Vládny návrh zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 13.01.2005
Dátum ZZ: 14.07.2005
Čiastka ZZ: 132/2005
Číslo ZZ: 305/2005


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

4Odôvodnenie
A.Všeobecná časť
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti s predložením návrhu zákona o sociálnoprávnej ochrane det
í a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá návrh vyhlášky, ktorou sa vykonáva ustanovenie § 98 uvedeného návrhu zákona.
Návrh vyhlášky ustanovuje štandardy a podrobnosti na vykonávanie ustanovení § 47 ods.3 písm. b) piaty bod, § 52, § 67 a § 73 ods.2 písm. e) piaty bod, § 66 až 70, § 78, 79 a 81.
Podrobnosti o stravovaní, výške stravnej jednotky, úhrady za poskytovanú starostlivosť v detskom domove, podrobnosti poskytovania starostlivosti v
detskom domove upravuje v súčasnosti vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 246/2001 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci. Vzhľadom na novú
právnu úpravu, ktorá, okrem iného, nanovo upravuje podmienky výkonu súdneho rozhodnutia (výkonu ústavnej starostlivosti, predbežné...
...
MENU
Hore