Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o inšpekčných knihách 133/1994 účinný od 25.07.1998 do 31.08.2001

Platnosť od: 03.06.1994
Účinnosť od: 25.07.1998
Účinnosť do: 31.08.2001
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Živnostenské podnikanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o inšpekčných knihách 133/1994 účinný od 25.07.1998 do 31.08.2001
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 133/1994 s účinnosťou od 25.07.1998 na základe 232/1998
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

o inšpekčných knihách

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa §30 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), ustanovuje:

§ 1 - Inšpekčná kniha
(1)

Inšpekčná kniha je dokladom podnikateľa1), do ktorého vykonávajú živnostenské úrady a kontrolné, dozorné a inšpekčné orgány podľa osobitných predpisov2) (ďalej len „kontrolné orgány”) záznamy o zisteniach z kontroly dodržiavania povinností a podmienok prevádzkovania živnosti vyplývajúcich podnikateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „záznamy”). Okrem toho sa do inšpekčnej knihy zapisujú navrhnuté alebo uložené opatrenia, ako aj lehoty na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou.

(2)

Inšpekčná kniha je zviazaná a jej listy sa označujú postupným číselným radom od 1.

(3)

Vnútorná strana obalu inšpekčnej knihy alebo jej titulný list obsahuje tieto údaje:

a)

obchodné meno podnikateľa,

b)

predmet podnikania,

c)

adresu prevádzkarne alebo označenie trhového miesta,2a)

d)

počet listov inšpekčnej knihy,

e)

evidenčné číslo živnostenského listu alebo koncesnej listiny,

f)

číslo a dátum autorizácie inšpekčnej knihy živnostenským úradom, odtlačok úradnej pečiatky a podpis pracovníka, ktorý autorizáciu vykonal.

(4)

V inšpekčnej knihe sa uvádzajú okrem údajov podľa odseku 3 aj osobné údaje3) ustanoveného zodpovedného zástupcu4), ak sa v prevádzkarni prevádzkuje remeselná, viazaná alebo koncesovaná živnosť.

(5)

Inšpekčná kniha je uložená v každej prevádzkarni5) a na každom trhovom mieste.

§ 2
(1)

Autorizáciu inšpekčnej knihy vykoná živnostenský úrad po ohlásení zriadenia prevádzkarne alebo oznámení trhového miesta, alebo ak treba nahradiť autorizovanú inšpekčnú knihu.

(2)

Inšpekčná kniha uložená v prevádzkarni je autorizovaná, ak živnostenský úrad, v ktorého územnom obvode sa prevádzkareň nachádza, overí správnosť údajov zapísaných v inšpekčnej knihe podľa § 1 ods. 3 písm. a) až e) a zapíše do nej údaje ustanovené v § 1 ods. 3 písm. f).

(3)

Inšpekčná kniha uložená na trhovom mieste je autorizovaná, ak živnostenský úrad, ktorý vydal živnostenský list alebo koncesnú listinu, overí správnosť údajov zapísaných v inšpekčnej knihe podľa § 1 ods. 3 písm. a) až e) a zapíše do nej údaje ustanovené v § 1 ods. 3 písm. f).

(4)

Číslo autorizácie je poradové číslo, pod ktorým inšpekčnú knihu autorizoval živnostenský úrad.

(5)

Dôvodom nahradenia autorizovanej inšpekčnej knihy je napríklad jej strata, poškodenie alebo vypísanie.

Údaje a záznamy zapisované do inšpekčnej knihy
§ 3
(1)

Údaje podľa § 1 ods. 3 písm. a) až e) a ods. 4 zapisujú do inšpekčnej knihy podnikateľ alebo ním poverená osoba.

(2)

Záznamy, opatrenia a lehoty zapisované do inšpekčnej knihy obsahujú aj údaj o tom, kto ich vykonal alebo uložil, ako aj podpis podnikateľa, prípadne ním poverenej osoby a jeho pracovníka, ktorého sa zistenie kontroly týka.

§ 4

Inšpekčná kniha, do ktorej už nemožno robiť ďalšie záznamy, sa po dobu troch rokov od posledného záznamu ukladá u podnikateľa.

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 5

Inšpekčné knihy vedené podľa doterajších predpisov upravia podnikatelia podľa tejto vyhlášky do šiestich mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1994.

Ladislav Pittner v.r.

Poznámky

 • 1)

  § 5 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

 • 2)

  Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch.Zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov.Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive.

 • 2a)

  § 2 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 45 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.

 • 4)

  § 11 ods. 7 a 8 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.

 • 5)

  § 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore