Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 264/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.08.2018

Platnosť od: 08.11.2017
Účinnosť od: 01.01.2018
Účinnosť do: 31.08.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné právo, Účtovníctvo, Trestné právo hmotné, Exekútori, rozhodcovia, mediátori, Bankové a finančné inštitúcie, Dane z príjmu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 264/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.08.2018
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 264/2017 s účinnosťou od 01.01.2018

Legislatívny proces k zákonu 264/2017

MENÍ:
343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 31.03.2024
200/2011 Z. z. Zákon o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 200/2011 účinný od 01.01.2018
300/2005 Z. z. Trestný zákon 300/2005 účinný od 15.03.2024
327/2005 Z. z. Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. 327/2005 účinný od 01.07.2023
7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 01.01.2025
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.01.2026
530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.06.2024
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.04.2025
431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve 431/2002 účinný od 01.06.2024
483/2001 Z. z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.07.2024
233/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.07.2024
513/1991 Zb. Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 01.01.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore