Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried 277/2008 účinný od 01.08.2008 do 18.02.2021

Platnosť od: 25.07.2008
Účinnosť od: 01.08.2008
Účinnosť do: 18.02.2021
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Živnostenské podnikanie, Byty
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried 277/2008 účinný od 01.08.2008 do 18.02.2021
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 277/2008 s účinnosťou od 01.08.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1 - Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje druhy kategórií a triedy ubytovacích zariadení, ako aj klasifikačné znaky, ktoré musia spĺňať ubytovacie zariadenia pri zaraďovaní do kategórií a tried (ďalej len „kategorizácia“). Kategorizácia sa vzťahuje na ubytovacie zariadenia, ktoré prevádzkujú podnikatelia poskytujúci ubytovanie a s ním spojené služby na základe živnostenského oprávnenia1) (ďalej len „podnikateľ“).

§ 2 - Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

ubytovacím zariadením budova, priestor alebo plocha, v ktorom sa verejnosti celoročne poskytuje za úhradu prechodné ubytovanie a s ním spojené služby. Ubytovacie zariadenie je aj sezónne ubytovacie zariadenie poskytujúce ubytovanie a s ním spojené služby najviac deväť mesiacov v roku,

b)

kategóriou ubytovacieho zariadenia určenie druhu ubytovacieho zariadenia podľa § 3 na základe splnených kritérií kategorizácie podľa klasifikačných znakov a fakultatívnych znakov ubytovacieho zariadenia uvedených v prílohe,

c)

triedou určenie minimálnych požiadaviek na vybavenie ubytovacieho zariadenia podľa jednotlivých kategórií a požiadaviek na úroveň a rozsah poskytovaných služieb spojených s ubytovaním podľa kritérií uvedených v prílohe. Triedy sa označujú hviezdičkami od najnižšej triedy (*) po najvyššiu triedu (*****).

§ 3 - Kategórie a triedy ubytovacích zariadení

Ubytovacie zariadenia sa na základe klasifikačných znakov a fakultatívnych znakov zaraďujú podľa druhov do kategórií a tried takto:

  Kategória Trieda 1. hotel * ** *** **** *****   garni hotel * ** *** – –   horský hotel * ** *** – –   kongresový hotel – – *** **** *****   wellness hotel – – *** **** *****   kúpeľný hotel – – *** **** *****   boutique hotel – – – **** *****   apartmánový hotel * ** *** – –   motel * ** *** **** – 2. botel * ** *** – – 3. penzión * ** *** – – 4. apartmánový dom – ** *** – – 5. turistická ubytovňa * ** – – – 6. chatová osada * ** *** – – 7. kemping * ** *** **** –   minikemp – ** *** **** – 8. táborisko – – – – – 9. ubytovanie v súkromí             izba * ** *** – –   objekt * ** *** – –   prázdninový byt * ** *** – –

§ 4 - Charakteristika jednotlivých druhov kategórií a tried ubytovacích zariadení
(1)

Hotel je ubytovacie zariadenie slúžiace na prechodné ubytovanie hostí, ktoré má viac ako desať izieb. Hosťom poskytuje okrem ubytovania, stravovania aj doplnkové služby, zábavné a spoločenské služby, služby obchodne cestujúcim a rekreačno-športové služby na aktívne trávenie voľného času.

(2)

Garni hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel, ktoré poskytuje hosťom rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela, ale s rozsahom stravovania obmedzeným spravidla na podávanie raňajok.

(3)

Horský hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel umiestnené v horskom teréne, nezriedka bez priameho napojenia na cestnú sieť.

(4)

Kongresový hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel určené na realizovanie kongresových podujatí, a to najmä kongresov, zjazdov, konferencií alebo seminárov. Kongresový hotel je vybavený rokovacími priestormi, ktoré umožňujú variabilnosť ich použitia, a má technické podmienky na poskytovanie s tým súvisiacich služieb. Kongresový hotel z celkového minimálneho počtu bodov vo fakultatívnych znakoch spĺňa minimálny počet bodov stanovený špeciálne pre kongresové služby uvedené v ôsmej časti fakultatívnych znakov. Ako kongresový hotel možno označiť iba hotel, ktorý spĺňa požiadavky najmenej hotela triedy ***.

