ 6
Všeobecné požiadavky na ubytovacie zariadenia
(1)

Označenie ubytovacích zariadení musí byť umiestnené na vhodnom a viditeľnom mieste podľa osobitných ...

(2)

Cenník služieb poskytovaných ubytovacím zariadením sa umiestňuje na viditeľnom a hosťom prístupnom ...

(3)

V ubytovacom zariadení sú jednotlivé priestory označené viditeľnými nápismi.

(4)

Zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu s hosťami, majú označenie alebo odev, ktoré ich odlíši ...

(5)

Výmena posteľnej bielizne, uterákov, osušiek, utierok a predložiek za čisté sa uskutočňuje ...

(6)

Pri telefóne, ktorý je v ubytovacom zariadení na mieste prístupnom hosťom, alebo pri telefóne ...

(7)

Ubytovacie objekty, izby a kajuty hostí, kempingové jednotky a kempingové parcely v ubytovacích ...

(8)

Príležitostné lôžko možno upraviť na stále lôžko na požiadanie hosťa z nábytku slúžiaceho ...

(9)

Poschodové lôžka možno použiť len v ubytovacích zariadeniach uvedených v prílohe. Horné lôžko ...

(10)

Okná ubytovacích objektov, izieb a kajút hostí majú byť zatemniteľné.

(11)

Vnútorná vybavenosť ubytovacích zariadení musí byť udržiavaná, nepoškodená a funkčná. Posteľná ...

(12)

Miestnosti, ktoré hostia používajú individuálne, najmä izba hosťa, obývacia miestnosť alebo ...

(13)

Všetky hygienické zariadenia majú účinné vetranie a ľahko umývateľné dlážky a steny.

(14)

Ku každému ubytovaciemu zariadeniu musí byť umožnený príjazd motorovým vozidlom s výnimkou ...

(15)

Na ubytovanie v súkromí sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1, 5 a 8 až 14.

§ 7
Spoločné ustanovenia
(1)

Ubytovacie zariadenia sa zaraďujú do kategórií a tried podľa toho, ako spĺňajú kritériá kategorizácie ...

(2)

Požiadavky na vybavenie, druh, rozsah a úroveň poskytovaných služieb pre jednotlivé kategórie ...

(3)

Ubytovacie zariadenie zaraďuje do príslušnej kategórie a triedy podnikateľ1) na základe toho, ...

(4)

Ubytovacie zariadenie sa zaraďuje do tej kategórie a triedy, ktorej zodpovedá najväčší počet ...

(5)

Kategória ubytovacieho zariadenia môže byť doplnená prívlastkom, ktorý bližšie charakterizuje ...

§ 8
Prechodné ustanovenie

Označenie a zaradenie ubytovacích zariadení vykonané pred účinnosťou tejto vyhlášky uvedú ...

§ 9
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z. z., ktorou sa ...

§ 10
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2008.

Ľubomír Jahnátek v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 277/2008 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha ...

Poznámky

 • 1)  § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 2)  § 35 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, ...
 • 3)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
 • 4)  § 16 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.§ 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej ...
 • 5)  § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.§ 15 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene ...
 • 6)  § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších ...
 • *)  Telový šampón a vlasový šampón môžu byť i v obaloch s väčším obsahom, ktoré sú inštalované ...
 • **)  Fakultatívne znaky sú uvedené v IX. časti tejto prílohy.
 • *)  Telový šampón a vlasový šampón môžu byť i v obaloch s väčším obsahom, ktoré sú inštalované ...
 • **)  Fakultatívne znaky sú uvedené v IX. časti tejto prílohy.
Načítavam znenie...
MENU
Hore