Články k predpisu 385/2000

IMUNITA PREDSTAVITEĽOV ŠTÁTOV PRED VNÚTROŠTÁTNYMI SÚDMI

Abstrakt
Imunita patrí k jedným z najdôležitejších prejavov demokracie už od stredoveku. V dnešnom ponímaní je jej existencia ešte dôležitejšia, keďže ide o prejav princípu demokratického štátneho zriadenia, a rovnako aj o pretavenia medzinárodnoprávnej zásady spočívajúcej v rovnosti suverénnych štátov medzi sebou. Cieľom predloženého príspevku je objasniť historický vývoj imunít a jej typy v aktuálnej právnej úprave, a rovnako poukázať aj na rôznorodé názory vedy a praxe medzinárodného práva na to, kto je a kto naopak nie je štátnym predstaviteľom. Vo zvyšných kapitolách si kladieme za cieľ poukázať na osoby, ktoré požívajú rôzne druhy a tiež odlišný rozsah imunít, rovnako demonštrujeme aj nejasný aplikačný názor medzinárodných súdnych orgánov a napokon aj vnútroštátnych súdov a to najmä v súvislosti s procesom trestného stíhania predstaviteľov štátov v medzinárodnom ako aj vnútroštátnom priestore.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
imunita sudcu
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 145
385/2000 paragrafy: 29a


Vydané: 21.04.2023
Autor: Peter Kuko
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Peter Kuko

Navrhne Súdna rada SR zrušenie trestného činu ohýbania práva?

Abstrakt
príspevok sa zaoberá trestným činom obýbania práva podľa § 326a Tr. zák. a iniciatívou na pôde súdnej rady, ktorá smeruje k návrhu na jeho vypustenie z Trestného zákona

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. l písm. e/ zákona č. 385/2000 Z. z.
Priradené k predpisu:
385/2000 paragrafy: 116


Vydané: 07.02.2023
Autor: Mgr., Marcela Kosová
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora Mgr., Marcela Kosová

K účelovej kriminalizácii sudcu prostredníctvom trestného činu ohýbania práva

Abstrakt
článok sa na konkrétnom prípade z praxe venuje trestnému činu ohýbania pravá podľa § 326 Tr. zák. so záverom, že tento trestný čin má zjavné predpoklady na bezbrehé kriminalizovanie sudcov za ich rozhodovaciu činnosť

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
základné povinnosti sudcu
Priradené k predpisu:
385/2000 paragrafy: 30


Vydané: 22.01.2022
Autor: JUDr., Peter Šamko
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Šamko

Akému orgánu verejnej moci predsedal Ján Klučka 21.júla 2014?[1] (Zamyslenie nad ústavným postavením Súdnej rady Slovenskej republiky)

Abstrakt
Príspevok sa venuje vymedzeniu ústavného postavenia Súdnej rady Slovenskej republiky v inštitucionálnom rámci. Po analýze rozhodujúcich znakov autor dospel k názoru, podľa ktorého je Súdna rada Slovenskej republiky orgánom štátnej správy súdnictva s celoslovenskou pôsobnosťou.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu
Priradené k predpisu:
385/2000 paragrafy: 22, 22a


Vydané: 01.12.2021
Autor: prof. JUDr., Ján Mazák, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora prof. JUDr., Ján Mazák, PhD.

Disciplinárna zodpovednosť sudcov a súdna moc - úvahy o disciplinárnom orgáne pre sudcov všeobecných súdov

Abstrakt
Dôležitou a tradičnou súčasťou (nielen) právnických profesií je disciplinárna zodpovednosť ako druh právnej zodpovednosti. Aktuálne je v legislatívnom procese návrh mnohých zmien, ktoré sa majú dotknúť súdnej moci a disciplinárnej zodpovednosti sudcov a niektorých ďalších právnických povolaní, a to návrh novely ústavy a návrh zákona o reforme justície. Príspevok sa venuje úvahám o disciplinárnej zodpovednosti sudcov všeobecných súdov, najmä s ohľadom na zloženie disciplinárneho orgánu a uplatnenia samosprávnych prvkov, a to z pohľadu minulého, súčasného a budúceho, v kontexte zmien v ústavnej úprave súdnej moci a prípadných dopadov na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
disciplinárna zodpovednosť sudcu
Priradené k predpisu:
385/2000 paragrafy: 115, 116, 117, 118


Vydané: 01.01.2021
Autor: doc. JUDr. Mgr., Martina Gajdošová, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr. Mgr., Martina Gajdošová, PhD.

Prí­se­dia­ci – ozaj­stná po­ro­ta, ale­bo zby­toč­ná pre­káž­ka ply­nu­los­ti tres­tné­ho ko­na­nia pred ok­res­ným sú­dom?

Abstrakt
Na úvod môj­ho prís­pev­ku po­va­žu­jem za pot­reb­né naj­mä pre laic­kú ve­rej­nosť (za tú po­va­žu­jem aj samot­ných prí­se­dia­cich), uviesť nie­koľ­ko zá­klad­ných in­for­má­cií o pos­ta­ve­ní prí­se­dia­cich, ako čle­nov se­ná­tu ok­res­né­ho sú­du v tres­tnom ko­na­ní. Zároveň dú­fam, že ob­sah môj­ho prís­pev­ku správ­ne pochopia aj prí­se­dia­ci, z kto­rých niek­to­rí ma­jú aj práv­nic­ké vzde­la­nie a te­da nej­de o „lai­kov“ v pravom slo­va zmys­le. Cie­ľom toh­to prís­pev­ku nie je zne­va­žo­va­nie pô­so­be­nia prí­se­dia­cich ako členov se­ná­tu ok­res­ných sú­dov v tres­tnom ko­na­ní – mo­jím zá­me­rom je pou­ká­zať na zá­kon­nú úp­ra­vu prí­se­dia­cich, konfronto­vať ju s reali­tou a v ne­pos­led­nom ra­de vy­vo­lať dis­ku­siu o opod­stat­ne­ní toh­to pr­vku tres­tné­ho ko­na­nia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
postavenie sudcu a prisediaceho
Priradené k predpisu:
385/2000 paragrafy: 2


Vydané: 11.09.2020
Autor: JUDr., Vladimír Varga
Zdroj: Ulpianus


Zobraziť všetky články autora JUDr., Vladimír Varga

Reforma justície

Abstrakt
Článok uvádza viaceré konkrétne reformné návrhy, či podnety ohľadne zlepšenia fungovania justíce a prokuratúry.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
zodpovednosť za škodu spôsobenú rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom
Priradené k predpisu:
385/2000 paragrafy: 104


Vydané: 10.01.2020
Autor: JUDr., Martin Buzinger, PhD.
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Martin Buzinger, PhD.

Zbytočný hon na Davida Lindtnera

Abstrakt
Článok sa zaoberá v súčasnosti často diskutovanou otázkou, či môže sudca s prerušeným výkonom funkcie sudcu vykonávať advokáciu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
výkon funkcie sudcu
Priradené k predpisu:
385/2000 paragrafy: 62


Vydané: 22.12.2019
Autor: JUDr., Peter Šamko
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Šamko

ATRAHOVANIE PRÁVOMOCÍ ÚSTAVNÝM SÚDOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Abstrakt
Predkladaná práca sa venuje aktuálnej problematike tzv. materiálneho jadra Ústavy. Zámerom práce je polemizovanie o postupe ako aj rozbor nálezu Ústavné súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 21/2014 zo dňa 30.01.2019. Pri spracovávaní tejto témy boli použité viaceré vedecké metódy. Je to najmä poznávacia metóda, ale sú to aj logické metódy medzi ktoré možno zahrnúť analýzu, dedukciu a vedeckú syntézu. Metóda komparácie bola uplatňovaná sústavne podľa vhodnosti a potrebnosti počas celej práce. Pozornosť je venovaná najmä úvaham o kompetencii Ústavného súdu Slovenskej republiky pri rozhodovaní o (ne)ústavnosti ústavných zákonov, konkrétne článkov Ústavy Slovenskej republiky. Nosnou časťou tejto práce je podrobné rozanalyzovanie nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Za najvýznamnejší prínos tejto práce je možné považovať popísanie časti argumentov prečo, podľa právneho názoru autora, ustanovenia Ústavy nezrušiteľné Ústavným súdom Slovenskej republiky ako aj vyjadrenie sa k procesnoprávnym pochybeniam, ktoré vznikli pri prijatí návrhu ako aj počas rozhodovania o ňom Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
prerušenie výkonu funkcie sudcu
Priradené k predpisu:
385/2000 paragrafy: 24


Vydané: 22.08.2019
Autor: Bc., Michal Tomin
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Bc., Michal Tomin

PODMIENKA MORÁLNOSTI KANDIDÁTA PRI VÝBERE SUDCOV MEDZINÁRODNÝCH SÚDOV

Abstrakt
Cieľom článku je analyzovať požiadavku morálnosti v procese výberu kandidátov na sudcov medzinárodných súdov. Analyzovaná téma je úzko spojená s procesom výberu kandidátov na sudcov na vnútroštátne súdy.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
50%
výkon funkcie sudcu
Priradené k predpisu:
385/2000 paragrafy: 62


Vydané: 15.08.2019
Autor: doc. JUDr., Peter Vršanský, CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Peter Vršanský, CSc.

Bezpečnostné previerky kandidátov na ústavných sudcov?

Abstrakt
Článok sa zaoberá problematikou nových podmienok voľby ústavných sudcov, pričom si všíma skutočnosť, že v navrhovaných zmenách absentuje overovanie bezúhonnosti kandidátov na ústavných sudcov

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
vymenovanie sudcu
Priradené k predpisu:
385/2000 paragrafy: 7


Vydané: 18.09.2018
Autor: JUDr., Peter Rajňák
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Rajňák

ETICKÝ KÓDEX SUDCU – ZAHRANIČNÉ INŠPIRAČNÉ ZDROJE

Abstrakt
Príspevok popisuje tvorbu a význam etického profesijného kódexu vo všeobecnosti a následne poukazuje na špeci ká tvorby a aplikácie etického kódexu sudcov. V druhej časti príspevku sa autor zamýšľa nad možnosťou vynucovania dodržiavania etického kódexu v súdnictve, pričom poukazuje na stanoviská k tejto problematike v zahraničí. Poukazuje, ako sa s problémom eventuálneho vynucovania (či nevynucovania) etického kódexu sudcov vysporiadali či vysporiadávajú v Nemecku, Francúzsku, Taliansku a porovnáva situáciu v týchto krajinách so situáciou v niektorých krajinách východnej Európy a s niektorými krajinami bývalého Sovietskeho zväzu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
disciplinárna zodpovednosť sudcu
Priradené k predpisu:
385/2000 paragrafy: 115, 116, 117, 118


Vydané: 01.01.2018
Autor: doc. JUDr. PhDr., Róbert Jáger, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr. PhDr., Róbert Jáger, PhD.

Prísediaci - ozajstná porota, alebo zbytočná prekážka plynulosti trestného konania

Abstrakt
Článok sa zaoberá právnym postavením prísediacich v konaní pred súdom prvého stupňa a poukazuje na niektoré aplikačné problémy v súvislosti s rozhodovaním prísediacich.

Na úvod môj­ho prís­pev­ku po­va­žu­jem za pot­reb­né naj­mä pre laic­kú ve­rej­nosť (za tú po­va­žu­jem aj sa­mot­ných prí­se­dia­cich),uviesť nie­koľ­ko zá­klad­ných in­for­má­cií o pos­ta­ve­ní prí­se­dia­cich, ako čle­nov se­ná­tu ok­res­né­ho sú­du v tres­tnom ko­na­ní. Zá­ro­veň dú­fam, že ob­sah môj­ho prís­pev­ku správ­ne po­chopia aj prí­se­dia­ci, z kto­rých niek­to­rí ma­jú aj práv­nic­ké vzde­la­nie a te­da nej­de o „lai­kov“ v pra­vom slo­va zmys­le. Cie­ľom toh­to prís­pev­ku nie je zne­va­žo­va­nie pô­so­be­nia prí­se­dia­cich ako čle­nov se­ná­tu ok­res­ných sú­dov v tres­tnom ko­na­ní – mo­jím zá­me­rom je pou­ká­zať na zá­kon­nú úp­ra­vu prí­se­dia­cich, kon­fron­to­vať ju s reali­tou a v ne­pos­led­nom ra­de vy­vo­lať dis­ku­siu o opod­stat­ne­ní toh­to pr­vku tres­tné­ho ko­na­nia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
postavenie sudcu a prisediaceho
Priradené k predpisu:
385/2000 paragrafy: 2


Vydané: 03.10.2016
Autor: JUDr., Vladimír Varga
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Vladimír Varga

ODMIETNUTIE VYMENOVANIA SUDCU VŠEOBECNÉHO SÚDU VO SVETLE SÚČASNEJ JUDIKATÚRY ÚSTAVNÉHO SÚDU

Abstrakt
Ústavný súd Slovenskej republiky mal v poslednom období hneď niekoľko príležitostí podieľať sa na interpretácii kreačných právomocí prezidenta Slovenskej republiky. Išlo predovšetkým o spor týkajúci sa nevymenovania generálneho prokurátora (PL. ÚS 4/2012) a nevymenovania niekoľkých sudcov samotného Ústavného súdu (III. ÚS 571/2014 a PL. ÚS 45/2015). Cieľom príspevku je, v kontexte uvedenej judikatúry, posúdiť ústavnosť prípadného konania prezidenta, ktoré by spočívalo v odmietnutí vymenovania kandidáta na sudcu všeobecného súdu. Dôvod nevymenovania by pritom spočíval v tom, že kandidát by, aj napriek formálnemu splneniu všetkých ústavných a zákonných predpokladov, nebol podľa názoru prezidenta na výkon funkcie sudcu spôsobilý.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
vymenovanie sudcu
Priradené k predpisu:
385/2000 paragrafy: 7


Vydané: 14.09.2016
Autor: doc. JUDr., Marek Domin, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Marek Domin, PhD.

STRET PRÁVNICKÝCH KULTÚR SUDCOV A ADVOKÁTOV

Abstrakt
Príspevok je venovaný prejavom činnosti právnikov v právnických profesiách sudcu a advokáta, ktorí vo vzájomných interakciách medzi sebou navzájom a tiež vo vzťahu k laickej verejnosti vytvárajú právnickú kultúru týchto profesií. Právnická kultúra profesií sudcov a advokátov nie je v súčasnosti vnímaná príliš pozitívne ani samotnými predstaviteľmi týchto profesií, pričom dôvodom takéhoto vnímania je najmä stret reality ich právnickej kultúry s očakávaniami, ktoré sú spájané s prejavom činnosti právnikov vykonávajúcich profesiu sudcu alebo advokáta. Autor analyzuje príčiny stretu právnických kultúr predstaviteľov týchto dvoch profesií a formuluje odporúčania na posilnenie kooperácie a odstránenie antagonizmov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
50%
výkon funkcie sudcu
Priradené k predpisu:
385/2000 paragrafy: 62


Vydané: 30.08.2016
Autor: JUDr. Mgr., Michal Mrva, PhD., LL.M
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr. Mgr., Michal Mrva, PhD., LL.M

Limity ústavnej a zákonnej úpravy práva na zákonného sudcu v nadväznosti na ochranu materstva a rodičovstva sudkýň

Abstrakt
Právna úprava pracovných podmienok v súčasnosti, je výsledkom mnohých pokusov a úprav, ktoré výrazne ovplyvnili a poznačili hospodárske, sociálne, spoločenské aj politické zmeny. K dynamickému rozvoju právnej úpravy na poli pracovných podmienok žien, tehotných žien a matiek došlo začiatkom 20. storočia. Dovtedy im nebola venovaná dostatočná pozornosť, ktorú si nevyhnutne vyžadujú a boli formulované len okrajovo. Do vydania Zákonníka práce v roku 1965 neexistovala na našom území komplexná a jednotná právna úprava pracovných podmienok žien, tehotných žien a matiek. Súviselo to nielen s roztrieštenosťou pracovnoprávnych predpisov ako takých, ale najmä s tým, že zamestnanosť žien nebola v minulosti na takom vysokom stupni ako je dnes, a z toho dôvodu sa jej ani nevenovala patričná pozornosť.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
osobitné podmienky sudkyň
Priradené k predpisu:
385/2000 paragrafy: 53


Vydané: 28.04.2015
Autor: Mgr., Lucia Grajcárová
Zdroj: Projustice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Lucia Grajcárová

Plénum Ústavného súdu SR sa bude dnes na neverejnom zasadnutí zaoberať návrhom sťažovateľa Š.Harabina na obnovu konania

Abstrakt
Rozsudkom z 20. novembra 2012 Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) rozhodol o sťažnosti (č. 58688/11) Štefana Harabina, v ktorej okrem iného tvrdil, že jeho právo na prerokovanie veci pred nestranným súdom bolo vo veci disciplinárneho konania podľa čl. 136 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 74e ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) a podľa § 120 ods. 2 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sudcoch a prísediacich“) vedeného na Ústavnom súde Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) pod sp. zn. PL. ÚS 92/2011, ktoré viedlo k uloženiu disciplinárneho opatrenia, porušené.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
disciplinárne konanie zák. č. 385/2000
Priradené k predpisu:
385/2000 paragrafy: 150


Vydané: 11.09.2013
Autor: Mgr., Michael Válek
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora Mgr., Michael Válek
MENU
Hore