(5)

Wellness hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel určené predovšetkým na špecifické prechodné pobyty spojené s odbornou starostlivosťou a rehabilitáciou hostí. Wellness hotel je vybavený funkčnými športovými a rekreačnými zariadeniami, ktoré sú hosťom k dispozícii. Wellness hotel ponúka racionálnu stravu. Wellness hotel hosťom poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela. Ako wellness hotel možno označiť iba hotel, ktorý spĺňa požiadavky najmenej hotela triedy ***. Wellness hotel spĺňa z celkového minimálneho počtu bodov vo fakultatívnych znakoch i minimálny počet bodov stanovený špeciálne pre wellness služby uvedené v siedmej časti fakultatívnych znakov.

(6)

Kúpeľný hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel. Nachádza sa v miestach, ktoré majú štatút kúpeľného miesta.2) Hosťom poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela s ponukou liečebnej starostlivosti. V kúpeľnom hoteli je k dispozícii lekár pre hostí. Ako kúpeľný hotel možno označiť iba hotel, ktorý spĺňa požiadavky najmenej hotela triedy ***.

(7)

Boutique hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel s nižším počtom izieb, ktoré sa spravidla nachádza v historických budovách, v domoch s architektonickým alebo umeleckým riešením. Zariadenie interiérov je luxusné až exkluzívne. Ako boutique hotel možno označiť iba hotel, ktorý spĺňa požiadavky najmenej hotela triedy ****.

(8)

Apartmánový hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel, ktoré poskytuje ubytovanie v apartmánoch. Pozostáva najmenej z ôsmich apartmánov. Hosťom poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela.

(9)

Dependance hotela je vedľajšia budova bez vlastnej recepcie organizačne súvisiaca s hotelom, ktorý zabezpečuje pre dependance celý rozsah služieb zodpovedajúci príslušnej triede a nie je vzdialený viac ako 300 m. Dependance poskytuje iba ubytovanie.

(10)

Motel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel, ktoré sa spravidla buduje pri hlavných cestných trasách a diaľniciach. Hosťom zabezpečuje parkovanie motorového vozidla v areáli motela. Poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela.

(11)

Botel je ubytovacie zariadenie hotelového typu umiestnené na trvalo zakotvenej lodi, ktoré má viac ako desať kajút. Kajuty môžu mať len stále lôžka.

(12)

Penzión je jednoduché ubytovacie zariadenie hotelového typu najmenej s piatimi izbami a najviac so štyrmi stálymi lôžkami v izbe. Hosťom zabezpečuje podávanie raňajok, prípadne aj celodennú stravu a poskytuje základné služby.

(13)

Apartmánový dom je ubytovacie zariadenie, ktoré je prevádzkované zvyčajne len v sezóne a poskytuje hosťom prechodné ubytovanie najmenej v piatich apartmánoch alebo v štúdiách.

(14)

Turistická ubytovňa je jednoduché ubytovacie zariadenie s väčším počtom lôžok v izbách. Hostia majú k dispozícii spoločné hygienické zariadenia.

(15)

Chatová osada je ubytovacie zariadenie na prechodné ubytovanie hostí výhradne v ubytovacích objektoch prevádzkovateľa v dvojlôžkových až štvorlôžkových izbách. Chatová osada môže byť vybudovaná ako

a)

samostatný areál, ktorý spĺňa všetky náležitosti uvedené v tabuľkovej časti prílohy,

b)

súčasť kempingu, pre ktorú platia rovnaké klasifikačné znaky ako pre samostatný areál chatovej osady, ale vstupné priestory s recepciou a všetky ostatné zariadenia a vybavenosť sú spoločné,

c)

dependance hotelového zariadenia, ktoré poskytuje pre hostí ubytovaných v chatovej osade celý rozsah služieb zodpovedajúci príslušnej triede chatovej osady.

(16)

Kemping je ubytovacie zariadenie, ktoré vo svojom areáli umožňuje hosťom ubytovať sa vo vlastných mobilných ubytovacích zariadeniach, akými sú najmä stan, obytný príves, obytný automobil, alebo v mobilných a pevných ubytovacích objektoch prevádzkovateľa, akými sú najmä mobilný dom, bungalov, chata alebo zrub. Hosťom poskytuje okrem základnej hygienickej vybavenosti aj možnosť stravovania, rekreačno-športovú, kultúrno-spoločenskú a obchodnú vybavenosť v rozsahu príslušnej triedy. Kemping je umiestnený v prírodnom prostredí s trávnatými plochami, zeleňou a rovinatým terénom pod ubytovacími zariadeniami. Areál kempingu je oplotený alebo inak prírodne ohraničený s uzamykateľnou bránou alebo rampou a príjazd k nemu je umožnený verejnosti prístupnou cestou. Do tejto kategórie patrí aj minikemp, ktorý predstavuje doplnkové zariadenie, najmä k iným kategóriám ubytovacích zariadení alebo k reštauráciám a športovým areálom. Hostia minikempu využívajú ich cestné a parkovacie plochy, vstupné priestory a pohostinskú vybavenosť. Minikemp poskytuje hosťom ubytovanie vo vlastných ubytovacích zariadeniach hostí, najviac v dvadsiatich trvale označených kempingových jednotkách s elektrickými prípojkami, z ktorých časť môžu tvoriť kempingové parcely vybavené elektrickou, kanalizačnou a vodovodnou prípojkou na umiestnenie mobilných domov. V ďalšom minikemp spĺňa požiadavky najmenej kempingu triedy **.

(17)

Táborisko je jednoduché sezónne ubytovacie zariadenie na ubytovanie hostí v ich vlastných ubytovacích zariadeniach. Areál táboriska je označený a prírodne ohraničený. Za zníženej viditeľnosti je centrálne osvetlený. Prijímanie hostí je zabezpečené na vyhradenom a vyznačenom mieste najmenej s osemhodinovou službou sústredenou v čase najväčšieho príchodu a odchodu hostí. Táborisko má prístupný zdroj pitnej vody a WC osobitne pre mužov a osobitne pre ženy. V táborisku sú určené miesta pre nádoby na odpadky a je zabezpečený ich pravidelný odvoz.

(18)

Ubytovanie v súkromí predstavuje ubytovanie hostí v izbách rodinných domov alebo je na tento účel poskytovaný celý objekt, najmä rodinný dom, prázdninový dom, rodinná chalupa alebo rodinná chata. Podľa toho je ubytovanie v súkromí poskytované v izbách alebo v objektoch. Do tejto kategórie ubytovania patrí aj prázdninový byt, pre ktorý platia klasifikačné znaky stanovené pre izbu a objekt takto:

a)

vybavenosť podľa objektu,

b)

hygienické zariadenie podľa izby,

c)

vstupné priestory podľa izby,

d)

výmena bielizne rovnako ako pre izbu alebo objekt.

§ 5 - Charakteristika jednotlivých častí ubytovacích zariadení a požiadavky na ich vybavenosť
(1)

Vstupné priestory do ubytovacieho zariadenia spravidla tvorí hotelová hala s recepciou alebo prijímacia kancelária.

(2)

Hotelová hala nadväzuje na vchod do hotela a zabezpečuje prvý kontakt s hosťom. V hotelovej hale je umiestnená recepcia, prípadne iné priestory na poskytovanie ďalších služieb. V hotelovej hale alebo v jej blízkosti sú umiestnené osobné výťahy,3) prípadne aj nákladné výťahy slúžiace na prepravu hostí a ich batožiny.

(3)

Recepcia alebo prijímacia kancelária je priestor určený na prijímanie hostí a vybavovanie agendy s hosťami. Spravidla zabezpečuje služby a poskytuje informácie pre ubytovaných hostí.

(4)

Ubytovací objekt je samostatná stavebne oddelená uzamykateľná časť ubytovacieho zariadenia alebo samostatné ubytovacie zariadenie, najmä chata, zrub, bungalov alebo prázdninový dom (ďalej len „objekt“). Vo vykurovacom období4) sa objekty vykurujú.

(5)

Ubytovacia časť je časť ubytovacieho zariadenia zahŕňajúca izby hostí, vstupné priestory slúžiace na prijímanie a vybavovanie hostí, najmä hotelová hala, recepcia a horizontálne a vertikálne komunikácie pre hostí.

(6)

Izba alebo kajuta hosťa je uzamykateľný a vetrateľný ubytovací priestor, ktorého obytná časť je osvetlená denným svetlom a vo vykurovacom období4) sa vykuruje. Izba alebo kajuta hosťa zahŕňa obytnú plochu izby, prípadne predsieň a hygienické zariadenie.

(7)

Obytná plocha izby alebo kajuty je podlahová plocha miestnosti, v ktorej sú umiestnené lôžka. Do obytnej plochy izby sa zahŕňa i plocha predsiene. Za predsieň sa považuje aj vstupný priestor, ktorý nie je od obytnej plochy oddelený samostatnými dverami.

(8)

Apartmán je súbor dvoch alebo viacerých miestností na ubytovanie hostí. Jedna z týchto miestností spĺňa podmienky obývacej miestnosti. Súčasťou apartmánu je hygienické zariadenie. Apartmán v prípade apartmánového domu je vybavený kuchynkou alebo kuchynským kútom a možno ho nazvať i apartmánovým bytom.

(9)

Štúdio je izba, ktorej súčasťou je kuchynský kút a hygienické zariadenie.

(10)

Obývacia miestnosť je časť ubytovacieho objektu, apartmánu alebo apartmánového bytu určená na denný pobyt hosťa, čomu zodpovedá jej vybavenie. V obývacej miestnosti nie sú umiestnené stále lôžka. Vo vykurovacom období4) sa vykuruje.

(11)

Vybavenosť izieb tvorí zariadenie a ďalšie doplnky slúžiace na spríjemnenie pobytu hostí, uľahčenie ich komunikácie a informovanosti.

(12)

Pohostinské odbytové stredisko je samostatná organizačná časť ubytovacieho zariadenia, ktorá zabezpečuje stravovanie, občerstvenie, prípadne spoločenskú a zábavnú činnosť.

(13)

Reštaurácia je pohostinské odbytové stredisko zabezpečujúce predovšetkým celodenné stravovanie hostí zahŕňajúce raňajky, obed a večeru.

(14)

Hygienické zariadenie je stavebne oddelený, osvetlený priestor určený na osobnú hygienu a s tým súvisiace potreby hostí. Všetky hygienické zariadenia majú zabezpečené účinné vetranie a ľahko umývateľné dlážky a steny. Hygienickým zariadením je

a)

samostatná kúpeľňa – stavebne oddelený, vetrateľný a osvetlený priestor, v ktorom je umiestnená vaňa s ručnou sprchou alebo sprchovací kút s tečúcou teplou a studenou vodou, umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou, prípadne aj bidet, nad umývadlom je umiestnené zrkadlo, pri umývadle odkladacia plocha alebo skrinka a v blízkosti zrkadla je dostupná elektrická zásuvka s označením napätia na použitie elektrických spotrebičov; samostatná kúpeľňa je vybavená vešiakmi na uteráky, osušky a na odev, predložkou pred vaňu alebo sprchu a uzatvárateľnou nádobou na odpadky,

b)

kúpeľňa spoločná s WC – stavebne oddelený, vetrateľný a osvetlený priestor, v ktorom je umiestnené umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou, vaňa s ručnou sprchou alebo sprchovací kút s tečúcou teplou a studenou vodou, splachovacia záchodová misa alebo aj bidet, nad umývadlom je umiestnené zrkadlo, pri umývadle odkladacia plocha alebo skrinka a v blízkosti zrkadla je dostupná elektrická zásuvka s označením napätia na použitie elektrických spotrebičov; kúpeľňa spoločná s WC je vybavená vešiakmi na uteráky, osušky a na odev, predložkou pred vaňu alebo sprchu, uzatvárateľnou nádobou na odpadky, skrinkou alebo držiakom s toaletným papierom a kefou na čistenie záchodovej misy,

c)

hygienická bunka – sprcha a umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou a WC spolu v jednom stavebne oddelenom, osvetlenom a vetrateľnom priestore; hygienická bunka je vybavená dostupnou elektrickou zásuvkou s označením napätia na použitie elektrických spotrebičov v blízkosti zrkadla, skrinkou alebo držiakom s toaletným papierom, kefou na čistenie záchodovej misy, vešiakom na uteráky a odev a predložkou pred sprchu,

d)

samostatné WC – stavebne oddelený, vetrateľný a osvetlený priestor, v ktorom je splachovacia záchodová misa, uzatvárateľná nádoba na odpadky, vešiak na odev, skrinka alebo držiak s toaletným papierom a kefa na čistenie záchodovej misy,

e)

spoločná umyváreň – stavebne oddelený, vetrateľný a osvetlený priestor, v ktorom je umiestnený súbor umývadiel a súbor samostatných sprchovacích kútov alebo boxov s tečúcou teplou a studenou vodou, vybavený zrkadlom, odkladacou plochou alebo poličkou, elektrickou zásuvkou s označením napätia na použitie elektrických spotrebičov; v priestore pre umývadlá a tiež v priestore pre sprchy je vybavená vešiakmi na odev a uteráky,

f)

spoločné WC – splachovacie záchodové misy v oddelených uzamykateľných kabínach so spoločnou predsieňou a s umývadlami, s osvetleným a vetrateľným priestorom, so skrinkou alebo s držiakom s toaletným papierom, kefou na čistenie záchodovej misy, vešiakom na odev v kabínach a uzatvárateľnou nádobou na odpadky v kabínach pre ženy.

(15)

Spoločenské priestory sú

a)

salóny, v ktorých sa spravidla usporadúvajú rôzne spoločenské podujatia,

b)

klubové priestory a miestnosti vyčlenené na spoločenské hry, ktoré spravidla slúžia na spoločenské vyžitie a trávenie voľného času, ako je najmä kasíno, herne, kluby, knižnica alebo čitáreň.

(16)

Fakultatívne znaky predstavujú ďalšie služby poskytované ubytovaným hosťom podľa individuálneho výberu prevádzkovateľa podľa typu ubytovacieho zariadenia. Všetky triedy hotela, motela, apartmánového domu, chatovej osady a kempingu, botela s výnimkou triedy * a penziónu s výnimkou triedy * majú stanovený minimálny počet bodov na zaradenie do kategórie a triedy počas celej prevádzky ubytovacieho zariadenia. Zariadenia poskytujúce služby sa musia nachádzať v areáli ubytovacieho zariadenia alebo v jeho bezprostrednej blízkosti a musia byť prevádzkované podnikateľom, ktorý prevádzkuje ubytovacie zariadenie. Zoznam fakultatívnych znakov s počtom bodov je uvedený v IX. časti prílohy.

(17)

Kempingová jednotka je vyhradený plošný útvar v kempingu na individuálne umiestnenie stanových jednotiek, ktorými sú najmä stan a prislúchajúci dopravný prostriedok, ďalej karavaningových súprav, ktorými sú najmä obytný príves a jeho ťažné vozidlo, a obytných automobilov.

(18)

Kempingová parcela je vyhradený plošný útvar v kempingu na individuálne umiestnenie mobilného domu alebo inej mobilnej ubytovacej bunky, najmä maringotky s príslušenstvom, bez pevných stavebných inštalácií a s parkovacím miestom dopravného prostriedku ubytovaných hostí.

§ 6 - Všeobecné požiadavky na ubytovacie zariadenia
(1)

Označenie ubytovacích zariadení musí byť umiestnené na vhodnom a viditeľnom mieste podľa osobitných predpisov5) a ubytovacie zariadenie musí byť prístupné hosťom celých 24 hodín.

(2)

Cenník služieb poskytovaných ubytovacím zariadením sa umiestňuje na viditeľnom a hosťom prístupnom mieste alebo sa im sprístupní iným primeraným spôsobom.6)

(3)

V ubytovacom zariadení sú jednotlivé priestory označené viditeľnými nápismi.

(4)

Zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu s hosťami, majú označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od hostí.

(5)

Výmena posteľnej bielizne, uterákov, osušiek, utierok a predložiek za čisté sa uskutočňuje podľa kategórie a triedy ubytovacieho zariadenia v časových intervaloch uvedených v prílohe. Po skončení pobytu hosťa sa vymieňajú vždy. Ubytovacie zariadenia, ktoré realizujú tzv. zelený program alebo sa uchádzajú o ekologickú značku, postupujú pri výmene posteľnej bielizne, uterákov, osušiek, utierok a predložiek za čisté podľa zásad tohto programu vždy so súhlasom hosťa. Hosť musí byť o tomto programe a zásadách jeho uplatňovania informovaný viditeľným a zrozumiteľným spôsobom na izbe alebo v hygienickom zariadení.

(6)

Pri telefóne, ktorý je v ubytovacom zariadení na mieste prístupnom hosťom, alebo pri telefóne v hosťovskej izbe musí byť viacjazyčný a zrozumiteľný návod na obsluhu, čísla kontaktov na políciu, lekársku a zdravotnú službu, hasičskú jednotku, linku tiesňového volania a čísla spojení v rámci ubytovacieho zariadenia.

(7)

Ubytovacie objekty, izby a kajuty hostí, kempingové jednotky a kempingové parcely v ubytovacích zariadeniach sa označujú číslami. Najkratšia úniková cesta z ubytovacieho zariadenia musí byť vyznačená.

(8)

Príležitostné lôžko možno upraviť na stále lôžko na požiadanie hosťa z nábytku slúžiaceho na denný odpočinok hosťa. Rozmer príležitostného lôžka je najmenej 80×195 cm pre jednu osobu. Na požiadanie hosťa možno do izby umiestniť aj detské lôžko, ktoré sa nepočíta do počtu lôžok.

(9)

Poschodové lôžka možno použiť len v ubytovacích zariadeniach uvedených v prílohe. Horné lôžko má zábranu (zábradlie) a pod matracom nepriepustnú podložku. Prístup k hornému lôžku sa zabezpečí rebríkom.

(10)

Okná ubytovacích objektov, izieb a kajút hostí majú byť zatemniteľné.

(11)

Vnútorná vybavenosť ubytovacích zariadení musí byť udržiavaná, nepoškodená a funkčná. Posteľná bielizeň, deky, uteráky, osušky, predložky, obrusy a prestierania musia byť čisté a nepoškodené.

(12)

Miestnosti, ktoré hostia používajú individuálne, najmä izba hosťa, obývacia miestnosť alebo hygienické zariadenie majú aspoň jedno elektrické svietidlo ovládané pri vstupe do miestnosti. Všetky miestnosti sa vo vykurovacom období4) vykurujú.

(13)

Všetky hygienické zariadenia majú účinné vetranie a ľahko umývateľné dlážky a steny.

(14)

Ku každému ubytovaciemu zariadeniu musí byť umožnený príjazd motorovým vozidlom s výnimkou ubytovacích zariadení nachádzajúcich sa v historických častiach miest alebo v neprístupných horských a lesných terénoch.

(15)

Na ubytovanie v súkromí sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1, 5 a 8 až 14.

§ 7 - Spoločné ustanovenia
(1)

Ubytovacie zariadenia sa zaraďujú do kategórií a tried podľa toho, ako spĺňajú kritériá kategorizácie a klasifikačné znaky uvedené v prílohe vyhlášky.

(2)

Požiadavky na vybavenie, druh, rozsah a úroveň poskytovaných služieb pre jednotlivé kategórie a triedy ubytovacích zariadení, ktoré sa ustanovujú touto vyhláškou, treba považovať za minimálne.

(3)

Ubytovacie zariadenie zaraďuje do príslušnej kategórie a triedy podnikateľ1) na základe toho, ako ubytovacie zariadenie svojím charakterom, rozsahom a úrovňou poskytovaných služieb zodpovedá príslušnej kategórii a triede.

(4)

Ubytovacie zariadenie sa zaraďuje do tej kategórie a triedy, ktorej zodpovedá najväčší počet stavebne oddelených jednotiek, rozsah a úroveň poskytovaných služieb a ostatná vybavenosť ubytovacieho zariadenia.

(5)

Kategória ubytovacieho zariadenia môže byť doplnená prívlastkom, ktorý bližšie charakterizuje ubytovacie zariadenie v závislosti od charakteru prevádzky, špecializácie, tradície, druhu hostí, historického vzťahu k miestu a podobne.

§ 8 - Prechodné ustanovenie

Označenie a zaradenie ubytovacích zariadení vykonané pred účinnosťou tejto vyhlášky uvedú podnikatelia1) do súladu s jej ustanoveniami do 1. februára 2009.

§ 9 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.

§ 10 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2008.

Ľubomír Jahnátek v. r.

Prílohy

Poznámky

 • 1)

  § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  § 35 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 3)

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 • 4)

  § 16 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.§ 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

 • 5)

  § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.§ 15 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

 • *)

  Telový šampón a vlasový šampón môžu byť i v obaloch s väčším obsahom, ktoré sú inštalované priamo v kúpeľni, a to pri vani alebo v sprche, a aj pri umývadle.

 • **)

  Fakultatívne znaky sú uvedené v IX. časti tejto prílohy.

 • *)

  Telový šampón a vlasový šampón môžu byť i v obaloch s väčším obsahom, ktoré sú inštalované priamo v kúpelni, a to pri vani alebo v sprche a aj pri umývadle.

 • **)

  Fakultatívne znaky sú uvedené v IX. časti tejto prílohy.

Načítavam znenie...
MENU
Hore