Dôvodové správy k predpisu 385/2000

 1. Vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov
  K predpisu 150/2022 , dátum vydania: 30.04.2022
 2. Vládny návrh zákona o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 151/2022 , dátum vydania: 30.04.2022
 3. Vládny návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok)
  K predpisu 432/2021 , dátum vydania: 26.11.2021
 4. Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  K predpisu 71/2021 , dátum vydania: 18.02.2021
 5. Vládny návrh zákona o reforme súdnictva
  K predpisu 423/2020 , dátum vydania: 29.12.2020
 6. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 397/2019 , dátum vydania: 27.11.2019
 7. Vládny návrh zákona o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 314/2018 , dátum vydania: 14.11.2018
 8. Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
  K predpisu 177/2018 , dátum vydania: 22.06.2018
 9. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 152/2017 , dátum vydania: 09.06.2017
 10. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 401/2015 , dátum vydania: 19.12.2015
 11. Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 125/2016 , dátum vydania: 09.12.2015
 12. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 322/2014 , dátum vydania: 28.11.2014
 13. Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 307/2014 , dátum vydania: 14.11.2014
 14. Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 462/2013 , dátum vydania: 21.12.2013
 15. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 335/2012 , dátum vydania: 14.11.2012
 16. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa KOLLÁRA, Jozefa MIKUŠA, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 79/2012 , dátum vydania: 29.02.2012
 17. Vládny návrh zákona o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 503/2011 , dátum vydania: 22.12.2011
 18. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
  K predpisu 500/2010 , dátum vydania: 23.12.2010
 19. Vládny návrh zákona o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 291/2009 , dátum vydania: 17.07.2009
 20. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 59/2009 , dátum vydania: 27.02.2009
 21. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 517/2008 , dátum vydania: 10.12.2008
 22. Vládny návrh zákona, ktorým sa menia zákony v oblasti organizácie a riadenia súdnictva, postavenia sudcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
  K predpisu 520/2008 , dátum vydania: 10.12.2008
 23. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
  K predpisu 622/2005 , dátum vydania: 28.12.2005
 24. Vládny návrh zákona o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 757/2004 , dátum vydania: 31.12.2004
 25. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
  K predpisu 609/2004 , dátum vydania: 25.11.2004
 26. Vládny návrh zákona o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 530/2004 , dátum vydania: 09.10.2004
 27. Vládny návrh zákona o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 403/2004 , dátum vydania: 19.07.2004
 28. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 267/2004 , dátum vydania: 30.04.2004
 29. Vládny návrh zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
  K predpisu 514/2003 , dátum vydania: 11.12.2003
 30. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  K predpisu 505/2003 , dátum vydania: 02.12.2003
MENU
Hore