Zákon o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov 258/2001 účinný od 01.01.2010 do 10.06.2010

Platnosť od: 11.07.2001
Účinnosť od: 01.01.2010
Účinnosť do: 10.06.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Ochrana spotrebiteľa, Obchodné záväzkové vzťahy, Zmluvy v obchodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 258/2001 s účinnosťou od 01.01.2010 na základe 186/2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje niektoré podmienky poskytovania spotrebiteľského úveru, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom ...

(2)

Zákon sa nevzťahuje na zmluvy

a)
o poskytnutí úveru1) na účely nadobudnutia existujúcich alebo projektovaných nehnuteľností, dodatočné ...
b)
o nájme,2) ktoré nezabezpečujú prevod vlastníckeho práva na nájomcu,
c)
o poskytnutí úveru bez platby úroku alebo akéhokoľvek poplatku,
d)
na základe ktorých sa neukladá žiadny úrok, ak spotrebiteľ súhlasí so splatením úveru jednou splátkou, ...
e)
o poskytnutí úveru do 200 EUR a nad 20 000 EUR; ak je na rovnaký účel uzavretých viac zmlúv o spotrebiteľskom ...
f)
na ktorých základe sa vyžaduje, že spotrebiteľ úver splatí v lehote nepresahujúcej tri mesiace alebo ...
g)
o sústavnom poskytovaní služieb, za ktoré spotrebiteľ platí počas ich poskytovania v splátkach,
h)
o poskytnutí úveru na účely podľa osobitného zákona2a) pre obmedzený okruh osôb vo verejnom záujme a ...
(3)

Zákon sa nevzťahuje ani na úver formou povoleného prečerpania peňažných prostriedkov na bežnom účte ...

§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

spotrebiteľským úverom dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom ...

b)

zmluvou o spotrebiteľskom úvere zmluva, ktorou sa veriteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spotrebiteľský ...

c)

celkovými nákladmi spotrebiteľa spojenými so spotrebiteľským úverom všetky náklady vrátane úroku a poplatkov, ...

1.

sankcií, ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť za nesplnenie záväzku uvedeného v zmluve o spotrebiteľskom ...

2.

poplatkov, ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť pri kúpe tovaru alebo služby okrem kúpnej ceny tovaru ...

3.

poplatkov za prevod peňažných prostriedkov a za udržiavanie účtu určeného na získanie platieb na úhradu ...

4.

členských príspevkov pre profesijné a záujmové združenia alebo skupiny,

5.

poplatkov za poistenie alebo záruky okrem tých poplatkov, ktoré sú určené na zabezpečenie platby veriteľovi ...

d)

ročnou percentuálnou mierou nákladov sadzba, ktorá sa aplikuje na výpočet podľa prílohy č. 1 z hodnoty ...

e)

poplatkami akákoľvek platba, ktorú je spotrebiteľ povinný zaplatiť veriteľovi v súvislosti s poskytovaním ...

§ 3
Podmienky ponuky spotrebiteľského úveru
(1)

Veriteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje spotrebiteľský úver v rámci svojho ...

(2)

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorej bol poskytnutý spotrebiteľský úver na iný účel ako na výkon zamestnania, ...

(3)

Veriteľ je povinný na miestach, na ktorých ponúka spotrebiteľský úver, uverejniť základné informácie ...

(4)

Reklama5) alebo akákoľvek ponuka vystavená na obchodných miestach, na ktorých veriteľ ponúka spotrebiteľský ...

(5)

Pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere musí byť spotrebiteľ písomne oboznámený so zmluvnými podmienkami ...

(6)

Pri úveroch formou povoleného prečerpania peňažných prostriedkov na bežnom účte poskytnutých bankou ...

a)
úverovom limite, ak je stanovený,
b)
ročnej úrokovej sadzbe a poplatkoch platných od doby, keď bola zmluva uzatvorená a podmienkach, za ktorých ...
c)
postupe a spôsobe zániku alebo ukončenia zmluvy.

Ak je na účte prípustné prečerpanie peňažných prostriedkov a toto prečerpanie trvá dlhšie ako tri mesiace, ...

(7)

Ak veriteľ ponúka spotrebiteľské úvery tomu istému spotrebiteľovi za rôznych podmienok, ročná percentuálna ...

(8)

Počas trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere je veriteľ povinný písomne a bezodkladne informovať spotrebiteľa ...

(9)

Vzor formulára o zmluvných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere, s ktorými musí byť spotrebiteľ ...

(10)

Odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru nesmie prevýšiť výšku ustanovenú nariadením vlády.

(11)

Ak je zmluva o spotrebiteľskom úvere v rozpore s ustanovením odseku 10 v tom, že odplata za poskytnutie ...

§ 4
Zmluva o spotrebiteľskom úvere
(1)

Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu, inak je neplatná, pričom spotrebiteľ dostane ...

(2)

Zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí6) musí obsahovať

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, ...
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu spotrebiteľa,
c)
identifikáciu osoby, ktorej vlastnícke právo k tovaru alebo službe neprechádza na spotrebiteľa v okamihu ...
d)
adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,
e)
celkovú výšku a menu poskytnutého spotrebiteľského úveru a podmienky upravujúce jeho čerpanie,
f)
v prípade odloženej platby za tovar alebo poskytnutú službu, opis tovaru alebo služby, na ktoré sa zmluva ...
g)
konečnú splatnosť spotrebiteľského úveru,
h)
ročnú úrokovú sadzbu; v prípade variabilnej ročnej úrokovej sadzby zmluva o spotrebiteľskom úvere musí ...
i)
výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov,
j)
ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom, ...
k)
priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver platnú k dňu ...
l)
veriteľom vyžadované ručenie alebo poistenie,
m)
výpočet nákladov uvedených v § 2 písm. c) prvom až piatom bode, ktoré neboli zahrnuté do výpočtu ročnej ...
n)
oprávnenie spotrebiteľa na zníženie celkových nákladov na spotrebiteľský úver pri jeho splatení pred ...
o)
upozornenia týkajúce sa následkov nesplácania spotrebiteľského úveru,
p)
práva spotrebiteľa podľa § 7,
q)
spôsob zániku záväzku zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
r)
informáciu o možnosti mimosúdneho riešenia sporov zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
s)
názov a adresu príslušného kontrolného orgánu podľa § 8 ods. 1.
(3)

Pri nesplnení podmienok podľa odseku 2 je zmluva o spotrebiteľskom úvere platná, ak bol spotrebiteľovi ...

a)
poskytnutý spotrebiteľský úver a spotrebiteľ ho začal čerpať alebo
b)
dodaný tovar, alebo poskytnutá služba.

Ak však zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje náležitosti podľa odseku 2 písm. a), b), d) až j), ...

(4)

Od spotrebiteľa nemôže veriteľ požadovať úrok alebo poplatky, ktoré nie sú uvedené v zmluve o spotrebiteľskom ...

(5)

Veriteľ môže postúpiť pohľadávku, len ak to pripúšťa osobitný predpis.7) Ak dôjde k postúpeniu pohľadávky ...

(6)

V súvislosti s poskytovaním úveru od spotrebiteľa alebo inej osoby sa zakazuje splniť dlh zmenkou alebo ...

(7)

Veriteľ zodpovedá za škodu vzniknutú spotrebiteľovi porušením odseku 6 veriteľom.

§ 5
Odstúpenie od zmluvy veriteľom

Ak bol spotrebiteľský úver poskytnutý na zakúpenie tovaru alebo poskytnutie služby, veriteľ je oprávnený ...

§ 6
Splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti
(1)

Ak spotrebiteľ splatí spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti, má právo na zníženie celkových nákladov ...

(2)

Spotrebiteľ má povinnosť uhradiť úrok len za časové obdobie od poskytnutia spotrebiteľského úveru do ...

(3)

Výška poplatku za splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti môže byť najviac vo výške ...

(4)

Na nájomné zmluvy s právom kúpy prenajatej veci10) sa nevzťahujú odseky 1 a 2.

§ 7
Práva spotrebiteľa
(1)

Ak predávajúci nesplnil dodávku tovaru alebo služby alebo plnenie bolo vadné,11) spotrebiteľ má právo ...

a)
pozastavenie splácania splátok spotrebiteľského úveru až do doriešenia reklamácie12) voči predávajúcemu ...
b)
vrátenie alikvotnej časti splátok uhradených platieb,
c)
dohodnutie nového splátkového kalendára.
(2)

Na uplatnenie práv spotrebiteľa podľa odseku 1 musia byť splnené tieto podmienky:

a)
predávajúci a veriteľ uzavreli zmluvu o výlučnom poskytovaní spotrebiteľského úveru a na základe tejto ...
b)
spotrebiteľ uplatnil u predávajúceho nárok na riadne plnenie alebo na náhradu škody, ale jeho oprávnená ...
(3)

Práva spotrebiteľa voči predávajúcemu nesmú byť dotknuté skutočnosťou, že na zaplatenie ceny tovaru ...

§ 7a
(1)

Veriteľ je povinný predkladať ministerstvu a Národnej banke Slovenska údaje o novoposkytnutých spotrebiteľských ...

(2)

Ministerstvo, Národná banka Slovenska alebo nimi určená osoba zverejňujú informácie z údajov podľa odseku ...

(3)

Za správnosť údajov podľa odseku 1 zodpovedá veriteľ.

(4)

Rozsah údajov o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch a ich štruktúru, lehoty a spôsob predkladania ...

§ 7b
(1)

Veriteľ môže využívať na finančné sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebiteľských úverov samostatných ...

(2)

Veriteľ môže využívať na finančné sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebiteľských úverov len osoby, ...

§ 7c
(1)

Veriteľ je povinný zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym ...

(2)

Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 1 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného ...

(3)

Veriteľ je povinný zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 1 postupom podľa ...

(4)

Veriteľ je povinný viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 1 v rozsahu podľa osobitného zákona.12f)

§ 8
Kontrola a pokuty
(1)

Kontrolu dodržiavania obchodných podmienok veriteľov a zmluvných podmienok ponúkaných spotrebiteľom ...

(2)

Za porušenie povinností uvedených v § 3 a § 4 ods. 1, 2 a 4 môže Slovenská obchodná inšpekcia uložiť ...

(3)

Kontrolu dodržiavania povinnosti uvedenej v § 7a ods. 1 vykonáva ministerstvo.

(4)

Za porušenie povinnosti uvedenej v § 7a ods. 1 môže ministerstvo uložiť pokutu do 500 000 Sk.

(5)

Spory o platnosť zmluvy o spotrebiteľskom úvere a o právach a povinnostiach vyplývajúcich z tejto zmluvy ...

(6)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(7)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď Slovenská obchodná inšpekcia zistila porušenie povinností, ...

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 8a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2006

Právne vzťahy, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona na základe zmluvy o spotrebiteľskom ...

§ 8aa
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
(1)

Zmluva o spotrebiteľskom úvere a formulár (§ 3 ods. 5) musí obsahovať prvýkrát priemernú hodnotu ročnej ...

(2)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. januárom 2008; vznik týchto ...

§ 8ab

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 2. apríla 2008

Nariadenie vlády podľa § 3 ods. 10 sa vydá najneskôr 60 dní po zverejnení priemernej hodnoty ročnej ...

§ 8b

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. ...

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2001.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 258/2001 Z. z.

  ZÁKLADNÁ ROVNICA VYJADRUJÚCA ROVNOSŤ POSKYTNUTÉHO ÚVERU NA JEDNEJ STRANE A SPLÁTOK A NÁKLADOV NA DRUHEJ STRANE

  ...

  Význam symbolov:

  K je poradové číslo spotrebiteľského úveru, {K = 1, 2, ..., m}

  K´ je číslo splátky alebo platby nákladov spotrebiteľského úveru, {K´ = 1, 2, ..., m´}

  AK je výška K-teho spotrebiteľského úveru

  A´K´ je výška K´-tej splátky spotrebiteľského úveru

  ∑ je suma

  m je poradové číslo posledného spotrebiteľského úveru

  m´ je číslo poslednej splátky alebo platby nákladov spotrebiteľského úveru

  tK je časové obdobie (vyjadrené v rokoch a/alebo častiach roka) medzi poskytnutím prvého spotrebiteľského ...

  tK´ je časové obdobie (vyjadrené v rokoch a/alebo častiach roka) medzi poskytnutím prvého spotrebiteľského ...

  i je ročná percentuálna miera nákladov, ktorú možno vypočítať (buď algebricky, alebo numerickou aproximáciou), ...

  Poznámky

  a) Ročná percentuálna miera nákladov sa vypočíta v čase, keď sa uzatvára zmluva. Výpočet sa vykoná za ...

  b) V prípade zmlúv o spotrebiteľskom úvere obsahujúcich klauzuly povoľujúce zmeny úrokovej sadzby a ...

  c) Všeobecne platí rovnica medzi výškou spotrebiteľských úverov a výškou splátok a nákladov. Výšky finančných ...

  d) Dňom poskytnutia prvého spotrebiteľského úveru je deň, v ktorom sú pre spotrebiteľa disponibilné ...

  e) Lehoty, ktoré sa používajú pri výpočte, sa vyjadrujú na päť desatinných miest. Za rok sa považuje ...

  f) Výsledok výpočtu sa zaokrúhli s presnosťou aspoň na jedno desatinné miesto. Pri zaokrúhľovaní na ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 258/2001 Z. z.

  PRÍKLADY VÝPOČTOV

  A. VÝPOČET ROČNEJ PERCENTUÁLNEJ MIERY NÁKLADOV NA ZÁKLADE KALENDÁRNEHO ROKA [1 ROK = 365 DNÍ (ALEBO ...

  Prvý príklad

  Požičaná suma je S = 10 000 Sk dňa 1. januára 2002.

  Suma je splatená jednou splátkou vo výške 12 000 Sk dňa 1. júla 2003, t. j., 1 1/2 roka alebo 546 dní ...

  Po dosadení do rovnice

  ...

  alebo

  ...

  Výsledok bude zaokrúhlený na 13 % (alebo na 12,96 % pri presnosti na dve desatinné miesta).

  Druhý príklad

  Požičaná suma je S = 10 000 Sk, ale veriteľ si ponechá 500 Sk na administratívne výdavky, takže výška ...

  ...

  Vzorec 02-3

  alebo

  ...

  Výsledok bude zaokrúhlený na 16,9 %.

  Tretí príklad

  Dňa 1. januára 2002 je požičaná suma 10 000 Sk, spláca sa v dvoch splátkach, obe po 6000 Sk – prvá splátka ...

  Po dosadení do rovnice

  ...

  Rovnica sa vyrieši algebricky a jej výsledkom bude i = 0,1306623, po zaokrúhlení je 13,1 % (alebo 13,07 ...

  Štvrtý príklad

  Dňa 1. januára 2002 je požičaná suma S = 10 000 Sk a čiastky, ktoré má splatiť spotrebiteľ, sú

  Po 3 mesiacoch (0,25 roku/90 dní): 2 720 Sk

  Po 6 mesiacoch (0,5 roku/181 dní): 2 720 Sk

  Po 12 mesiacoch (1 rok/365 dní): 5 440 Sk

  Spolu 10 880 Sk

  Po dosadení do rovnice

  ...

  Výsledok je i = 0,13226, po zaokrúhlení je 13,2 % (alebo 13,23 % pri presnosti na dve desatinné miesta). ...

  B. VÝPOČET ROČNEJ PERCENTUÁLNEJ MIERY NÁKLADOV NA ZÁKLADE ŠTANDARDNÉHO ROKA (1 ROK = 365 DNÍ ALEBO 365,25 ...

  Prvý príklad

  Požičaná suma je S = 10 000 Sk.

  Táto suma je splatená jednou splátkou vo výške 12 000 Sk, a to 1,5 roka (t. j. 1,5 x 365 = 547,5 dňa, ...

  Po dosadení do rovnice

  ...

  alebo

  ...

  Výsledok bude zaokrúhlený na 12,9 % (alebo na 12,92 % pri presnosti na dve desatinné miesta).

  Druhý príklad

  Požičaná suma je S = 10 000 Sk, ale veriteľ si ponechá 500 Sk na administratívne výdavky, takže výška ...

  Po dosadení do rovnice

  ...

  alebo

  ...

  Výsledok bude zaokrúhlený na 16,9 % (alebo na 16,85 % pri presnosti na dve desatinné miesta).

  Tretí príklad

  Dňa 1. januára 2002 je požičaná suma 10 000 Sk, spláca sa v dvoch splátkach, obe po 6 000 Sk – prvá ...

  Po dosadení do rovnice

  ...

  Rovnica sa vyrieši algebricky a jej výsledkom bude i = 0,130662, čo sa zaokrúhli na 13,1 % (alebo 13,07 ...

  Štvrtý príklad

  Dňa 1. januára 2002 je požičaná suma S = 10 000 Sk a čiastky, ktoré má splatiť spotrebiteľ, sú

  Po 3 mesiacoch

  (0,25 roku/13 týždňov/91,25 dňa/91,3125 dňa): 2 720 Sk

  Po 6 mesiacoch

  (0,5 roku/26 týždňov/182,5 dňa/182,625 dňa): 2 720 Sk

  Po 12 mesiacoch

  (1 rok/52 týždňov/365 dní/365,25 dňa): 5 440 Sk

  Spolu 10 880 Sk

  Po dosadení do rovnice

  ...

  Výsledok je i = 0,131855, čo sa zaokrúhli na 13,2 % (alebo na 13,19 % pri presnosti na dve desatinné ...

  C. VZOROVÉ PRÍKLADY VÝPOČTU ROČNEJ PERCENTUÁLNEJ MIERY NÁKLADOV PRE POSKYTNUTIE SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU ...

  Prvý príklad

  Klient si v banke požičal spotrebiteľský úver vo výške 15 000 Sk. Za poskytnutie spotrebiteľského úveru ...

  ...

  alebo

  ...

  Ročná percentuálna miera nákladov na spotrebiteľský úver je 15,3 % (alebo 15,33 % pri presnosti na dve ...

  Druhý príklad

  Klient si v banke požičal spotrebiteľský úver vo výške 100 000 Sk. Za poskytnutie spotrebiteľského úveru ...

  ...

  Ročná percentuálna miera nákladov na spotrebiteľský úver je 14,8 % (alebo 14,77 % pri presnosti na dve ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 258/2001 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Rady 87/102/EHS z 22. decembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad § 497 až 507 Obchodného zákonníka, § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách ...
 • 2)  § 663 Občianskeho zákonníka.
 • 2a)  Napríklad zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 3)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 4)  § 2 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 2 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 6)  § 43 Občianskeho zákonníka.
 • 7)  § 524 Občianskeho zákonníka.
 • 8)  Zákon zmenkový a šekový č. 191/1950 Zb.
 • 9)  § 48 Občianskeho zákonníka.
 • 10)  § 489 Obchodného zákonníka.
 • 11)  § 499 Občianskeho zákonníka.
 • 12)  § 19 zákona č. 634/1992 Zb.
 • 12a)  § 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení ...
 • 12b)  § 13 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 12c)  § 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 12d)  § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 12e)  § 22 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 12f)  § 17 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 13)  § 2 písm. i) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore