Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru 342/2007 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 26.07.2007
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD7DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru 342/2007 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 342/2007 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 404/2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

V § 69 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Informácie a osobné údaje zo Schengenského informačného systému sa poskytujú v rozsahu podľa osobitného ...

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.

2.

V § 77c ods. 1 sa za slovo „viazaná“ vkladajú slová „alebo osobitným predpisom“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v oslobodení k položke 24 piatom bode sa slová „§ 43 ods. 1 písm. a), ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v oslobodení k položke 24 sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý ...

„6. Od poplatku podľa písmena j) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým bolo udelené povolenie na ...

Doterajšie body 6 a 7 sa označujú ako body 7 a 8.

3.

V sadzobníku správnych poplatkov v oslobodení k položke 24 siedmom bode sa na konci pripájajú tieto ...

4.

V sadzobníku správnych poplatkov v oslobodení k položke 24 ôsmom bode sa slová „ktorým bolo udelené ...

5.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 24 sa na konci pripája splnomocnenie, ktoré znie:

„Splnomocnenie Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo poplatok znížiť ...

6.

V sadzobníku správnych poplatkov položka 26 vrátane oslobodenia a splnomocnenia znie:

„Položka 26 Udelenie víza na hraničnom priechode ........... 60 EUR. Oslobodenie 1. Od poplatku podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:

„16b) Rozhodnutie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o záväznej verzii Spoločnej príručky a Spoločných ...

7.

V sadzobníku správnych poplatkov položka 240 vrátane oslobodenia a splnomocnenia znie:

„Položka 240 a) žiadosť o udelenie letiskového tranzitného víza ..................................... ...

Čl. III

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...

1.

V § 36a odsek 1 znie:

„(1) Policajta možno s jeho súhlasom povolať na nevyhnutne potrebný čas na plnenie úloh inšpekčnej služby10b) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10d znie:

„10d)
§ 117 Trestného poriadku.“.

2.

V § 36a ods. 2 úvodná veta znie: „Povolanie policajta sa ukončí,“.

3.

V § 110 ods. 2 sa za slová „služby v zahraničí“ vkladá čiarka a slová „stravné v cudzej mene poskytované ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a sa vypúšťa.

5.

§ 128 vrátane nadpisu znie:

„§ 128 Náhrada cestovných výdavkov a stravného poskytovaného policajtovi v cudzej mene v súvislosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

„29)
§ 13 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení zákona č. 81/2005 Z. z.“.

Čl. V

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 40 ods. 2 písm. h) sa za slová „názov hraničného priechodu“ vkladajú slová „na vonkajšej štátnej ...

2.

V § 41 ods. 3 sa slová „najneskôr do troch pracovných dní po nadobudnutí vlastníctva k týmto zbraniam ...

3.

V § 42 ods. 3 sa slová „najneskôr do troch pracovných dní odo dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej ...

4.

V § 43 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „na vonkajšej štátnej hranici“.

5.

V § 47 ods. 6 sa za slová „názov hraničného priechodu“ vkladajú slová „na vonkajšej štátnej hranici ...

6.

V § 48 ods. 1 sa slová „štátnu hranicu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „vonkajšiu štátnu hranicu“. ...

7.

V § 48 ods. 2 písm. d) sa za slová „hraničný priechod“ vkladajú slová „na vonkajšej štátnej hranici ...

Čl. VII

Zákon č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení ...

1.

§ 2 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) záznamom súbor údajov vložených príslušným orgánom členského štátu do Schengenského informačného ...

2.

V § 5 ods. 2 druhá veta znie: „Vo vzťahu k členským štátom, ktoré používajú Schengenský informačný systém, ...

3.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Ak je vydaný príkaz na zatknutie, medzinárodný zatýkací rozkaz podľa osobitného predpisu alebo ...

4.

V § 10 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

5.

V § 10 odsek 3 znie:

„(3) Európsky zatýkací rozkaz zašle súd neodkladne po jeho vydaní osobitnému útvaru Policajného zboru ...

6.

§ 15 vrátane nadpisu znie:

„§ 15 Predbežné preskúmanie záznamu a zadržanie vyžiadanej osoby (1) Ak Generálna prokuratúra Slovenskej ...

7.

V § 20 ods. 6 a § 21 ods. 5 sa slovo „Interpolu“ nahrádza slovami „osobitnému útvaru Policajného zboru ...

8.

V § 26 ods. 5 druhá veta znie: „Ak minister spravodlivosti rozhodne, že sa vykoná európsky zatýkací ...

Čl. VIII

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z. a zákona č. 692/2006 Z. z. ...

1.

V nadpise § 484 sa za slovo „Interpol“ vkladajú slová „a SIRENE“.

2.

V § 484 ods. 1 sa slová „najmä ak vec neznesie odklad“ nahrádzajú slovami „a ak ide o zasielanie alebo ...

3.

V § 484 ods. 2 sa za slovo „Interpolu“ vkladajú slová „alebo osobitného útvaru Policajného zboru SIRENE“. ...

4.

§ 544 vrátane nadpisu znie:

„§ 544 Cezhraničné sledovanie (1) Za podmienok ustanovených v medzinárodnej zmluve môže útvar Policajného ...

Čl. IX - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom určeným rozhodnutím Rady o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore