Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 404/2011 účinný od 01.01.2012 do 30.04.2013

Platnosť od: 22.11.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Účinnosť do: 30.04.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Cudzinecký režim

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18JUD12594DS12EUPP1ČL5

Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 404/2011 účinný od 01.01.2012 do 30.04.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 404/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)

pôsobnosť Policajného zboru pri zabezpečovaní kontroly hraníc1) Slovenskej republiky (ďalej len ...

b)

pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti víz,

c)

podmienky vstupu cudzincov na územie Slovenskej republiky (ďalej len „vstup“) a podmienky vycestovania ...

d)

podmienky pobytu,

e)

vydávanie dokladov pre cudzincov,

f)

evidenciu osôb a kontrolu pobytu,

g)

administratívne vyhostenie a zákaz vstupu,

h)

zaistenie štátneho príslušníka tretej krajiny a umiestnenie v zariadení,

i)

policajný prevoz štátneho príslušníka tretej krajiny cez územie Slovenskej republiky (ďalej ...

j)

letecký tranzit štátneho príslušníka tretej krajiny cez územie Slovenskej republiky (ďalej len ...

k)

práva a povinnosti osôb pri kontrole hraníc a pri pobyte,

l)

priestupky a iné správne delikty na úseku kontroly hraníc a pobytu.

(2)

Tento zákon sa vzťahuje aj na cudzincov, ktorí požiadali o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ...

§ 2
Základné ustanovenia
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

asistovaným dobrovoľným návratom návrat štátneho príslušníka tretej krajiny do krajiny pôvodu, ...

b)

blízkosťou vonkajšej hranice územie Slovenskej republiky do vzdialenosti 5 km od vonkajšej hranice,4) ...

c)

členským štátom členský štát Európskej únie okrem Slovenskej republiky, iný štát, ktorý ...

d)

leteckým tranzitom prechod štátneho príslušníka tretej krajiny, a ak je to potrebné, so sprievodom ...

e)

národným vízom povolenie udelené Slovenskou republikou, ktoré oprávňuje zdržiavať sa na území ...

f)

neoprávneným pobytom zdržiavanie sa cudzinca na území Slovenskej republiky v rozpore so zákonom, ...

g)

neoprávneným prekročením vonkajšej hranice vstup alebo vycestovanie osoby cez vonkajšiu hranicu ...

h)

nepretržitým pobytom čas pobytu na základe povolenia na pobyt, ktorý začína plynúť dňom vstupu; ...

i)

ohrozením bezpečnosti štátu konanie osoby, ktorým ohrozuje demokratický poriadok, zvrchovanosť, ...

j)

ohrozením verejného poriadku porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného zákonom týkajúceho ...

k)

platným cestovným dokladom pas alebo iná verejná listina, ak sú za cestovný doklad uznané Slovenskou ...

l)

prihraničnou dopravou preprava osôb medzinárodnou autobusovou linkou premávajúcou v pásme do 50 ...

m)

prihraničným územím vonkajšej hranice územie Slovenskej republiky do vzdialenosti 50 kilometrov ...

n)

schengenským vízom jednotné vízum, vízum s obmedzenou územnou platnosťou a letiskové tranzitné ...

o)

účelovým manželstvom manželstvo uzavreté s cieľom získať pobyt,

p)

zariadením miesto, v ktorom je štátny príslušník tretej krajiny umiestnený na základe rozhodnutia ...

(2)

Cudzincom je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky.7)

(3)

Občanom Únie je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a je štátnym občanom ...

(4)

Štátnym príslušníkom tretej krajiny je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky ...

(5)

Rodinným príslušníkom občana Únie je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je

a)

jeho manžel,

b)

jeho dieťa mladšie ako 21 rokov, jeho nezaopatrené dieťa a takéto deti jeho manžela,

c)

jeho závislý priamy príbuzný v zostupnej alebo vzostupnej línii a takáto osoba jeho manžela,

d)

akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je nezaopatrenou ...

e)

akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je členom ...

f)

akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je z vážnych ...

g)

jeho partner, s ktorým má občan Únie trvalý, riadne osvedčený vzťah,

h)

štátny príslušník tretej krajiny s právom pobytu rodinného príslušníka občana Únie v členskom ...

(6)

Štátnym príslušníkom tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje, je štátny príslušník ...

(7)

Zraniteľnou osobou je najmä maloletá osoba, osoba so zdravotným postihnutím, osoba staršia ako ...

(8)

Nežiaducou osobou je cudzinec, ktorému bol uložený zákaz vstupu, ktorému bol uložený trest vyhostenia,10) ...

(9)

Ubytovateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá poskytuje ubytovanie ...

DRUHÁ ČASŤ

KONTROLA HRANÍC, VSTUP A VYCESTOVANIE CEZ VONKAJŠIU HRANICU

PRVÁ HLAVA
VONKAJŠIA HRANICA

§ 3
Kontrola vonkajšej hranice

Kontrolu hraníc na vonkajšej hranici zabezpečuje útvar Policajného zboru (ďalej len „policajný ...

§ 4
Hraničný priechod
(1)

Hraničným priechodom na vonkajšej hranici je

a)

miesto určené medzinárodnou zmluvou na vstup a vycestovanie, na prejazd dopravných prostriedkov ...

b)

verejné letisko, ktorému bolo udelené povolenie na prevádzkovanie letov do tretích krajín alebo ...

(2)

Treťou krajinou podľa odseku 1 písm. b) sa rozumie štát, ktorý neuplatňuje ustanovenia osobitného ...

§ 5
Podmienky prekračovania vonkajšej hranice
(1)

Podmienky prekračovania vonkajšej hranice, ktoré nie sú ustanovené v tomto zákone, sú ustanovené ...

(2)

Vonkajšiu hranicu možno prekračovať mimo hraničného priechodu len vtedy, ak to ustanovuje medzinárodná ...

§ 6
(1)

Štátny príslušník tretej krajiny mladší ako 16 rokov, ktorý nie je držiteľom cestovného dokladu, ...

(2)

Štátny príslušník tretej krajiny pri vstupe cez vonkajšiu hranicu na hraničnom priechode je povinný ...

(3)

Ministerstvo vnútra podľa osobitného predpisu21) vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ...

§ 7
Osobitné podmienky vstupu občanov Únie a rodinných príslušníkov občanov Únie
(1)

Rodinný príslušník občana Únie môže vstúpiť na územie Slovenskej republiky, ak je sprevádzaný ...

(2)

Právo na vstup preukazuje občan Únie predložením dokladu alebo iným hodnoverným spôsobom, ktorým ...

(3)

Rodinný príslušník občana Únie podliehajúci vízovej povinnosti22) je povinný predložiť pri ...

(4)

Policajný útvar udelí na hraničnom priechode vízum rodinnému príslušníkovi občana Únie podliehajúcemu ...

(5)

Ak rodinný príslušník občana Únie podliehajúci vízovej povinnosti pri vstupe nemá cestovný ...

§ 8
Hraničná kontrola
(1)

Hraničnú kontrolu23) je oprávnený vykonať príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“). ...

(2)

Ak policajt pri hraničnej kontrole zistí, že sa cudzinec preukázal falošným alebo pozmeneným ...

(3)

Policajný útvar je oprávnený dodatočne vyznačiť do cestovného dokladu štátneho príslušníka ...

§ 9
Hraničný dozor

Pri vykonávaní hraničného dozoru25) je policajt okrem oprávnení podľa osobitného predpisu26) ...

a)

vstupovať a vchádzať dopravným prostriedkom na pozemky v blízkosti vonkajšej hranice,

b)

zakázať vstup osobe na určené miesto nachádzajúce sa v blízkosti vonkajšej hranice,

c)

vstupovať a vchádzať dopravným prostriedkom na pozemky v prihraničnom území vonkajšej hranice ...

§ 10
Technické prostriedky
(1)

Policajný útvar pri vykonávaní hraničného dozoru je oprávnený v prihraničnom území vonkajšej ...

(2)

Policajný útvar pred umiestnením technického prostriedku písomne oznámi túto skutočnosť vlastníkovi, ...

(3)

Policajný útvar je oprávnený, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súvisiacich s vykonávaním ...

(4)

Policajný útvar je pri umiestnení technického prostriedku povinný dbať na práva vlastníka pozemku. ...

(5)

Technický prostriedok, ak to jeho charakter dovoľuje, sa označuje nápisom „Majetok štátu, jeho ...

(6)

Pri umiestnení technického prostriedku v prihraničnom území vonkajšej hranice sa nevyžaduje označenie ...

§ 11
Zamietnutie vstupu občanovi Únie a rodinnému príslušníkovi občana Únie
(1)

Policajný útvar na hraničnom priechode môže občanovi Únie alebo rodinnému príslušníkovi občana ...

(2)

Rozhodnutie o zamietnutí vstupu občanovi Únie alebo rodinnému príslušníkovi občana Únie z dôvodu ...

(3)

Pred vydaním rozhodnutia o zamietnutí vstupu z dôvodu ohrozenia bezpečnosti štátu alebo verejného ...

(4)

Odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí vstupu podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.

§ 12
Odopretie vstupu štátnemu príslušníkovi tretej krajiny
(1)

Policajný útvar na hraničnom priechode je oprávnený štátnemu príslušníkovi tretej krajiny ...

(2)

Policajný útvar na hraničnom priechode je oprávnený štátnemu príslušníkovi tretej krajiny ...

(3)

Vstup nemožno odoprieť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má povolený pobyt v Slovenskej ...

DRUHÁ HLAVA
VNÚTORNÉ HRANICE

§ 13
Kontrola vnútorných hraníc
(1)

Vláda Slovenskej republiky môže v súlade s osobitným predpisom31) nariadením vlády ustanoviť, ...

(2)

Počas dočasného obnovenia kontroly hraníc na vnútorných hraniciach sa primerane uplatňujú ustanovenia ...

TRETIA HLAVA
VÍZA

§ 14
Schengenské vízum
(1)

Charakteristika schengenských víz a podmienky ich udeľovania, ktoré nie sú ustanovené v tomto ...

(2)

Rodinnému príslušníkovi občana Únie sa udelí schengenské vízum.

§ 15
Národné vízum
(1)

Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny môže byť udelené národné vízum, ak je to potrebné ...

(2)

Rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, uvedenému ...

(3)

Národné vízum sa udeľuje na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac na jeden rok; ak ide o udelenie ...

§ 16
Konanie o udelení schengenského víza
(1)

Udelenie schengenského víza môže byť podmienené pozvaním overeným policajným útvarom.

(2)

Diplomatická misia alebo konzulárny úrad34) Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej len „zastupiteľský ...

(3)

Zastupiteľský úrad je oprávnený určiť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na vstup hraničný ...

(4)

Rozhodnutie, ktorým bola žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá, alebo rozhodnutie, ...

(5)

Rodinnému príslušníkovi občana Únie môže zastupiteľský úrad žiadosť o udelenie schengenského ...

a)

na základe predložených dokladov alebo iným hodnoverným spôsobom riadne nepreukáže svoju totožnosť ...

b)

predstavuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie.

(6)

Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar môže podľa osobitného predpisu36) zrušiť alebo odvolať ...

(7)

Štátny príslušník tretej krajiny sa môže proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o udelenie ...

(8)

Odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá, alebo ...

(9)

Zastupiteľský úrad môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak mu v plnom rozsahu vyhovie. Ak zastupiteľský ...

(10)

Písomné rozhodnutie o odvolaní sa žiadateľovi doručí spravidla do 60 dní odo dňa podania odvolania. ...

(11)

Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu, ktoré vydal zastupiteľský úrad, sa nevzťahuje všeobecný ...

(12)

Preskúmanie rozhodnutia o odvolaní súdom je vylúčené; to neplatí, ak ide o rozhodnutie o žiadosti ...

(13)

Ministerstvo vnútra môže z dôvodov podľa osobitného predpisu38) predĺžiť platnosť schengenského ...

(14)

Udeľovanie schengenských víz v zastúpení iným štátom a udeľovanie schengenských víz v zastúpení ...

(15)

Rodinný príslušník občana Únie je povinný k žiadosti o schengenské vízum predložiť platný ...

§ 17
Konanie o udelení národného víza
(1)

Štátny príslušník tretej krajiny podáva žiadosť o udelenie národného víza na úradnom tlačive ...

(2)

K žiadosti o udelenie národného víza je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť ...

(3)

Rodinný príslušník azylanta a cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, je povinný predložiť ...

(4)

Zastupiteľský úrad rozhodne o žiadosti o udelenie národného víza do 30 dní od jej prijatia.

(5)

Zastupiteľský úrad môže udeliť národné vízum len po predchádzajúcom stanovisku ministerstva ...

(6)

Národné vízum sa udeľuje do cestovného dokladu formou nálepky. Platnosť národného víza sa ...

(7)

Zastupiteľský úrad je oprávnený určiť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na vstup hraničný ...

(8)

Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar je oprávnený zrušiť národné vízum, ak zistí skutočnosti, ...

(9)

Na konanie o udelení národného víza a o zrušení národného víza sa nevzťahuje osobitný predpis32) ...

§ 18

Policajný útvar na hraničnom priechode môže udeliť schengenské vízum štátnemu príslušníkovi ...

§ 19
Pozvanie
(1)

Pozvanie sa podáva na úradnom tlačive, v ktorom sú uvedené údaje o pozývajúcej osobe, pozývanom ...

(2)

Pozvanie overuje policajný útvar príslušný podľa miesta prechodného pobytu alebo trvalého pobytu ...

(3)

Policajný útvar neoverí pozvanie, ak

a)

je pozývaný štátny príslušník tretej krajiny nežiaducou osobou,

b)

pozvanie nemá náležitosti podľa odseku 1,

c)

je dôvodné podozrenie, že účel pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny uvedený v pozvaní ...

d)

je dôvodné podozrenie, že pozývaný štátny príslušník tretej krajiny môže pri svojom pobyte ...

e)

nedostane súhlas ministerstva vnútra.

(4)

Policajný útvar vydá potvrdenie o prijatí žiadosti o overenie pozvania a rozhodne o overení pozvania ...

(5)

Na rozhodovanie o overení pozvania sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.37)

TRETIA ČASŤ

POBYT CUDZINCOV

PRVÁ HLAVA
POBYT ŠTÁTNEHO PRÍSLUŠNÍKA TRETEJ KRAJINY

Prvý oddiel
Prechodný pobyt

§ 20
Všeobecné ustanovenia
(1)

Prechodný pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a ...

(2)

Prechodný pobyt je viazaný na jeden účel. Ak štátny príslušník tretej krajiny chce vykonávať ...

(3)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt, môže počas prechodného ...

§ 21
Druhy prechodného pobytu
(1)

Prechodný pobyt môže policajný útvar udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny

a)

na účel podnikania,

b)

na účel zamestnania,

c)

na účel štúdia,

d)

na účel osobitnej činnosti,

e)

na účel výskumu a vývoja,

f)

na účel zlúčenia rodiny,

g)

na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,42)

h)

ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,43)

i)

ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte.

(2)

Prechodným pobytom je aj pobyt na základe modrej karty Európskej únie (ďalej len „modrá karta“) ...

§ 22
Prechodný pobyt na účel podnikania
(1)

Prechodný pobyt na účel podnikania udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti ...

a)

podniká alebo bude podnikať na území Slovenskej republiky ako fyzická osoba, alebo

b)

koná alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu. ...

(2)

Policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel podnikania na predpokladaný čas podnikania, najviac ...

§ 23
Prechodný pobyt na účel zamestnania
(1)

Prechodný pobyt na účel zamestnania udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti ...

(2)

Policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel zamestnania na predpokladaný čas zamestnania, ...

(3)

Prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania môže policajný útvar udeliť štátnemu príslušníkovi ...

(4)

Prechodný pobyt na účel zamestnania sa nevyžaduje do 90 dní od začiatku pobytu na území Slovenskej ...

a)

pracuje pre významného zahraničného investora47) v Slovenskej republike,

b)

je vyslaný zamestnávateľom so sídlom v členskom štáte na územie Slovenskej republiky v rámci ...

c)

je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce na území Slovenskej republiky ...

d)

je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou ...

§ 24
Prechodný pobyt na účel štúdia
(1)

Prechodný pobyt na účel štúdia udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti ...

a)

je žiakom strednej školy,51)

b)

je poslucháčom jazykovej školy,52)

c)

je študentom vysokej školy, alebo

d)

sa zúčastňuje jazykovej alebo odbornej prípravy k štúdiu na vysokej škole, ktorá je organizovaná ...

(2)

Policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel štúdia na predpokladaný čas štúdia,53) najviac ...

(3)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel ...

(4)

Prechodný pobyt na účel štúdia sa nevyžaduje do 90 dní od začiatku pobytu na území Slovenskej ...

§ 25
Prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti
(1)

Prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie ...

a)

lektorskú činnosť,

b)

umeleckú činnosť,

c)

športovú činnosť,

d)

stáž v rámci štúdia mimo územia Slovenskej republiky,

e)

činnosť vyplývajúcu z programov vlády Slovenskej republiky alebo z programov Európskej únie,

f)

plnenie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy,

g)

poskytnutie zdravotnej starostlivosti alebo na sprevádzanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ...

h)

dobrovoľnícku činnosť alebo

i)

činnosť novinára akreditovaného v Slovenskej republike.

(2)

Policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti podľa odseku 1 na čas potrebný ...

(3)

Prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti sa nevyžaduje do 90 dní od začiatku pobytu na území ...

§ 26
Prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja
(1)

Prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie ...

(2)

Prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja sa nevyžaduje do 90 dní od začiatku pobytu na území ...

§ 27
Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny
(1)

Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie ...

a)

rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s prechodným pobytom alebo s trvalým ...

b)

príbuzným v priamom vzostupnom rade azylanta mladšieho ako 18 rokov, alebo

c)

závislou osobou podľa medzinárodnej zmluvy.55)

(2)

Za rodinného príslušníka štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a) sa považuje ...

a)

manžel, ak manželia majú najmenej 18 rokov,

b)

slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho manžela,

c)

jeho slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov,

d)

slobodné dieťa jeho manžela mladšie ako 18 rokov,

e)

jeho nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov alebo nezaopatrené slobodné dieťa staršie ...

f)

jeho rodič alebo rodič jeho manžela, ktorý je odkázaný na jeho starostlivosť, a v krajine, odkiaľ ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na rodinného príslušníka podľa odseku 2 písm. f) ...

(4)

Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je uvedený ...

(5)

Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny sa udeľuje do skončenia platnosti pobytu štátneho príslušníka ...

(6)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, môže ...

§ 28
Prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl

Prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl udelí ...

§ 29
Prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka ...
(1)

Prechodný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má vydané osvedčenie Slováka ...

(2)

Policajný útvar udelí prechodný pobyt podľa odseku 1 na tri roky.

(3)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt podľa odseku 1, môže ...

§ 30
Prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým ...
(1)

Prechodný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s ...

a)

podniká na území Slovenskej republiky,

b)

je zamestnaný na území Slovenskej republiky,

c)

študuje na škole v Slovenskej republike,

d)

vykonáva činnosť uvedenú v § 25 alebo § 26, alebo

e)

je rodinným príslušníkom podľa § 27 ods. 2 štátneho príslušníka tretej krajiny podľa písmen ...

(2)

Policajný útvar udelí prechodný pobyt podľa odseku 1 na čas potrebný na dosiahnutie jeho účelu, ...

(3)

Štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 1 môže súčasne vykonávať aj viaceré činnosti ...

(4)

Prechodný pobyt podľa odseku 1 sa nevyžaduje do 90 dní od začiatku pobytu na území Slovenskej ...

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu
§ 31
(1)

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne v zahraničí ...

(2)

Zastupiteľský úrad, ktorý žiadosť prijal, vykoná so žiadateľom o udelenie prechodného pobytu ...

(3)

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne ...

(4)

Policajný útvar vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu podľa ...

(5)

Za štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 27, ktorý pre bezvládnosť nemôže osobne podať ...

(6)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt podľa § 23 ods. 3, nemôže ...

(7)

Ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt podľa § 27 alebo § ...

(8)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 27 ods. ...

§ 32
(1)

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny na úradnom tlačive. ...

(2)

Štátny príslušník tretej krajiny priloží k žiadosti o udelenie prechodného pobytu dve fotografie ...

a)

účel pobytu,

b)

bezúhonnosť, ak v odsekoch 3 a 4 nie je ustanovené inak,

c)

finančné zabezpečenie pobytu; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa ...

d)

finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny ...

e)

zabezpečenie ubytovania; to neplatí, ak ide o

1.

štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý pravidelne dochádza do zamestnania alebo do školy ...

2.

štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt podľa § 24 a študuje ...

3.

štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt podľa § 26,

f)

súhlas podľa § 27 ods. 4.

(3)

Doklad potvrdzujúci bezúhonnosť nemusí prikladať k žiadosti štátny príslušník tretej krajiny ...

(4)

Doklad o zabezpečení ubytovania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje ...

(5)

Účel pobytu podľa odseku 2 písm. a) štátny príslušník tretej krajiny preukáže

a)

predložením podnikateľského zámeru vo forme podľa osobitného predpisu58) alebo dokladu potvrdzujúceho ...

b)

povolením na zamestnanie alebo potvrdením zamestnávateľa, že štátny príslušník tretej krajiny ...

c)

potvrdením príslušného orgánu štátnej správy alebo školy o prijatí štátneho príslušníka ...

d)

potvrdením školy alebo inej vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti, ak ide o štátneho ...

e)

potvrdením orgánu štátnej správy alebo umeleckej agentúry, ak ide o štátneho príslušníka ...

f)

potvrdením športovej organizácie alebo príslušného orgánu štátnej správy, ak ide o štátneho ...

g)

potvrdením o stáži, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný ...

h)

potvrdením orgánu štátnej správy, v ktorého pôsobnosti je výkon činnosti podľa programov schválených ...

i)

medzinárodnou zmluvou, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný ...

j)

potvrdením zdravotníckeho zariadenia o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo dokladom o potrebe ...

k)

potvrdením mimovládnej organizácie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak ide o štátneho ...

l)

potvrdením príslušného orgánu štátnej správy o vykonávaní novinárskej činnosti novinára ...

m)

dohodou o hosťovaní podľa osobitného predpisu,44) ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ...

n)

matričným dokladom, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný ...

o)

individuálnym príkazom alebo kolektívnym príkazom na presun ozbrojených síl, ak ide o štátneho ...

p)

osvedčením Slováka žijúceho v zahraničí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý ...

q)

dokladom o dlhodobom pobyte vydaným podľa osobitného predpisu59) členským štátom a pracovnou ...

(6)

Finančné zabezpečenie pobytu podľa odseku 2 písm. c) štátny príslušník tretej krajiny preukáže ...

a)

výpisom z osobného účtu vedeného v banke, pobočke zahraničnej banky alebo zahraničnej banke ...

b)

potvrdením zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy alebo výpisom z osobného účtu vedeného v ...

c)

výpisom z osobného účtu vedeného v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny, potvrdením ...

d)

výpisom z osobného účtu vedeného v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny alebo ...

e)

potvrdením podľa odseku 5 písm. h), pokiaľ je v ňom uvedené aj finančné zabezpečenie pobytu, ...

f)

dohodou o hosťovaní podľa osobitného predpisu,41) ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ...

g)

čestným vyhlásením manžela, rodiča, rodinného príslušníka rodiča odkázaného na jeho starostlivosť ...

h)

potvrdením detského domova o umiestnení štátneho príslušníka tretej krajiny.

(7)

Finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti podľa odseku 2 písm. d) štátny príslušník ...

a)

dvadsaťnásobku životného minima,60) ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § ...

b)

stonásobku životného minima, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 22 ods. ...

(8)

Doklad o zabezpečení ubytovania musí preukazovať, že štátny príslušník tretej krajiny má ...

(9)

Štátny príslušník tretej krajiny podľa § 22, 25, 26, 27, 29 a 30 je povinný odovzdať policajnému ...

(10)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, je povinný odovzdať ...

(11)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt podľa § 22, je povinný ...

(12)

Za štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § ...

(13)

Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar môže vyžiadať od štátneho príslušníka tretej ...

a)

z členského štátu, ktorý mu priznal postavenie osoby s dlhodobým pobytom, alebo

b)

z členského štátu, ktorý mu udelil pobyt.

(14)

Ak podá štátny príslušník tretej krajiny žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia ...

(15)

Finančné zabezpečenie pobytu štátny príslušník tretej krajiny preukáže vo výške životného ...

§ 33
Rozhodovanie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu
(1)

Policajný útvar pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie prechodného pobytu prihliada na

a)

verejný záujem, osobitne na bezpečnostné hľadisko, hospodárske záujmy Slovenskej republiky, najmä ...

b)

záujmy maloletého dieťaťa štátneho príslušníka tretej krajiny, osobné a rodinné pomery štátneho ...

c)

stanovisko zastupiteľského úradu k udeleniu prechodného pobytu.

(2)

Policajný útvar pri posudzovaní podnikateľského zámeru, ktorý štátny príslušník tretej krajiny ...

(3)

Čas, na ktorý má štátny príslušník tretej krajiny zabezpečené ubytovanie počas prechodného ...

(4)

Policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak

a)

štátny príslušník tretej krajiny je nežiaducou osobou,

b)

je dôvodné podozrenie, že štátny príslušník tretej krajiny pri svojom pobyte ohrozí bezpečnosť ...

c)

štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na udelenie prechodného pobytu,

d)

štátny príslušník tretej krajiny uzavrel účelové manželstvo,

e)

štátny príslušník tretej krajiny uvedie nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo predloží ...

f)

údaje v cestovnom doklade nezodpovedajú skutočnosti,

g)

udelenie prechodného pobytu nie je vo verejnom záujme, alebo

h)

je zjavné, že zabezpečené ubytovanie na území Slovenskej republiky nespĺňa minimálne požiadavky ...

(5)

Policajný útvar môže žiadosť o udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ...

(6)

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu do 90 dní; vo zvlášť zložitých ...

a)

štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 24 až 26 a § 29,

b)

štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre zahraničného investora ...

c)

štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre významného zahraničného ...

d)

manžela štátneho príslušníka tretej krajiny uvedeného v písmene b) alebo písmene c) alebo dieťa ...

(7)

Ak sa žiadosti o udelenie prechodného pobytu vyhovie, policajný útvar rozhodnutie nevydáva a štátnemu ...

(8)

Policajný útvar informuje o udelení prechodného pobytu členský štát, v ktorom má štátny príslušník ...

(9)

Ak štátny príslušník tretej krajiny požiadal o zmenu druhu alebo účelu pobytu, jeho pobyt sa ...

(10)

Konanie o udelenie prechodného pobytu sa končí dňom vyhovenia žiadosti alebo dňom nadobudnutia ...

§ 34
Obnovenie prechodného pobytu
(1)

Policajný útvar môže obnoviť prechodný pobyt

a)

najviac na 180 dní, ak bol prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania udelený na menej ako ...

b)

najviac na tri roky, ak predpokladaný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny bude trvať najmenej ...

c)

najviac na päť rokov, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 24 alebo § 27, ...

d)

najviac na päť rokov, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 29 alebo § 30.

(2)

Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne na úradnom ...

(3)

K žiadosti o obnovenie prechodného pobytu je štátny príslušník tretej krajiny povinný priložiť ...

a)

účel pobytu,

b)

finančné zabezpečenie pobytu; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa ...

c)

zdravotné poistenie počas pobytu na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak ide o štátneho ...

d)

zabezpečenie ubytovania; to neplatí, ak ide o

1.

štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý pravidelne dochádza do zamestnania alebo do školy ...

2.

štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt podľa § 24 a študuje ...

3.

štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt podľa § 26, alebo

4.

štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre významného zahraničného ...

(4)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel podnikania, je ...

(5)

Štátny príslušník tretej krajiny je povinný k žiadosti o obnovenie prechodného pobytu podľa ...

(6)

Štátny príslušník tretej krajiny je povinný k žiadosti o obnovenie prechodného pobytu podľa ...

(7)

Účel pobytu štátny príslušník tretej krajiny preukáže podľa § 32 ods. 5; to neplatí ak ide ...

(8)

Finančné zabezpečenie pobytu štátny príslušník tretej krajiny preukáže spôsobom podľa § ...

(9)

Za štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o obnovenie prechodného pobytu na účel ...

(10)

Policajný útvar zamietne žiadosť o obnovenie prechodného pobytu z dôvodov podľa § 33 ods. 4; ...

(11)

Policajný útvar zamietne žiadosť o obnovenie prechodného pobytu štátnemu príslušníkovi tretej ...

(12)

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o obnovenie prechodného pobytu v lehotách uvedených v § 33 ...

(13)

Ak sa žiadosti o obnovenie prechodného pobytu vyhovie, policajný útvar rozhodnutie nevydáva a štátnemu ...

(14)

Prechodný pobyt sa po skončení jeho platnosti až do rozhodnutia o žiadosti o obnovenie prechodného ...

§ 35
Zánik prechodného pobytu

Prechodný pobyt zanikne, ak

a)

štátny príslušník tretej krajiny nevstúpi na územie Slovenskej republiky do 180 dní od udelenia ...

b)

štátny príslušník tretej krajiny písomne oznámi policajnému útvaru skončenie pobytu,

c)

štátnemu príslušníkovi tretej krajiny sa skončila platnosť povolenia na prechodný pobyt,

d)

štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol uložený trest vyhostenia,

e)

štátny príslušník tretej krajiny bol administratívne vyhostený,

f)

štátny príslušník tretej krajiny získal iný pobyt podľa tohto zákona ako ten, ktorý mal,

g)

štátny príslušník tretej krajiny nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky,

h)

policajný útvar zrušil štátnemu príslušníkovi tretej krajiny prechodný pobyt, alebo

i)

štátny príslušník tretej krajiny zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

§ 36
Zrušenie prechodného pobytu
(1)

Policajný útvar zruší prechodný pobyt, ak

a)

pominul účel, na ktorý bol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udelený prechodný pobyt,

b)

zistí skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie prechodného pobytu podľa ...

c)

štátny príslušník tretej krajiny neodovzdal doklad podľa § 32 ods. 10,

d)

štátny príslušník tretej krajiny sa bez písomného oznámenia policajnému útvaru nepretržite ...

e)

štátny príslušník tretej krajiny závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosť ustanovenú ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak by dôsledky zrušenia prechodného pobytu boli neprimerané dôvodu ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 písm. a) neplatí do 30 dní od zániku zamestnania, ak ide o prechodný pobyt ...

(4)

Policajný útvar informuje o zrušení prechodného pobytu členský štát, v ktorom má štátny ...

Osobitné ustanovenia o prechodnom pobyte modrá karta
§ 37
Modrá karta
(1)

Modrá karta oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny vstúpiť, zdržiavať sa, pracovať ...

(2)

Modrú kartu na účel vysokokvalifikovaného zamestnania udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody ...

(3)

Vysokokvalifikované zamestnanie podľa odseku 2 je zamestnanie, na ktorého výkon sa vyžaduje vyššia ...

(4)

Odsek 2 sa nevzťahuje na štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý

a)

je žiadateľom o udelenie azylu,

b)

je azylantom,

c)

má poskytnutú doplnkovú ochranu,

d)

požiadal o poskytnutie dočasného útočiska,

e)

je odídencom,

f)

má udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania podľa § 23 ods. 3 alebo na účel výskumu ...

g)

má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte a žiada o udelenie povolenia ...

h)

má právo pobytu alebo právo trvalého pobytu ako rodinný príslušník občana Únie,

i)

má udelený tolerovaný pobyt na území Slovenskej republiky podľa § 58,

j)

vstupuje na územie Slovenskej republiky na základe záväzkov vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy ...

k)

spĺňa podmienky podľa § 23 ods. 4.

§ 38
Žiadosť o vydanie modrej karty
(1)

Žiadosť o vydanie modrej karty podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne na zastupiteľskom ...

(2)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej členským štátom, ...

(3)

Orgán, ktorý žiadosť prijal, vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti o vydanie modrej karty ...

(4)

Žiadosť o vydanie modrej karty podáva štátny príslušník tretej krajiny na úradnom tlačive.

(5)

K žiadosti o vydanie modrej karty je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný ...

a)

pracovnú zmluvu na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania, ak na základe tejto pracovnej zmluvy ...

b)

doklad potvrdzujúci príslušnú vyššiu odbornú kvalifikáciu na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá ...

c)

doklad osvedčujúci splnenie podmienok ustanovených osobitným predpisom na výkon regulovaného povolania, ...

d)

potvrdenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie práce“) o možnosti ...

e)

doklady nie staršie ako 90 dní, ktoré potvrdzujú

1.

bezúhonnosť,

2.

zabezpečenie ubytovania počas pobytu na území Slovenskej republiky.

(6)

Písomný prísľub zamestnávateľa podľa odseku 5 písm. a) obsahuje záväzok zamestnávateľa

a)

uzatvoriť pracovnú zmluvu na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania,

b)

dohodnúť trvanie pracovného pomeru na obdobie najmenej jedného roka odo dňa udelenia modrej karty, ...

c)

dohodnúť mesačnú mzdu vo výške najmenej 1,5-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve ...

(7)

Ak v čase podania žiadosti o vydanie modrej karty Štatistický úrad Slovenskej republiky nezverejnil ...

(8)

Štátny príslušník tretej krajiny odovzdá policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, ...

(9)

Ak štátny príslušník tretej krajiny odovzdal písomný prísľub zamestnávateľa podľa odseku ...

(10)

Policajný útvar vydá písomné rozhodnutie o žiadosti o vydanie modrej karty do 30 dní od doručenia ...

(11)

Ak policajný útvar vydá modrú kartu štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je držiteľom ...

(12)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej členským štátom ...

(13)

Pri vybraných vysokokvalifikovaných zamestnaniach je podmienka výšky mesačnej mzdy podľa odseku ...

(14)

Zoznam vybraných zamestnaní podľa odseku 13 zo zoznamu zamestnaní zaradených do hlavných skupín ...

(15)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky každoročne oznamuje zoznam vybraných ...

§ 39
Zamietnutie žiadosti o vydanie modrej karty
(1)

Policajný útvar žiadosť o vydanie modrej karty zamietne, ak

a)

štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na vydanie modrej karty podľa § 38 ods. ...

b)

štátny príslušník tretej krajiny predloží doklady získané podvodným spôsobom, falošné alebo ...

c)

ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je hrozbou pre bezpečnosť štátu, verejný ...

d)

zamestnávateľ, u ktorého má byť štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný, porušil v predchádzajúcich ...

e)

ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej členským ...

(2)

Policajný útvar informuje o zamietnutí žiadosti o vydanie modrej karty členský štát, ktorý ...

§ 40
Obnovenie modrej karty
(1)

Policajný útvar obnoví na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny modrú kartu na účel ...

(2)

Žiadosť o obnovenie modrej karty podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne na policajnom ...

(3)

Policajný útvar vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti o obnovenie modrej karty potvrdenie o ...

(4)

Žiadosť o obnovenie modrej karty podáva štátny príslušník tretej krajiny na úradnom tlačive. ...

(5)

K žiadosti o obnovenie modrej karty je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný ...

a)

pracovnú zmluvu na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania, ak na základe tejto pracovnej zmluvy ...

b)

doklad potvrdzujúci príslušnú vyššiu odbornú kvalifikáciu na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá ...

c)

doklad osvedčujúci splnenie podmienok ustanovených osobitným predpisom na výkon regulovaného povolania, ...

d)

potvrdenie ústredia práce o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému ...

e)

doklad, ktorý potvrdzuje zabezpečenie ubytovania počas pobytu na území Slovenskej republiky.

(6)

Policajný útvar vydá písomné rozhodnutie o žiadosti o obnovenie modrej karty do 30 dní od doručenia ...

(7)

Modrá karta sa po skončení jej platnosti až do právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti o obnovenie ...

(8)

Ak držiteľ modrej karty požiadal o zmenu druhu alebo účelu pobytu, jeho pobyt sa na území Slovenskej ...

(9)

Na obnovenie modrej karty sa vzťahuje § 38 ods. 13 až 15.

§ 41
Zamietnutie žiadosti o obnovenie modrej karty, odňatie modrej karty alebo zánik modrej karty
(1)

Policajný útvar zamietne žiadosť o obnovenie modrej karty alebo držiteľovi modrej karty modrú ...

a)

získal modrú kartu podvodným spôsobom, sfalšoval alebo pozmenil modrú kartu,

b)

nespĺňa alebo prestal spĺňať podmienky na vydanie modrej karty,

c)

vykonáva na území Slovenskej republiky inú činnosť ako vysokokvalifikované zamestnanie,

d)

je hrozbou pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie,

e)

neoznámil do piatich pracovných dní policajnému útvaru zmenu zamestnávateľa,

f)

neoznámil do piatich pracovných dní policajnému útvaru začiatok obdobia nezamestnanosti,

g)

je nezamestnaný dlhšie ako tri po sebe nasledujúce mesiace,

h)

je nezamestnaný viac ako jeden raz počas platnosti modrej karty alebo

i)

podal žiadosť o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.65)

(2)

Ustanovenie odseku 1 písm. e) a f) neplatí, ak držiteľ modrej karty preukáže, že oznámenie nebolo ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 písm. g) neplatí, ak si držiteľ modrej karty počas obdobia nezamestnanosti, ...

(4)

Policajný útvar je povinný poučiť držiteľa modrej karty o tom, že podanie žiadosti o poskytnutie ...

(5)

Udelená modrá karta zanikne, ak

a)

držiteľ modrej karty odovzdá policajnému útvaru vydanú modrú kartu spolu s písomným oznámením ...

b)

držiteľovi modrej karty bol uložený trest vyhostenia,

c)

držiteľ modrej karty bol administratívne vyhostený,

d)

držiteľ modrej karty nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky,

e)

držiteľ modrej karty získal modrú kartu v členskom štáte,

f)

policajný útvar odňal držiteľovi modrú kartu,

g)

držiteľ modrej karty získal iný pobyt podľa tohto zákona, ako ten, ktorý mal,

h)

držiteľ modrej karty zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho, alebo

i)

sa skončila platnosť modrej karty.

Druhý oddiel
Trvalý pobyt

§ 42
(1)

Trvalý pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne ...

(2)

Trvalý pobyt je

a)

trvalý pobyt na päť rokov,

b)

trvalý pobyt na neobmedzený čas,

c)

pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej ...

§ 43
Trvalý pobyt na päť rokov
(1)

Policajný útvar udelí trvalý pobyt na päť rokov, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa ...

a)

ktorý je manželom štátneho občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej ...

b)

ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho ...

c)

ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým ...

d)

ktorý je nezaopatreným dieťaťom starším ako 18 rokov, ktoré sa o seba nedokáže postarať z ...

e)

ak je to v záujme Slovenskej republiky.

(2)

Trvalý pobyt na päť rokov štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je slobodným dieťaťom ...

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov
§ 44
(1)

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne ...

(2)

Zastupiteľský úrad, ktorý žiadosť prijal, vykoná so žiadateľom o udelenie trvalého pobytu ...

§ 45
(1)

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov podáva štátny príslušník tretej krajiny na ...

(2)

Pri podaní žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov je štátny príslušník tretej krajiny ...

(3)

Štátny príslušník tretej krajiny priloží k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov ...

a)

skutočnosti uvedené v § 43,

b)

bezúhonnosť; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny mladšieho ako 14 rokov, ...

c)

finančné zabezpečenie pobytu,

d)

súhlas podľa § 43 ods. 2, ak je to potrebné, a

e)

zabezpečenie ubytovania počas trvalého pobytu na päť rokov.

(4)

Štátny príslušník tretej krajiny odovzdá policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, ...

(5)

Štátny príslušník tretej krajiny preukazuje skutočnosti uvedené v § 43 ods. 1 písm. a) až ...

(6)

Finančné zabezpečenie pobytu podľa odseku 3 písm. c) štátny príslušník tretej krajiny preukáže ...

a)

výpisom z osobného účtu vedeného v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny,

b)

potvrdením zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy,

c)

pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy, výpisom z osobného účtu ...

(7)

Finančné zabezpečenie pobytu štátny príslušník tretej krajiny preukáže vo výške dvanásťnásobku ...

(8)

Zabezpečené ubytovanie musí byť spoločné s ubytovaním štátneho občana Slovenskej republiky ...

(9)

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov do 90 dní od doručenia ...

Trvalý pobyt na neobmedzený čas
§ 46
(1)

Policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny udelí trvalý pobyt na neobmedzený ...

a)

má najmenej štyri roky udelený trvalý pobyt podľa § 43, alebo

b)

je dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na ...

(2)

Ministerstvo vnútra môže udeliť trvalý pobyt na neobmedzený čas aj bez splnenia podmienok ustanovených ...

a)

ak je to potrebné na poskytovanie ochrany a pomoci svedkovi podľa osobitného predpisu,66)

b)

osobe bez štátnej príslušnosti,

c)

z dôvodov hodných osobitného zreteľa,

d)

na návrh Slovenskej informačnej služby z dôvodu bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky, ...

e)

plnoletej osobe, ktorá má udelený tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 2 písm. a) najmenej tri roky, ...

(3)

Osoba bez štátnej príslušnosti je osoba, ktorú žiadny štát podľa svojich zákonov nepovažuje ...

a)

v ktorom sa narodila,

b)

v ktorom mala svoje predchádzajúce bydlisko alebo pobyt a

c)

ktorého štátne občianstvo majú jej rodičia a ostatní rodinní príslušníci.

§ 47
(1)

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas podáva štátny príslušník tretej krajiny ...

(2)

K žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas je štátny príslušník tretej krajiny ...

(3)

Štátny príslušník tretej krajiny priloží k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený ...

a)

finančné zabezpečenie pobytu vo výške podľa § 45 ods. 7,

b)

zdravotné poistenie,

c)

bezúhonnosť, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 46 ods. 1 písm. b) staršieho ...

(4)

Policajný útvar môže vyžiadať od štátneho príslušníka tretej krajiny

a)

doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania,

b)

čestné vyhlásenie, že dôvody udelenia trvalého pobytu podľa § 43 naďalej trvajú.

(5)

Štátny príslušník tretej krajiny podľa § 46 ods. 1 písm. b) je povinný k žiadosti priložiť ...

(6)

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas do 90 dní od ...

(7)

Trvalý pobyt podľa § 43 sa až do rozhodnutia o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený ...

Spoločné ustanovenia o trvalom pobyte na päť rokov a o trvalom pobyte na neobmedzený čas
§ 48
Rozhodovanie o žiadosti o udelenie trvalého pobytu
(1)

Policajný útvar pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie trvalého pobytu prihliada na

a)

verejný záujem, mieru ohrozenia bezpečnosti štátu, verejného poriadku alebo verejného zdravia ...

b)

záujmy maloletého dieťaťa štátneho príslušníka tretej krajiny, osobné a rodinné pomery štátneho ...

c)

mieru integrácie štátneho príslušníka tretej krajiny do spoločnosti,

d)

stanovisko zastupiteľského úradu k udeleniu trvalého pobytu.

(2)

Policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie trvalého pobytu, ak

a)

štátny príslušník tretej krajiny je nežiaducou osobou,

b)

je dôvodné podozrenie, že štátny príslušník tretej krajiny pri svojom pobyte ohrozí bezpečnosť ...

c)

štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na udelenie trvalého pobytu,

d)

štátny príslušník tretej krajiny uzavrel účelové manželstvo,

e)

manželstvo nebolo uzavreté podľa osobitného predpisu,67) ak ide o žiadosť o udelenie trvalého ...

f)

štátny príslušník tretej krajiny uvedie nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo predloží ...

g)

údaje v cestovnom doklade nezodpovedajú skutočnosti.

(3)

Ak sa žiadosti o udelenie trvalého pobytu vyhovie, policajný útvar rozhodnutie nevydáva a štátnemu ...

(4)

Konanie o udelenie trvalého pobytu sa končí dňom vyhovenia žiadosti alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti ...

§ 49
Zánik trvalého pobytu

Trvalý pobyt zanikne, ak

a)

štátny príslušník tretej krajiny nevstúpi na územie Slovenskej republiky do 180 dní od udelenia ...

b)

štátny príslušník tretej krajiny písomne oznámi skončenie pobytu policajnému útvaru,

c)

štátnemu príslušníkovi tretej krajiny sa skončila platnosť udeleného trvalého pobytu podľa ...

d)

štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol uložený trest vyhostenia,

e)

štátny príslušník tretej krajiny bol administratívne vyhostený,

f)

štátny príslušník tretej krajiny nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky,

g)

policajný útvar zrušil štátnemu príslušníkovi tretej krajiny trvalý pobyt,

h)

štátny príslušník tretej krajiny získal iný pobyt podľa tohto zákona, ako ten, ktorý mal, ...

i)

štátny príslušník tretej krajiny zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

§ 50
Zrušenie trvalého pobytu
(1)

Policajný útvar zruší trvalý pobyt, ak

a)

zistí skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie trvalého pobytu,

b)

štátny príslušník tretej krajiny neodovzdal doklad podľa § 45 ods. 4 alebo § 47 ods. 5,

c)

štátny príslušník tretej krajiny sa bez písomného oznámenia policajnému útvaru nepretržite ...

d)

manželia nevedú spoločný rodinný život, ak ide o trvalý pobyt podľa § 43 ods. 1 písm. a) alebo ...

e)

štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol udelený trvalý pobyt podľa § 43 ods. 1 písm. a) ...

f)

štátny príslušník tretej krajiny podal žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi.

(2)

Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak

a)

by dôsledky zrušenia trvalého pobytu boli neprimerané dôvodu zrušenia trvalého pobytu, najmä ...

b)

ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt podľa § 46 ods. 2 písm. ...

c)

ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 43 ods. 1 písm. a) až d), ktorý mal udelený ...

(3)

Ak štátny príslušník tretej krajiny požiadal o zmenu druhu alebo účelu pobytu, jeho pobyt sa ...

(4)

Policajný útvar zruší trvalý pobyt podľa § 46 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) na základe ...

Osobitné ustanovenia o dlhodobom pobyte
§ 51
Dlhodobý pobyt
(1)

Dlhodobý pobyt sa udeľuje na neobmedzený čas.

§ 52
(1)

Policajný útvar udelí dlhodobý pobyt, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 54 ods. ...

a)

ktorý sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene a nepretržite po dobu piatich rokov ...

b)

ktorému zanikol dlhodobý pobyt podľa § 55 písm. e) alebo § 56 písm. b), c) alebo písm. d), alebo ...

c)

ktorý má päť rokov oprávnený, nepretržitý pobyt na území členských štátov ako držiteľ ...

(2)

Odsek 1 sa nevzťahuje na štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý

a)

je žiadateľom o udelenie azylu,

b)

je azylantom,

c)

má poskytnutú doplnkovú ochranu,

d)

požiadal o poskytnutie dočasného útočiska,

e)

je odídencom,

f)

má udelený prechodný pobyt na účel štúdia,

g)

má udelený prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. d) až f),

h)

má udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania,

i)

sa zdržiava na území Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 4 písm. b), c) alebo písm. d), alebo ...

j)

požíva diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky podľa medzinárodného práva.68) ...

(3)

Do doby nepretržitého pobytu podľa odseku 1 písm. a) sa nezapočítava doba pobytu štátneho príslušníka ...

(4)

Do doby nepretržitého pobytu podľa odseku 1 písm. a) sa započítava

a)

doba prechodného pobytu na účel štúdia alebo doba prechodného pobytu podľa § 25 ods. 1 písm. ...

b)

doba najviac šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov a najviac desiatich mesiacov, počas ktorých ...

(5)

Do doby nepretržitého pobytu podľa odseku 1 písm. c) sa započítava doba najviac 12 po sebe nasledujúcich ...

§ 53
Žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu
(1)

Žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne na úradnom ...

(2)

K žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť ...

(3)

Štátny príslušník tretej krajiny priloží k žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu dve fotografie ...

a)

stabilné a pravidelné zdroje pre neho a pre jeho rodinných príslušníkov, aby sa nestal záťažou ...

b)

zabezpečenie ubytovania, ak ide o žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu podľa § 52 ods. 1 písm. ...

c)

zdravotné poistenie.

(4)

Stabilné a pravidelné zdroje štátny príslušník tretej krajiny môže preukázať najmä pracovnou ...

(5)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý mal pred podaním žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu ...

(6)

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu do 90 dní od doručenia žiadosti ...

(7)

Pobyt udelený podľa tohto zákona sa po skončení jeho platnosti považuje za platný na území ...

§ 54
Rozhodovanie o žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu
(1)

Ak policajný útvar udelí dlhodobý pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má postavenie ...

(2)

Policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu, ak

a)

štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na udelenie dlhodobého pobytu, alebo

b)

je dôvodné podozrenie, že štátny príslušník tretej krajiny ohrozí bezpečnosť štátu alebo ...

(3)

Policajný útvar, ktorý postupuje podľa odseku 2 písm. b), posúdi mieru ohrozenia bezpečnosti ...

(4)

Proti rozhodnutiu, ktorým bol udelený dlhodobý pobyt, sa nemožno odvolať.

§ 55
Zánik dlhodobého pobytu

Dlhodobý pobyt zanikne, ak

a)

štátny príslušník tretej krajiny sa písomne vzdá dlhodobého pobytu,

b)

štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol uložený trest vyhostenia,

c)

štátny príslušník tretej krajiny bol administratívne vyhostený,

d)

štátny príslušník tretej krajiny nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky,

e)

štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol udelený dlhodobý pobyt v inom členskom štáte,

f)

policajný útvar zrušil štátnemu príslušníkovi tretej krajiny dlhodobý pobyt, alebo

g)

štátny príslušník tretej krajiny zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

§ 56
Zrušenie dlhodobého pobytu

Policajný útvar dlhodobý pobyt zruší, ak

a)

zistí, že štátny príslušník tretej krajiny získal dlhodobý pobyt podvodným spôsobom,

b)

sa štátny príslušník tretej krajiny zdržiava viac ako šesť rokov mimo územia Slovenskej republiky, ...

c)

štátny príslušník tretej krajiny podľa § 52 ods. 1 písm. a) a b) sa nepretržite zdržiava mimo ...

d)

štátny príslušník tretej krajiny podľa § 52 ods. 1 písm. c) sa nepretržite zdržiava mimo územia ...

§ 57

Ak policajný útvar štátnemu príslušníkovi tretej krajiny zamietne žiadosť o dlhodobý pobyt, ...

Tretí oddiel
Tolerovaný pobyt

§ 58
(1)

Policajný útvar udelí tolerovaný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak nie je dôvod ...

a)

ak je prekážka jeho administratívneho vyhostenia podľa § 81,

b)

ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko, alebo

c)

ak jeho vycestovanie nie je možné a jeho zaistenie nie je účelné.

(2)

Policajný útvar udelí tolerovaný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak nie sú dôvody ...

a)

ktorý je maloletou osobou nájdenou na území Slovenskej republiky,

b)

ak to vyžaduje rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života a neohrozuje bezpečnosť štátu ...

c)

ktorý je obeťou obchodovania s ľuďmi,69) ak má najmenej 18 rokov; policajný útvar alebo osoba ...

(3)

Policajný útvar na základe žiadosti orgánu činného v trestnom konaní môže udeliť tolerovaný ...

(4)

Za tolerovaný pobyt sa považuje obdobie

a)

poskytovania ústavnej starostlivosti,

b)

trvania karanténneho opatrenia,

c)

posudzovania žiadosti o udelenie tolerovaného pobytu, výkonu väzby alebo obdobie výkonu trestu ...

d)

najviac 90 dní od podania písomnej žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny o asistovaný ...

e)

najviac 90 dní, počas ktorých sa štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je obeťou obchodovania ...

(5)

Policajný útvar môže v odôvodnených prípadoch obdobie, ktoré sa považuje podľa odseku 4 písm. ...

§ 59
(1)

Policajný útvar udelí na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny tolerovaný pobyt na ...

(2)

Policajný útvar žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu neprijme, ak je štátny príslušník tretej ...

(3)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý požiadal o udelenie tolerovaného pobytu podľa § 58 ...

(4)

Policajný útvar môže tolerovaný pobyt aj opakovane predĺžiť; pritom je povinný skúmať, či ...

(5)

Počas platnosti tolerovaného pobytu štátny príslušník tretej krajiny nemôže podnikať.

(6)

Policajný útvar udelí tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 2 písm. c) najmenej na 180 dní, a to ...

(7)

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie tolerovaného pobytu alebo o žiadosti o predĺženie ...

(8)

Ak policajný útvar žiadosti o udelenie tolerovaného pobytu alebo žiadosti o predĺženie tolerovaného ...

(9)

Ak zanikne dôvod, pre ktorý bol udelený tolerovaný pobyt, štátny príslušník tretej krajiny ...

(10)

Ministerstvo vnútra zabezpečí štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má tolerovaný ...

(11)

Orgán činný v trestnom konaní alebo osoba poverená ministerstvom vnútra informuje štátneho príslušníka ...

(12)

Policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu alebo žiadosť o predĺženie ...

a)

štátny príslušník tretej krajiny uvedie nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo predloží ...

b)

nespĺňa podmienky na udelenie tolerovaného pobytu,

c)

štátny príslušník tretej krajiny je nežiaducou osobou,

d)

nepriložil doklad podľa odseku 3.

(13)

Ustanovenia odseku 12 písm. a), c) a d) sa nevzťahujú na tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 2 písm. ...

(14)

Odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o udelenie tolerovaného pobytu alebo proti rozhodnutiu ...

§ 60
Zánik tolerovaného pobytu

Tolerovaný pobyt zaniká, ak

a)

štátny príslušník tretej krajiny písomne oznámi policajnému útvaru skončenie pobytu,

b)

štátnemu príslušníkovi tretej krajiny uplynula doba, na ktorú mal udelený tolerovaný pobyt a ...

c)

štátny príslušník tretej krajiny podal žiadosť o udelenie azylu,

d)

štátny príslušník tretej krajiny získal iný pobyt podľa tohto zákona, ako ten, ktorý mal,

e)

štátny príslušník tretej krajiny vycestoval z územia Slovenskej republiky,

f)

štátnemu príslušníkovi tretej krajiny zaniklo poskytnuté dočasné útočisko,70)

g)

štátny príslušník tretej krajiny zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, alebo

h)

bol štátny príslušník tretej krajiny administratívne vyhostený.

§ 61
Zrušenie tolerovaného pobytu
(1)

Policajný útvar zruší tolerovaný pobyt, ak

a)

zistí, že zanikol dôvod, pre ktorý bol udelený tolerovaný pobyt,

b)

ohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny ...

c)

zistí skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa § 59 ods. 12, alebo

d)

ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 58 ods. 2 písm. c), ktorý obnovil z vlastnej ...

(2)

Proti rozhodnutiu o zrušení tolerovaného pobytu štátny príslušník tretej krajiny môže podať ...

Štvrtý oddiel
Narodenie štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky alebo členského štátu

§ 62
(1)

Ak sa narodí na území Slovenskej republiky alebo členského štátu štátny príslušník tretej ...

a)

prechodný pobyt podľa § 27, ak majú rodičia udelený prechodný pobyt podľa tohto zákona,

b)

prechodný pobyt podľa § 27, ak má rodič udelený dlhodobý pobyt podľa § 52,

c)

trvalý pobyt podľa § 43, ak má rodič udelený trvalý pobyt podľa § 43 alebo § 46.

(2)

K žiadosti podľa odseku 1 rodič predloží

a)

platný cestovný doklad dieťaťa alebo vlastný platný cestovný doklad, v ktorom je dieťa zapísané, ...

b)

rodný list dieťaťa,

c)

dve fotografie dieťaťa s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu,

d)

doklad o finančnom zabezpečení pobytu dieťaťa,

e)

doklad o zabezpečení ubytovania dieťaťa.

(3)

Ak rodič za štátneho príslušníka tretej krajiny narodeného na území Slovenskej republiky alebo ...

(4)

Policajný útvar rozhodne o žiadosti podľa odseku 1 do 30 dní od doručenia žiadosti policajnému ...

(5)

Ak sa žiadosti podľa odseku 1 vyhovie, policajný útvar rozhodnutie nevydáva a rodičovi zašle ...

(6)

Policajný útvar zamietne žiadosť podľa odseku 1, ak

a)

rodič predloží falošné alebo pozmenené doklady alebo uvedie nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ...

b)

údaje v cestovnom doklade nezodpovedajú skutočnosti,

c)

rodič nepredložil doklady podľa odseku 2.

(7)

Pri zániku a zrušení udeleného pobytu na základe žiadosti podľa odseku 1 platia ustanovenia tohto ...

DRUHÁ HLAVA
POBYT OBČANA ÚNIE A RODINNÉHO PRÍSLUŠNÍKA OBČANA ÚNIE

§ 63
(1)

Táto hlava upravuje právo na pobyt na území Slovenskej republiky pre občana Únie a jeho rodinného ...

(2)

Pobyt občana Únie a pobyt rodinného príslušníka občana Únie podľa tejto hlavy je trvalým pobytom. ...

Prvý oddiel
Právo na pobyt občana Únie

§ 64
(1)

Občan Únie, ktorý je držiteľom platného preukazu totožnosti alebo cestovného dokladu, je oprávnený ...

(2)

Začiatok pobytu na území Slovenskej republiky je občan Únie povinný nahlásiť na policajnom útvare ...

(3)

Právo občana Únie na pobyt podľa odseku 1 zostáva zachované, pokiaľ sa nestane osobou v hmotnej ...

(4)

Ak policajný útvar pri kontrole občana Únie zistí, že stratil právo na pobyt na území Slovenskej ...

§ 65
(1)

Občan Únie má právo na pobyt na území Slovenskej republiky počas obdobia dlhšieho ako tri mesiace, ...

a)

je zamestnaný na území Slovenskej republiky,

b)

je samostatne zárobkovo činnou osobou na území Slovenskej republiky,71)

c)

má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre ...

d)

študuje na základnej škole, strednej škole alebo vysokej škole v Slovenskej republike,

e)

je u neho predpoklad, že sa zamestná, alebo

f)

je rodinným príslušníkom občana Únie, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája a ktorý spĺňa ...

(2)

Právo na pobyt občana Únie zostáva zachované, pokiaľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 1.

(3)

Právo na pobyt občana Únie podľa odseku 1 písm. a) a b) zostáva zachované aj vtedy, ak už nie ...

a)

je v dôsledku choroby alebo úrazu dočasne práceneschopný,

b)

je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ...

c)

je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ...

d)

nastúpil na odborné vzdelávanie; ak nie je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na príslušnom ...

(4)

Právo na pobyt občana Únie podľa odseku 1 písm. f) zostáva zachované aj vtedy, ak

a)

občan Únie, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája, zomrel alebo jeho právo na pobyt na území ...

b)

občan Únie, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája, zomrel alebo jeho právo na pobyt na území ...

c)

sa s občanom Únie, ktorého sprevádzal alebo sa k nemu pripojil, rozviedol alebo bolo manželstvo ...

(5)

Ak existuje opodstatnená pochybnosť, či občan Únie spĺňa podmienky uvedené v odseku 1 alebo ...

§ 66
(1)

Občan Únie, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky dlhšie ako tri mesiace, je povinný ...

(2)

Občan Únie, ktorý žiada o registráciu pobytu podľa § 65 ods. 1 písm. a), je k žiadosti povinný ...

(3)

Občan Únie, ktorý žiada o registráciu pobytu podľa § 65 ods. 1 písm. b), je k žiadosti povinný ...

(4)

Občan Únie, ktorý žiada o registráciu pobytu podľa § 65 ods. 1 písm. c), je k žiadosti povinný ...

(5)

Občan Únie, ktorý žiada o registráciu pobytu podľa § 65 ods. 1 písm. d), je k žiadosti povinný ...

(6)

Občan Únie, ktorý žiada o registráciu pobytu podľa § 65 ods. 1 písm. e), je k žiadosti povinný ...

(7)

Občan Únie, ktorý žiada o registráciu pobytu podľa § 65 ods. 1 písm. f), je k žiadosti povinný ...

(8)

Policajný útvar je povinný pri skúmaní, či má občan Únie dostatočné zdroje pre seba a svojich ...

(9)

Policajný útvar individuálne posudzuje predložené doklady podľa odsekov 2 až 7, pri ktorých ...

(10)

Policajný útvar vydá občanovi Únie v deň podania úplnej žiadosti o registráciu potvrdenie o ...

(11)

Občan Únie môže požiadať policajný útvar o vydanie dokladu o pobyte s názvom „Pobytový preukaz ...

(12)

Na vydanie potvrdenia o registrácii sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.37)

§ 67
Právo na trvalý pobyt občana Únie
(1)

Občan Únie má právo na trvalý pobyt, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene ...

(2)

Občan Únie má právo na trvalý pobyt aj vtedy, ak sa zdržiava na území Slovenskej republiky oprávnene ...

a)

ide o zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá v čase, keď prestala pracovať, ...

b)

ide o zamestnanca, ktorý odišiel z plateného zamestnania, aby nastúpil na predčasný dôchodok, ...

c)

ide o zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá sa nepretržite zdržiavala na území ...

d)

ide o zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá po troch rokoch nepretržitého ...

e)

ide o rodinného príslušníka občana Únie, s ktorým sa zdržiava na území Slovenskej republiky ...

f)

ide o rodinného príslušníka občana Únie, s ktorým sa zdržiava na území Slovenskej republiky ...

(3)

Za nepretržitý pobyt sa považuje aj

a)

dočasná neprítomnosť na území Slovenskej republiky nepresahujúca spolu šesť mesiacov v roku, ...

b)

neprítomnosť na území Slovenskej republiky počas výkonu povinnej vojenskej služby,

c)

neprítomnosť na území Slovenskej republiky trvajúca maximálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov ...

(4)

Do obdobia nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky podľa odseku 2 písm. b) a c) sa ...

(5)

Do obdobia zamestnania podľa odseku 2 písm. a) až d) sa započítava aj obdobie nedobrovoľnej nezamestnanosti ...

(6)

Podmienka dĺžky pobytu na území Slovenskej republiky a dĺžky zamestnania na území Slovenskej ...

(7)

Policajný útvar na základe žiadosti vydá občanovi Únie do 30 dní doklad o pobyte s názvom „Pobytový ...

(8)

K žiadosti o vydanie dokladu o pobyte občan Únie priloží dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce ...

§ 68
Ukončenie práva na pobyt občana Únie
(1)

Právo na pobyt občana Únie alebo právo na trvalý pobyt občana Únie zaniká, ak občan Únie

a)

písomne oznámi skončenie pobytu policajnému útvaru,

b)

bol administratívne vyhostený,

c)

policajný útvar odňal jeho právo na pobyt alebo právo na trvalý pobyt,

d)

zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho alebo

e)

nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky.

(2)

Policajný útvar na základe rozhodnutia môže odňať právo na pobyt občanovi Únie, ak

a)

pri registrácii pobytu alebo pri vydaní dokladu o pobyte predloží falošný alebo pozmenený doklad ...

b)

počas trvania pobytu zistí skutočnosti, že občan Únie získal právo na pobyt na základe predloženia ...

c)

má právo na pobyt podľa § 65 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) a stal sa osobou v hmotnej núdzi.

(3)

Policajný útvar je povinný pri postupe podľa odseku 2 skúmať skutočnosti odôvodňujúce odňatie ...

(4)

Policajný útvar je povinný po zistení skutočností, ktoré zakladajú postup podľa odseku 2 písm. ...

(5)

Policajný útvar v rozhodnutí o odňatí práva na pobyt určí občanovi Únie povinnosť vycestovať ...

(6)

Ak občan Únie nevycestuje z územia Slovenskej republiky v lehote určenej v rozhodnutí o odňatí ...

(7)

Policajný útvar na základe rozhodnutia môže odňať právo na trvalý pobyt občanovi Únie, ak

a)

sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky dlhšie ako dva po sebe nasledujúce roky, alebo

b)

zistí, že získal právo na trvalý pobyt podvodným spôsobom.

(8)

Policajný útvar v rozhodnutí o odňatí práva na trvalý pobyt určí občanovi Únie povinnosť ...

(9)

Ak občan Únie nevycestuje z územia Slovenskej republiky v lehote určenej v rozhodnutí o odňatí ...

Druhý oddiel
Právo na pobyt rodinného príslušníka občana Únie

§ 69
(1)

Rodinný príslušník občana Únie, ktorý je držiteľom platného cestovného dokladu, je oprávnený ...

(2)

Začiatok pobytu na území Slovenskej republiky je rodinný príslušník občana Únie povinný nahlásiť ...

(3)

Právo na pobyt rodinného príslušníka občana Únie podľa odseku 1 zostáva zachované, pokiaľ ...

(4)

Ak policajný útvar pri kontrole rodinného príslušníka občana Únie zistí, že stratil právo ...

§ 70
(1)

Rodinný príslušník občana Únie má právo na pobyt na území Slovenskej republiky počas obdobia ...

(2)

Garantom sa rozumie občan Únie s právom na pobyt alebo s právom na trvalý pobyt na území Slovenskej ...

(3)

Právo na pobyt rodinného príslušníka občana Únie zostáva zachované aj v prípade úmrtia garanta, ...

(4)

Právo na pobyt rodinného príslušníka občana Únie zostáva zachované aj vtedy, ak garant zomrel ...

(5)

Právo na pobyt rodinného príslušníka občana Únie zostáva zachované aj vtedy, ak sa jeho manželstvo ...

a)

jeho manželstvo s garantom trvalo minimálne tri roky, z toho aspoň jeden rok na území Slovenskej ...

b)

má dieťa garanta zverené do osobnej starostlivosti,

c)

manželstvo zaniklo z dôvodu domáceho násilia, závislosti garanta na alkohole, omamných látkach, ...

d)

má právo stretávať sa s maloletým dieťaťom na území Slovenskej republiky na základe vzájomnej ...

(6)

Ak existuje opodstatnená pochybnosť, či rodinný príslušník občana Únie spĺňa podmienky podľa ...

(7)

Rodinný príslušník občana Únie preukazuje právo na pobyt na území Slovenskej republiky platným ...

(8)

Rodinný príslušník občana Únie je povinný podať žiadosť o vydanie dokladu o pobyte na policajnom ...

(9)

Policajný útvar vydá rodinnému príslušníkovi občana Únie v deň podania žiadosti o vydanie ...

(10)

Policajný útvar na základe žiadosti vydá rodinnému príslušníkovi občana Únie do 30 dní doklad ...

a)

platný cestovný doklad,

b)

dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu,

c)

doklad osvedčujúci existenciu rodinného vzťahu s garantom,

d)

potvrdenie o registrácii pobytu garanta,

e)

ak ide o rodinného príslušníka občana Únie podľa § 2 ods. 5 písm. b) alebo písm. c), dokumenty ...

f)

ak ide o rodinného príslušníka občana Únie podľa § 2 ods. 5 písm. d), hodnoverný dokument ...

g)

ak ide o rodinného príslušníka občana Únie podľa § 2 ods. 5 písm. e), hodnoverný dokument ...

h)

ak ide o rodinného príslušníka občana Únie podľa § 2 ods. 5 písm. f), hodnoverný dokument ...

i)

ak ide o rodinného príslušníka občana Únie podľa § 2 ods. 5 písm. g), hodnoverný dokument ...

j)

ak ide o rodinného príslušníka občana Únie podľa § 2 ods. 5 písm. h), povolenie na pobyt rodinného ...

(11)

Policajný útvar individuálne posudzuje predložené doklady a dokumenty podľa odseku 10, pri ktorých ...

(12)

Čestné vyhlásenie garanta, že bude podporovať rodinného príslušníka občana Únie podľa § ...

(13)

Ak rodinný príslušník občana Únie podľa § 2 ods. 5 písm. d) predložil dokument podľa odseku ...

(14)

Doklad o pobyte rodinného príslušníka občana Únie nestráca platnosť, ak

a)

jeho dočasná neprítomnosť na území Slovenskej republiky nepresiahne spolu šesť mesiacov v roku, ...

b)

sa nezdržiava na území Slovenskej republiky počas trvania povinnej vojenskej služby,

c)

jeho neprítomnosť na území Slovenskej republiky trvá najviac 12 po sebe nasledujúcich mesiacov ...

(15)

Na vydanie dokladu o pobyte rodinného príslušníka občana Únie sa nevzťahuje všeobecný predpis ...

§ 71
Právo na trvalý pobyt rodinného príslušníka občana Únie
(1)

Rodinný príslušník občana Únie má právo na trvalý pobyt, ak sa na území Slovenskej republiky ...

(2)

Rodinný príslušník občana Únie má právo na trvalý pobyt aj vtedy, ak sa zdržiava na území ...

(3)

Rodinný príslušník občana Únie má právo na trvalý pobyt aj vtedy, ak sa zdržiava na území ...

(4)

Rodinný príslušník občana Únie má právo na trvalý pobyt aj vtedy, ak garant podľa § 65 ods. ...

a)

v čase úmrtia sa garant zdržiaval nepretržite na území Slovenskej republiky aspoň dva roky,

b)

zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, alebo

c)

ide o pozostalého manžela, ktorý sa vzdal štátneho občianstva Slovenskej republiky po uzavretí ...

(5)

Do doby nepretržitého pobytu sa započítava aj obdobie uvedené v § 67 ods. 3.

(6)

Do obdobia nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky podľa odseku 3 sa započítava aj ...

(7)

Policajný útvar na základe žiadosti vydá rodinnému príslušníkovi občana Únie do 30 dní doklad ...

(8)

Rodinný príslušník občana Únie je povinný požiadať o vydanie dokladu o pobyte podľa odseku ...

(9)

K žiadosti o vydanie dokladu o pobyte rodinný príslušník občana Únie priloží dve fotografie ...

(10)

Doklad o pobyte rodinného príslušníka občana Únie stráca platnosť, ak sa zdržiava mimo územia ...

§ 72
Ukončenie práva na pobyt rodinného príslušníka občana Únie
(1)

Právo na pobyt rodinného príslušníka občana Únie alebo právo na trvalý pobyt rodinného príslušníka ...

a)

písomne oznámi ukončenie pobytu policajnému útvaru,

b)

bol administratívne vyhostený,

c)

policajný útvar odňal jeho právo na pobyt alebo právo na trvalý pobyt,

d)

zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, alebo

e)

nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky.

(2)

Policajný útvar, na základe rozhodnutia, môže odňať právo na pobyt rodinnému príslušníkovi ...

a)

pri podaní žiadosti o vydanie dokladu o pobyte predložil falošný alebo pozmenený doklad preukazujúci ...

b)

počas trvania pobytu zistí skutočnosti, že rodinný príslušník občana Únie získal právo na ...

c)

má právo na pobyt podľa § 70 a stal sa osobou v hmotnej núdzi.

(3)

Policajný útvar je povinný pri postupe podľa odseku 2 skúmať skutočnosti odôvodňujúce odňatie ...

(4)

Policajný útvar je povinný po zistení skutočností, ktoré zakladajú postup podľa odseku 2 písm. ...

(5)

Policajný útvar v rozhodnutí o odňatí práva na pobyt určí rodinnému príslušníkovi občana ...

(6)

Ak rodinný príslušník občana Únie nevycestuje z územia Slovenskej republiky v lehote určenej ...

(7)

Policajný útvar, na základe rozhodnutia, môže odňať právo na trvalý pobyt rodinnému príslušníkovi ...

a)

sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky dlhšie ako dva za sebou idúce roky,

b)

zistí, že ide o účelové manželstvo s garantom,

c)

zistí, že získal právo na trvalý pobyt podvodným spôsobom.

(8)

Policajný útvar v rozhodnutí o odňatí práva na trvalý pobytu určí rodinnému príslušníkovi ...

(9)

Ak rodinný príslušník občana Únie nevycestuje z územia Slovenskej republiky v lehote určenej ...

TRETIA HLAVA
DOKLADY PRE CUDZINCOV

§ 73
Doklad o pobyte
(1)

Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny doklad o pobyte do 30 dní od udelenia ...

(2)

Doklad o pobyte obsahuje údaje o štátnom príslušníkovi tretej krajiny uvedené v osobitnom predpise.59) ...

(3)

Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, policajný útvar ...

(4)

Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 37 ods. 2 doklad o pobyte, ...

(5)

Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 52 ods. 1 doklad o pobyte, ...

(6)

Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému bol udelený trvalý pobyt podľa § 43, vydá ...

(7)

Cudzincovi, ktorému bol udelený azyl, vydá policajný útvar doklad o pobyte, v ktorom uvedie názov ...

(8)

Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má právny nárok na pobyt na základe medzinárodnej ...

(9)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený trvalý pobyt podľa § 46 alebo § 52, ...

(10)

Policajný útvar uvedie v doklade o pobyte meno a priezvisko a ostatné mená a priezviská cudzinca ...

(11)

Na vydanie dokladu o pobyte podľa § 66 ods. 11, § 67 ods. 7, § 70 ods. 10 a § 71 ods. 7 sa rovnako ...

§ 74
Cudzinecký pas
(1)

Cudzinecký pas je doklad oprávňujúci štátneho príslušníka tretej krajiny na vycestovanie. Cudzincovi, ...

(2)

Cudzinecký pas vydá policajný útvar štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý nemá vlastný ...

a)

ktorému bol udelený tolerovaný pobyt,

b)

o ktorom sa rozhodlo, že bude administratívne vyhostený, alebo ktorému bol uložený trest vyhostenia, ...

c)

ktorý sa narodil na území Slovenskej republiky.

(3)

Žiadosť o vydanie cudzineckého pasu je povinný podať štátny príslušník tretej krajiny osobne ...

(4)

Policajný útvar vydá cudzinecký pas do 30 dní od podania žiadosti o vydanie cudzineckého pasu. ...

(5)

Platnosť cudzineckého pasu policajný útvar určí na nevyhnutný čas, najdlhšie na jeden rok. ...

(6)

Územnú platnosť cudzineckého pasu určí policajný útvar podľa účelu, na ktorý ho vydal.

(7)

Policajný útvar vydaný cudzinecký pas odníme, ak pominuli dôvody na jeho vydanie.

(8)

Na konanie o vydaní alebo odňatí cudzineckého pasu sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

ŠTVRTÁ HLAVA
KONTROLA POBYTU A EVIDENCIA OSÔB

Prvý oddiel
Kontrola pobytu

§ 75
(1)

Policajný útvar je oprávnený vykonávať kontrolu

a)

oprávnenosti pobytu, plnenia podmienok pobytu a dodržiavania povinností cudzinca podľa tohto zákona, ...

b)

dodržiavania povinností inými fyzickými osobami a právnickými osobami v súvislosti s pobytom ...

(2)

Pri výkone kontroly podľa odseku 1 je policajt oprávnený

a)

vstupovať na miesta určené na podnikanie, zamestnanie alebo štúdium a do priestorov ubytovacích ...

b)

požadovať preukázanie totožnosti a vyžadovať vysvetlenie ku skutočnostiam, ktoré sú predmetom ...

(3)

Ak policajný útvar pri kontrole pobytu zistí, že cudzinec sa preukázal falošným alebo pozmeneným ...

Druhý oddiel
Evidencia osôb

§ 76
(1)

Policajný útvar pri plnení úloh vedie v informačných systémoch Policajného zboru vedených podľa ...

a)

vstupe, pobyte a vycestovaní cudzincov,

b)

žiadateľoch o víza, o udelených alebo neudelených vízach,

c)

žiadateľoch o pobyt, o štátnych príslušníkoch tretej krajiny s udeleným pobytom a o zamietnutých ...

d)

žiadostiach o registráciu občanov Únie a o občanoch Únie registrovaných na pobyt,

e)

žiadostiach o vydanie dokladu o pobyte rodinného príslušníka občana Únie a o vydaných dokladoch ...

f)

žiadateľoch o vydanie cudzineckého pasu a cestovného dokladu cudzinca a o predĺžení platnosti ...

g)

štátnych príslušníkoch tretej krajiny, pre ktorých bolo policajným útvarom overené pozvanie, ...

h)

stratených, odcudzených cestovných dokladoch a cestovných dokladoch, ktoré boli orgánom štátu, ...

i)

nežiaducich osobách,

j)

cudzincoch získané pri zabezpečovaní kontroly hraníc,

k)

cudzincoch na neoprávnenom pobyte.

(2)

Zoznamy osobných údajov cudzincov a ďalších osôb spracúvaných v evidenciách podľa odseku 1 ...

(3)

Ministerstvo vnútra a policajný útvar poskytujú informácie a osobné údaje z evidencií vedených ...

a)

prokuratúre, súdom, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu, Vojenskej polícii, ...

b)

iným štátnym orgánom, ako sú uvedené v písmene a), a obciam, ak je to potrebné na plnenie ich ...

c)

iným právnickým osobám, ktoré plnia úlohy štátu alebo vykonávajú zdravotné poistenie, nemocenské ...

(4)

Ministerstvo vnútra a policajný útvar poskytujú na základe písomnej žiadosti právnickej osoby ...

a)

identifikačné údaje žiadateľa,

b)

meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo cudzinca,

c)

odôvodnenie žiadosti.

(5)

Ministerstvo vnútra spracúva údaje na štatistické účely v rozsahu podľa osobitného predpisu.77) ...

(6)

Slovenská informačná služba je na účely plnenia úloh podľa tohto zákona oprávnená spracúvať ...

(7)

Ministerstvo zahraničných vecí vedie evidencie vo svojich informačných systémoch obsahujúce údaje ...

(8)

Policajný útvar a ministerstvo zahraničných vecí sú oprávnení spracúvať kópie cestovných ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ADMINISTRATÍVNE VYHOSTENIE, ZAISTENIE A UMIESTNENIE ŠTÁTNEHO PRÍSLUŠNÍKA TRETEJ KRAJINY V ...

PRVÁ HLAVA
ADMINISTRATÍVNE VYHOSTENIE

Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia

§ 77
(1)

Administratívne vyhostenie je rozhodnutie policajného útvaru o tom, že cudzinec nemá alebo stratil ...

(2)

Hromadné vyhostenie cudzincov na základe jedného rozhodnutia je neprípustné.

(3)

Policajný útvar poskytne na žiadosť cudzinca písomný preklad dôvodu administratívneho vyhostenia, ...

(4)

Ak cudzinec, proti ktorému sa vedie konanie o administratívnom vyhostení alebo konanie o zákaze ...

(5)

Policajný útvar vydá rozhodnutie o zastavení konania o administratívnom vyhostení, ak bol cudzincovi ...

(6)

Ak cudzinec podá žiadosť o udelenie azylu po nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia o jeho administratívnom ...

(7)

Cudzinec, proti ktorému sa vedie konanie o administratívnom vyhostení, môže sa dať zastupovať ...

(8)

Štátny príslušník tretej krajiny je oprávnený získať právne zastúpenie v rozsahu a za podmienok, ...

(9)

Policajný útvar poučí cudzinca, proti ktorému sa vedie konanie o administratívnom vyhostení, ...

§ 78
(1)

Policajt je oprávnený v konaní o administratívnom vyhostení cudzinca vykonať jeho osobnú prehliadku ...

(2)

Cudzinec je povinný podrobiť sa prehliadke. Osobnú prehliadku cudzinca vykonáva osoba rovnakého ...

(3)

Policajt je oprávnený odobrať do úschovy cestovný doklad, veci a látky uvedené v odseku 1 nájdené ...

(4)

Policajt spracuje o vykonaní prehliadky podľa odseku 1 úradný záznam a zoznam odobratých vecí ...

(5)

Ak policajný útvar cudzinca nezaistí, bezodkladne po vydaní rozhodnutia o administratívnom vyhostení ...

§ 79

Policajt je oprávnený predviesť cudzinca na policajný útvar v súvislosti s konaním o administratívnom ...

§ 80
Úhrada nákladov spojených s administratívnym vyhostením
(1)

Náklady spojené s administratívnym vyhostením tvoria náklady na ubytovanie, stravovanie a dopravu ...

(2)

Náklady spojené s administratívnym vyhostením uhradí cudzinec z vlastných peňažných prostriedkov; ...

(3)

Ak nie je možné náklady spojené s administratívnym vyhostením uhradiť podľa odseku 2, uhradí ...

a)

ten, kto sa k tomu zaviazal v overenom pozvaní, alebo

b)

dopravca, ktorý si nesplnil povinnosť podľa § 108.

(4)

Náklady spojené s administratívnym vyhostením štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bol ...

a)

ten, kto štátneho príslušníka tretej krajiny nelegálne zamestnal,

b)

ten, kto štátnemu príslušníkovi tretej krajiny nelegálne zamestnanie sprostredkoval,

c)

ten, pre koho osoba, ktorá štátneho príslušníka tretej krajiny nelegálne zamestnala, na základe ...

d)

ten, kto sa na základe zmluvy o dodávke práce, tovaru alebo poskytnutí služby sprostredkovane podieľa ...

(5)

Zodpovednosť za úhradu nákladov spojených s administratívnym vyhostením sa uplatňuje v poradí ...

(6)

Ustanovenie odseku 4 písm. c) a d) možno uplatniť len vtedy, ak o porušení zákazu nelegálneho ...

(7)

Ak nie je možné náklady spojené s administratívnym vyhostením uhradiť podľa odsekov 2 až 6, ...

§ 81
Prekážky administratívneho vyhostenia
(1)

Cudzinca nemožno administratívne vyhostiť do štátu, v ktorom by bol ohrozený jeho život z dôvodov ...

(2)

Cudzinca nemožno administratívne vyhostiť do štátu, v ktorom by bola ohrozená jeho sloboda z dôvodov ...

(3)

Osobu bez štátnej príslušnosti možno administratívne vyhostiť len vtedy, ak svojím konaním ...

Druhý oddiel
Administratívne vyhostenie štátneho príslušníka tretej krajiny

§ 82
Dôvody administratívneho vyhostenia a zákazu vstupu
(1)

Policajný útvar môže administratívne vyhostiť štátneho príslušníka tretej krajiny, ak

a)

predstavuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok,

b)

ohrozuje bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie,

c)

bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a nebol mu uložený trest vyhostenia,

d)

porušil predpisy o omamných látkach a psychotropných látkach,80)

e)

pri kontrole podľa tohto zákona predložil falošný alebo pozmenený doklad alebo doklad inej osoby, ...

f)

uzavrel účelové manželstvo,

g)

neoprávnene prekročil vonkajšiu hranicu,

h)

má neoprávnený pobyt na území Slovenskej republiky,

i)

marí výkon rozhodnutia štátneho orgánu,

j)

policajný útvar zrušil alebo odvolal jeho vízum,36)

k)

uviedol v konaní podľa tohto zákona nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo predložil ...

l)

vykonáva inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt alebo vízum,

m)

zdržiava sa na území Slovenskej republiky na základe medzinárodnej zmluvy alebo rozhodnutia vlády ...

n)

odmieta hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť,

o)

zistí, že účel, na ktorý bol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udelený prechodný pobyt, ...

p)

nevycestoval v lehote podľa § 111 ods. 1 písm. p), alebo

q)

iným spôsobom závažne porušil alebo opakovane porušil všeobecne záväzné právne predpisy.

(2)

Policajný útvar môže v rozhodnutí o administratívnom vyhostení uložiť zákaz vstupu

a)

podľa odseku 1 písm. a) na desať rokov,

b)

podľa odseku 1 písm. b) až k) na tri roky až päť rokov,

c)

podľa odseku 1 písm. l), m) a q) na jeden rok až tri roky,

d)

podľa odseku 1 písm. n) až p) na jeden rok.

(3)

Policajný útvar pri administratívnom vyhostení a zákaze vstupu osobitne zohľadňuje skutočnosť, ...

(4)

Ak policajný útvar pri konaní o administratívnom vyhostení zistí skutočnosti uvedené v odseku ...

(5)

Policajný útvar rozhodne o zákaze vstupu na územie Slovenskej republiky alebo územie všetkých ...

(6)

Policajný útvar môže rozhodnúť o zákaze vstupu na územie Slovenskej republiky na tri roky až ...

(7)

Ak je viacero dôvodov na administratívne vyhostenie podľa odseku 1 a policajný útvar v rozhodnutí ...

(8)

Lehota zákazu vstupu začína plynúť

a)

dňom vykonania administratívneho vyhostenia,

b)

dňom vycestovania v rámci asistovaného dobrovoľného návratu, alebo

c)

uplynutím lehoty na vycestovanie určenej v rozhodnutí o administratívnom vyhostení, ak nejde o ...

§ 83
Rozhodovanie o administratívnom vyhostení
(1)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo vydané rozhodnutie o administratívnom vyhostení, ...

(2)

Policajný útvar neurčí v rozhodnutí o administratívnom vyhostení lehotu na vycestovanie, ak

a)

možno predpokladať, že štátny príslušník tretej krajiny ujde alebo bude iným spôsobom mariť ...

b)

možno štátneho príslušníka tretej krajiny zaistiť podľa § 88, alebo

c)

štátny príslušník tretej krajiny ohrozuje bezpečnosť štátu, verejný poriadok, verejné zdravie ...

(3)

Policajný útvar zaznamená údaje o štátnom príslušníkovi tretej krajiny, čase zákazu vstupu ...

a)

udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky,

b)

udelení trvalého pobytu podľa § 46 ods. 2,

c)

uplynutí času zákazu vstupu,

d)

zrušení zákazu vstupu,

e)

uplynutí trestu vyhostenia,

f)

odpustení trestu vyhostenia na základe udelenia milosti prezidentom Slovenskej republiky,

g)

dovŕšení 80 rokov veku, alebo

h)

jeho úmrtí alebo vyhlásení za mŕtveho.

(4)

Policajný útvar môže skrátiť čas zákazu vstupu podľa § 82 ods. 2 alebo administratívne nevyhostiť ...

(5)

Policajný útvar môže administratívne vyhostiť štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý ...

(6)

Policajný útvar môže administratívne vyhostiť štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý ...

(7)

Policajný útvar nemôže administratívne vyhostiť

a)

dieťa mladšie ako 18 rokov; to neplatí, ak je vyhostenie tohto dieťaťa v jeho záujme,81)

b)

štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého dôjde k vzniku choroby, ktorá ohrozuje verejné ...

c)

štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 58 ods. 2 písm. c) počas obdobia podľa § 58 ods. ...

(8)

Ak policajný útvar administratívne vyhostí štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má ...

(9)

Policajný útvar nemôže vylúčiť odkladný účinok odvolania proti rozhodnutiu o administratívnom ...

§ 84
Výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení
(1)

Policajný útvar zabezpečí výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení, ak

a)

policajný útvar v rozhodnutí o administratívnom vyhostení neurčil lehotu na vycestovanie,

b)

štátny príslušník tretej krajiny nevycestoval v lehote určenej v rozhodnutí o administratívnom ...

c)

má byť štátny príslušník tretej krajiny podľa medzinárodnej zmluvy78) vrátený na územie ...

d)

štátny príslušník tretej krajiny nemôže vycestovať, pretože nemá platný cestovný doklad ...

(2)

Štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je administratívne vyhostený do susedného štátu, ...

(3)

Ak policajný útvar vykonáva administratívne vyhostenie alebo trest vyhostenia leteckou cestou alebo ...

(4)

Policajný útvar rozhodnutie o administratívnom vyhostení nevykoná, ak

a)

nie je možné štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý nemá vlastný platný cestovný doklad, ...

b)

štátny príslušník tretej krajiny pred výkonom rozhodnutia o administratívnom vyhostení požiadal ...

(5)

Policajný útvar odloží výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení, ak

a)

nastali prekážky vyhostenia podľa § 81; rozhodnutie o administratívnom vyhostení sa vykoná po ...

b)

policajný útvar predĺžil lehotu na vycestovanie podľa § 83 ods. 1.

(6)

Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny písomné potvrdenie o odložení ...

(7)

Rozhodnutie o administratívnom vyhostení stráca platnosť

a)

rozhodnutím o udelení azylu alebo o poskytnutí doplnkovej ochrany,

b)

udelením trvalého pobytu podľa § 46 ods. 2, alebo

c)

udelením tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 písm. b).

(8)

Ministerstvo vnútra kontroluje výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení a výkon trestu vyhostenia, ...

§ 85
Výkon rozhodnutia vydávajúceho štátu o vyhostení
(1)

Policajný útvar zabezpečí výkon rozhodnutia o vyhostení vydaného členským štátom (ďalej ...

a)

bol štátny príslušník tretej krajiny v tomto štáte odsúdený na trest odňatia slobody najmenej ...

b)

existuje dôvodné podozrenie, že štátny príslušník tretej krajiny v tomto štáte spáchal, pokúsil ...

c)

štátny príslušník tretej krajiny porušil predpisy tohto štátu upravujúce vstup a pobyt štátnych ...

(2)

Pred výkonom rozhodnutia podľa odseku 1 je policajný útvar povinný požiadať o vyjadrenie vydávajúci ...

(3)

Pred výkonom rozhodnutia podľa odseku 1 policajný útvar preskúma, či je výkon rozhodnutia podľa ...

(4)

Policajný útvar výkon rozhodnutia o vyhostení podľa odseku 1 oznámi vydávajúcemu štátu.

(5)

Ak policajný útvar vykoná rozhodnutie o vyhostení vydávajúceho štátu, ministerstvo vnútra požiada ...

(6)

Na výkon rozhodnutia o vyhostení podľa odseku 1 sa vzťahuje § 84 ods. 2 až 4.

(7)

Ak iný členský štát vykonáva rozhodnutie o vyhostení, policajný útvar na žiadosť takého ...

(8)

Ak rozhodnutie o vyhostení vykoná iný členský štát, ministerstvo vnútra uhradí tomuto štátu ...

§ 86
(1)

Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý bol administratívne vyhostený, môže ministerstvo ...

(2)

Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému bol v rozhodnutí o administratívnom vyhostení ...

a)

účelom pobytu sú humanitné dôvody, najmä úmrtie alebo návšteva vážne chorej osoby, ktorá ...

b)

je jeho pobyt v záujme Slovenskej republiky a vec nemožno vybaviť v zahraničí.

(3)

Na rozhodovanie o povolení vstupu podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

Tretí oddiel
Administratívne vyhostenie občana Únie a rodinného príslušníka občana Únie

§ 87
(1)

Policajný útvar môže administratívne vyhostiť občana Únie, ktorý má právo na pobyt podľa ...

a)

bezpečnosť štátu,

b)

verejný poriadok alebo

c)

verejné zdravie; to neplatí, ak dôjde k vzniku choroby, ktorá ohrozuje verejné zdravie, po troch ...

(2)

Policajný útvar môže administratívne vyhostiť občana Únie, ktorý má právo na trvalý pobyt ...

(3)

Policajný útvar administratívne nevyhostí občana Únie, ktorý

a)

sa oprávnene zdržiaval najmenej desať rokov na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak predstavuje ...

b)

je dieťaťom mladším ako 18 rokov; to neplatí, ak je vyhostenie tohto dieťaťa v jeho záujme.81) ...

(4)

Policajný útvar pri rozhodovaní o administratívnom vyhostení občana Únie alebo rodinného príslušníka ...

a)

posudzuje každý prípad individuálne, pričom dôvody vyhostenia nesmú byť využívané na ekonomické ...

b)

prihliada na primeranosť administratívneho vyhostenia vzhľadom na osobné a rodinné pomery občana ...

(5)

Trestný čin, ktorý občan Únie alebo rodinný príslušník občana Únie spáchal v minulosti, ...

(6)

Policajný útvar môže žiadať od členských štátov policajné záznamy k občanovi Únie alebo ...

(7)

Občanovi Únie alebo rodinnému príslušníkovi občana Únie vydá policajný útvar písomné rozhodnutie ...

(8)

Občan Únie alebo rodinný príslušník občana Únie môže požiadať o zrušenie času zákazu ...

(9)

Ak občan Únie alebo rodinný príslušník občana Únie nevycestuje z územia Slovenskej republiky ...

(10)

Ak policajný útvar zabezpečuje výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení viac ako dva roky ...

DRUHÁ HLAVA
ZAISTENIE

§ 88
(1)

Policajt je oprávnený zaistiť štátneho príslušníka tretej krajiny

a)

v konaní o administratívnom vyhostení s cieľom zabezpečiť jeho vycestovanie do krajiny podľa ...

1.

existuje riziko jeho úteku, alebo

2.

štátny príslušník tretej krajiny sa vyhýba alebo bráni procesu prípravy výkonu jeho administratívneho ...

b)

na účel výkonu administratívneho vyhostenia alebo výkonu trestu vyhostenia,

c)

na účel výkonu jeho prevozu podľa osobitného predpisu,85) alebo

d)

na účel jeho vrátenia podľa medzinárodnej zmluvy,78) ak neoprávnene vstúpil na územie Slovenskej ...

(2)

Rizikom úteku štátneho príslušníka tretej krajiny sa rozumie stav, keď na základe dôvodnej ...

(3)

Podanie žiadosti o udelenie azylu alebo požiadanie štátneho príslušníka tretej krajiny o asistovaný ...

(4)

Štátny príslušník tretej krajiny môže byť zaistený na čas nevyhnutne potrebný, najviac však ...

(5)

Policajný útvar bezodkladne vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny rozhodnutie o zaistení ...

(6)

Zaistený štátny príslušník tretej krajiny, o ktorého odovzdaní orgánom susedného štátu bolo ...

(7)

Zaistený štátny príslušník tretej krajiny môže podať proti rozhodnutiu o zaistení a proti ...

(8)

O odvolaní proti rozhodnutiu krajského súdu podľa odseku 7 rozhodne odvolací súd do siedmich dní ...

(9)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na maloletú osobu, ktorá nemá zákonného zástupcu. Iné zraniteľné ...

(10)

Rozhodnutie o zaistení stráca platnosť zaradením osoby do programu ministerstva vnútra na podporu ...

(11)

Ak je cudzinec zaistený podľa odseku 1 písm. a) a policajný útvar nevydá rozhodnutie o administratívnom ...

§ 89
(1)

Policajný útvar, ktorý koná vo veci administratívneho vyhostenia, môže štátnemu príslušníkovi ...

a)

hlásenia pobytu alebo

b)

zložiť peňažnú záruku.

(2)

O druhu a spôsobe uloženia povinnosti podľa odseku 1 rozhoduje policajný útvar, pričom prihliada ...

(3)

Policajný útvar môže uložiť povinnosť podľa odseku 1 len vtedy, ak štátny príslušník tretej ...

(4)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bola uložená povinnosť podľa odseku 1 písm. a), ...

(5)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bola uložená povinnosť podľa odseku 1 písm. b), ...

(6)

Ak štátny príslušník tretej krajiny poruší povinnosť hlásenia pobytu alebo sa vyhýba výkonu ...

(7)

Policajný zbor vráti peňažnú záruku osobe, ktorá ju zložila, bezodkladne po vykonaní administratívneho ...

§ 90
(1)

Policajný útvar je povinný

a)

zabezpečiť poučenie štátneho príslušníka tretej krajiny bezprostredne po jeho zaistení v jazyku, ...

1.

o dôvodoch zaistenia,

2.

o možnosti oznámiť jeho zaistenie zastupiteľskému úradu štátu, ktorého je štátnym občanom, ...

3.

o možnosti vyrozumieť o zaistení niektorú z blízkych osôb a jeho právneho zástupcu a

4.

o možnosti preskúmania zákonnosti rozhodnutia o zaistení,

b)

ak štátny príslušník tretej krajiny požiada o oznámenie svojho zaistenia zastupiteľskému úradu ...

c)

ak štátny príslušník tretej krajiny o to požiada, bezodkladne mu umožniť vyrozumieť o zaistení ...

d)

skúmať po celý čas zaistenia štátneho príslušníka tretej krajiny, či trvá účel zaistenia, ...

e)

poučiť štátneho príslušníka tretej krajiny v jazyku, ktorému rozumie, alebo v jazyku, o ktorom ...

(2)

Zariadenie je povinné

a)

vykonať bezodkladne potrebné opatrenia a úkony na výkon vyhostenia alebo na zistenie totožnosti ...

b)

prepustiť bez zbytočného odkladu zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny,

1.

ak zanikol účel zaistenia,

2.

na základe právoplatného rozhodnutia súdu,

3.

ak uplynula lehota zaistenia,

4.

ak rozhodnutie o zaistení stratilo platnosť podľa § 88 ods. 10,

5.

ak na základe rozhodnutia policajného útvaru zložil peňažnú záruku na účet Policajného zboru, ...

c)

umožniť počas zaistenia štátneho príslušníka tretej krajiny vstup do zariadenia pracovníkom ...

d)

skúmať po celý čas zaistenia štátneho príslušníka tretej krajiny, či trvá účel zaistenia, ...

e)

poučiť štátneho príslušníka tretej krajiny v jazyku, ktorému rozumie, alebo v jazyku, o ktorom ...

f)

ihneď po umiestnení poučiť štátneho príslušníka tretej krajiny v jazyku, ktorému rozumie, ...

g)

postupovať podľa odseku 1 písm. b) a c), ak štátny príslušník tretej krajiny o to nepožiadal ...

h)

vydať štátnemu príslušníkovi tretej krajiny pri prepustení zo zaistenia cestovný doklad a veci ...

(3)

Zaistený štátny príslušník tretej krajiny, ktorý bol prepustený zo zariadenia, je povinný vycestovať ...

§ 91
Stravovanie zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny
(1)

Stravovanie zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny sa zabezpečuje podľa miestnych podmienok ...

(2)

Ak zaistený štátny príslušník tretej krajiny odmietne poskytnutú stravu, policajt o tom spíše ...

(3)

Výdavky na stravovanie uhrádza štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bola strava poskytnutá; ...

(4)

Hornú hranicu výdavkov na stravovanie vrátane použitého materiálu, ktoré znáša štát, a ďalšie ...

§ 92
Zariadenie
(1)

Zariadenie musí zodpovedať účelu, na ktorý bolo zriadené, musí byť hygienicky nezávadné a ...

(2)

Zariadenie tvoria ubytovacie miestnosti vrátane sociálnej, kultúrnej a návštevnej miestnosti a ...

(3)

Ubytovacia miestnosť je vybavená elektrickým osvetlením, stolom, stoličkami, posteľami a skrinkami ...

(4)

V zariadení sú vyčlenené priestory s oddeleným režimom zaistenia.

(5)

Zariadenie prevádzkuje Policajný zbor. Riaditeľ zariadenia vydá vnútorný poriadok, v ktorom upraví ...

§ 93
Oddelený režim zaistenia
(1)

Zariadenie umiestni zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny v priestore s oddeleným režimom ...

a)

ak je dôvodná obava, že ohrozí účel zaistenia,

b)

ak je agresívny alebo vyžaduje zvýšený dohľad z iného dôvodu, alebo v záujme ochrany zdravia ...

c)

ak porušuje vnútorný poriadok zariadenia,

d)

počas trvania karantény z dôvodu infekčnej choroby alebo iného zdravotného dôvodu.

(2)

Priestor s oddeleným režimom zaistenia tvorí ubytovacia miestnosť, ktorá je uzamykateľná len ...

(3)

Súčasťou priestoru zariadenia s oddeleným režimom zaistenia je aj vyhradené miesto určené na ...

§ 94
Umiestňovanie zaistených štátnych príslušníkov tretej krajiny
(1)

Pri umiestňovaní štátneho príslušníka tretej krajiny zariadenie prihliada na jeho vek, zdravotný ...

(2)

Osobitne sa umiestňujú muži, ženy a osoby mladšie ako 18 rokov od starších osôb. Výnimku možno ...

(3)

Rodina sa umiestni v zariadení spolu. Ak zariadenie rozhodne o rozdelení rodiny, musí vždy prihliadať ...

§ 95
Starostlivosť o zdravie zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny
(1)

Štátny príslušník tretej krajiny je povinný podrobiť sa lekárskej prehliadke v rozsahu určenom ...

(2)

Ak zdravotný stav štátneho príslušníka tretej krajiny vyžaduje zdravotnú starostlivosť, ktorú ...

(3)

Ak si štátny príslušník tretej krajiny spôsobí ujmu na zdraví úmyselne, je povinný uhradiť ...

Práva a povinnosti štátneho príslušníka tretej krajiny umiestneného v zariadení
§ 96
(1)

Štátny príslušník tretej krajiny má právo na nepretržitý osemhodinový čas na spánok a na ...

(2)

Štátny príslušník tretej krajiny mladší ako 15 rokov má právo na prístup k vzdelaniu, ak doba ...

(3)

Štátny príslušník tretej krajiny je povinný dodržiavať vnútorný poriadok zariadenia, plniť ...

§ 97
(1)

Štátny príslušník tretej krajiny môže na vlastné náklady odosielať písomnosti.

(2)

Na účel uplatnenia svojich práv môže štátny príslušník tretej krajiny podávať štátnym ...

(3)

Štátny príslušník tretej krajiny si môže objednať na vlastné náklady knihy, dennú tlač a ...

§ 98
(1)

Štátny príslušník tretej krajiny má právo na prijatie návštevy, najviac dvoch osôb, raz za ...

(2)

Osoby, ktoré štátnemu príslušníkovi tretej krajiny poskytujú právnu ochranu, má štátny príslušník ...

§ 99
(1)

Štátny príslušník tretej krajiny môže raz za dva týždne prijať zásielku s vecami osobnej ...

(2)

Zariadenie skontroluje obsah zásielky. Veci a látky uvedené v § 78 ods. 1 neodovzdá štátnemu ...

(3)

Štátny príslušník tretej krajiny môže prijímať peňažné prostriedky bez obmedzenia. Zariadenie ...

§ 100
Prehliadka zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny
(1)

Policajt je oprávnený pred umiestnením zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny do zariadenia ...

(2)

Zaistený štátny príslušník tretej krajiny je povinný podrobiť sa prehliadke. Osobnú prehliadku ...

(3)

Policajt je oprávnený odobrať do úschovy cestovný doklad a veci uvedené v odseku 1 nájdené pri ...

(4)

Policajt spracuje o vykonaní prehliadky podľa odseku 1 úradný záznam a zoznam odobratých vecí ...

TRETIA HLAVA
POLICAJNÝ PREVOZ, POLICAJNÝ SPRIEVOD A LETECKÝ TRANZIT

Prvý oddiel
Policajný prevoz a policajný sprievod

§ 101
Policajný prevoz
(1)

Policajný prevoz vykonáva policajný útvar na základe medzinárodnej zmluvy, ak zmluvná strana ...

(2)

Policajný útvar vykoná potrebné opatrenia na ochranu života a zdravia prevážaného štátneho ...

(3)

Policajt je oprávnený prevážanému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny obmedziť osobnú ...

(4)

Prevážaný štátny príslušník tretej krajiny je povinný podrobiť sa prehliadke, ktorú vykonáva ...

(5)

Policajný útvar poskytuje prevážanému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny stravu spravidla ...

(6)

Náklady spojené s policajným prevozom znáša ten, kto o policajný prevoz požiadal.

§ 102
Policajný sprievod
(1)

Policajný sprievod vykonáva policajný útvar na základe žiadosti dopravcu, ktorý vykonáva prepravu ...

(2)

O počte policajtov policajného sprievodu potrebných na zabezpečenie sprievodu rozhoduje policajný ...

(3)

Policajný útvar zabezpečí policajný sprievod spravidla do 24 hodín od podania žiadosti dopravcom, ...

(4)

Dopravca je povinný uhradiť všetky náklady spojené s vykonaním policajného sprievodu vrátane ...

Druhý oddiel
Letecký tranzit

§ 103
(1)

Ministerstvo vnútra

a)

prijíma písomnú žiadosť členského štátu o vykonanie leteckého tranzitu (ďalej len „žiadosť ...

b)

podáva písomnú žiadosť členskému štátu o vykonanie leteckého tranzitu, ak nie je možné použiť ...

c)

bezodkladne prijíma naspäť štátneho príslušníka tretej krajiny, ak

1.

povolenie na letecký tranzit bolo zamietnuté alebo zrušené,

2.

štátny príslušník tretej krajiny počas leteckého tranzitu opustil bez povolenia tranzitný priestor ...

3.

letecký tranzit do iného tranzitného štátu alebo do krajiny určenia, alebo nastúpenie na palubu ...

4.

letecký tranzit nie je možný z iných dôvodov,

d)

uhrádza náklady za poskytnutú stravu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú štátnemu ...

e)

vyžiada náklady spojené s návratom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 105 ods. 2, ...

f)

určuje kontaktné miesta pre tranzitné letiská.

(2)

Ministerstvo vnútra doručí žiadosť podľa odseku 1 písm. b) najneskôr 48 hodín pred leteckým ...

(3)

Ak na žiadosť ministerstva vnútra podľa odseku 1 písm. b) neodpovie dožiadaný štát do 48 hodín, ...

§ 104
(1)

Ministerstvo vnútra rozhodne o žiadosti o letecký tranzit v lehote do 48 hodín od jej prijatia a ...

(2)

Ak ministerstvo vnútra neoznámi svoje rozhodnutie v lehote podľa odseku 1, môže žiadajúci štát ...

(3)

Letecký tranzit sa vykoná do 24 hodín od rozhodnutia podľa odseku 1 alebo oznámenia podľa odseku ...

(4)

Žiadosť o letecký tranzit môže ministerstvo vnútra zamietnuť, ak

a)

bolo proti štátnemu príslušníkovi tretej krajiny vznesené obvinenie alebo ak je štátny príslušník ...

b)

nie je možné uskutočniť letecký tranzit cez ďalšie štáty alebo nie je možné uskutočniť ...

c)

si opatrenie na prepravu štátneho príslušníka tretej krajiny vyžaduje zmenu verejného letiska, ...

d)

v daný moment nie je z opodstatnených dôvodov možná požadovaná pomoc,

e)

by štátny príslušník tretej krajiny mohol ohroziť bezpečnosť štátu, verejný poriadok, verejné ...

f)

žiadajúci štát doručí túto žiadosť menej ako 48 hodín pred leteckým tranzitom.

(5)

Ministerstvo vnútra môže zrušiť rozhodnutie o leteckom tranzite, ktoré už bolo vydané, ak sa ...

(6)

Ministerstvo vnútra bezodkladne informuje žiadajúci štát o rozhodnutí

a)

o zrušení leteckého tranzitu a o dôvode jeho zrušenia,

b)

o zamietnutí leteckého tranzitu podľa odseku 4, o dôvode jeho zamietnutia a v prípade zamietnutia ...

(7)

Ministerstvo vnútra bezodkladne odovzdá späť štátneho príslušníka tretej krajiny, ak

a)

povolenie na letecký tranzit bolo zamietnuté alebo zrušené,

b)

štátny príslušník tretej krajiny počas leteckého tranzitu opustil bez povolenia tranzitný priestor ...

c)

letecký tranzit do iného tranzitného štátu alebo do krajiny určenia, alebo nastúpenie na palubu ...

d)

letecký tranzit nie je možný z iných dôvodov.

§ 105
(1)

Ak ministerstvo vnútra na základe žiadosti o letecký tranzit povolí letecký tranzit, policajný ...

a)

vyzdvihnutie štátneho príslušníka tretej krajiny pri lietadle a jeho sprevádzanie v priestoroch ...

b)

poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti štátnemu príslušníkovi tretej krajiny a v prípade ...

c)

poskytnutie stravy štátnemu príslušníkovi tretej krajiny a v prípade potreby jeho sprievodu,

d)

prijatie, uchovávanie a odoslanie cestovných dokladov, najmä v prípade leteckého tranzitu bez sprievodu, ...

e)

v prípadoch leteckého tranzitu bez sprievodu informovanie žiadajúceho štátu o mieste a čase odchodu ...

f)

informovanie žiadajúceho štátu o všetkých závažných incidentoch, ku ktorým došlo počas leteckého ...

(2)

Ministerstvo vnútra vyžiada od žiadajúceho štátu uhradenie nákladov za poskytnutú stravu a neodkladnú ...

(3)

Policajný útvar poskytne súčinnosť aj pri návrate štátneho príslušníka tretej krajiny podľa ...

(4)

Ministerstvo vnútra informuje žiadajúci štát o závažných skutočnostiach, ku ktorým došlo ...

§ 106
(1)

Ak sa uskutočňuje letecký tranzit so sprievodom, je sprievod povinný dodržiavať právne predpisy ...

(2)

Sprievodom sa rozumie každá osoba zo žiadajúceho štátu, ktorá je zodpovedná za sprevádzanie ...

(3)

Sprievod štátneho príslušníka tretej krajiny musí byť v civilnom oblečení a nesmie nosiť zbrane. ...

(4)

Sprievod je oprávnený použiť donucovacie prostriedky z dôvodu nutnej obrany alebo krajnej núdze; ...

PIATA ČASŤ

POVINNOSTI CUDZINCOV, FYZICKÝCH OSÔB, PRÁVNICKÝCH OSÔB A ŠTÁTNYCH ORGÁNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ...

PRVÁ HLAVA
POVINNOSTI

Prvý oddiel
Povinnosti na úseku kontroly hraníc

§ 107
Povinnosti fyzických osôb na úseku kontroly hraníc

Každý je povinný zdržať sa konania, ktoré môže poškodiť, zničiť alebo inak znehodnotiť ...

§ 108
Povinnosti dopravcu
(1)

Dopravca,87) ktorý vykonáva prepravu osôb na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu vzdušnú ...

(2)

Dopravca,87) ktorý dopraví štátneho príslušníka tretej krajiny na hraničný priechod, je povinný ...

a)

bol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny odopretý vstup na územie Slovenskej republiky,

b)

štátny príslušník tretej krajiny vykonal tranzit cez územie Slovenskej republiky a orgány iného ...

c)

iný dopravca, ktorý mal štátneho príslušníka tretej krajiny prepraviť do iného štátu, odmietol ...

(3)

Ak dopravca nemôže splniť povinnosť uvedenú v odseku 2, je povinný bezodkladne zabezpečiť náhradnú ...

(4)

Letecký dopravca je povinný na žiadosť policajného útvaru na hraničnom priechode poskytnúť ...

(5)

Údaje, ktoré je letecký dopravca povinný poskytnúť podľa odseku 4, obsahujú

a)

číslo a druh cestovného dokladu, ktorým sa cestujúci preukázal,

b)

štátnu príslušnosť,

c)

celé meno a celé priezvisko,

d)

dátum narodenia,

e)

hraničný priechod, cez ktorý sa uskutoční vstup,

f)

číslo letu,

g)

dátum a čas odletu a dátum a čas príletu lietadla,

h)

celkový počet cestujúcich,

i)

počiatočné letisko nastúpenia.

(6)

Letecký dopravca je povinný informovať cestujúceho o poskytnutí údajov podľa odseku 4; poskytnuté ...

§ 109
Povinnosti prevádzkovateľa letiska
(1)

Prevádzkovateľ medzinárodného letiska je povinný

a)

oznámiť policajnému útvaru vykonávajúcemu hraničnú kontrolu prílet lietadla z tretej krajiny ...

b)

neumožniť posádke a cestujúcim nástup do lietadla odlietajúceho do tretej krajiny bez vykonania ...

c)

prijať také opatrenia, aby posádka a cestujúci po prílete lietadla z tretej krajiny neopustili ...

(2)

Prevádzkovateľ medzinárodného letiska, na ktorom nie je zriadený policajný útvar, je povinný ...

(3)

Ak pristane lietadlo prichádzajúce z tretej krajiny na letisku, ktoré nie je medzinárodným letiskom, ...

(4)

Treťou krajinou podľa odsekov 1 až 3 sa rozumie štát, ktorý neuplatňuje ustanovenia osobitného ...

§ 110
Povinnosti vlastníka pozemku
(1)

Vlastník pozemku je v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh Policajného zboru pri vykonávaní hraničného ...

(2)

Vlastník pozemku je povinný strpieť umiestnenie technického prostriedku v prihraničnom území ...

(3)

Ministerstvo vnútra rozhoduje o primeranej náhrade za obmedzenie práv k pozemkom podľa odsekov 1 ...

Druhý oddiel
Povinnosti na úseku pobytu

§ 111
Povinnosti štátneho príslušníka tretej krajiny
(1)

Štátny príslušník tretej krajiny je povinný

a)

oznámiť písomne policajnému útvaru, že sa bude viac ako 180 dní nepretržite zdržiavať mimo ...

b)

uvádzať pravdivo a úplne všetky požadované údaje v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

c)

preukázať na požiadanie policajta totožnosť a oprávnenosť pobytu predložením platného cestovného ...

d)

uzatvoriť zdravotné poistenie najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte a ...

e)

preukázať pri kontrole pobytu finančné zabezpečenie povoleného pobytu najmenej vo výške životného ...

f)

preukázať pri kontrole pobytu finančné prostriedky potrebné na pokrytie nákladov spojených s ...

g)

hlásiť policajnému útvaru zmenu mena, priezviska, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov ...

h)

chrániť doklady vydané podľa tohto zákona pred stratou, krádežou, poškodením alebo zneužitím, ...

i)

ohlásiť stratu, krádež alebo poškodenie cestovného dokladu alebo dokladov vydaných podľa tohto ...

j)

dostaviť sa na výzvu na policajný útvar v súvislosti s konaním podľa tohto zákona,

k)

predložiť na žiadosť ubytovateľa cestovný doklad,

l)

podpísať vyplnené úradné tlačivo o hlásení pobytu, v ktorom je uvedené jeho meno a priezvisko, ...

m)

poskytnúť údaje potrebné na štatistické zisťovanie o pobyte,

n)

oznámiť do troch pracovných dní policajnému útvaru, že účel, na ktorý bol pobyt udelený, ...

o)

podrobiť sa na požiadanie policajného útvaru alebo zastupiteľského úradu snímaniu biometrických ...

p)

vycestovať najneskôr posledný deň oprávneného pobytu; ak sa mu zamietla žiadosť o udelenie prechodného ...

q)

požiadať do piatich pracovných dní o vydanie nového dokladu o pobyte, ak záznamy v ňom nezodpovedajú ...

r)

odovzdať policajnému útvaru neplatný doklad o pobyte alebo neplatný doklad vydaný podľa tohto ...

s)

oznámiť policajnému útvaru, že sa bude zdržiavať mimo miesta udeleného pobytu nepretržite viac ...

(2)

Štátny príslušník tretej krajiny je povinný do troch pracovných dní od vstupu hlásiť policajnému ...

a)

začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu, ak mu bolo udelené schengenské vízum alebo národné ...

b)

začiatok pobytu, ak mu bol udelený pobyt.

(3)

Štátny príslušník tretej krajiny s oprávneným pobytom je povinný hlásiť policajnému útvaru ...

(4)

Držiteľ modrej karty vydanej podľa tohto zákona je povinný

a)

oznámiť policajnému útvaru do piatich pracovných dní začiatok obdobia nezamestnanosti a skončenie ...

b)

hlásiť policajnému útvaru zmenu zamestnávateľa najneskôr päť pracovných dní pred nástupom ...

(5)

Ustanovenie odseku 1 písm. e) sa nevzťahuje na držiteľa modrej karty v období jeho nezamestnanosti, ...

(6)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý o sebe vyhlási, že je maloletý bez sprievodu, je povinný ...

§ 112
Povinnosti občana Únie a rodinného príslušníka občana Únie
(1)

Občan Únie je povinný

a)

uvádzať pravdivo a úplne všetky požadované údaje v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

b)

predložiť, pri postupe policajného útvaru podľa § 65 ods. 5, dôkaz preukazujúci skutočnosť, ...

c)

hlásiť policajnému útvaru zmenu mena, priezviska, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov ...

d)

chrániť doklad o pobyte vydaný podľa tohto zákona pred stratou, krádežou, poškodením alebo ...

e)

ohlásiť stratu, krádež alebo poškodenie cestovného dokladu alebo dokladu o pobyte vydaného podľa ...

f)

dostaviť sa na výzvu na policajný útvar v súvislosti s konaním podľa tohto zákona,

g)

podrobiť sa na požiadanie policajného útvaru snímaniu biometrických údajov na účely vydania ...

h)

poskytnúť údaje potrebné na štatistické zisťovanie o pobyte,

i)

predložiť na žiadosť ubytovateľa cestovný doklad,

j)

podpísať vyplnené úradné tlačivo o hlásení pobytu, v ktorom je uvedené jeho meno a priezvisko, ...

k)

požiadať do desiatich pracovných dní o vydanie nového dokladu o pobyte s názvom „Pobytový preukaz ...

l)

vycestovať z územia Slovenskej republiky, ak stratil právo na pobyt podľa § 64 ods. 3 alebo ak ...

m)

odovzdať doklad o pobyte, ak skončila platnosť dokladu, ak mu bol vydaný nový doklad o pobyte podľa ...

n)

oznámiť dobrovoľné skončenie práva na pobyt podľa § 65 alebo práva na trvalý pobyt podľa ...

(2)

Rodinný príslušník občana Únie je povinný

a)

dostaviť sa na policajný útvar na účel vydania nového dokladu o pobyte najneskôr v posledný ...

b)

uvádzať pravdivo a úplne všetky požadované údaje v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

c)

predložiť, pri postupe policajného útvaru podľa § 70 ods. 6, dôkaz preukazujúci skutočnosť, ...

d)

hlásiť policajnému útvaru zmenu mena, priezviska, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov ...

e)

chrániť doklad o pobyte vydaný podľa tohto zákona pred stratou, krádežou, poškodením alebo ...

f)

ohlásiť stratu, krádež alebo poškodenie cestovného dokladu alebo dokladu o pobyte vydaného podľa ...

g)

dostaviť sa na výzvu na policajný útvar v súvislosti s konaním podľa tohto zákona,

h)

podrobiť sa na požiadanie policajného útvaru snímaniu biometrických údajov na účely vydania ...

i)

poskytnúť údaje potrebné na štatistické zisťovanie o pobyte,

j)

predložiť na žiadosť ubytovateľa cestovný doklad,

k)

podpísať vyplnené úradné tlačivo o hlásení pobytu, v ktorom je uvedené jeho meno a priezvisko, ...

l)

požiadať do desiatich pracovných dní o vydanie nového dokladu o pobyte s názvom „Pobytový preukaz ...

m)

vycestovať z územia Slovenskej republiky, ak stratil právo na pobyt podľa § 69 ods. 3 alebo ak ...

n)

odovzdať doklad o pobyte, ak skončila platnosť dokladu, ak mu bol vydaný nový doklad o pobyte podľa ...

o)

oznámiť dobrovoľné skončenie práva na pobyt podľa § 70 alebo práva na trvalý pobyt podľa ...

§ 113
Povinnosti ubytovateľa

Ubytovateľ je povinný

a)

pri ubytovaní overiť totožnosť cudzinca,

b)

do knihy ubytovaných90) uviesť pri cudzincovi aj štátnu príslušnosť a dátum narodenia,

c)

zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca a doručiť ho policajnému útvaru ...

d)

umožniť policajnému útvaru vstup do všetkých priestorov ubytovacieho zariadenia na účel kontroly ...

§ 114
Povinnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže

Ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia ...

§ 115
Povinnosti niektorých právnických osôb a fyzických osôb
(1)

Ústredie práce a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinné do troch pracovných dní písomne ...

(2)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný každé tri mesiace zaslať policajnému útvaru ...

(3)

Živnostenský úrad je povinný každých šesť mesiacov písomne zasielať ministerstvu vnútra zmeny, ...

(4)

Škola, ktorej žiakom, poslucháčom alebo študentom je štátny príslušník tretej krajiny, je ...

(5)

Zamestnávateľ je povinný do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru skončenie ...

(6)

Kto nájde alebo inak získa cestovný doklad cudzinca alebo doklad o pobyte alebo doklad vydaný podľa ...

(7)

Osoba pozývajúca štátneho príslušníka tretej krajiny na územie Slovenskej republiky je povinná ...

DRUHÁ HLAVA
PRIESTUPKY A INÉ SPRÁVNE DELIKTY

Prvý oddiel
Priestupky a iné správne delikty na úseku kontroly hraníc

§ 116
Priestupky
(1)

Priestupku na úseku kontroly hraníc sa dopustí štátny príslušník tretej krajiny, ak

a)

neoprávnene prekročí vonkajšiu hranicu,

b)

sa úmyselne vyhne alebo sa odmietne podrobiť hraničnej kontrole pri prekročení vonkajšej hranice, ...

c)

pri hraničnej kontrole predloží cudzí cestovný doklad, iný doklad oprávňujúci na prekročenie ...

(2)

Priestupku na úseku kontroly hraníc sa dopustí občan Únie alebo rodinný príslušník občana ...

a)

neoprávnene prekročí vonkajšiu hranicu,

b)

sa úmyselne vyhne alebo sa odmietne podrobiť hraničnej kontrole pri prekročení vonkajšej hranice, ...

c)

pri hraničnej kontrole predloží cudzí cestovný doklad alebo iný doklad oprávňujúci na prekročenie ...

(3)

Priestupku na úseku kontroly hraníc sa dopustí ten, kto

a)

neumožní vstup policajtovi alebo vjazd dopravného prostriedku na pozemok v blízkosti vonkajšej ...

b)

neumožní vstup policajtovi alebo vjazd dopravného prostriedku na pozemok v prihraničnom území ...

c)

neumožní v prihraničnom území vonkajšej hranice umiestnenie alebo používanie technického prostriedku, ...

d)

úmyselne poškodí, zničí alebo inak znehodnotí technický prostriedok, alebo sťaží jeho využívanie, ...

e)

poruší zákaz podľa § 9 písm. b).

(4)

Priestupku na úseku kontroly hraníc sa dopustí aj ten, kto počas dočasného obnovenia kontroly ...

a)

neoprávnene prekročí vnútornú hranicu,

b)

sa úmyselne vyhne alebo sa odmietne podrobiť hraničnej kontrole pri prekročení vnútornej hranice, ...

c)

pri hraničnej kontrole predloží cudzí cestovný doklad, iný doklad oprávňujúci na prekročenie ...

(5)

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na cudzinca, ktorý podal žiadosť o udelenie azylu bezodkladne po vstupe ...

(6)

Za priestupok podľa

a)

odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 800 eur,

b)

odseku 1 písm. c) možno uložiť pokutu do 1 600 eur,

c)

odseku 2 možno uložiť pokutu do 300 eur,

d)

odseku 3 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 1 600 eur,

e)

odseku 3 písm. e) možno uložiť pokutu do 800 eur,

f)

odseku 4 možno uložiť pokutu do 300 eur.

(7)

V blokovom konaní možno uložiť za priestupky podľa odsekov 1 až 4 pokutu do 165 eur.

(8)

Priestupky uvedené v odsekov 1 až 4 prejednáva policajný útvar.

(9)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,91) ak nie je v odsekoch ...

§ 117
Správne delikty
(1)

Správneho deliktu na úseku kontroly hraníc sa dopustí

a)

dopravca, ktorý porušil povinnosť podľa § 108 ods. 1 alebo ods. 2,

b)

letecký dopravca, ktorý údaje podľa § 108 ods. 4 neposkytne alebo ich poskytne neúplné alebo ...

c)

právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá si nesplnila povinnosť podľa § 109, ...

d)

právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak neumožní vstup alebo vjazd dopravného ...

e)

právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak neumožní vstup alebo vjazd dopravného ...

f)

právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak neumožní v prihraničnom území vonkajšej ...

g)

právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak poškodí, zničí alebo inak znehodnotí ...

(2)

Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) uloží policajný útvar pokutu od 3 000 eur do 5 000 ...

(3)

Za správny delikt podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c) uloží policajný útvar pokutu od 3 000 ...

(4)

Za správny delikt podľa odseku 1 písm. d) až g) uloží policajný útvar pokutu do 3 300 eur.

(5)

Pokutu podľa odsekov 2 až 4 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa policajný útvar o ...

(6)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

(7)

Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Druhý oddiel
Priestupky a iné správne delikty na úseku pobytu

§ 118
Priestupky
(1)

Priestupku na úseku pobytu sa dopustí štátny príslušník tretej krajiny, ak

a)

má neoprávnený pobyt na území Slovenskej republiky,

b)

poruší povinnosť podľa § 27 ods. 6, § 38 ods. 8 alebo ods. 9, § 59 ods. 5 alebo ods. 9, § 62 ...

c)

poruší povinnosť podľa § 111 ods. 1 písm. a), g), i), m), n) alebo písm. s) alebo ods. 2, 3 alebo ...

(2)

Občan Únie sa dopustí priestupku na úseku pobytu, ak poruší povinnosť podľa § 64 ods. 2, § ...

(3)

Rodinný príslušník občana Únie sa dopustí priestupku na úseku pobytu, ak poruší povinnosť ...

(4)

Priestupku na úseku pobytu sa dopustí každý, kto poruší povinnosť podľa § 115 ods. 6.

(5)

Za priestupok podľa

a)

odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 1 600 eur,

b)

odseku 1 písm. c), odsekov 2 a 3 možno uložiť pokutu do 300 eur,

c)

odseku 4 možno uložiť pokutu do 33 eur.

(6)

V blokovom konaní možno uložiť za priestupky podľa odsekov 1 až 3 pokutu do 165 eur.

(7)

Priestupky podľa tohto ustanovenia prejednáva policajný útvar.

(8)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,90) ak nie je v odsekoch ...

§ 119
Správne delikty
(1)

Správneho deliktu na úseku pobytu sa dopustí

a)

ubytovateľ, ktorý porušil povinnosť podľa § 113,

b)

škola, ktorá si nesplnila povinnosť podľa § 115 ods. 4,

c)

zamestnávateľ, ktorý si nesplnil povinnosť podľa § 115 ods. 5,

d)

právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá neumožnila bezodkladne vstup policajtovi ...

(2)

Za správny delikt podľa odseku 1 policajný útvar uloží pokutu do 3 300 eur.

(3)

Pokutu podľa odseku 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa policajný útvar o porušení ...

(4)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

(5)

Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 120
Vzťah k správnemu poriadku
(1)

Ak nie je v tomto zákone alebo osobitnom predpise13) ustanovené inak, vzťahuje sa na konanie podľa ...

(2)

Policajný útvar uvedie v odôvodnení rozhodnutia iba skutočnosť, že ide o bezpečnostný záujem ...

a)

o zamietnutí žiadosti o udelenie prechodného pobytu podľa § 33 ods. 4 písm. b), ak je dôvodné ...

b)

o zrušení prechodného pobytu podľa § 36 ods. 1 písm. b), ak je dôvodné podozrenie, že štátny ...

c)

o zamietnutí žiadosti o vydanie modrej karty podľa § 39 ods. 1 písm. c), ak je štátny príslušník ...

d)

o zamietnutí žiadosti o obnovenie modrej karty alebo o odňatí modrej karty podľa § 41 ods. 1 písm. ...

e)

o zamietnutí žiadosti o udelenie trvalého pobytu podľa § 48 ods. 2 písm. b), ak je dôvodné podozrenie, ...

f)

o zrušení trvalého pobytu podľa § 50 ods. 1 písm. a), ak je dôvodné podozrenie, že štátny ...

g)

o zamietnutí žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu podľa § 54 ods. 2 písm. b), ak je dôvodné ...

h)

o zrušení tolerovaného pobytu podľa § 61 ods. 1 písm. b), ak štátny príslušník tretej krajiny ...

i)

o administratívnom vyhostení podľa § 82 ods. 1 písm. a), ak štátny príslušník tretej krajiny ...

§ 121
Bezúhonnosť
(1)

Bezúhonnosť štátny príslušník tretej krajiny preukazuje výpisom z registra trestov štátu, ...

(2)

Azylant a cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, nemusí preukázať bezúhonnosť výpisom ...

(3)

Pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie pobytu je policajný útvar povinný vyžiadať si výpis z ...

(4)

Za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto sa dopustil konania, ktoré je v Slovenskej ...

§ 122
Zabezpečenie ubytovania

Dokladom potvrdzujúcim zabezpečenie ubytovania sa rozumie

a)

list vlastníctva alebo výpis z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností vydaný na meno štátneho ...

b)

overená nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a výpis z listu vlastníctva ...

c)

potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania,

d)

overené čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi ...

e)

dohoda o hosťovaní, ak obsahuje aj zabezpečenie ubytovania

§ 123
Zdravotné poistenie

Dokladom potvrdzujúcim zdravotné poistenie sa rozumie potvrdenie na meno cudzinca o tom, že je zdravotne ...

§ 124
Verejné zdravie
(1)

Lekársky posudok, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné ...

(2)

Podrobnosti o vydávaní lekárskeho posudku podľa odseku 1 a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné ...

§ 125
(1)

Vo veciach pobytu podľa tohto zákona koná policajný útvar podľa miesta pobytu alebo predpokladaného ...

(2)

Vo veci administratívneho vyhostenia cudzinca koná policajný útvar, ktorý zistil dôvody na jeho ...

(3)

Na účely § 17 ods. 2, § 32 ods. 1, § 34 ods. 2, § 38 ods. 5, § 40 ods. 5, § 45 ods. 2, § 47 ...

(4)

Policajný útvar, ktorý posudzuje ohrozenie verejného poriadku pri postupe podľa § 15 ods. 2, § ...

(5)

Policajný útvar je povinný pri vydaní rozhodnutia podľa § 34 ods. 10 alebo ods. 11, § 36 ods. ...

(6)

Policajný útvar si na posúdenie žiadosti o udelenie prechodného pobytu a žiadosti o udelenie trvalého ...

(7)

Policajný útvar si môže pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie pobytu vyžiadať od orgánov členského ...

(8)

Ak existuje dôvodná obava z ohrozenia bezpečnosti štátu alebo verejného poriadku občanom Únie ...

(9)

Ministerstvo vnútra určí kontaktné miesta na prijímanie a odovzdávanie informácií podľa § ...

§ 126
(1)

Cudzinec môže vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným ...

a)

prechodný pobyt podľa § 24, § 25, § 26, § 27, § 29 alebo § 30,

b)

tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. b),

c)

tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), alebo

d)

tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 3.

(2)

Pobyt počas lehoty na vycestovanie podľa § 111 ods. 1 písm. p) sa považuje za oprávnený pobyt. ...

(3)

Žiadosti a doklady potrebné v konaní podľa tohto zákona vydané v cudzom jazyku je cudzinec povinný ...

(4)

Podpisy na čestných vyhláseniach, splnomocneniach, nájomných zmluvách a notárskych zápisniciach ...

(5)

Doklady, ktoré sú potrebné v konaní podľa tohto zákona a ktoré vydali orgány cudzích štátov, ...

(6)

Úradné tlačivá potrebné v konaní podľa tohto zákona vydáva ministerstvo vnútra; tlačivá ...

(7)

Ministerstvo vnútra a ministerstvo zahraničných vecí zverejňujú na svojich webových sídlach ...

§ 127
(1)

Ak sa štátny príslušník tretej krajiny odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu podľa § 111 ...

(2)

Za maloleté dieťa koná vo veciach pobytu zákonný zástupca. Maloleté dieťa staršie ako 15 rokov ...

(3)

Za maloleté dieťa, ktoré nemá zákonného zástupcu, koná vo veciach pobytu ustanovený opatrovník. ...

(4)

Policajný útvar bezodkladne oznámi nájdenie maloletého štátneho príslušníka tretej krajiny ...

§ 128
Spracúvanie osobných údajov a iných údajov pri zabezpečovaní kontroly hraníc
(1)

Na účely zabezpečovania kontroly hraníc je policajný útvar oprávnený spracúvať tieto osobné ...

a)

meno, priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce priezviská, dátum narodenia, pohlavie, miesto ...

b)

mená, priezviská, predchádzajúce priezviská rodinných príslušníkov, dátum a miesto narodenia ...

c)

údaje o mieste a čase vstupu a vycestovania cez vonkajšiu hranicu, dopravnom prostriedku, spolucestujúcich ...

d)

údaje o neoprávnenom prekročení štátnej hranice, zákaze vstupu, zamietnutí vstupu a odopretí ...

(2)

Policajný útvar uchováva údaje o cestujúcich zaslané leteckým dopravcom podľa § 108 ods. 4 ...

§ 129
Spracúvanie osobných údajov a iných údajov pri vízach a pobyte
(1)

Na účely konania o víze sú policajný útvar, zastupiteľský úrad a ministerstvo zahraničných ...

a)

meno a priezvisko žiadateľa o vízum, jeho rodné priezvisko, predchádzajúce priezviská, dátum ...

b)

povolanie žiadateľa o vízum, meno a priezvisko jeho otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko jeho ...

c)

predchádzajúcu štátnu príslušnosť žiadateľa o vízum, údaje o jeho trvalom bydlisku, údaje ...

d)

meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a číslo dokladu totožnosti pozývajúcej osoby a vzťah ...

(2)

Na účely konania o pobyte sú policajný útvar, zastupiteľský úrad a ministerstvo zahraničných ...

a)

jeho titul, národnosť, účel pobytu, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, údaje o zamestnaní pred ...

b)

predchádzajúce priezviská, štát narodenia, štátnu príslušnosť, trvalé bydlisko a bydlisko ...

c)

dátum narodenia a štátnu príslušnosť jeho rodičov, miesto narodenia, štátnu príslušnosť, ...

(3)

Na účely registrácie je policajný útvar oprávnený spracúvať osobné údaje občana Únie a ...

(4)

Na účely konania o administratívnom vyhostení a konania o zaistení je policajný útvar oprávnený ...

Prechodné ustanovenia

§ 130

Živnostenský úrad je povinný do 30 dní od účinnosti tohto zákona zaslať ministerstvu vnútra ...

§ 131
(1)

Vízum udelené podľa doterajších predpisov sa považujú za vízum udelené podľa tohto zákona. ...

(2)

Povolenie na prechodný pobyt udelené podľa doterajších predpisov sa považuje za prechodný pobyt ...

(3)

Prvé povolenie na trvalý pobyt udelené podľa doterajších predpisov sa považuje za trvalý pobyt ...

(4)

Ďalšie povolenie na trvalý pobyt udelené podľa § 38 ods. 1 písm. a) alebo písm. d) zákona č. ...

(5)

Ďalšie povolenie na trvalý pobyt udelené podľa § 38 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) zákona č. ...

(6)

Povolenie na tolerovaný pobyt udelené podľa doterajších predpisov sa považuje za tolerovaný pobyt ...

(7)

Občan Únie, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky dlhšie ako tri mesiace a ktorý nemá ...

(8)

Doklad o pobyte vydaný Slovákovi žijúcemu v zahraničí podľa doterajších predpisov stráca platnosť ...

(9)

Lehota zákazu vstupu určená podľa doterajších predpisov zostáva v platnosti.

(10)

Konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov; podľa ...

(11)

Ak sa v doterajších predpisoch používa pojem „povolenie na prechodný pobyt“ vo všetkých tvaroch, ...

§ 132
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. ...

2.

zákon č. 477/2003 Z. z. o ochrane štátnej hranice v znení čl. VI zákona č. 558/2005 Z. z., čl. ...

3.

výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07478/2009-OL z 8. apríla 2009, ktorým ...

§ 133

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

Čl. II

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 123/1996 Z. z., zákona č. 224/1996 ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) § 25 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti Vnútorná správa položka 24 znie:

„Položka 24 a) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 1. podnikania alebo podľa § ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti Vnútorná správa v oslobodení k položke 26 sa za ...

„2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Únie.16c) 3. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:

„16c)
§ 2 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z.“.

Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 4 a 5.

4.

V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. časti Konzulárne poplatky sa položka 240 dopĺňa písmenom ...

„e) Podanie odvolania proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá, ...

5.

V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. časti Konzulárne poplatky sa oslobodenie k položke 240 ...

„4. Od poplatku podľa písmena e) sú oslobodené osoby, ktoré podávajú odvolanie proti rozhodnutiu ...

6.

V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. časti Konzulárne poplatky sa splnomocnenie k položke ...

„5. Správny orgán vráti poplatok podľa písmena e), ak sa odvolaniu vyhovie.“.

7.

V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. časti Konzulárne poplatky položka 242 znie:

„Položka 242 a) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 1. podnikania alebo podľa ...

Čl. III

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý znie:

„§ 32a (1) Pred vydaním povolenia na prevádzkovanie letiska, ktoré je určené na medzinárodné ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8aa až 8ae znejú:

„8aa) Hlava III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 404/2011 Z. z.

  VZOR

  Žiadosť o letecký tranzit cudzinca

  Prevziať prílohu - Vzor ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 404/2011 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Rady 2001/40/ES z 28. mája 2001 o vzájomnom uznávaní rozhodnutí o vyhostení štátnych ...

  2. Smernica Rady 2001/51/ES z 28. júna 2001, ktorou sa dopĺňajú ustanovenia článku 26 Dohovoru, ktorým ...

  3. Smernica Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny (Mimoriadne vydanie Ú. ...

  4. Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích ...

  5. Smernica Rady 2003/110/ES z 25. novembra 2003 o pomoci v prípadoch tranzitu na účely leteckého odsunu ...

  6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných ...

  7. Smernica Rady 2004/81/ES z 29. apríla 2004 o povoleniach na trvalý pobyt, vydávaných štátnym príslušníkom ...

  8. Smernica Rady 2004/82/ES z 29. apríla 2004 o povinnosti dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich ...

  9. Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích ...

  10. Smernica Rady 2005/71/ES z 12. októbra 2005 o osobitnom postupe prijímania štátnych príslušníkov ...

  11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch ...

  12. Smernica Rady 2009/50/ES z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích ...

  13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 2 ods. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ...
 • 2)  Napríklad nariadenie (ES) č. 562/2006, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009, ...
 • 3)  Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 4)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 562/2006.
 • 5)  § 14 ods. 6 a 9 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 6)  Čl. 2 ods. 3 až 5 nariadenia (ES) č. 810/2009.
 • 7)  § 2 až 8b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej ...
 • 8)  Príloha č. 2 nariadenia Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ...
 • 9)  Čl. 2 ods. 15 nariadenia (ES) č. 562/2006.
 • 10)  § 65 Trestného zákona.
 • 11)  Čl. 96 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol ...
 • 12)  § 7 ods. 1 zákona č. 126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií.
 • 13)  Napríklad nariadenie (ES) č. 562/2006, nariadenie (ES) č. 810/2009.
 • 14)  Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o režime na slovensko-ukrajinských štátnych hraniciach, ...
 • 15)  § 32 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 16)  Hlava III nariadenia (ES) č. 562/2006.
 • 17)  Čl. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 562/2006.
 • 18)  Napríklad čl. 5 ods. 4 a 7 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o režime na slovensko-ukrajinských ...
 • 19)  Čl. 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 562/2006.
 • 20)  Čl. 5 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 562/2006.
 • 21)  Čl. 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 562/2006.
 • 22)  Čl. 1 nariadenia (ES) č. 539/2001.
 • 23)  Čl. 2 ods. 10 a čl. 7 nariadenia (ES) č. 562/2006.
 • 24)  Čl. 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 562/2006.
 • 25)  Čl. 2 ods. 11 a čl. 12 nariadenia (ES) č. 562/2006.
 • 26)  Napríklad § 13 až 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom ...
 • 27)  § 10 ods. 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 28)  Čl. 13 nariadenia (ES) č. 562/2006.
 • 29)  Čl. 4 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku (oznámenie č. 441/2008 ...
 • 30)  § 13 zákona č. 647/2007 o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 31)  Čl. 23 až 31 nariadenia (ES) č. 562/2006.
 • 32)  Nariadenie (ES) č. 810/2009.
 • 33)  § 10 a 13b zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  § 6 až 14 zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 35)  Čl. 21 a 22 nariadenia (ES) č. 810/2009.
 • 36)  Čl. 34 nariadenia (ES) č. 810/2009.
 • 37)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 38)  Čl. 33 nariadenia (ES) č. 810/2009.
 • 39)  Čl. 8 nariadenia (ES) č. 810/2009.
 • 40)  Čl. 35 nariadenia (ES) č. 810/2009.
 • 41)  § 26b zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení ...
 • 42)  Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými ...
 • 43)  § 7 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 44)  § 21 až 23 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 45)  § 22 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 46)  Čl. 5 nariadenia (ES) č. 562/2006.
 • 47)  § 3 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií ...
 • 48)  § 22 ods. 7 písm. n) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49)  § 22 ods. 7 písm. p) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 50)  § 22 ods. 6 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51)  § 32 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 52)  § 53 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 53)  Napríklad § 52 až 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 54)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 55)  Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými ...
 • 56)  § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. ...
 • 57)  Čl. 19 až 21 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení ...
 • 58)  § 49 ods. 8 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 59)  Nariadenie Rady (ES) č. 1030/2002 z 13. júna 2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení ...
 • 60)  § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 61)  § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene ...
 • 62)  § 2 písm. b) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. ...
 • 63)  § 21a zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.
 • 64)  § 3 ods. 2 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a ...
 • 65)  § 2 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 66)  § 2 zákona č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 67)  Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 68)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch. ...
 • 69)  Čl. 4 písm. a) Dohovoru Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi (oznámenie č. 487/2008 ...
 • 70)  § 32 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení zákona č. 207/2004 Z. z.
 • 71)  Napríklad § 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, § ...
 • 72)  § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 73)  § 4 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 528/2003 Z. z.
 • 74)  § 69 až 69f zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 75)  Napríklad § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších ...
 • 76)  Napríklad § 75 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 77)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva ...
 • 78)  Napríklad rozhodnutie Rady 2007/341/ES z 19. apríla 2007 o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom ...
 • 79)  § 3 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene ...
 • 80)  Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších ...
 • 81)  Dohovor o právach dieťaťa (oznámenie č. 104/1991 Zb.).
 • 82)  
 • 83)  § 11, 13 a 14 Trestného zákona.
 • 84)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 85)  Nariadenie Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúce kritériá a mechanizmy na určenie ...
 • 86)  § 110 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej ...
 • 87)  Čl. 2 bod 14 nariadenia (ES) č. 562/2006.
 • 88)  Príloha VI bod 2.1.4 nariadenia (ES) č. 562/2006.
 • 89)  Napríklad čl. 4b nariadenia (ES) č. 1030/2002 v platnom znení, čl. 13 nariadenia (ES) č. 810/2009, ...
 • 90)  § 24 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 91)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 92)  § 8 a 13a zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 93)  § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 94)  § 12 a § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 95)  § 92 Trestného zákona.
 • 96)  Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie č. 196/1995 Z. z.).
 • 97)  § 21 až 24 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 98)  § 23 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 99)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
 • 100)  § 57 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky ...
 • 101)  Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. ...
 • 102)  § 27 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore