Zákon o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov 258/2001 účinný od 01.01.2010 do 10.06.2010

Platnosť od: 11.07.2001
Účinnosť od: 01.01.2010
Účinnosť do: 10.06.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Ochrana spotrebiteľa, Obchodné záväzkové vzťahy, Zmluvy v obchodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 258/2001 s účinnosťou od 01.01.2010 na základe 186/2009


Nový paragraf
§ 7b

(1)
Veriteľ môže využívať na finančné sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebiteľských úverov samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného zákona.12a) Veriteľ je oprávnený využívať osoby podľa prvej vety, len ak sú tieto osoby zapísané v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov.12b)
(2)
Veriteľ môže využívať na finančné sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebiteľských úverov len osoby, ktoré sú oprávnené na vykonávanie tejto činnosti.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 7c

(1)
Veriteľ je povinný zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom.12c)
(2)
Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 1 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného zákona.12d)
(3)
Veriteľ je povinný zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 1 postupom podľa osobitného zákona.12e)
(4)
Veriteľ je povinný viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 1 v rozsahu podľa osobitného zákona.12f)
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore